This page has been translated from English

En undersøkelse av avgrunnen i Det gamle og Det nye testamente

En undersøkelse av avgrunnen i Det gamle og Det nye testamente

Første gang jeg husker å se avgrunnen nevnt i Bibelen var i Lukas 8:31 hvor demonene i en mann som ba Jesus om å ikke sende dem til Abyss.

"Og de ba ham gjentatte ganger om ikke å bestille dem til å gå ned i avgrunnen."

Dette virkelig pirret min nysgjerrighet, og så har jeg gjort noen studie på dette stedet siden da. Bare fra Luke et par ting kan være kjent om Abyss. Det ene er at demoner er redd for at de kan bli sendt dit, og så også at det er et sted ånder kan teoretisk sett bli sendt til. Demonene syntes å vurdere å bli sendt dit i real-time en bokstavelig mulighet, så Abyss synes å være en ekte bokstavelig sted, som eksisterte for 2000 år siden, og minst en gang før, og så generelt kan antas å fortsatt eksistere nå.

I Det nye testamente dette ordet på gresk er "abyssos" (Strong 12) og er brukt 8 andre ganger i Det nye testamente. De fleste av disse tider er i Johannes 'åpenbaring:

Rev 09:01 "Og den femte engel blåste, og jeg så en stjerne faller fra himmelen til jorden, og for ham ble gitt nøkkelen til Abyss (12) pit (5421)."

Rev 09:02 "Og han åpnet Abyss (12) pit (5421), og det oppsto en røyk ut av pit (5421), som røyken fra en stor ovn, og solen og luften ble formørket på grunn av røyken av gropen (5421). "

Rev 09:11 "Og de hadde en konge blant dem, engelen for Abyss (12), hvis navn på hebraisk tungen er Abaddon (3), men i den greske tungen har hans navn Apollyon."

Åpenbaringen 11:7 "Og når de skal ha fullført sitt vitnesbyrd, skal dyret som stiger opp fra avgrunnen (12) skal føre krig mot dem, og skal seire over dem og drepe dem."

Rev 17:08 "Dyret som du så, var, og er ikke, og skal stige ut av Abyss (12), og gå inn i fortapelsen, og de ​​som bor på jorden, skal undre, hvis navn ikke var skrevet i boken av livet fra stiftelsen av verden, når de ser dyret som var, og er ikke, og likevel er. "

Rev 20:1-3 "Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til Abyss (12) og en stor lenke i hånden. Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år, og kastet ham i avgrunnen (12), og stengte ham opp, og satte et segl over ham, at han skulle forføre folkeslagene ikke mer, inntil de tusen år bør være oppfylt: og etter at han må være løst litt season ".

Rom 10:07 "Eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? (12) (det vil si å hente Kristus opp fra de døde.) "

Fra disse avsnittene er det mye mer vi kan lære om Abyss. Ordet "phrear" for "grop" (Strong 5421) brukes deskriptivt som et synonym med Abyss flere steder. Ordet "phrear" er brukt 7 ganger i Det nye testamente, og er oversatt som en "grop" eller et "godt" alle de gangene. Som i "falt eselet i en grop" a eller "brønnen er veldig dyp." Fra dette kan vi samle at Abyss er som en brønn eller en grop, som ligger nedover i jorden.

Fra disse versene i Åpenbaringen kan vi også lære:

1. The Abyss kan brukes som fengsel for falne engler, da det en dag vil bli brukt som fengsel for den falne engelen Satan, som vil være bundet i kjettinger der i 1000 år.
2. The Abyss er en nøkkel som er brukt to ganger i Åpenbaringen til å åpne eller stenge Abyss, igjen refererer til Abyss som som et fengsel som kan være låst fast.
3. Det er en engel Abyss hvis navn er Abaddon.
Fire. The Abyss er plassert nede på jorden, og igjen synes Abyss skal plasseres nedover, under overflaten av jorden, inne i jorden, som "The Beast" sies å "stige" ut av Abyss.

Og så Abyss er et sted hvor en fallen engel kan bli fengslet i lenker, ned i jorden. Det er et par andre vers i Det nye testamente som synes å referere til et sted som passer denne funksjonsbeskrivelse.

"Og de engler som holdt ikke sin første eiendom, men forlot sin egen bolig, har han reservert i evige lenker i henhold mørket til dommen på den store dag. Selv som Sodoma og Gomorra og byene om dem på samme måte, og gir seg over til hor, og gå etter merkelige kjød, er fastsatt for et eksempel, lider hevn evige ild. "Jude 1:6-7

"For om Gud ikke sparte de englene som syndet, men styrtet [dem] ned til Tartaros, og levert [dem] inn i mørkets lenker, for å være reservert til dom, og ikke sparte den gamle verden, men reddet Noah åttende [personen ], en forkynner av rettferdighet, bringe i flommen på verden av ugudelige, og dreie byene Sodoma og Gomorra i aske fordømt [dem] med en velte, slik at [de] en ensample til dem som etter skulle leve ugudelig. "2 Pet 2:4-6

Både Jude og Peter henviser til et sted hvor falne engler er fengslet. Peter bruker verbet her "tartaroo" (Strong 5020) som betyr "å kaste ned til Tartaros". Peter bruker et verb for "casting ned til Tartaros", sa Gud kastet de falne engler der nede, mens faktisk ikke om at disse falne engler er i "Tartaros" som er i samsvar med gresk mytologi. Men Wikipedia sier om Tartaros i gresk mytologi, "Det er en dyp, dyster sted, en grop, eller en avgrunn brukes som et fangehull ... I gresk mytologi er Tartarus både en guddom og et sted i underverdenen ... Mange, men ikke alle of the Titans, ble kastet i Tartaros. Cronus ble fengslet i Tartaros. Andre gudene kunne bli dømt til Tartaros, så vel ... Cronus, herskeren of the Titans, ble kastet ned i groper av Tartarus av hans barn ". [1]

Tartaros matcher beskrivelsen av Abyss, av å være en grop, og et fengsel eller fangehull, der "guder" kan bli fengslet (som Bibelen noen ganger kaller engler små-g "guder"). [2] Som sådan handlingen beskrevet av "engler som syndet, men styrtet dem ned til Tartaros" 2 Peter er synonymt med "kaste ham [Satan] inn i Abyss" i Åp 20, og vilkårene Abyss og Tartaros er synonymt.

Ifølge Jude, de falne engler som ble kastet ned i avgrunnen er de som syndet ved å ikke holde sin første eiendom, som også er oversatt som "ikke å holde sitt eget domene". 2 Pet 2,5-6 belyser tidspunktet for når dette skjedde, ettersom det synes å være en kronologisk rekkefølge som brukes. Først var å synde engler som ikke tok vare på sitt eget domene, andre syndfloden, og tredje ødeleggelsen ofSodom. Jude gjør en sammenligning mellom de englene som syndet ved ikke å holde sitt eget domene og seksuell synd ofSodomandGomorrah. Og så englene som syndet av "ikke å holde sitt eget domene, forlatt sin rette bopel" er i forhold til folket ofSodom "gi seg over til hor og gå etter merkelige kjød". Alt i alt dette peker på når disse englene syndet sannsynlig blir rett før Flood, og synden blir seksuelt i naturen, å gå etter merkelige kjøtt. Og dette er nøyaktig hva vi finner når vi ser på Gen 6:1-4, forståelse at "sønner av Gud" var engler.

"Og det skjedde da mennene begynte å formere seg på jorden, og døtre ble født til dem at Guds sønner så menneskenes døtre at de [var] rettferdige, og de ​​tok dem koner av alle som de valgte. Og Herren sa: Min ånd skal ikke alltid streve med mennesket, for at han også [er] kjødet men hans dager skal være hundre og tjue år. Det var kjempene på jorden i disse dager og også etterpå, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de ​​nakne [barn] til dem, det samme [ble] mektige menn som [var] av gamle, menn av berømmelse. "Gen 6:1-4

Og så er det disse falne engler nevnt i Genesis 6 som syndet før Flood, ved å la tilholdsstedet for himmelen, kommer ned til jorden, og ta menneskelige koner og få barn med dem, som ble fengslet av Gud for denne synden i Abyss (eller Tartaros).

Går tilbake til Abyss, og ordet "abyssos" slik det brukes i Romerne 10:

"Men rettferdigheten av tro taler på denne kloke, Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal stige opp til himmelen? (Det vil si å hente Kristus ned fra oven) Eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? (Det vil si å hente Kristus opp fra de døde.) "- Rom 10:6-7

Å vite at den falne engler Genesis 6 er fengslet i Abyss, gjør denne passasjen mye mer fornuftig, når kryss refereres med 1   Peter 3.

"For også Kristus har en gang led for synder, den rettferdige for de urettferdige, for at han skulle bringe oss til Gud, blir satt til døden i kjødet, men levendegjort av Ånden: By der han også gikk og forkynt åndene i fengsel ; Hvilke gang var ulydige, den gang da langmodighet av Gud ventet i Noahs dager, mens arken var forberedte, hvor få, det vil si åtte sjeler ble frelst ved vann "1 Pet 3:18-20.

Peter forteller oss at på et tidspunkt Jesus begynte å preke til disse fengslet falne engler i Abyss, disse "åndene i fengsel", og romerne 10 referanser til dette, kontrasterende Jesu nærvær i himmelen med Jesus 'besøk til Abyss nedenfor. Romerne viser også at englene fengslet i Abyss anses å være "død", mens fengslet, selv om slik falne engler er de udødelige, som ordet her oversatt som "død", adjektivet "Nekros" kan bety "åndelig død" , eller også bety en er "blottet for makt eller kraft, inaktive, ute av funksjon". Dette er i tråd med Satan å være inaktiv mens fengslet i Abyss for 1000 år som Åpenbaringen 20 beskriver. Det bør også bemerkes at det greske ordet "phylake" (Strong 5438) er brukt i både 1 Pet 3 og Rev 20 som "fengsel", i referanse til Abyss.

Når det gjelder tidspunktet for når Jesus besøkte Abyss og talte til de falne engler fengslet der, synes det å ha vært etter Jesu oppstandelse, og før hans oppstigning til himmelen. Den samme hendelsen synes å være referert i Efeserne 4:8-10, som også indikerer plasseringen av Abyss å være inne i jorden.
"Derfor sa han, da han fór opp på høyt, ledet han fangenskap fange, og gav gaver til menneskene. (Nå som han steg opp, hva er det, men at han også ned først i nedre deler av jorden? Han som steg ned, er den samme også at fór opp langt over alle himler, så han kunne fylle alle ting.) "

Bare se på det Nye Testamentet referanser til Abyss det er mulig å samle mye informasjon om Abyss. Men det Gamle Testamentet også referanser til Abyss i hebraisk. Å se hvor det Gamle Testamentet referanser til Abyss på hebraisk er det nødvendig å vite hvilke ord eller ord i hebraisk henviser til det.

I Åpenbaringen 20 er det profeterte at Satan ville bli kastet ned til avgrunnen.
"Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år, og kastet ham inn i Abyss".

Denne profetien er parallell til Satan i Jesaja 14:
Isa 14:15,19 [3] "Men du skal bringes ned til helvete, til sidene av pit ... Men du er kastet ut av graven din som en avskyelig gren, [og som] de klærne av dem som er drept, thrust gjennom med et sverd, som går ned til steinene av gropen, som et åtsel tråkket ned føtter "14:15,19 Isa [3].

Ordet her for "pit" er "bowr" (Strongs 953) og det betyr en "grop, vel, sisterne". På grunn av konteksten av profetien av 14 Isa, av Satans fengsel i avgrunnen, kan vi vite at noen ganger dette ordet "bowr" på hebraisk brukes for å referere til Abyss. Selv om mange ganger dette ordet brukes også for å referere til en brønn, grop, eller dungeon i en generell forstand, synes det også å referere til Abyss i flere andre vers. Den mest kjente eksemplet er i Esekiel 31. I det følgende vers ordet "Abyss" blir erstattet ordet "bowr".

Eze 31:3-16 "Se, den assyriske [var] en seder på Libanon med fagre grener, og med en skygge liksvøpet, og av en høy vekst, og hans toppen var blant de tykke grener. Vannet gjorde ham stor, dyptliggende ham opp på høye med henne elver kjører rundt omkring hans planter, og sendte ut sin lille elver til alle markens trær. Derfor hans høyde var opphøyet over alle trærne på marken, og hans grener ble multiplisert, og hans grener ble lange på grunn av de mange vannene, da han skjøt tilbake. Alle fuglene himmelen gjort sine reir i hans grener, og under hans grener gjorde alle dyrene på marken frembringe sine unge, og under hans skygge bodde alle store nasjoner. Dermed var han rettferdig i sin storhet, i lengden på hans grener: for hans rot var ved store vann. The Cedars i hagen til Gud kunne ikke skjule ham: grantrær var ikke som hans grener, og Chesnut trærne var ikke som hans grener; eller noe tre i hagen til Gud var som ham i skjønnhet hans. Jeg har gjort ham rettferdig av mangfold og hans grener: slik at alle trærne i Eden, som [var] i hagen til Gud, misunte ham. Derfor sier Herren Gud: Fordi du har løftet opp deg selv i høyde, og han har skutt opp sin topp blant de tykke grener, og hans hjerte er løftet opp i høyden hans, jeg har derfor levert ham i hånden av de mektige en av hedningene, han skal sikkert takle ham: Jeg har kjørt ham ut for sin ondskap. Og fremmede, den forferdelige nasjonenes har kuttet ham av, og har forlatt ham på fjellene og i alle daler hans grener er falt, og hans grener brytes av alle elvene i landet, og alle folk i jorden er gått ned fra hans skygge, og har forlatt ham. Ved ødelegge hans skal alle fuglene under himmelen igjen, og alle markens dyr skal være på hans grener: Til slutten at ingen av alle trærne ved vannet opphøye seg selv for høyden sin, verken skyte opp sin topp blant tykke grener, verken deres trær stå opp i høyden deres, alt som drikke vann, for de er alle overgitt til døden, til nether deler av jorden, midt i menneskenes barn, med dem som går ned til Abyss . Så sier Herren Gud: På den dag da han gikk ned til graven forårsaket jeg en sorg: Jeg dekket dypt for ham, og jeg behersket flommen av disse, og de ​​store vannene var holdt, og jeg forårsaket Libanon for å sørge over ham , og alle trærne på marken besvimte for ham. Jeg gjorde folkeslag til å riste på lyden av hans fall, da jeg kastet ham ned til helvete med dem som går ned i avgrunnen, og alle trærne i Eden, valg og best av Libanon, alle som drikker vann, skal trøstes i Nether deler av jorden. "

Denne passasjen i Esekiel, med symbolske bilder, snakker om «den assyriske" som var en stor gigantisk sedertre som hadde mange grener og blader, og av andre trær av stor høyde. Dette assyriske treet sies å ha blitt misunt av andre trær, som var i Eden, hagen av Gud, og dette plasserer historien til å ha skjedd før syndfloden, før Eden ble ødelagt. Også spesielt nevnt er store vann og oversvømmelser av den dype være behersket ("fontener av det dype ble stoppet" Mos 8:02). Det generelle bildet her er at dette treet ble ødelagt i flomvannet, og ikke bare det, men at han ble tvunget til å gå ned i avgrunnen, inn i nether deler av jorden, på tidspunktet for denne flommen, og deretter den dype ble dekket over, og avgrunnen under dyp. (Den dype refererer til dype hav eller vann). Den omtale av Eden og en stor flom, og alle blir "levert til døden ... midt i menneskenes barn" synes å peke til den store vannflommen på Noahs tid. I antikken mange kulturer dyrket trær som guder, eller et tre var tenkt å inneholde en gud. [4] Bibelen noen ganger refererer til engler som "guder", og som sådan her i Esekiel kan det være at den assyriske treet og andre trær som er nevnt symbolsk representerer engler. Det virker som den assyriske treet og alle hans avleggere kunne henvise til Guds sønner av Genesis 6. At trærne var kjent for sin store høyde relaterer seg løst til falne engler som har avlet høye giganter som Genesis 6 poster. Denne passasjen av Esekiel 31 kan bli det viktigste stedet i Bibelen at registreringer av fengsling av de falne englene i Genesis 6 i avgrunnen, inne i nether deler av jorden, på tidspunktet for vannflommen på Noah.

Vannflommen på Noahs tid er nedtegnet i Bibelen å ha vært en verdensomspennende begivenhet, der "fontener av det dype sprekker åpne" (Mos 7:11), som ble underjordiske vannet under jorden. Fjellene var dekket, og jorden gikk gjennom kataklysmisk endringer. Det er antatt at slike ting som underjordisk olje og kull ble dannet fra store mengder død vegetasjon og dyreliv som døde da. Det har blitt bemerket at det er mange rare ting i geologi, som vannlevende fossiler på toppen av høye fjell, som er forklart godt av en destruktiv voldelig verdensomspennende flom miksing og snu land og sjø kaotisk. Mye vegetasjon som var på overflaten gikk under jorden og ble olje, og ting som var i havet er nå på fjelltopper. Det er ikke vanskelig å forestille seg at Gud kunne ha fengslet falne engler inne i en dyp kløft på innsiden av jorden under Flood, hvis man står for akkurat hvor voldelig og verden skiftende syndfloden egentlig var. [5]

Et annet vers som bruker ordet "bowr" synes å antyde strukturen i fengsel av Abyss.

Lam 3:53-55 "De har kuttet av livet mitt i fangehullet (" bowr "Abyss), og kastet en stein på meg. Waters flommet over mitt hode, så jeg sa: Jeg er avskåret. Jeg påkalte ditt navn, Herre, ut av den lave dungeon ("bowr" Abyss). "

Bildet her er av å kaste noen i en dyp grop, brønn eller sisterne, og dekker dem med en stein som så å forsegle den. Da regnvann ikke ville inngå i sisternen, men flyten på toppen av steinen. Den generelle ideen er et dypt hull, dekket av stein og vann på toppen av det. Grunnen ordene for "pit, vel, sisterne" så ofte også bety et «fengsel eller fangehull" er fordi sisterner ble ofte brukt til å fengsle folk i disse tider, er for eksempel Jeremia satt fengslet i en slik dungeon som i Jer 37. [6] Forholdsvis synes Abyss å være en dyp grop inne i jorden, dekket av jord eller stein, og på toppen av dette, dypt vann (eller hav).

Esekiel nevner Abyss flere andre ganger bruker det hebraiske ordet "bowr".

Eze 26:19-20 "For så sier Herren Gud: Når jeg skal gjøre deg til en øde by, som byene som ikke er bebodd, når jeg skal sette opp den dype på deg, og store vann skal dekke dig; Når jeg skal bringe deg ned med dem som går ned i avgrunnen, med folk i gammel tid, og skal sette deg i lave deler av jorden, på steder øde av gamle, med dem som går ned til Abyss, at du ikke være bebodd, og jeg skal sette ære i landet av den levende ".

Her er både Abyss og "folk fra gammel tid" er nevnt, og Abyss er igjen beskrevet å være i den lave deler av jorden. Det er noen hint her at "steder øde gamle" kan nå være plassert inne i jorden i ruiner. Igjen, det er ganske mulig at under den verdensomspennende Flood at restene av ødelagt pre-flommen byene ble begravd dypt nede i jorden.

32:18 Eze, 23-25, 29-30 "Menneskesønn, hyl for mangfoldet av Egypt, og kastet dem ned, [selv] henne, og døtrene til kjente nasjoner, til det nether deler av jorden, med dem som går ned i avgrunnen ... Hvem graver er satt i sidene av Abyss, og hennes selskap er rundt hennes grav: alle av dem drept, falt for sverdet, som forårsaket terror i landet de levende. Det [er] Elam og alle hennes mangfold omkring hennes grav, alle av dem drept, falt for sverdet, som er gått ned uomskåret i nether deler av jorden, som forårsaket deres terror i landet av den levende, men likevel har de båret sin skam sammen med dem som går ned til Abyss De har satt henne en seng midt i de drept med alle mangfold henne. hennes graver [er] omkring ham: alle av dem uomskårne, drept med sverdet: skjønt deres terror var forårsaket i landet de bor, men har de båret sin skam sammen med dem som går ned til Abyss: han er satt i midten av [dem som blir] drept ... det [er] Edom, hennes konger og alle hennes fyrster, som med sin makt er lagt av [dem som var] drept av sverdet: de skal ligge hos uomskårne, og med dem som går ned til Abyss. Det [skal] høvdinger nord, alle av dem, og alle Zidonians, som er gått ned med de drepte, med terror deres er at de skammer seg over sin makt, og de ​​ligger uomskårne med [dem som blir] drept av sverd, og bærer deres skam med dem som går ned til avgrunnen. "

I dette avsnittet er det gjort klart at Abyss kan ha gravene i sine sider, ligner på hvordan en gravplass kan ha graver. Det kan være graver i avgrunnen, men denne passasjen indikerer at Abyss er ikke "graven", selv om Abyss kan ha graver rundt det. Også, indikerer dette avsnittet at det er skam forbundet med dem som er i avgrunnen, og at de bærer deres skam, og igjen bekrefter at Abyss er plassert i nedre deler av jorden.

En annen passasje er funnet i Jesaja,
"Og det skal skje på den dag [at] Herren skal straffe vert for høye de [som er] på høy, og jordens konger på jorden. Og de skal være samlet, [som] fanger er samlet i Abyss, (og skal være innestengt i fengselet, og etter mange dager skal de bli besøkt.) Da månen skal bli til skamme, og solen skamme seg, når Herren, hærskarenes Gud, skal regjere på Sions berg og i Jerusalem, og før hans antikken herlig. "-Isa 24:21-23

Jesaja profeterte i denne endtimes profeti, nesten som en tangent, at de i Abyss, i fengsel, ville bli besøkt etter mange dager. Dette synes å referere til når Jesus steg ned til Abyss for å snakke med de falne engler fengslet der, som vi allerede har dekket.

Andre partier synes å hint av historien om de falne engler fengslet i Abyss i forbifarten, eller mer poetisk, for å illustrere et poeng.

Salme 143:3-7 "For fienden har forfulgt min sjel, han har slått mitt liv ned til bakken, han har gjort meg til å bo i mørket, som de som har vært lenge døde. Derfor er min ånd overveldet i meg, mitt hjerte i meg er øde. Jeg husker gamle dager, jeg mediterer på alle dine gjerninger, jeg muse på arbeidet til dine hender. Jeg strekker ut hendene mine til deg: min sjel [tørster] etter deg, som en tørst land. Sela. Hør meg raskt, Herre: min ånd svikter: hide ikke ditt ansikt fra meg, så jeg ikke være som dem som går ned i Abyss ".

Dette indikerer at Gud gjemte ansiktet fra de som gikk ned til avgrunnen. Det er løst underforstått at de i Abyss har lenge vært "død" og er i mørket, og den "gamle dager" er spesielt nevnt. Denne passasjen er mer av et hint av historien om den fengslede falne engler enn noe definitive.

Prov 1:11-12 "Hvis de sier: Kom med oss, la oss lå vente på blod, la oss lurer privily for de uskyldige uten grunn: La oss sluke dem levende som dødsriket, og hele, som de som går ned inn i Abyss "

Dette innebærer at de som gikk ned til Abyss gikk ned hele. Ordet her for "hele" måte komplett eller hele, og dette kan referere til avgrunnen holder hele gruppen av de falne englene som syndet før syndfloden.

cannot hope for thy truth.” Isa 38:18 "For graven kan ikke prise deg, kan døden [ikke] feire deg: De som går ned i avgrunnen ikke kan håpe på sannheten din."

Dette verset viser med disse 3 separate vilkår som graven (dødsriket), død og Abyss ikke refererer til de samme tingene, selv om de er noen ganger forbundet sammen.

88:4-8 salme, 9-12 "Jeg regnet med dem som går ned i avgrunnen: Jeg som mann [som har] ingen styrke: Gratis blant de døde, som de falne som ligger i graven, som du rememberest ikke mer, og de ​​er avskåret fra din hånd. Du har lagt meg i den laveste Abyss, i mørket, i dypet. Din vrede kjønnsomgang hardt over meg, og du har ydmyket [meg] med all din bølger. Sela. Du har satt bort mitt bekjentskap langt fra meg, du har gjort meg til en styggedom til dem: [Jeg] kjeft, og jeg kan ikke komme frem ... Mine øye mourneth på grunn av trengsel: Herre, jeg har kalt daglig på deg, jeg har rakte ut mine hender til deg. Vil du forkynne underverker for de døde? skal de døde oppstå [og] prise deg? Sela. Skal din miskunnhet bli erklært i graven? [Eller] din trofasthet i ødeleggelse? Skal din underverker bli kjent i mørket? og din rettferdighet i landet glemsel? "

Dette avsnittet viser Abyss må forstås som mørkt sted i "dypet" som refererer til dype hav dyp. Refererte blir plaget med bølger, og blir stengt inne og ute av stand til å komme ut. Dette er den siste store passasje som synes å referere til avgrunnen med det hebraiske ordet "bowr". Men det er også interessant her i Salme 88 er parallell til "graven" med et sted som heter "ødeleggelse", "Skal din miskunnhet bli erklært i graven? [Eller] din trofasthet i ødeleggelse? "Dette parallell er som mye hvordan både" grav "og" Abyss "ble nevnt i Jes 38:18. Dette er bemerkelsesverdig fordi ordet her for stedet "ødeleggelse" er "abaddown", eller Abaddon. Dette er det hebraiske ordet som best samsvarer med navnet på den "engel Abyss", Abaddon, som er nevnt i Johannes åpenbaring.

Rev 09:11 "Og de hadde en konge over dem, [som] engelen for Abyss, hvis navn på hebraisk tungen [er] Abaddon, men i det greske tungen har [hans] navn Apollyon."

Ordet Abaddon på gresk er "Abaddon" (Strong 3) og det betyr, "ruin, ødeleggelse, stedet for ødeleggelse". Det er kun brukt her i det Nye Testamentet, men det kommer fra det hebraiske "abaddown" (Strong 11) som betyr "stedet for ødeleggelse, ødeleggelse, ruin, Abaddon".

Foruten i Salmenes bok 88, er dette ordet "abaddown" brukt 5 andre ganger i det Gamle Testamentet. På grunn av parallellene sett i Isa 38 og Salme 88 mellom "graven" og "Abyss" og "graven" og sted "Destruction", og på grunn av måten Abyss / "bowr" og Destruction / "Abaddon" kunne være synonymer, basert på hvordan disse ordene brukes i Salme 88, og på grunn av forhold av ordet "abbadown / Abaddon" til Abyss sett i Åpenbaringen 9, står det til grunn at "abaddown" kan være en annen synonymt ord på hebraisk som refererer til Abyss. Så la oss se på de andre 5 forekomster "abaddown" brukes.

"De døde skjelve, de under vann, og de ​​som bor dem. Dødsriket [er] naken før ham, og Destruction (abaddown) har ingen dekker. "Job 26:5-6

I denne første omgang graven (dødsriket) og ødeleggelse (Abaddon) synes å parallellkobles som to forskjellige steder, som begge Gud kan se inn uten hindring, selv om menn ikke kan. Også nevnt er "død" hvem "skjelve, de under vannet" som kunne referere til dem i Abyss, som sies å være dekket av dype vann. Basert på kontekstuelle ledetråder, synes det mulig at stedet "Destruction" eller "Abaddown" er et annet synonym for Abyss.

Job 31:9-12 "Hvis mitt hjerte er blitt forledet av en kvinne, eller om jeg har bodd hos min nestes dør, så la min kone male for en annen, og la andre bøye seg over henne. For det ville være ondskap, Ja, det ville være synd fortjener dommen, for det ville være en brann som forbruker til Abaddon / Destruction, og ville utrydde alle mine øker ".

I denne passasjen Jobs nevner seksuell umoral som en forbrytelse fortjener dom, dom som forbruker til et sted som heter Destruction / Abaddon og gjør at en mister alt de hadde. Denne svært generelt holder med temaet for de falne englene på 6 Genesis, seksuell umoral fortjener dom, dommen bringer ødeleggelse av syndfloden, og dem å miste alt de hadde, ble fengslet i Abyss. Det er en parallell her som kan tyde på Job refererer til avgrunnen med begrepet Abaddon / Destruction.

(Som for brannen er nevnt, kan det være at brann som forbruker til Destruction / Abaddon betyr en brann som forbruker ned i avgrunnen. Mos 32:21-22 profetisk nevner Gud gjør dette, vil som jorden en dag bli ødelagt av brann . "De har flyttet meg til sjalusi med [det som er] ikke Gud, de har vakte min harme ved sine tomme guder: og jeg vil flytte dem til nidkjærhet med [de som er] ikke et folk, jeg vil provosere dem til vrede med en tåpelig nasjon. For en brann er tent i min vrede, og skal brenne til det laveste helvete, og skal fortære jorden med økningen henne, og satte fyr på grunnmuren av fjellene. ")

Job 28:20-24 "Fra der, da, kommer visdom? Og hvor er stedet å forstå? Det er skjult fra øynene til alle levende og skjult fra fuglene i luften. Abaddon and Death si: 'Vi har hørt et rykte av det med våre ører. "Gud forstår veien til det, og han kjenner sin plass. For ser han til jordens ender og ser alt under himmelen. "

Dette avsnittet understreker igjen det punktet at Gud kan se hvert sted under himmelen, mens "stedet for forståelse" har vært skjult fra visningen av menn og fugler. Her Abaddon og død er personifisert å snakke, og har ører, og sier de har hørt et rykte om stedet der visdom og forståelse kommer fra. Som Job allerede etablert at Abaddon (Destruction) var en skjult dekket sted, kan poenget her er at selv de der, falne engler, har bare hørt et rykte om plassen til forståelse der visdom kommer fra. Samlet dette er poetisk, med et gjennomgående tema av hemmeligholdelse eller ikke-fortielse, og ser ut til å nevne det stedet som heter Abaddon / Destruction, men dette stedet er personifisert. Betydningen her kan være at Death (noen ganger assosiert med Satan, Heb 2:14) og Destruction (andre falne engler personifisert?) Ikke har forståelse eller visdom, har bare hørt et rykte om det.

Samme tema av Gud å kunne se enda i dødsriket og stedet Abaddon / Destruction er også funnet i Prov 15:11,
"Graven / dødsriket og ødeleggelse / Abaddon er Herrens åsyn: hvor mye mer da hjerter menneskenes barn?"

Abaddown brukes en siste gang i Prov 27:20, "Dødsrikets avgrunn aldri blir fornøyd, og aldri fornøyd er øynene til mannen." Både Dødsrikets avgrunn blir personifisert i denne passasjen, som aldri blir mette og fornøyde. Graven, dødsriket, er aldri fornøyd fordi folk alltid er døende. Dersom Destruction / Abaddon er samme sted som Abyss, et fengsel for falne engler sjelden åpnet eller stengt i Bibelen, så kan det være at en personifisering her refererer til de falne engler Genesis 6 fengslet i Abyss, som ikke var fornøyd med det de hadde og ønsket mer, eller til "engel Abyss" heter Abaddon. Between this and the personification of Destruction/Abaddon in Job, it seems that Bible in the Old Testament does somewhat point to Abaddon both being a place and also an individual (as Abaddon is mentioned as an individual in Rev 9).

Let's look at Psalm 88 again, “I am counted with them that go down into the Abyss … Thou hast laid me in the lowest Abyss, in darkness, in the deeps . Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted [me] with all thy waves. Selah. Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: [I am] shut up, and I cannot come forth…Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise [and] praise thee? Selah. Shall thy lovingkindness be declared in the grave? [or] thy faithfulness in destruction ? (Abaddown?) Shall thy wonders be known in the dark ? and thy righteousness in the land of forgetfulness ?”

Here the Abyss and Destruction/Abaddon as places are compared most closely as synonyms. If this is the case, then it is implied that the place Abaddon is dark, same as is said of the Abyss, and it is a land of forgetfulness or a land of what is forgotten, which matches in Eze 26 the “places desolate of old” said of the Abyss; both descriptions matching those of the Abyss.

So far we have seen that the Greek word Abyss “abyssos” is referenced to as Tartaros with the verb “tartaroo”, the word “phrear” for “pit” is used as a synonym, and also the general descriptive term “phylake” or “prison” was used to refer to the Abyss in the Greek. Comparing Rev 20 and Isa 14, we can see the Hebrew word “bowr” is sometimes used to reference to the Abyss, which means a “pit, well, or cistern”. Likely also “abaddown”, a place of destruction, references to the Abyss, sometimes with personification.

Are there any other Old Testament words that refer to the Abyss? We have seen that words that are used to refer to a “pit, well, cistern, prison” in general can also at times be used to refer to the Abyss, and as such there may be more words that refer to the Abyss. It seems that a noun which refers to a “place of destruction” sometimes seems to be personified to point to “the angel of the Abyss” named Abaddon, and so as such there may be more passages referencing “destruction” that are referring to Abaddon. Sometimes synonymous words used are general descriptive words, and not proper nouns that always mean the same thing.

Another such synonymous word may be in Isa 24:17-23, in which the Hebrew word “pachath” or “pit” (Strong's 6354) is used, which means, “a pit, often used as a figure of destruction”. As we already have covered, the Hebrew word “bowr” for “pit” is used in this passage, seeming to reference to the Abyss, and this may indicate “pachath” for “pit” could be another word that is a synonym for the Abyss.

“Fear, and the pit (“pachath” Abyss?) , and the snare, [are] upon thee, O inhabitant of the earth . And it shall come to pass, [that] he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit (“pachath” Abyss?) shall be taken in the snare : for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake. The earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved, the earth is moved exceedingly. The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage; and the transgression thereof shall be heavy upon it; and it shall fall, and not rise again. And it shall come to pass in that day, [that] the LORD shall punish the host of the high ones [that are] on high, and the kings of the earth upon the earth. And they shall be gathered together, [as] prisoners are gathered in the Abyss (bowr) , (and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited.) Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the LORD of hosts shall reign in mount Zion, and in Jerusalem, and before his ancients gloriously.” - Isa 24:17-23

Two different words for “pit” are used here. “Bowr” seems to clearly reference to the Abyss due to a prophetic fulfillment of Jesus visiting the fallen angels imprisoned there. As such it seems reasonable that the other word for pit in this passage “pachath” may also refer to the Abyss and could have some prophetic meaning. This end times passage could refer to those in the Abyss or pit coming out of it, and “he that cometh out of the midst of the pit (Abyss)” being caught in a snare. And so, a reason why “pachath” may be a synonym for the Abyss in this passage is that it seems Paul may be quoting from Isa 24:18 in 2 Thessalonians 2:7.

“And it shall come to pass, [that] he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare: for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake.” -Isa 24:18

In Hebrew the words here are “alah tavek pachath” (Strong's 5927, 8432, 6354). These words meanings are: alah “go ascend, climb”; tavek “midst, middle, among, from among”; pachath “a pit, often used as a figure of destruction”. And from this arrives the phrase “he that cometh up out of the midst of the pit”. This may be a very close match to 2 Thes 2:6-7:

“And you now know the thing that is holding back, that he may be revealed at the proper time. For the mystery of lawlessness is already at work; only the thing which now restrains will continue to do so until out of the midst he comes .” -literal translation by Bryan Huie [7]

“And in the present you know he's restrained, into being revealed in his appointed time. For the mystery now is working lawlessness alone, a restraining at this very moment, until out of the midst he arises .” –literal translation by Paradox Brown [8]

The Greek here for “out of the midst he comes” is “ek mesos ginomai” (Strong's 1537, 3319, 1096). These words meanings are: ek “from out of, out from, forth from”; mesos “middle, the midst, in the midst of, amongst”; ginomai “to come into existence, to arise, appear in history, come upon the stage”. And from this arrives the phrase, “out of the midst he comes” which is a very close match to “he that cometh out of the midst” .

It is also interesting that the “pit” or “Abyss” is a prison, a place which restrains those in it, and Paul repeatedly references to him being restrained. The word for restrained Paul uses twice in these verses is “katecho” (Strong's 2722) which means, “to hold back, detain, retain, restrain, hinder, hold fast, keep secure, possess”. This is contrasted with Paul saying he will be “revealed”, the word “apokalypto” (Strong's 601) which means, “to uncover, lay open what has been veiled or covered up, to disclose, make bare”.

This word meaning “uncover” is interesting, as in the Old Testament the Abyss is mentioned as being covered: “I covered the deep for him… when I cast him down to hell with them that descend into the Abyss… in the nether parts of the earth” (Eze 31) and “great waters shall cover thee; When I shall bring thee down with them that descend into the Abyss” (Eze 26). The method of covering seems to be described in Lam 3, “cast a stone upon me, waters flowed over my head” , of rock and earth, and on top of this deep oceans, covering the Abyss. Also interesting is the Old Testament emphasizing that while we cannot see the Abyss/Destruction, that to God “Abaddon has no covering” (Job 26) and (that even), “Sheol and Abaddon are before the LORD: how much more then the hearts of the children of men?” (Prov 15).

If there is another reason to think that “pachath” or pit is used in Isa 24 as a synonym for the Abyss, it would be related to an event described in Revelation 9.

“And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the Abyss. And he opened the Abyss; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth… And they had a king among them, [which is] the angel of the Abyss, whose name in the Hebrew tongue [is] Abaddon, but in the Greek tongue hath [his] name Apollyon.” - Rev 9:1-3a,11

Here smoke “arose” from the Abyss “out of” it, and locusts “came out” of the smoke, and “among them” is a king, the angel of the Abyss who is named Abaddon. And so, in the midst of smoke and locusts, Abaddon arose and came out of the Abyss among the locusts. The word for “arose” here is “anabaino” (Strong's 305) which means, “to ascend, go up, rise”. The word for “out of” here is “ek” (Strong's 1537) which means “from out of, out from, forth from”. And the words here for “came out” are “exerchomai ek” (Strong's 1831, 1537) and “exerchomai” means, “to go or come forth of”. The word here for “among” is “epi” (Strong's 1909), and can mean “among, by, before, in the presence of, near” and in several places in the New Testament is translated as “among” (KJV – Mat 13:7, Acts 1:21, 4:17, 2 Thes 1:10, Rev 7:15).

This passage describes that the angel Abaddon comes up out of the Abyss, among the locusts, in the middle or midst of smoke and locusts, as the Abyss is opened and becomes uncovered, and those in it are no longer restrained but revealed. Altogether there does seem to be some parallel between “he who cometh up out of the midst of the pit” of Isa 24 and “out of the midst he comes” of 2 Thes 2 and “arose a smoke out of the Abyss… came out of the smoke locusts… a king among them, the angel of the Abyss… Abaddon”of Rev 9.

Also interesting in Revelation, and potentially related, is the repeated use of the phrase “the beast who ascends out of the Abyss” as the angel Abaddon and locusts ascend out of the Abyss, and the phrase “beast from the sea” as the Abyss is said to be covered by deep oceans. And also, in an explanation of a mystery, “the beast that thou sawest, was, and is not, and shall ascend out of the Abyss” , all of which may also reference back to Isa 24, 2 Thes 2, and Rev 9.

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Tartarus
[2] http://www.thedivinecouncil.com/
[3] For a more complete study on Satan with a timeline, see here: http://www.paradoxbrown.com/Chapter_1.htm
[4] The Tree of Life: An Archeological Study by EO James, pgs. 4, 34, 42…
[5] To learn more on the Flood and how science supports the cataclysmic historic reality of this event, see http://www.Creation.com or also http://www.DrDino.com .
[6] http://www.bible-history.com/biblestudy/cisterns.html
[7] http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Abaddon
[8] http://www.stopalienabduction.com/BookofRevelation.doc