This page has been translated from English

Demonen en Nephilim

Hoofdstuk 4 - The Demons

Nu hebben we gevallen engelen bedekt, gaan we demonen te dekken. Sommige mensen denken dat demonen engelen zijn gevallen, maar de Bijbel herhaaldelijk toont aan dat er duidelijke verschillen tussen hen.

Gevallen engelen worden "zonen van God, goden, krachten, vorsten, overheden, heerschappijen, gastheer van de hemel". Angels in het algemeen worden herhaaldelijk aangetoond dat dromen en visioenen waarmee ze omgaan met mensen oorzaak en een boodschap van God. Ze verschijnen ook in een lichamelijke manier kijken als mannen, en de interactie met mensen die op deze manier, wordt gezien als het hebben van een lichaam. Van de gevallen engelen, is duidelijk gemaakt dat er een bepaalde manier moet men bestraf hen, namelijk de vraag God om dat te doen, en niet doen persoonlijk.

"Zo ook deze [smerige] dromers verontreinigen het vlees, verachten de heerschappij, en spreken kwaad van waardigheid. Toch is de aartsengel Michaël, toen te kampen heeft met de duivel die hij betwist over het lichaam van Mozes, durfde niet tegen hem een reling beschuldiging, maar zei, De Heer straffe u ". Jude 1:8-9

"Maar vooral hen die wandelen naar het vlees in de lust van onreinheid, en verachten de overheid. Aanmatigend [zijn zij], selfwilled, ze zijn niet bang om te spreken kwaad van waardigheid. Overwegende dat de engelen, die groter zijn in kracht en macht, niet brengt railing beschuldiging tegen hen voor de Heer. "2 Pet 2:10-11

En Jezus zelf heeft ons een voorbeeld van verzet tegen Satan, een gevallen engel, door gebruik te maken Schrift in Matt 4 en Lucas 4.

Aan de andere kant, zijn Demons vaak "boze, onreine, boze geesten" en worden meestal genoemd in relatie tot iemand die wordt gedemoniseerd, en de demon spreekt door die persoon. Demonen niet in een lichamelijke vorm zelf, maar interacties met hen altijd een lichaam van een persoon of dier zij werken door. Jezus maakte duidelijk dat gelovigen zijn gezag door Jezus gegeven aan demonen uitdrijven in Zijn naam.

Matt 10:1 "En toen hij riep [hem] zijn twaalf discipelen, Hij gaf hun macht [tegen] onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwaal te genezen." Matt 10:01

Luke 10:17,20 "Toen de zeventig teruggekeerd met blijdschap, zeggende:" Heer, zelfs de demonen zijn onderworpen aan ons in Uw naam ... Toch niet verheugen in deze, dat de geesten onderworpen zijn aan u, maar blij dat jullie namen zijn opgenomen in de hemel. " luke 10:17,20

"En dit deed zij vele dagen. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zei tegen de geest, ik u in de naam van Jezus Christus te komen van haar. En hij ging uit ter zelfder ure. "Handelingen 16:18

Er zijn essentiële praktische verschillen in de manier waarop ons verteld geestelijk strijd tegen demonen versus gevallen engelen, als christenen. We krijgen andere instructies voor elk. Er is een praktisch belang betrokken bij het inzicht dat demonen en gevallen engelen niet hetzelfde zijn, en we hebben verschillende instructies voor hoe we tot geestelijke oorlogvoering praktijk tegen elk van hen. Tussen deze en de verschillende termen die worden gebruikt om te verwijzen naar elk, en de verschillende beschrijvingen van hoe ze elkaar omgaan, met of mensen aanvallen, wordt het duidelijk dat demonen niet dezelfde wezens als gevallen engelen.

We weten dat alle engelen werden gemaakt op de eerste dag van de schepping, en heten de gastheer van de hemel, en tegen het einde van het 6 e dag van de Bijbel zegt dat God klaar bent met de hemel en de aarde en al hun gastheren. Echter, de demonen nooit opgeroepen de gastheer van de hemel, een term die altijd verwijst naar de engelen, dus het kan niet worden aangenomen de demonen zijn gemaakt samen met de engelen.

Om te begrijpen waar de demonen vandaan komt, moeten we een paar dingen eerst over Jezus Christus, en over de menselijke voortplanting te begrijpen.

Jezus Christus was de eniggeboren zoon van God, en de Bijbel onderwijst hij zowel volledig mens en volledig God. Jezus Christus werd verwekt door de Heilige Geest, die is God, en Jezus 'Vader is God de Vader, en Jezus Christus, terwijl de zoon van God, is ook God zelf. Maar Jezus Christus was ook de zoon van Maria, een menselijke vrouw, en Jezus Christus was ook een menselijke man.

Was Jezus Christus half-mens lichamelijk en half-God fysiek? God de Vader is geest, en de Heilige Geest is geest.

"God [is] een Geest, en die Hem aanbidden, moeten [hem] aanbidden in geest en in waarheid." Joh 04:24

Luke 24:39 "Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf: behandelen me, en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals gij ziet dat Ik heb." Lukas 24:39

Als God de Vader is een geest, heeft Hij geen lichaam van vlees en botten, waardoor Jezus kon fysiek half-God in Zijn lichaam. In feite is Jezus Christus is het "beeld van de onzichtbare God" (Kol. 1:15). En zo kan worden gesteld Jezus Christus is de enige persoon van God met een fysiek lichaam.

Maar het is duidelijk gemaakt dat Jezus zo veel als een man van vlees en bloed aten:

Heb 2:14 "Daar nu de kinderen aan bloed en vlees, ook hij zelf ook deelgenomen aan van hetzelfde, dat door de dood hij zou kunnen vernietigen hem, dat had de macht over de dood, dat is de duivel" Heb 02:14

Dit betekent dat Jezus een lichaam dat volledig was menselijk vlees en bloed zo veel als een normaal mens man had. En de Bijbel zegt dat Jezus Christus in het vlees gekomen (2 Joh 01:07) en werd een man (1 Tim 2:5).

Was Jezus Christus geestelijk een man, of was hij geestelijk God? Het lijkt erop dat geestelijk Jezus Christus God was. Ook kon Jezus worden beschouwd als half-God geestelijk en half-mens geestelijk, want dat zou hem te zijn minder dan volledig God geestelijk. Jezus Christus is God, en kwam van boven, bestaande eeuwig, het creëren van alle dingen (Joh. 8:23, 08:58, Joh 1). En de Bijbel leert ons dat in Hem al de volheid van de Godheid woont, lichamelijk maar:

Col 2:9 "Want in Hem lichamelijk woont al de volheid van de Godheid." Col 2:09

In feite geloven dat Jezus Christus was zowel volledig God en volledig mens, ook wel "hypostatische vereniging", is een essentieel Christelijke Doctrine, fundamenteel voor het christelijk geloof. Maar het is belangrijk om te begrijpen dat Jezus Christus een volledig menselijk lichaam had, net als elk ander mens. Maar Jezus was ook volledig God, zodat het kan worden begrepen dat dit was in de geestelijke zin, en dat geestelijk Jezus was volledig God. Jezus was niet net als ieder ander mens als het ging om Zijn geest, of half-man/half-God spiritueel, maar zijn geest was die van God.

Dit geeft aan dat Jezus 'geest enkel was van God de Vader, met betrekking tot de voortplanting en de maagd bevruchting door de Heilige Geest. Dit is interessant omdat de Bijbel zegt dat Jezus Christus is de eniggeboren zoon van God, en was "gewon" door God.

"Wie gelooft, dat Jezus is de Christus is uit God geboren, en een ieder die Hem liefheeft, dat verwekte, heeft hem lief ook dat is verwekt van Hem." 1 Joh 5:01

Maar hetzelfde woord voor "geboren" wordt vele malen gebruikt met betrekking tot mannen en hun kinderen.

Matt 01:02 "Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda en zijn broeders"

In feite is het Oude Testament is vol van voorbeelden waarbij vaders verwekken van hun kinderen, maar er zijn geen gevallen van moeders die hun kinderen verwekken. De Bijbel dan ook, genomen op letterlijke face-waarde, leert dat kinderen alleen verwekt door hun vaders. In het geval van Jezus, geestelijk Hij was volledig God, en verwekt door God de Vader door de Heilige Geest. Hij had geen een half-menselijke geest, en zo lijkt zijn geest was niet een 50/50 mengsel van God de Vader en de menselijke geest zijn moeder Maria. Integendeel, Jezus als de zoon van God was God, en van dezelfde geest als God de Vader.

Wat zegt de Bijbel werkelijk te leren over de spirituele kant van de menselijke voortplanting?

Laten we terug gaan naar het begin toen God maakte Adam,

(Gen 2:7) "En de HEERE God de mens [van] de stof van de aarde, en blies in zijn neusgaten de adem van het leven en de mens werd een levende ziel." (Gen 2:07)

Zodra Adam's lichaam had ontving de "adem van het leven", dan werd hij een levende ziel. Dus blijkbaar een lichaam, dat dan heeft de "adem van het leven" toegevoegd, resulteert in een nieuwe levende ziel. Het woord hier voor "ziel" wordt verduidelijkt in het Nieuwe Testament,

1 Kor 15:45: "En zo is het geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel, de laatste Adam werd een levendmakende geest."

Het woord hier voor "ziel" is "psyche" en betekent "leven" en "ziel". Het wordt ook gebruikt in: Matt 10:28 "En vreest niet voor degenen die het lichaam doden, maar zijn niet in staat om de ziel te doden:. Maar veeleer bevreesd voor Hem, Die in staat is om beide ziel en lichaam in de hel" Maar er is een ander woord dat in 1 Kor 15 wordt gebruikt voor 'geest', en dat is "pneuma".

Dit is het 'ademen van het leven "in Gen 02:07 waar is de" geest ", die leven geeft.

"De Geest van God heeft mij, en de adem van de Almachtige heeft mij leven." Job 33:4

"Al die tijd mijn adem [is] in mij, en de geest (ruach) van God [is] in mijn neusgaten" Job 27:3

"En de HEERE zeide: Mijn geest (roeach) is niet altijd naar streven met de mens, want dat hij ook [is] het vlees:. Doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaar" Gen 6:03

De geest van het leven in de mens werd door God aan Adam in Gen 2:07, en is de geest van de mens. Zonder God te streven met de geest van de mens, dat hij niet meer leven, maar de man sterft. Maar zolang God streeft ernaar met de geest van de mens, de mens leeft. Het punt is dat een man in leven gebonden is aan hem met de geest, de "adem van het leven" te geven het leven, zoals God in Adam blies. Job zegt dat de adem van de Almachtige had gegeven hem het leven, maar toch de enige keer wanneer God is opgetekend te hebben blies leven in elke man is toen God Adam gemaakt. De bijbel alleen God gedaan te hebben dit een tijd, met Adam. Maar Job geeft hij ook de adem van de Almachtige is. Als zodanig zou het logisch dat een of andere manier de "adem van het leven" is geërfd en doorgegeven door middel van reproductie, en deed af van Adam door zijn kinderen gaan, de hele weg naar Job. Hoe zou de "adem van het leven" of de geest naar beneden passeren reproductie? De Bijbel zegt dat wat het leven veroorzaakt, het geven van leven aan het lichaam, wordt in het bloed,

"Want de ziel van het vlees [is] in het bloed: en ik heb het u op het altaar om verzoening te doen voor uw zielen:. Want het [is] het bloed [dat] maketh een verzoening voor de ziel" Lev 17:11

En we weten dat wat de oorzaak van het leven is de "adem van het leven" of "geest". En zo de "geest" of "adem van het leven" moet worden in het bloed. Als zodanig is er een verband dat de Bijbel maakt tussen de "adem van het leven" of "geest" en het bloed van het fysieke lichaam. Het is duidelijk dat een kind wordt gevormd uit een lichamelijke bijdrage van de beide ouders in het proces van voortplanting. Misschien is de "adem van het leven" is gekoppeld aan de bijdrage van de vader in reproductie.

God geeft aan dat mensen zich voortplanten door middel van vermenigvuldiging en zei: 'Wees vruchtbaar en word talrijk "(Gen 1:28).

Wat is vermenigvuldiging? God werkelijk aangetoond vermenigvuldiging voor ons, door hoe God Eva uit een klein stukje, een rib, die van Adam. (De rib zelf bevat bloed in het merg, en het leven van het lichaam is in het bloed.)

"En de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep, en hij nam een van zijn ribben, en sloot het vlees in plaats daarvan; En de rib, die de HEERE, de God van Adam genomen had, maakte hij een vrouw, en bracht haar tot de mens. "Gen 2:21-22

God is niet opgenomen te hebben ademde de geest, de adem van het leven, naar Eve om voor haar om een ​​levende ziel te worden. Noch is God opgenomen te hebben herhaalde dit proces met Kaïn, Abel, Seth, of een van hun kinderen. God ademde de geest van het leven in Adam die werd een levende ziel, en God is opgetekend te hebben gedaan dit slechts een keer, met Adam. Toen Adam had een geest en een ziel en in leven was. Uiteraard Eva en Adam's kinderen waren in leven en hadden levende zielen ook, ook al is geen verslag is gemaakt van God te hebben blies de levensadem in hen. Maar Job stelt dat de adem van de Almachtige had gegeven hem het leven. Dit alles geeft aan dat God de adem van het leven, een geest, zet in Adam, en een of andere manier deze geest werd vermenigvuldigd aan alle andere mensen van Adam. Of het nu door de rib van Adam in het geval van Eva, of door middel van reproductie met hun kinderen, wat de Bijbel noemt "vermenigvuldiging", het lijkt erop dat alle mensen waren doorgegeven de adem van het leven van Adam.

Dus is het logisch dat toen God Eva gemaakt, Hij heeft niet alleen haar lichaam vermenigvuldigd uit het lichaam van Adam, maar ook dat God vermenigvuldigde haar geest van de geest van Adam. Zoals een zaadje dat groeit. En toen werd ze een individueel levende ziel ook, als ze had een lichaam en geest (de adem van het leven) die is gelegen in het bloed. En dat was het hele proces van "vermenigvuldiging".

Als zodanig werd Eva uit Adam vermenigvuldigd, in lichaam en geest, en vervolgens zelf werd een levende ziel. God deed dit met Eva zelf, maar vanaf dat moment hetzelfde zou gebeuren met Adam en Eva te vermenigvuldigen om kinderen te krijgen, door het natuurlijke proces God opgezet. Dit betekent dat tijdens de voortplanting, de nieuwe geest, adem van het leven, dat elk kind heeft, wordt vermenigvuldigd en gegroeid uit een zaadje van de geest of 'adem van het leven "van de vorige generatie.

Dit wil niet ontkennen dat God ieder mens vormt in de baarmoeder (Is 44:2,24), maar het punt is dat de bouwmaterialen, een zaad, al op hun plaats voor God op te bouwen uit, niet alleen met betrekking tot vermenigvuldiging van een nieuwe lichaam, maar op het vermenigvuldigen van een nieuwe geest ook. Alle kinderen worden vermenigvuldigd uit wat er al bestaat in de vader of de moeder.

Dat het lichaam en de ziel (verstand, emoties, wil) van de moeder zijn erfelijke eigenschappen van een kind voor de hand liggende is, kinderen lijken op hun moeders, hebben psychologische eigenschappen zoals hun moeders, de intelligentie van hun moeder, etc. En zo weten we dat zowel het lichaam en de ziel van de moeder bij te dragen tot het lichaam en de ziel (geest / zal / emoties) van het kind. Zowel de moeder als vader ziel en lichaam bij te dragen in het vermenigvuldigen proces om een ​​kind vormen, en dit is duidelijk als het kind lijkt op beide ouders. Elk draagt ​​een gelijk aantal chromosomen, te combineren in de conceptie, voor het fysieke lichaam, en dezelfde soort dingen zou gevoel van de ziel (geest / zal / emoties) te maken ook.

Maar is dit 50/50 split het geval is met de geest van het kind, de adem van het leven, die in feite geeft het kind het leven en maakt het kind om een ​​levende ziel? Als alles in het voortplantingsproces is een 50/50 verdeeld tussen de moeder en de vader, waarom zegt de Bijbel overal zeggen dat de vader gewon de kinderen? Veel mensen gaan ervan uit dat de geest van een kind is gedeponeerd door God op het moment van de bevruchting, als God reikt naar beneden uit de hemel toe te voegen een individuele nieuwe geest in het kind. Maar God zegt dat we te reproduceren door "vermenigvuldiging", niet naast. Als de geest van een kind werd toegevoegd door God, of was 50/50 van de moeder en vader, samen met het kind het lichaam of de ziel wordt 50/50 van de moeder en vader, dan lijkt contra-intuïtief dat de Bijbel altijd spreekt van de mannen verwekken van kinderen. In feite, zoals alleen de moeder het lichaam lichaam van het kind tijdens de zwangerschap groeit, zou het meer zin om haar te zeggen aan de kinderen verwekken, alle dingen gelijk. Toch is het altijd de vader die het kind verwekt, en God de Vader, die verwekte Jezus Christus. Als de geest van het kind, de adem van het leven, is wat maakt het kind om te leven en een levende ziel, dan is dit essentieel om het kind in leven. Als de vader alleen waren aan de geest die leven geeft aan het kind dragen, kan dit verklaren waarom een ​​kind wordt verwekt alleen door hun vader. En dit essentiële ingrediënt voor een levend kind zou ook balans met de grotere bijdrage van de moeder tijdens de zwangerschap. Alleen de moeder kan gaan door de zwangerschap, misschien op dezelfde manier zoals alleen de vader kan de geest, de adem van het leven te geven, en dit is wat het betekent dat de vader het kind verwekt.

Er is meer in de bijbel die lijkt te controleren of dit idee "Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit de man;. Want zoals de vrouw uit de man, op deze manier ook de man is door de vrouw, maar allemaal samen van God "1 Kor 11:8,12.

De Bijbel zegt dat de kinderen kwamen door middel van Eva, zoals in "passeren". Het woord hier "dia" betekent "een beweging door". Het onderscheid is duidelijk gemaakt dat terwijl Eva kwam "uit" Adam, dat haar zonen "gepasseerd" haar. En dus ook, terwijl de zonen en dochters komen "uit" hun vaders, hebben alle kinderen komen "door" hun moeder, niet "out of" haar. Het kan niet worden fysieke geboorte, dat gesproken wordt van hier, zoals duidelijk baby's komen uit hun moeders. Het kan niet de vermenigvuldiging van het lichaam, die verwijst naar hier, zoals we die kennen van het kind lichaam wordt vermenigvuldigd van beide ouders in gelijke mate. In plaats daarvan moet dit vermeld verschil betrekking tot geestelijke vermenigvuldiging. Het toepassen van deze tot Eva, betekent dit dat haar kinderen kwam door haar, maar alleen "out of" Adam. Het moet de geest waarnaar hier wordt verwezen, de adem van het leven, een essentieel ingrediënt, die, wanneer toegevoegd aan het lichaam maakt een kind om een ​​nieuwe levende ziel te zijn.

Dit is een indicatie dat de geest van een kind (man of vrouw) komt alleen van de vader van een kind, en wordt vermenigvuldigd van hem alleen. Maar aan de andere kant van het lichaam en de ziel van een kind duidelijk eigenschappen van beide ouders van het kind. Als verwekken betekent dat het leven, en de geest is de adem van het leven, dan is het logisch dat de geest alleen zou komen van de vader van het kind, omdat de Bijbel zegt dat vaders alleen verwekken kinderen. En in het grotere geheel van de dingen, als de vader alleen was de bron van de vermenigvuldiging van de geest van een kind, zou dit de balans van de grotere bijdrage van de moeder in de 'vermenigvuldiging' van het lichaam van het kind tijdens de zwangerschap.

Er is meer in de Bijbel te bevestigen dit idee. In overeenstemming met deze, de Bijbel bevestigt dat hij werd door Adam alleen (niet Eva) die de zondige / stervende geestelijke toestand doorgegeven aan de hele mensheid.

"Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld, en de dood door de zonde, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen recht. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkenis van het strafbare feit van Adam, die is een soort van Hem die komen zou. Maar de vrije gift is niet zoals de overtreding. Want indien door de overtreding van de een van de vele omgekomen, veel meer heeft de genade van God en de gave door de genade van de ene mens, Jezus Christus, in overvloed aan de vele. Het geschenk is niet zo dat wat kwam door degene die gezondigd, want aan de ene kant het vonnis is ontstaan ​​uit een overtreding leidt tot veroordeling, maar aan de andere kant de vrije gave is ontstaan ​​uit een groot aantal overtredingen leidt tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de een, de dood geheerst heeft door de ene, veel meer degenen die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid zal in het leven heersen door de Ene, Jezus Christus. Zo dan als door een overtreding er resulteerde veroordeling voor alle mensen, zo door een daad van rechtvaardigheid er rechtvaardiging van het leven heeft geleid voor alle mensen. Want zoals door ongehoorzaamheid van de ene mens is de mensen zondaars werden, zo door de gehoorzaamheid van de Ene de velen zullen rechtvaardigen worden. De wet kwam in, zodat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde toenam, de genade meer dan overvloedig geworden, zodat, zoals de zonde heerste in de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere "Rom 5. :12-21 NASB

"Want, door de mens kwam de dood, door de mens is ook de opstanding van de doden. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En zo is het geschreven, was de eerste man Adam een levende ziel, de laatste Adam werd een levendmakende Geest "1 Kor 15:21-22, 45.

Het lijkt erop dat de spirituele verandering die plaatsvond toen Adam at van de boom, toen zijn ogen werden geopend, en zijn geest werd in een dode / zondige staat, doorgegeven van hem alleen tot de hele mensheid. De Bijbel maakt duidelijk dat deze geestelijke toestand kwam van Adam alleen, en niet van Eva. Dit zou het meest logisch als al zijn kinderen werden vermenigvuldigd uitsluitend uit zijn eigen geest. Het lijkt erop dat na hem het eten van de boom, zijn geest kreeg deze eigenschappen van een dode / zondige staat, en alle geesten vermenigvuldigd uit zijn oorspronkelijke zou deze kwaliteit erven ook. Deze passages parallel Adam en Jezus op de voet. Het is waar dat door Jezus Christus merkwaardig,, alle Christenen geestelijk wedergeboren tot leven. Dit komt overeen met het meest nauw samen met het concept dat door Adam enkelvoudig,, alle mensen zijn geestelijk geboren om te sterven. Op dezelfde manier dat alleen al in Adam alle geestelijk sterven, worden alle geestelijk levend gemaakt door Jezus Christus alleen, door middel van een nieuwe geboorte door de Heilige Geest.

En zo zijn er verschillende punten overtuigend dat de Bijbel lijkt te maken over hoe mensen te reproduceren door vermenigvuldiging, die lijn te brengen met wat bekend is van Jezus Christus. Als de menselijke vermenigvuldiging werd opgericht door God zo dat de moeder de geest niet wordt vermenigvuldigd om het kind in elk deel, dan is dit mogelijk zou maken voor Jezus Christus volledig zijn God geestelijk, Zijn geest wordt verwekt uitsluitend door God de Vader. Sommige lessen lijken te beweren dat hoe Jezus was volledig God en volledig mens is een mysterie. Maar deze leer hier mogelijk zou maken voor Jezus Christus volledig te zijn geweest geestelijk God zonder dat er iets gebeurd in de voortplanting, dat de manier waarop God ingesteld mens vermenigvuldiging om te werken in het begin geschonden. Deze leer maakt het volledig God spirituele aard van Jezus Christus te zijn volledig in overeenstemming met het proces van voortplanting door middel van vermenigvuldiging, die God oorspronkelijk opgerichte.

Als alle mensen ontvangen hun geest als vermenigvuldigen uitsluitend voort uit de geest van hun vader, dan Jezus Christus volledig God zou werken zonder inconsequentie. Maar als de geest van de moeder was ook vermenigvuldigd, in combinatie met de geest van het kind groeien, dan kan worden gesteld te zijn geweest op gespannen voet met Jezus volledig God geestelijk. Hij was niet half-mens geestelijk, maar volledig God geestelijk. Jezus was zeker geen half-mens geestelijk en half-God geestelijk, met een bijdrage van zijn moeder Maria, die zijn geestelijk volledig God-zijn, maar Jezus Christus was volledig God. Deze lijn staat met de geest van het kind komen alleen uit de geest van de vader.

Tegelijkertijd was Jezus volledig mens in zijn lichaam, die zowel van zijn moeder ... en paradoxaal genoeg van Hem ... als Hij is het beeld van de onzichtbare God.

"Wie is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping" (Kol. 1:15).

De 50/50 bijdrage van het lichaam van Jezus 'van God de Vader en van Mary, kan alleen worden begrepen in dat Jezus Christus is eeuwig, en altijd was ... dus Zijn vaderlijke lichamelijke blauwdruk kwam uit Zichzelf. Dit is niet bedoeld in dat Jezus was Zijn eigen vader, want dat zal tegenspreken dat God Zijn Vader, en ik ben niet te dien aanzien anders, noch vervagen de lijnen van de personen van de Godheid of de Drie-eenheid. Maar wat ik bedoel is te vinden in de waarheid Jezus sprak,

"Eer Abraham was, IK BEN", in dat Jezus Christus eeuwig altijd was, is en zal zijn God, en hier al eerder Hij maakte de tijd zelf, een paradox die alleen wordt opgelost door Jezus Christus eeuwig bestaan. Col 1:15 betekent ook dat we allen werden gemaakt in het beeld van God, wat betekent dat we allen werden gemaakt in het beeld van Jezus Christus, vanaf het begin. Hij altijd was.

Het lichaam van een kind vandaan komt, wordt vermenigvuldigd uit, zowel voor de moeder en vader, zoals te zien in Adam en Eva. En het lichaam is gegroeid alleen door de moeder tijdens de zwangerschap. Maar op hetzelfde moment de geest, adem van het leven, van het kind wordt vermenigvuldigd uitsluitend uit de geest van de vader van het kind. Dit lijkt de definitie van "verwekking". En de geest van het kind erft dus de kwaliteiten van de geest van de vader, zoals het voorbeeld van een zondige spirituele aard en de dood doorgeven van Adam tot al zijn kinderen.

En dus lijkt het erop dat de Bijbel leert dat in de vermenigvuldiging van het lichaam van het kind zal half worden van de moeder, en de helft van de vader, maar dat de geest van het kind uitsluitend afkomstig van de vader van het kind, die de adem geeft van het leven, waardoor het kind om een ​​nieuwe levende ziel.

Het begrijpen dat dit het geval zijn, er is een rekening in de bijbel die steekt, met betrekking tot waar de demonen vandaan kwam. Dat steekt, want het begrijpen van dit over de menselijke vermenigvuldiging; deze account vereist enige vreemde gevolgen hebben.

Terug te gaan naar de eerste golf van vallende engelen, de 'zonen van God ", messenger-achtige engelen, die eruit zag als mannen:

"En het geschiedde, als de mensen begonnen te vermenigvuldigen op het gezicht van de aarde, en hun dochters geboren werden tot hen, dat de zonen van God de dochters der mensen zagen, dat zij [waren] eerlijk, en zij namen zich vrouwen van alle die ze kozen. En de HEERE zeide: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, want dat hij ook [is] vlees: doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaar. Er waren reuzen op de aarde in die dagen, en ook daarna, toen de zonen van God kwam tot de dochters van de mensen, en ze baarde [kinderen] aan hen, dezelfde [werd] machtige mannen, die [waren] van oude , mannen van naam. "Gen 6:1-4

Hier is de "zonen van God" had kinderen met menselijke vrouwen. Gebaseerd op wat we hebben behandeld, dit heeft een aantal interessante implicaties. Deze "zonen van God" waren van de boodschapper soort van engelen, die universeel zijn beschreven om te kijken als de menselijke mannen. Blijkbaar waren ze in staat zich voort te planten, in het hebben van een lichamelijke vorm van menselijke mannen. Een ander ding dat we weten over engelen is dat ze onsterfelijk geesten. Hun kinderen worden beschreven te zijn helden, en reuzen (Nephilim in het Hebreeuws). Ze worden beschreven als mannen, en zo zagen ze er menselijk, maar werden reuzen. Wat zou er gebeuren als een menselijk uitziend mannetje engel had kinderen met een menselijke vrouw? Als dit het geval was, dan is het resultaat zoals hier beschreven waren gigantische mannen.

Te begrijpen wat we hebben behandeld over vermenigvuldigen, zou het zinvol zijn dat de geest in deze nakomelingen zouden uitsluitend afkomstig zijn van hun vaders, deze zondige engelen. Maar engelen zijn onsterfelijk geesten. Met behulp van Adam als een voorbeeld van de inherente spirituele eigenschappen passeren uitsluitend van de vader van het kind, zou het zinvol zijn dat de nakomelingen van deze engelen zou ook onsterfelijk geesten hebben, en hebben engel-type sterke drank, komt uitsluitend van hun vaders, die engelen waren.

Aan de andere kant, hun lichamen werden een combinatie van hun menselijke moeders, en menselijk uitziende angel vaders. Blijkbaar deze boodschapper engelen, die eruit zag als menselijke mannen hadden geest lichaam, maar bij het nemen van een fysieke vorm van hun lichamen waren DNA en chromosomen, die waren bijna identiek aan dat van de mens. Volgens de wetenschap van de genetica, het DNA en chromosomen gehalveerd in de bijdragen van de twee ouders, moeten die nauw aansluit bij te kunnen combineren. Dus wat DNA en chromosomen van deze gevallen engelen bijgedragen zou moeten zijn geweest vrijwel identiek aan dat van een menselijke man, die veel zin heeft als menselijk DNA is de blauwdruk gebruikt om een ​​lichaam te vormen leveren aan mens, binnen en buiten zijn. DNA en chromosomale informatie over de functie als een blauwdruk voor het lichaam. Kleine verschillen kunnen maken enorme veranderingen, die twee wezens niet in staat het krijgen van kinderen te maken. Zo is een chimpansee DNA geschat op ongeveer 95% gelijk aan dat van een mens te zijn, en chimpansees hebben 24 chromosomen paren, terwijl de mensen hebben 23. De verschillen zijn slechts een kwestie van een chromosoom in aantal en 5% van het DNA. Maar de lichamen van mensen en chimpansees zijn nog steeds enorm verschillend, en ze zijn niet in staat van vermenging. En dus kennis van wetenschap geeft aan dat het aantal chromosomen paren van deze menselijke uitziende mannen engelen was waarschijnlijk ook 23, en dat hun DNA was waarschijnlijk 99,9% of meer vergelijkbaar met de mens leven in die tijd. In feite, in Genesis in het verhaal van Abraham, de Bijbel noemt boodschapper engelen, die eruit zag als mannen, en aten als mannen, "mannen" in een vers, en dezelfde "engelen" in een ander vers. Het lijkt erop dat terwijl de boodschapper engelen zijn in een fysieke lichamelijke vorm die ze soms als "mannen" in hun lichaam zelfs tot een DNA-en chromosomale-niveau. (Gen 18:22, 19:1)

Het menselijk lichaam is sterfelijk, en sterft, terwijl de menselijke geest slaapt in de dood. Zouden deze nakomelingen hebben lichamelijke onsterfelijkheid? God lijkt rechtstreeks te spreken met deze engelen en hun menselijke vrouwen, en vertelt ze,

"Mijn geest zal niet altijd met de mens, want dat hij ook [is] vlees: doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaar" En zo is de Bijbel geeft aan dat deze gigantische nakomelingen niet te hebben ontvangen fysieke onsterfelijkheid in hun lichaam, maar. liever dat hun lichaam sterfelijk zou worden. Niet alleen dat, maar dat deze kinderen alleen wonen tot de leeftijd van 120. Dit was een drastische daling van de levensduur, zoals veel mensen zijn opgenomen te wonen ongeveer 850 jaar gemiddeld. Het vers van de uitspraak Gods verkort leven omspant wordt geplaatst tussen het vers beschrijft deze engelen nemen van vrouwen, en het vers vertellen van hun gigantische kinderen. Als zodanig lijkt het duidelijk dat God sprak in de eerste plaats voor deze ouders over hun kinderen. Maar ook had het een secundaire profetische betekenis.

De reus (Nephilim) kinderen lijken te hebben geërfd een paar afwijkingen van hun angel vaders, nieuwe en bijzondere fysieke eigenschappen. De eerste eigenschap is een verkorte levensduur van slechts 120 jaar, en de tweede was reuzengroei in hun lichaam. Gigantisme wordt veroorzaakt door een hypofyse hersentumor bij de mens vandaag de dag, in wezen het wordt veroorzaakt door kanker. Het lijkt duidelijk dat de fysieke genetische erfenis van hun menselijke uitziende angel vaders was gebrekkig en onvolmaakt. Toch waren ze lichamelijke mens, zoals ze genoemd worden "mannen".

Natuurlijk is God's uitspraak meestal te hebben toegepast op de hele mensheid als een profetie, omdat na deze periode is het vastgelegd dat het menselijk leven, overspant verkort tot 120 jaar. Maar wat lijkt hier zijn gebeurd, het verbinden van de punten, is dat deze nakomelingen waren de eersten die alleen leven 120 jaar, en dan is dit verspreid naar de rest van de mensheid.

Hoe kan dit het geval zijn? Het lijkt erop dat deze reuzen (Nephilim) in wezen wel menselijke lichamen hebben, ook al is hun genen waren verslechterd met onvolkomenheden, waardoor kanker en een verkorte levensduur. Toch, ze heten "mannen" en had het menselijk lichaam. Jezus Christus is misschien wel het enige vergelijkbare voorbeeld hebben we in de Bijbel van iemand die had een menselijke moeder, en niet-menselijke vader. Zoals Jezus Christus is de enige Bijbelse voorbeeld dat we hebben van iets dergelijks, Hij is de Bijbelse voorbeeld moeten we gebruik maken. Jezus Christus was volledig geestelijk God, maar Zijn lichaam was volledig menselijk. En het lijkt ook hetzelfde resultaat was het geval met deze reuzen (Nephilim), dat ze gevallen engelen in de geest, maar ze hadden helemaal menselijke lichamen, ook al zijn ze genetische achteruitgang bevatten. Their fathers had angel spirits, and angel bodies, and their mothers had human spirits and human bodies. But they seemed to have the spirit of their fathers, but mortal bodies like their mothers. And this seems to be the same pattern as with Jesus, who had the same spirit as His Father God, but a human body like His mother Mary, and was a “ man “.

In having the spirits of their fathers (though not their bodies) it would stand to reason that these giants (Nephilim) had immortal spirits. If their physical mortal bodies died after 120 years, it stands to reason that their spirits would have still been immortal and continued living on, without a body. And in the Bible it is the demons who are evil spirits who seem to be looking for bodies to inhabit. And so the most likely origin of the demons in the Bible is that they are the immortal spirits of these dead giants (Nephilim). These are the demon spirits who now roam about, loosed from their dead bodies.

If these giant (Nephilim) offspring had human bodies, then it stands to reason that they also could reproduce with human women. In fact, they would have been a closer physical match with human women than their own fathers. And nothing in these verses indicates that these giants (Nephilim) were sterile. Rather they are called “mighty men of old, men of renown” and so they apparently were famous men, who may have had no problem getting wives. Without a voiced exception, “ men ”are generally able to reproduce.

If these giants (Nephilim) took wives and had children, the same pattern of spiritual inheritance should have also occurred. They would have had children with human bodies, but like their fathers, the spirits of the children would have also been like the fallen angels, and immortal. And so their children would have become demons as well, upon the death of their mortal bodies. There is every reason to think thought that these children could have been either male or female. This would mean that demons today could have at one time had male or female bodies.

This would also mean that a human man could have begat children with the daughter of a giant (Nephilim). If this were to have happened, the children of such a union would have had human spirits from their father, and also had human bodies. However, their bodies would have inherited the traits of genetic deterioration from their mother, leading to a shortened lifespan, cancer, and gigantism. And in this way, with continued intermixing, all of humanity could have come to have a shortened lifespan, and to be at risk for gigantism, and cancer which is the cause of gigantism. Gigantism seems to be a more recessive rare trait, whereas shortened lifespan seems to have been very dominant. This means human spirited people eventually could have had a maternal ancestor who was the daughter of a Nephilim, but themselves not be giants, even if they did have a shortened lifespan.


If this theory is correct on how spiritual heritage and physical heritage works, then seeing that we all live only 120 years today at most, and that people still have gigantism today, and many other sorts of cancers, it can pretty much be concluded that this intermixing is precisely what happened. And so such was the world before the flood.

It should also be noted that this all started taking place “when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them” which would have been even as early as the daughters of Adam. “There were giants in the earth in those days; and also after that” means that there were giants (Nephilim) being born from as early as the time of Adam, all the way up into the days of Noah. This intermixing had a very long time to have a cumulative effect and to become widespread, as this is a span of at least 1650 years (Hebrew) to 2200 years (LXX) before God sent the worldwide Flood.

Why did God send the Flood? The Bible specifies in the very next verse that:

And GOD saw that the wickedness of man [was] great in the earth, and [that] every imagination of the thoughts of his heart [was] only evil continually. And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them. Gen 6:5-7

These giants (Nephilim) were called “men” in Gen 6:4. God was so grieved by the wickedness of men, which can refer to giants (Nephilim) as well, that God decided to destroy mankind. We know today that demons are evil spirits, and they oppress people with many negative things. They apparently were wicked back then also, back when they had their own mortal bodies, as were all men. It was because of the wickedness of all men, giant (Nephilim) or not (though they were included in this accounting), that God chose to destroy the world. It should be noted that the wickedness of all men was the reason for the Flood, and the stated reason was not the intermixing itself.

If intermixing happened as described above, it may have to do with why God spared Noah. This ties back to the prophecy of Eze 31, which describes a giant tree so tall, and with so many high branches, and boughs, that it outgrew everything else. These giants (Nephilim) are called “men” by the Bible, and so their children were all “men” also. Their bodies would have been human, and so God considered them human. But if you were to take a snapshot picture of the spirits of all the people who looked human living on the earth at that time, and look at it, what would you see? It could be that the vast majority of the population had immortal spirits originally begat of these angels who fathered the giants (Nephilim), while only a small minority of people had the mortal human spirits which were begat originally by Adam. Those with immortal spirits would not sleep in death, but would become what we know today as demons. Looking at the symbolism of Eze 31, it seems possible that humanity was spiritually being out-bred and becoming like an endangered species, though not out-bred physically. Physically there were many who had human bodies, everyone had a human body, but spiritually only a few had human spirits begotten originally from Adam.

“But Noah found favor in the eyes of the LORD. These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] perfect in his generations , [and] Noah walked with God.” Gen 6:8-9

Noah had a perfect lineage tracing back to Adam, as is recorded in Genesis. Part of why Noah found favor in the eyes of the Lord was because he was a just man. But the other reason that Noah found favor with God was because his spirit was human, and traced back to Adam. One has to wonder just how much pure humanity was left in the world by the time of Noah. God did say that “all flesh” had corrupted His way, and there was violence cause of them.

“And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth… And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein [is] the breath of life, from under heaven; [and] every thing that [is] in the earth shall die.” Gen 6:12-13,17

And so God sent a worldwide Flood, which destroyed all people except for Noah and his family.

“Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water” 1 Pet 3:20

We can know that Noah was “perfect in his generations” and therefore had a human spirit, seeing his lineage that traced back to Adam. Therefore, his three sons also had human spirits, and so all of humanity that was to follow after the flood would have human spirits also. But apparently while Noah was perfect in his generations, either his wife or daughter-in-laws were not perfect in their generations. The eight souls on the Ark were all human, including Noah's wife and daughters-in-law. Yet the fact that humanity dropped to having 120 year life-spans several generations after the flood, and gigantism showed up in their descendents, shows that not everyone on the Ark was “perfect in their generations”. Only Noah was specified to be.

Many people have thought that the change of shortened life-spans after the flood was due to atmospheric changes. But in fact one Christian creation scientist, Dr. Carl Wieland, has theorized that the loss of longevity could have been caused by genetics.

…“All positions which attempt to explain the 'lifespan drop' in environmental terms have another bit of data to explain, and that is the temporary persistence of longevity after the Flood. Noah was 600 at the time of the Flood, but lived another 350 years afterwards, in the post-flood atmosphere! Even in pre-Flood terms, Noah was already of moderately advanced age. One would presume that, if the post-Flood atmosphere/environment has such devastating effects on us now, then because Noah would have been instantly exposed to these same effects, it should have cut his life short much more rapidly. Actually, only Methuselah and Jared lived longer than Noah”…
“Even though the post-Flood decline is obvious, we see that eight generations after the Flood, people are still living more than twice as long as is common today. It would seem much easier to explain the situation if the change occurred within the makeup of humans, rather than external to them. If our longevity is genetically pre-programmed, then that can explain why Noah still lived for a considerable time after the Flood, regardless of any change in radiation or atmospheric pressure. In other words, he was fulfilling his genetic potential as far as lifespan was concerned (in the absence of accidental death or disease).”…
“I suggest that our ancestors simply possessed genes for greater longevity which caused this 'genetic limit' to human ages to be set at a higher level in the past”…
“If this suggestion has merit as the major (if not the sole) cause of greater pre-Flood ages, then the obvious question is how some of these longevity genes were lost. The human population went through a severe genetic bottleneck at the time of the Flood—only eight individuals. The phenomenon of 'genetic drift' is well-known to be able to account for 'random' selectively neutral changes in gene frequencies (including the loss or 'extinction' of genes from a population) which may be quite rapid. Also, loss of genes is far more likely in a small population.”…
“This brief essay is meant solely as a stimulus to further thought, not as a precise model of events. However, it would seem that an explanation along these lines would be feasible, especially if several genes contributed to such longevity. For this scenario to work Noah's sons and their wives would have to have significant heterozygosity at the relevant gene loci. That this could well have been so is suggested by the age of Shem at death -600, considerably less than that of his father. 'Short-lived' alleles of the relevant genes may always have been present, which would mean that in the pre-Flood world, there would have always been some individuals (homozygous for such alleles) living drastically less than the ages recorded for the patriarchs.”…

Dr. Carl Wieland,

creation.com/decreased-lifespans-have-we-been-looking-in-the-right-place

The idea is that before the flood there were people with genes for longevity, and those with genes for a shorter lifespan. The small population size which survived the flood could have resulted in the gene for longevity being lost, and the gene for a shorter lifespan coming to exclusively dominate the gene pool. If in fact the giants (Nephilim) and their descendents had genes for 120-year life-spans, and these genes were carried on the ark by one of the human women, this would line up perfectly. Noah “was perfect in his generations” and had a human spirit, as would all his descendents, and he had genes for longevity. But it is possible one of the women on the ark had genes for a shortened lifespan, because she, though human, was descended from a son of Adam and a daughter of the giants (Nephilim). And through such a bottleneck effect as proposed above, the shorter-lifespan genes came to dominate the population universally. This is in contrast to the rarer and more recessive genes that cause gigantism, which seem to have cropped up in only a minority of the population after the flood.

It is very important to note that because Noah had a human spirit, so did all of his sons Shem, Ham, and Japheth, and of their descendents. All the people after the flood were therefore human, having human spirits that would sleep in death, and human bodies, even if those bodies had genes that were corrupted by the messenger angel insurgence before the flood. All of the people living after the flood were human, even though eventually all people came to live no more than 120 years, and even though a minority of people after the flood developed gigantism.

However, if this entire theory about how spiritual/physical reproduction and lineage works through multiplication is incorrect, then what does the Bible teach?
Then the Bible simply describes these giants (Nephilim) as being “men”, and there is no Biblical argument to be made (that I have found) which explains what the demons are and where they came from. As such, in the absence of any such Biblical argument, the only thing to assume about the giants (Nephilim) is that they were “men” in every way. And then one would have to conclude that spiritually they were no different than any other human people, despite their angel fathers. One can only make the argument that the giants (Nephilim) became demons with Biblical backing and from Biblical argument if one accepts that the spirit of the child is multiplied from the parents, and at that, begat solely from the child's father.
But if one accepts that the spirit of the child is begat solely by the father of the child, then this also means that if the giants (Nephilim) had daughters (which the bodies of “men” can produce daughters) which a human man could have had a human-spirited child with. Even though such a daughter of a human father and Nephilim-daughter mother would have genetic corruption producing shortened lifespan and/or gigantism, that child would be human spiritually. And if such a female child was on the Ark, this could have led to shortened life-spans and gigantism in humanity after the flood.

One cannot pick and choose which parts of the ramifications of this theory to accept, without ignoring the simple logical implications of the theory. If the Bible teaches that we can know the giants (Nephilim) became demons, based on the spirit of the child coming from the father of the child, then by the same teaching it must be accepted that a human man could have human-spirited human children with a daughter of such giants (Nephilim).

Assuming this theory about multiplication and begetting is wrong then all I could say the Bible, God-breathed Holy Scripture, teaches is:

1. The giants (Nephilim) are called “men” and must be assumed to be have been human in every way, including their spirits, and as such (had they known Christ) would have been redeemable, and could have theoretically been saved by faith in Jesus Christ like any other human.

2. The Bible does not specify where the demons came from, these evil spirits who have no physical body and are not seen in a physical form, but seem to want to get in the bodies of people and animals. It is therefore a great mystery as to when God created the demons and where they came from.

Other teachings are out there which conclude that the demons came from the giants (Nephilim) but these teachings are based upon extra-biblical texts, and not the Bible. But the above 2 points are the only things that can be found in the Bible, or argued from the Bible, unless this theory about the spirit of the child being multiplied and begat by the spirit of the father, etc. is accepted as correct.

Some teachings out there include ideas that the giants after the flood were also Nephilim, and must have been caused by a second incursion of fallen angels interbreeding with human women, which I believe is incorrect. No such event is recorded in the Bible after the flood. God saw fit to record the first incursion of the “sons of God” in the Bible, so we would know what had happened, and so there is every reason to think that God would have told us about a second incursion also. The idea that God has hidden this knowledge makes God seem inconsistent, as He was forthright about telling us about the first incursion. There is no Biblical reason to think there was a second incursion of interbreeding of fallen angels with human women. The gigantism after the flood and the shortened life-spans both can be traced back to the first incursion which God is forthright about in His Word. It is also obvious that neither shortened life-span nor gigantism should be taken as proof positive that anyone living after the flood was a “Nephilim”, up to and including today. Humans have had gigantism since the flood, as is recorded in the Bible, and humans have had life-spans shortened to 120 years since the flood, as it recorded in the Bible.

Additionally Ezekiel 31, speaking of these Gen 6 events, and the imprisonment of these fallen angels who begat the giants (Nephilim) in the Abyss, says that:
To the end that none of all the trees by the waters exalt themselves for their height, neither shoot up their top among the thick boughs, neither their trees stand up in their height, all that drink water for they are all delivered unto death, to the nether parts of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down to the pit. Thus saith the Lord GOD; In the day when he went down to the grave I caused a mourning: I covered the deep for him, and I restrained the floods thereof, and the great waters were stayed: and I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him.””

Symbolically this passage, which we already covered in detail, tells that God sent these fallen angels of Gen 6 down to the prison of the Abyss at the time of the Flood. The stated purpose of imprisoning these sinful angels in the Abyss was “to the end that none of all” the trees (angels) would repeat these actions. The other “trees” who were angels mourned, and even fainted when God imprisoned these “sons of God” of Gen 6 in the Abyss. God specifies in this symbolic passage that He did this to the end that none of all the other angels would repeat the actions of Genesis 6. This was God's stated purpose for their imprisonment. As such what the Bible actually teaches is that no other fallen angels would repeat these actions, and this can be known as God's purpose will stand.

“I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say: My purpose will stand , and I will do all that I please.” Isa 46:10

“So shall My word be that goes forth from My mouth; It shall not return to Me void, But it shall accomplish what I please, And it shall prosper in the thing for which I sent it.” Isa 55:11

There may also be a second to the statement in Eze 31, which is in: “The LORD [is] good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him. But with an overrunning flood he will make an utter end of the place thereof, and darkness shall pursue his enemies. What do ye imagine against the LORD? He will make an utter end: affliction shall not rise up the second time.” Nah 1:7-9

The Bible seems to teach that God imprisoned the angels who begat children with women in Genesis for the specific purpose and reason that no other angels would repeat their actions. And so in the absence of any mention of these interbreeding events repeating after the Flood, and in the presence of God stating His purpose was for these events to not be repeated by any other angels, it seems clear that all the giants after the Flood were just giant humans. And there are still people afflicted with gigantism today, who are also human.

The lack of a second incursion of interbreeding after the flood, coupled with the fact that all flesh was destroyed in the worldwide Flood (save those on the Ark), indicates that if there was any relationship between the gigantism before the flood and gigantism after the flood, it must have come through those on the Ark. However, the 8 souls on the Ark were all human. Outlined here is a Biblical explanation of what happened, and how both shortened life-spans and gigantism still occurred after the flood, relating it to the Nephilim, while all the people on the Ark were still fully human. Barring this explanation, it would have to be concluded from the Bible that the gigantism of those before the flood and those after the flood is entirely coincidental.

We are now going to resume covering demons from the perspective that they have their origin in the giants (Nephilim) who existed only before the flood, who all died in the Flood (as “all flesh” was destroyed save the 8 human souls on the Ark), and that demons are the disembodied evil spirits of these giants (Nephilim). However, if you would like more information further confirming that the giants after the Flood were all humans having gigantism as people do today, and were not demon-Nephilim, please see the Appendix: No Nephilim Post-Flood .

After the flood of Noah demons were around, and seem to have been involved with people in many ways. One way they seem to have been involved with people was in idolatry.

“What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? Rather, that the things which the Gentiles sacrifice they sacrifice to demons and not to God, and I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons; you cannot partake of the Lord's table and of the table of demons.” 1 Cor 10:19-21

Even as early as the time of Jacob in Genesis (1900s BC) it is recorded that Laban had idols (Gen 31). It seems that these idols were inspired by demons, and the worship of them must have involved interaction with demons. Many nations had idols and practiced idolatry, and demons seem to have been involved in all this, across the worldwide scope of many cultures. In the time of Moses (1400s BC) God forbade the making of idols in the Ten Commandments:

“Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness [of any thing] that [is] in heaven above, or that [is] in the earth beneath, or that [is] in the water under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God [am] a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth [generation] of them that hate me; And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.” Ex 20:4-6

God also forbade the Israelites to be involved with various types of magic, familiar spirits, and necromancy.

“A man also or woman that hath a familiar spirit, or that is a wizard, shall surely be put to death: they shall stone them with stones: their blood [shall be] upon them.” Lev 20:27

According to the Strong's Concordance, the word here for “familiar spirit” means “ghost, spirit of a dead one, necromancy, one who evokes a dead one, one with a familiar spirit”. If one considers that demons are actually the spirits of the dead giants (Nephilim), then it makes a lot of sense that it is demons who are being referenced to here as the “ghost, spirit of a dead one”. And it is forbidden for God's people to “evoke the spirit of a dead one”, or to have anything to do with a demon, let alone to become familiar, gain familiarity, with one. The term here for “wizard” is “one who has a familiar spirit” and “necromancer”, again this is having a relationship with a demon.

“When thou art come into the land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. There shall not be found among you [any one] that maketh his son or his daughter to pass through the fire, [or] that useth divination, [or] an observer of times, or an enchanter, or a witch, Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer . For all that do these things [are] an abomination unto the LORD: and because of these abominations the LORD thy God doth drive them out from before thee.” Deut 18:9-12

Some of these same terms are used again in Deut 18, forbidding the people to practice, or to consult with anyone who practiced, having a relationship with a demon. God calls this an abomination, and makes clear that those nations around at the time all did practice these things. As such we can know historically that demons were interacting with people all throughout the world in this time period, as familiar spirits in various magical practices.

In the time of Jesus many in Israel and the surrounding nations, had come to be demonized and a major part of Jesus' ministry was in casting demons out of those who were demonized, and thereby healing them.

“Jesus was driving out a demon that was mute. When the demon left, the man who had been mute spoke, and the crowd was amazed. But some of them said, “By Beelzebub, the prince of demons, he is driving out demons.” Others tested him by asking for a sign from heaven. Jesus knew their thoughts and said to them: “Any kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? I say this because you claim that I drive out demons by Beelzebub. Now if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your followers drive them out? So then, they will be your judges. But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come to you.” Luke 11:14-20

It stands to reason that demons had also been inflicting people in times prior to then, as there already were Jewish people who were driving out demons at the time, prior to Jesus doing so. Jesus also makes clear that Satan had power over the demons, and Jesus equates the “prince of demons” or “Beelzebub” to either be Satan, or be working for Satan. And so it becomes clear that the demons were working for Satan.

Further confirmation that demons were the disembodied spirits of the dead giants (Nephilim) is seen in that they seemed to be familiar with God having sent someone to the Abyss in punishment, in specific their angel fathers.

Luke 8:28-31 “When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, “What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don't torture me!” (For Jesus had commanded the evil spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him: and he was kept bound with chains and in fetters; and he brake the bands, and was driven of the devil into the wilderness.) Jesus asked him, “What is your name?” “Legion,” he replied, because many demons had gone into him. And they begged him repeatedly not to order them to go into the Abyss.”

The term here for Abyss is the same word that is used in Revelation, the same place where the locusts are released from. And as we have covered, this is synonymous with the lowest part of the Earth mentioned in Ezekiel 31, and Tartaros the prison of the angels who sinned before the Flood. And so the demons are aware that their angel fathers or paternal ancestors are imprisoned in the Abyss, and fear being imprisoned there themselves.

It is also interesting to note that the demons knew that Jesus was the son of God. In many places the attitude of the demons towards Jesus seems to be one of fear, and they beg and entreat him to not torment them, asking if he is going to destroy them.

“Ah! What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are–the Holy One of God!” Luke 4:34

“And cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, [thou] Son of the most high God? I entreat thee by God, that thou torment me not.” Mark 5:7

That they seemed to be seriously afraid is confirmed in:

“You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe—and tremble in fear.” James 2:19

As part of his ministry, Jesus gave authority to His disciples to cast out demons.

“And when he had called unto [him] his twelve disciples, he gave them power [against] unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.” Mat 10:1

And they went out, and preached that men should repent. And they cast out many demons, and anointed with oil many that were sick, and healed [them]. Mark 6:12-13

“And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the demons are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven.” Luke 10:17-20

Jesus made clear that in the future His followers also would continue to cast out demons.

“And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues” Mark 16:17

And believers did just that, such as Paul who is recorded to have cast out a demon in Jesus' name in Acts.

“Now it happened, as we went to prayer, that a certain slave girl possessed with a spirit of fortune-telling met us, who brought her masters much profit by fortune-telling. This girl followed Paul and us, and cried out, saying, “These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation.” And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, “I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. ” And he came out that very hour.” Acts 16:16-18

Christians have been casting demons out in the name of Jesus Christ ever since that time, and still do today. Demons have been located here on earth since their beginning, and through the book of Revelation into the future there seems to be no change in this. They are on earth and demonize people. In the book of Revelation there is a place where demons seem to be mentioned in specific as playing an important role, working for Satan.

“And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are spirits of demons, performing signs, which go out to the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. (Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches, and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame.) And they gathered them together to the place called in Hebrew, Armageddon.” Rev 16:13-14

These demons perform signs and gather the kings of the earth to the battle of Armageddon. However, they do this before Jesus Christ has actually returned. And so they are leading the kings to gather to battle Jesus before Jesus has returned. They seem to know Jesus is returning, but it is very questionable that the kings of the earth are aware of who it is they are gathering to fight against. It seems likely they would not realize it is Jesus who they are preparing to battle, but under a great deception, they would believe they are gathering to fight someone else.

The other interesting thing here is that the demons, who do not have bodies or look like anything, are said to look like frogs. The word here for “like” means “resembling” or “comparable to”. If these demons were to possess some actual frogs, then they would look like frogs. However, would the kings of the earth follow demon-possessed frogs to a battle, even if these frogs seemed to be performing signs? It seems doubtful. I have some further ideas on this, which you can read about in the Appendix , which ties this to the theory-of-evolution-based growing belief in “alien” life in outerspace.

After the millennial reign of Jesus Christ on earth, Satan is let out of the Abyss for a short time, and then thrown into the lake of fire, defeated forever. After this comes the Judgment.

“Then I saw a great white throne and Him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the Book of Life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and Death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Then Death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire.” Rev 20:11-15

It seems that at the Judgment is when this prophecy will be fulfilled:

I have sworn by Myself; The word has gone out of My mouth in righteousness, And shall not return, That to Me every knee shall bow, Every tongue shall take an oath. Isa 45:23

For it is written: “As I live, says the LORD, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.” Rom 14:11

At the judgment both great and small, all the dead, are going to be judged. Demons seem to be referenced to as spirits of the dead in the Old Testament. And every knee will bow and every tongue will confess to God. As the demons were at one time called “men” and had knees and tongues, it stands to reason that they will also be at the Judgment to bow and confess and be judged. And if their names are not found in the Book of Life, they will be thrown into the lake of fire, which is the second death.