This page has been translated from English

Lees dit eerst - Bijbel Profetie Methodologie

Fundamentele overtuigingen en Methodologie Achter Paradox Bijbel Profetie Theorieën

Aanvaard op Geloof: Jezus Christus is de Waarheid.

Deel 1: De Bijbel is de waarheid en Heilige

Feiten: De Bijbel spreekt van Jezus Christus, dat Hij de Waarheid is. De Bijbel verwijst naar Jezus Christus als het Woord, het Woord vlees geworden, de Schriften vlees geworden (Joh. 1:14). Jezus geeft aan de Schriften waar zijn, en aanvaard ze als zodanig.

Geaccepteerd Algemene uitgangspunten: De Bijbel is allemaal waar, de Bijbel is dus niet tegenstrijdig, en is het best begrepen door het hebben van het interpreteren zelf.

Geaccepteerde Specifieke Premisse: De Bijbel is een heilig boek, de Schriften zijn Heilige. God heilig is, de Heilige Geest is Heilig, Heilig is Jezus, de Bijbel is Heilig. "Heilig" betekent "afzondering, heiligheid, heiligheid, afgescheidenheid, set-isolement". In deze, de Bijbel is niet zoals andere boeken. Naast het feit dat is waar, de Bijbel is ook Heilig, en is apart gezet, en anders dan andere boeken.

De Bijbel is Holy - Aspecten van de premisse:

God bewust is ontworpen om de Bijbel te lezen als dat zo is, inspirerende de mensen die het geschreven heeft om precies te schrijven wat ze deden schrijven.

2 Tim 3:14-17 "Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd en zijt geweest van verzekerd, wetende van wie gij geleerd [hen], en dat vanuit een gij van kindsbeen af de heilige Schriften, die in staat zijn maken u wijs tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Al de Schrift [is] gegeven door inspiratie van God (God-geademd), en [is] nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid: Dat de mens Gods volmaakt zij, volkomen toegerust tot alle goed werk . "

De Bijbel maakt speciale rekening mee dat God doelbewust ontworpen profetie precies te lezen als dat zo is, naar elk woord, om inspirerende mensen te spreken bepaalde woorden, die vervolgens werden opgeschreven.

2 Petrus 1:20-21 Dit eerst wetende, dat geen profetie van de Schrift is van eigen interpretatie. Voor de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van de mens: maar de heilige mensen van God sprak [als ze waren] bewogen door de Heilige Geest.

De Bijbel is Holy - Conclusie: Ondanks dat wordt gewerkt door mannen, in de oorspronkelijke geschriften opgeschreven, de Bijbel kan in het algemeen worden geaccepteerd hetzelfde te zijn als Jezus had gedicteerd door anderen, elk woord met opzet gekozen, met de hele Bijbel opzettelijk ontworpen om te worden zoals het is, naar elk woord, van dezelfde auteur / producent / schepper: God.

Waarschuwing: Rev 22:18-19 ruimte laat voor, en historisch bewijs van de lichte% variantie tussen de manuscripten, geeft aan dat het kopiëren van fouten mogelijk zijn en in feite plaatsgevonden. De originele was perfect, maar kopieën kan een lichte afwijking hebben van het origineel. De oorzaak is opengelaten om de fouten - het kan zijn door toevallige fout, of opzettelijke fout.

Beperkingen, Counter naar Voorbehoud: Matt 5:18, 24:35, Mark 13:31 de woorden van de wet en van Jezus zullen "op geen enkele manier voorbijgaan", "op geen enkele wijze omkomen". Als zodanig, ondanks een lichte% variantie in kopieën, bleek een feit door het bewijs, het origineel nog steeds kunnen worden gekend, afgeleid / afgeleid, van binnenuit, en het gebruik van het bewijs van, het geheel van de groep van kopieën, die geringe% van de variantie.

Relevante postulaat: God's overschakelen van het Hebreeuws in het Grieks tijdens de lopende tijd van de heidenen, bewijs van citaten in NT die beter aansluiten bij de LXX dan Hebreeuws, van de vroege christenen schijnbare gebruik van de LXX, het behoud van de LXX door christenen post-Jezus, het een primaire en de eerste vertaling van de Hebreeuwse, geven aan dat de LXX moeten worden gewogen met even groot belang als ieder nu bestaande Hebreeuws kopieën van de Hebreeuwse origineel, ook in het kader van de af te leiden / het afleiden van de origineel uit het geheel van de groep van kopieën die geringe% variantie. Met andere woorden, de LXX is een tweede getuige van de Masotoric, waarmee er moet redelijk zijn harmonie.

De Bijbel is Holy - Conclusie: De Bijbel is bovennatuurlijk interactief, en is bewust ontworpen om interactief, met opzet ontworpen man, in een met opzet ontworpen universum, in een krachtige bovennatuurlijke manier, zelfs bedoeld voor onze beperkte gebruik op die manier.

HbR 4:12 Want het woord van God [is] snel, en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, piercing zelfs tot de verdeling der ziel en geest, en van de gewrichten en merg, en [is] een schift van de gedachten en bedoelingen van het hart.

Ef 6:11-12,17 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan ​​tegen de listen van de duivel. Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de machthebbers van de duisternis van deze wereld, tegen de geestelijke boosheden in de lucht [plaatsen] ... En neemt de helm des heils aan en het zwaard van de Geest, die is het woord van God.

De Bijbel is Holy - Sub-Conclusie: God heeft opzettelijk doeleinden de Bijbel die zijn bovennatuurlijke interactief.

Isa 55:11 Zo zal mijn woord, dat voortkomt uit mijn mond: het niet mag terugkeren tot mij nietig, maar het zal doen wat ik wil, en het zal voorspoedig zijn [in de zaak] waartoe Ik het zend.

De Bijbel is Holy - Sub-Conclusie: bewust gekozen de specifieke Gods woorden waar zijn, en God wil dat we vast te houden aan Zijn bewust gekozen specifieke woorden.

Gen 03:01 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, die de HERE God gemaakt had. En hij zeide tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de tuin?

Prov 30:5-6 Ieder woord van God [is] puur: hij [is] een schild aan hen die hun vertrouwen in hem. Doe niet tot Zijn woorden, opdat hij bestraffe, en gij een leugenaar bevonden wordt.

De Bijbel is Holy - Onderafdeling van aspecten van het uitgangspunt - God als ontwerper van de Bijbel

De bijbel, een boek ontworpen door God, niet zal worden als een boek is ontworpen door de mens.

Isa 55:8-9 Want mijn gedachten [zijn] niet ulieder gedachten, [zijn] uw wegen mijn wegen, spreekt de HEERE. Voor [als] de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan uw gedachten.

De Bijbel leert dat God is Alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, oneindig intelligent, en eeuwig, die het gecreëerd tijd zelf, Hij bestaat buiten de tijd. God kan zien van de tijd op hetzelfde tijdstip, de hele menselijke geschiedenis op hetzelfde moment, met alles wat er gebeurt in het, overal - in een visuele analogie - zoals een tijdlijn, een levend, ademend echte tijdlijn van alle menselijke geschiedenis en alles en iedereen in, aangelegd voor Hem, het zien van alles wat er in het, in alle details, begrijpen het allemaal, alles in een keer. Jezus Christus is zelf de "marker" begin en einde, schepper ook, en zoon van God, het overbruggen van de kloof tussen een eeuwige God, en ons lineaire creaties gebonden in de gecreëerde dimensie van de tijd. Terwijl we creaties met een lineaire begin in de tijd, de eeuwige God, die ons om te beginnen in de tijd, zal ons in het leven in een eeuwige koninkrijk, dus vanaf dan zullen we delen of deel te nemen in de eeuwigheid met Hem, de eeuwige God die maakte ons, en maakte de tijd zelf.

Gen 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Exd 3:14 En God zeide tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN, en hij zeide: Zo zult gij zeggen tot de kinderen ofIsrael, IK BEN heeft mij tot u gezonden.

Isa 40:28 Weet gij het ​​niet? Hebt gij niet gehoord, [dat] de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, bezweken niet, noch is moe? [Er is] niet het doorzoeken van zijn begrip.

Mic 5:02 Maar gij, Bethlehem Efratha, [maar] gij klein om te wezen onder de duizenden Juda, [nog] niet uit jou komt iemand voort tot Mij komen [dat is] om heerser inIsrael worden; wiens reilen en zeilen weer [zijn] uit van oude, van eeuwigheid.

Prov 8:22-23 (Heilige Geest, de Geest van Wijsheid, Geest van Jezus Christus) De HEERE bezat mij in het begin van zijn weg, vóór zijn werken van oude. Ik was opgezet van eeuwigheid, vanaf het begin, of ooit de aarde was.

Dan 04:03 Hoe groot [zijn] Zijn tekenen! en hoe machtig [zijn] zijn wonderen! zijn koninkrijk [is] een eeuwig Rijk, en zijn heerschappij [is] van generatie op generatie.

Johannes 1:10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt, en de wereld heeft Hem niet gekend.

Rom 16:25-27 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het mysterie, dat was geheim gehouden, omdat de wereld begon, maar nu geopenbaard is , en door de geschriften van de profeten, naar het gebod van de eeuwige God, bekend gemaakt aan alle volken voor de gehoorzaamheid van het geloof: Aan God alleen wijs, [zijn] heerlijkheid door Jezus Christus tot in eeuwigheid. Amen.

1 Tim 6:14-16 dat gij houden [deze] gebod onbevlekt, unrebukeable, tot de verschijning van onzen Heere Jezus Christus: Welke in zijn tijd zal hij verkondigen, [die] de zalige en enige Heerser, de Koning der koningen , en Heere der heren, Die alleen onsterfelijkheid heeft, woont in het licht, dat geen mens kan benaderen tot; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan: aan wie [worden] eer en eeuwige kracht. Amen.

2 Petrus 1:11 Want zo een ingang worden gediend u rijkelijk in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.

Mark 12:26-27 En als het aanraken van de doden, dat zij opgewekt: hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, hoe in de bush God sprak tot hem, zeggende: Ik [ben] de God van Abraham, en de God van Isaak en de God van Jakob? Hij is niet de God van de doden, maar de God van de levenden: gij daarom sterk vergissen.

Luke 20:38 Want hij is niet een God van doden, maar van levenden, want zij leven Hem allen.

Johannes 3:13 En niemand is opgevaren naar de hemel, maar die kwam uit de hemel, [zelfs] de Zoon des mensen, die in de hemel.

Johannes 6:38 Want Ik ben uit de hemel, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft.

Johannes 8:42, 57-58 Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben, want ik ging heen en kwam van God, noch kwam ik van mijzelf, maar hij heeft mij gezonden ... De Joden dan zeiden tot hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar oud, en hebt Gij Abraham gezien? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik.

Johannes 16:27-28 Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat ik van God ben uitgegaan. Ik kwam voort uit de Vader, en ben in de wereld gekomen: wederom verlaat Ik de wereld, en ga naar de Vader.

Kor 4:17-18 Want de lichte verdrukking, die is maar voor een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven [en] eeuwig gewicht der heerlijkheid, terwijl we kijken niet op de dingen, die worden gezien, maar op de dingen die worden niet gezien: voor de dingen die gezien worden [zijn] tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet [zijn] eeuwig.

De Bijbel leert dat God de wereld ontworpen om te worden op een zodanige wijze dat we zouden leren van Hem, en de Waarheid over Hem te leren, door wat is "Self-Bewijskracht".

Voorbeeld 1: De schepping is Proof We Are Gemaakt op

Rom 1:19-20 Want dat wat gekend kan worden van God in hen openbaar is, want God heeft geopenbaard [it] tot hen. Voor de onzichtbare dingen van hem vanaf de schepping van de wereld duidelijk te zien, met dien verstande door de dingen die gemaakt zijn, [zelfs] zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij geen verontschuldiging hebben:

Voorbeeld 2: God heeft ons naar Zijn beeld - we hebben gedachten en gevoelens, het vermogen om te redeneren met de logica, om te zien dat er een verschil is tussen een waarheid en een leugen. Hij maakte ons aan Hem gelijk worden in dit opzicht, en de Bijbel onderwijst ook God heeft gedachten, gevoelens en redenen. Ook God is een individu, zoals we allemaal zijn, en heeft een unieke persoonlijkheid of stijl, zoals wij dat doen per stuk. Zo kunnen we beter begrijpen hoe God is, door wat self-evident bestaat in onze eigen make-up.

Voorbeeld 3: God heeft ons naar Zijn beeld - we lijken God - God is onzichtbaar en Geest - maar Jezus maakte van de wereld - of het nu man of vrouw, we lijken op Jezus Christus - dit helpt ons te begrijpen van de waarheid dat Jezus Christus God is, de Zoon.

De Bijbel leert dat God de wereld ontworpen om te worden op een zodanige wijze dat we van Hem leren door wat zowel de "Self-Bewijskracht" en ook door "Symboliek en Symbolische Vervangingen".

Voorbeeld 1: God met opzet de relaties tussen de mens om ons te helpen om beter te begrijpen relatie met Hem. Door het ontwerp, in families, God heeft ons een vader hebben, om ons te helpen de relatie met Hem te begrijpen als onze Vader, en ons als kinderen. (Sommige mensen beweren christenen uitgevonden God als een vader-figuur, omdat we bekend zijn met dat idee - Nee, eigenlijk in werkelijkheid is dit andersom - we hebben God niet uitgevonden als een vader, want dat is wat wij, in plaats van God bewust begrepen uitgevonden vaders om ons te helpen te begrijpen met betrekking tot Hem.)

Voorbeeld 2: In het ontwerp maakte God man en vrouw om ons te helpen te begrijpen kunnen we geliefd zijn door God met dezelfde liefde als Hij van Jezus houdt, maar terwijl het nog steeds anders dan Jezus, en bedoeld om Hem te volgen. God gaf ons ook moeders, om ons te helpen begrijpen dat er is een zeer zachte liefdevolle verzorging intieme kant aan Hem, een of andere manier komt seconde, maar ook co-die gelijk is aan, des te meer gehoorzaamheid en gerechtigheid angst hem kant aan Hem.

Voorbeeld 3: In het ontwerp maakte God het huwelijk, om ons te helpen om de relatie met Hem in Jezus Christus te begrijpen als onze man.

Voorbeeld 4: In het ontwerp, God maakte broers en zussen om ons te helpen om Jezus Christus betrekking hebben als onze oudere, eerstgeborene, broeder.

De Bijbel leert dat God de wereld ontworpen om te worden op een zodanige wijze dat we zouden leren om Hem te behagen, om Zijn wegen te volgen, Hem te gehoorzamen en gehoorzaamheid aan Hem geven, in de praktijk, door wat er zowel 'Self-Bewijskracht "leren en ook via "Symboliek en Symbolische Vervangingen". Uiteindelijk wordt gemaakt naar het beeld van God, het beeld van Jezus Christus, aan elkaar, hebben wij de "Symbolisch Vervangingen 'voor Jezus, en deze standaard van de maatregel is blijkt uit de wetten van God. Wij zijn geen poppen, en in geen geval worden beschouwd door God als poppen, maar in een visuele analogie, Jezus Christus is het originele beeld gebracht Schepper, en wij zijn door Hem geschapen en gemaakt om te kijken zoals Hij, net zoals een mens zou kunnen poppen te maken , zoals Barbie poppen, die er de mens.

Voorbeeld 1: We zijn niet tot de afgoden, van mensen, of iets God heeft gemaakt, zoals gemaakt in het beeld van Jezus te maken, zijn we als "symbolisch vervangingen" van onze Schepper, en als we afgoden, beelden van Zijn schepping, dan is symbolisch, we zijn "symbolisch vervangen door" onszelf in de rol van God de Schepper - ons het maken van afgoden symboliseert we onszelf het in unieke rol van God, symboliseert dat we 'God spelen', in wezen. (Het is verdedigbaar en waarschijnlijk dat veel poppen, zoals Barbie poppen, zijn afgoden.)

Ex 20:4-6 Gij zult niet tot u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis [van iets] dat [is] boven in den hemel, of dat [is] onder op de aarde, of dat [is] in het water onder de aarde: Gij zult niet buigen voor hen, noch hen dienen: want Ik, de HEERE, uw God [ben] een ijverig God, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, aan het derde en het vierde [geslacht] van hen die hate me, En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

Voorbeeld 2: We zijn niet om elkaar te doden, zoals we allemaal zijn gemaakt in het beeld van Jezus Christus - en wij zijn als "symbolisch vervangingen" van elkaar en van Hem in deze.

Gen 09:06 Wie des mensen bloed vergiet, zal door de mens zijn bloed vergoten worden: want naar het beeld van God, maakte hij de mens.

Exd 20:13 Gij zult niet doden.

Voorbeeld 3: We moeten onze naaste liefhebben als onszelf - als onze buurman was een "symbolische vervanger" die onszelf.

Marcus 12:30-31 En gij zult liefhebben de Heere, uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht: dit [is] het eerste gebod. En het tweede [is] als, [namelijk] dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.

Lev 9:17-18 Gij zult uw broeder niet haten in uw hart: gij zult in ieder uw naaste naarstiglijk berispen, en niet zonde in hem. Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen van uw volk, maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelf: Ik [ben] de HEERE.

Voorbeeld 4: Voor christenen, wij moeten elkaar liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad. Wat mensen doen aan Zijn broeders, wij Hem, als Zijn Lichaam, en als als "symbolisch vervangingen" voor Hem.

Johannes 15:9-14 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik u liefgehad: blijft gij in mijn liefde. Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde, zelfs als ik de geboden mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijve, en [dat] uw blijdschap vervuld worde. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Niemand heeft meerder liefde dan deze man, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.

1 Johannes 4:8-22 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God, en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. In deze is de liefde Gods jegens ons, want dat God heeft zijn enige Zoon in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft [te zijn] een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien op elk gewenst moment. Als we elkaar liefhebben, blijft God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt. Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons gegeven heeft van Zijn Geest. En we hebben gezien en getuigen, dat de Vader de Zoon [te] de Redder van de wereld verstuurd. Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus is de Zoon van God, God blijft in hem, en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God heeft voor ons. God is liefde, en wie woont in de liefde woont in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels te hebben: want zoals hij is, zijn ook wij in dit world.There is geen vrees in de liefde, maar de volmaakte liefde drijft de angst: want angst heeft kwelling. Hij die vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Als een man zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, hij is een leugenaar, want hij die liefheeft, niet zijn broeder, die hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God liefheeft, ook zijn broeder liefhebben.

Matt 25:34-40 Dan zal de Koning tot hen zeggen aan zijn rechterhand zijn: Komt, gij gezegende mijns Vaders, beërft het Koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging van de wereld: Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten : Ik heb dorst en gij hebt Mij te drinken: Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij in: naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht: Ik was in de gevangenis en gij zijt tot Mij. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gevoed [u]? of dorstig, en gaf [u] te drinken? Wanneer hebben wij U een vreemdeling, en nam [u] in? of naakt en gekleed [u]? Of wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij hebt gedaan [it] tot een van de geringsten van mijn broeders, gij hebt gedaan [het] mij.

De Bijbel is Holy:

Naast het feit dat is waar, de Bijbel is ook Heilig, en is apart gezet, en anders dan andere boeken. De Bijbel kan in het algemeen worden geaccepteerd hetzelfde te zijn als Jezus had gedicteerd door anderen, elk woord met opzet gekozen, met de hele Bijbel wordt bewust ontworpen om te worden zoals het is, naar elk woord, van dezelfde auteur / producent / schepper: God.

Daarom: Als elk woord met opzet is gekozen door God, is het logischerwijs volgt dat ook: elke zin, elke zin, elke paragraaf, elke actuele sectie, en de volgorde van alle dergelijke, werd ook bewust gekozen door God te zijn zoals het is. Ook kunnen alle boeken worden beschouwd als dezelfde ontwerper / producer / auteur hebben, ongeacht hun volgorde in de tijd of de schrijvers.

De bijbel, een boek ontworpen door God, niet zal worden als een boek is ontworpen door de mens. De Bijbel leert dat God is Alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, oneindig intelligent, en eeuwig, die het gecreëerd tijd zelf, Hij bestaat buiten de tijd. God kan zien van de tijd op hetzelfde tijdstip, de hele menselijke geschiedenis op hetzelfde moment, met alles wat er gebeurt in het, overal - in een visuele analogie - zoals een tijdlijn, een levend, ademend echte tijdlijn van alle menselijke geschiedenis en alles en iedereen in, aangelegd voor Hem, het zien van alles wat er in het, in alle details, begrijpen het allemaal, alles in een keer.

Daarom: Als God is alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, oneindig intelligent, en eeuwige het zien van al tijd in een keer, en maakte de Bijbel precies zijn zoals het is, dan is het logisch dat: God maakte het zo dat de Bijbel we nu hebben zou als het geval is, foreknowing de tijden waarin we leven en hoe het zou zijn. God ook tevoren gekend heeft Zijn kinderen, die zou leven in deze tijd, en wat ze zouden willen zijn, en hoe ze zouden denken. Is oneindig intelligent, foreknowing alles, was God koos elk woord (etc) van de Bijbel zoals het is, vanaf het moment dat het werd geschreven, de keuze met voorkennis van hoe het zou vandaag de dag lezen, foreknowing ons nu.

God bewust is ontworpen om de Bijbel te lezen als dat zo is, inspirerende de mensen die het geschreven heeft om precies te schrijven wat ze deden schrijven. De Bijbel maakt speciale rekening mee dat God doelbewust ontworpen profetie precies te lezen als dat zo is, naar elk woord, om inspirerende mensen te spreken bepaalde woorden, die vervolgens werden opgeschreven.

Daarom: Een God met oneindige intelligentie, en zonder beperkende factoren, IF Hij wilde, zou kunnen hebben gecontroleerd en opzettelijk ontwierp de Bijbel op een zodanige wijze om te controleren of een bepaald bericht van de profetie te maken, over de nog te komen toekomst, kreeg tot en met ons (foreknowing wat we zouden willen zijn) in deze tijden, en wel op zo'n manier konden we het te accepteren met eerlijke zekerheid, de kerk wordt zoals het nu is.

De Bijbel is bovennatuurlijk interactief, en is bewust ontworpen om interactief, met opzet ontworpen man, in een met opzet ontworpen universum, in een krachtige bovennatuurlijke manier, zelfs bedoeld voor onze beperkte gebruik op die manier. God heeft opzettelijk doeleinden de Bijbel die zijn bovennatuurlijke interactief.

Daarom: God kon hebben ervoor gezorgd dat door de logica, redeneren en iedereen kon zien is geluid, dat mensen met de gave van profetie in deze tijd kon van God te horen over de binnenkort te komen toekomst, en te begrijpen Openbaring, alleen door interactie met de Bijbel, en met God, rekening houdend met de kennis en middelen God tevoren gekend zou zijn bij de hand in deze tijd.

God is een individu, zoals we allemaal zijn, en heeft een unieke persoonlijkheid of stijl, zoals wij dat doen per stuk. Jezus Christus is zelf de "marker" begin en einde, schepper ook, en zoon van God, het overbruggen van de kloof tussen een eeuwige God, en ons lineaire creaties gebonden in de gecreëerde dimensie van de tijd. De Bijbel verwijst naar Jezus Christus als het Woord, het Woord vlees geworden, de Schriften vlees geworden.

Daarom: Zoals Jezus is een individu, met een unieke stijl of persoonlijkheid, en Hij is God, en Hij is het vleesgeworden Woord, is het logisch dat Jezus is de Bijbel op een manier - en op die manier zijn best te omschrijven als dat Jezus de ontwerper / auteur / producent van de hele Bijbel. Als de hele Bijbel heeft een man achter, wie is God, Jezus Christus, dan is het logisch dan dat (zelfde als ieder mens als een auteur) de hele Bijbel zou weerspiegelen de unieke persoonlijkheid, de schrijfstijl, van Jezus Christus.

De Bijbel leert dat God de wereld ontworpen om te worden op een zodanige wijze dat we zouden leren van Hem, en de Waarheid over Hem te leren, door wat is "Self-Bewijskracht ', en ook via" Symboliek en Symbolisch Vervangingen', en dat we zouden leren om Hem te behagen, leren om Zijn wegen te volgen, Hem te gehoorzamen en gehoorzaamheid aan Hem geven, in de praktijk, door wat er zowel 'Self-Bewijskracht "en ook door" Symboliek en Symbolische Vervangingen ".

Daarom: Als Jezus Christus met opzet de hele wereld te worden op zo'n manier dat we van Hem leren door wat is "Self-Bewijskracht" en "Symboliek en Symbolisch Vervangingen", kan dit worden beschouwd als Jezus 'manier van lesgeven ons dingen. Als dit is Jezus Christus de manier om dingen te doen, dan als Jezus Christus, ook de hele Bijbel ontworpen als is, dan is het logisch dat de Bijbel ook zou worden ontworpen om ons te leren volgens de methode van wat er is "Self-Bewijskracht" en met " symboliek en Symbolische Vervangingen ".

Bewust gekozen de specifieke Gods woorden waar zijn, en God wil dat we vast te houden aan Zijn bewust gekozen specifieke woorden.

Daarom: We moeten noch add noch weg te nemen. We moeten niet toe te voegen meer betekenis dan de woorden eerlijk weer te geven, ook niet negeren betekent dat er sprake is dat de woorden eerlijk zijn reflecterend. "Heeft God zeggen?" Is de oudste truc van de verleiding, wat leidt tot de zonde, in de Heilige Bijbel. We moeten vertrouwen dat onze oneindig-intelligent, almachtig, alwetend, foreknowing, eeuwige, liefdevolle God en Redder, zei precies wat hij bedoelde, en betekende precies wat Hij zei dat voor een ander doel - voor deze generatie in deze tijden, zelfs een doel Hij voor u of mij had in het bijzonder, die Hem vooraf bekend uit voordat Hij de wereld gemaakt - dat hij had geleden voor ogen van duizenden jaren, toen Hij koos precies hoe Mozes inspireren, of Ezechiël, etc. om te schrijven - foreknowing wat zou resulteren in uw of mijn handen vandaag - en met oneindige intelligentie ervoor gekozen om precies interactie als was toen nodig, om resultaat voor ons om de waarheid van de Bijbel in onze handen vandaag.

De Bijbel is waarheid en Heilige.

Deel 2: De Heilige Bijbel op Profetie en Wijsheid

Hypothese: "Wijsheid" is nodig om profetie te begrijpen.

De Bijbel verbindt de concepten van de profetie, raadsels, en wijsheid. God zei dat wat Hij sprak tot de profeten waren raadsels, en hetzelfde woord wordt gebruikt om een ​​gemeenschappelijke raadsel te beschrijven.

Num 12:6-8 En hij zeide: Hoort nu mijn woorden: Als er een profeet onder u is, [I] de HEERE zal mezelf wel tot hem in een visioen, [en] zal tot hem spreken in een droom. Mijn knecht Mozes [is] niet zo is, wie [is] getrouw in al mijn huis. Met hem spreek ik van aangezicht tot aangezicht, duidelijk en niet in raadselen, ziet hij de gedaante van de Heer. Waarom dan was je niet bang om te spreken tegen mijn knecht Mozes?

Richteren 14:12-14 En Simson zeide tot hen: Ik zal nu naar voren gebracht een raadsel tot u: indien gij kan zeker verklaren me binnen de zeven dagen van het feest, en vind [het] uit, dan zal ik u dertig sheets en dertig te veranderen van kleding: Maar indien gij niet kan verklaren [het] mij, dan zult gij mij dertig platen en dertig te veranderen van kleding. En zij zeiden tot hem: Geef uw raadsel, dat wij het ​​horen. En Hij zeide tot hen: "Uit de eter kwam voort vlees, en uit de sterke kwam zoetigheid." En zij konden niet in drie dagen niet verklaren raadsel.

In de ene plaats God geeft een profetie opgegeven voor een raadsel, Eze 17, hetzelfde woord als hierboven. Wat is erg belangrijk op te merken over deze passage is dat de gespecificeerde "raadsel" profetie is net zo vaag, onduidelijk en raadsel-klinkende, vol symboliek, zoals de rest van de profetie in de Bijbel. Dat bijna alle van de profetie een raadsel-tone om het te vol vage symboliek heeft, is moeilijk te ontkennen. Zelfs passages die interpretaties bevatten nog steeds verlaten veel dat is slechts vaag uitgelegd.

Ezechiël 17:1-5 En het woord des HEEREN tot mij, zeggende: Mensenkind, stak een raadsel, en spreek een gelijkenis tot het huis Israels, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: "Een grote arend met grote vleugels, longwinged, vol van vederen, die verscheidene verven had, kwam op den Libanon, en nam de hoogste tak van een ceder; Hij plukte den top van zijn jonge takjes, en droeg het in een land van traffick, hij zet deze in een stad van kooplieden. Hij nam ook van het zaad des lands, en legde het in een vruchtbaar veld, plaatste hij [het] door grote wateren, [en] instellen [als] een wilg ... ".

De wijze waren degenen die dachten te kunnen raadsels te verklaren, als Salomo beroemd om zijn wijsheid werd getest met raadsels door de koningin van Sheba.

2ch 9:1-2,6 En toen de koningin van Scheba hoorde het gerucht van Salomo, zij kwam tot Salomo bewijzen met raadsels te Jeruzalem, met een zeer groot bedrijf, en kemelen, dragende specerijen en goud in overvloed, en kostbare stenen: en toen zij kwam tot Salomo, en sprak tot hem al wat in haar hart was. En Salomo verklaarde haar al haar vragen: en er was niets verborgen voor Salomo, dat hij haar niet ... (zei ze) Doch ik geloofde dat niet hun woorden, totdat ik gekomen ben, en mijn ogen had gezien [het]: en ziet, de de ene helft van de grootheid uwer wijsheid is mij niet: [voor] gij hebt overtroffen het gerucht dat ik gehoord heb.

Het is duidelijk dat de Bijbel aangeeft dat voor raadsels te begrijpen van een persoon dient te beschikken over "wijsheid", en het is de "wijze", die de interpretatie of de oplossing van raadsels te begrijpen. Zoals God verklaart dat profetie is raadsels, is het zinvol om te begrijpen profetieën je nodig hebt "wijsheid".

Prov 1:5-6 Een wijs [man] zal horen, en zal in lere toenemen, en een man van verstand zal bereiken tot verstandige raad: Om een spreekwoord te begrijpen, en de interpretatie, de woorden van de wijzen, en hun raadsels.

Ecc 08:01 Wie [is] als de wijze [man]? en wie weet de interpretatie (oplossing) van een ding? een De wijsheid der mensen verlicht zijn aangezicht, en de doortastendheid van zijn gezicht zullen veranderd worden.

De Bijbel vermeldt dat God heeft geheimen en verbergt dingen, en deze geheimen soms kunnen worden gezocht uit, of hij het wil openbaren hen per Zijn timing en aan wie Hij wil.

in a pavilion from the strife of tongues. Psa 31:19-20 [O] hoe groot [is], uw goedheid, dat Gij weggelegd hebt voor degenen, die U vrezen, [die] Gij gewrocht voor hen die het vertrouwen in u voor de kinderen der mensen Gij zult ze te verbergen! in het geheim van uw aanwezigheid van de hoogmoed van de mens: gij zult houden ze het geheim in een hut voor de twist van de tongen.

Pro 25: 2 [Het is] de heerlijkheid van God om een zaak te verbergen, maar de eer der koningen [is] om te zoeken uit een zaak.

Luk 10:21 In die uren van Jezus verheugde zich in de geest, en zeide: Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, dat deze dingen hebt gij verborgen voor de wijzen en verstandigen, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard: zelfs zo, vader, want zo leek het goed in Uw ogen.

Col 1:25 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de bedeling van God, die aan mij gegeven voor u, om het woord van God te vervullen, [zelfs] de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van generaties, maar nu is zichtbaar gemaakt aan zijn heiligen:

Efeziërs 3:09 En om alle [mannen] zien wat [is] de gemeenschap van het mysterie, die vanaf het begin van de wereld verborgen is geweest in God, de Schepper van alle dingen door Jezus Christus:

Deu 29:29 The secret [things belong] unto the LORD our God : but those [things which are] revealed [belong] unto us and to our children for ever, that [we] may do all the words of this law.

Psa 25:14 The secret of the LORD [is] with them that fear him; and he will shew them his covenant.

Jdg 13:18 And the angel of the LORD said unto him, Why askest thou thus after my name, seeing it [is] secret ?

Rom 16:25-27 Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith: To God only wise, [be] glory through Jesus Christ for ever. Amen.

The Bible also ties together “secrets” with “wisdom” and prophecy (and faith).

Job 15:8 Hast thou heard the secret (5475) of God? and dost thou restrain wisdom to thyself?

1 Cor 13:2 And though I have [the gift of] prophecy , and understand all   mysteries (secrets) , and all knowledge; and though I have all faith , so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.

Amos 3:7 Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth His secret (5475) unto his servants the prophets .

Tying this all together, the Bible indicates that the prophecies we have which God gave through the prophets, as we have them in the Bible, are riddles, or like riddles, and that these are also called secrets. In order to understand prophecies, riddles or secrets, a person needs something called “wisdom”. And the gift of prophecy relates to understanding these secrets, or riddles. Besides mentioning “wisdom” as important, the Bible also indicates that the “secret of the Lord” is with the “righteous” who “fear Him”.

Psa 25:14 The secret (5475) of the LORD [is] with them that fear him; and he will shew them his covenant.

Pro 3:32 For the froward [is] abomination to the LORD: but His secret (5475) [is] with the righteous.

This correlation between wisdom, prophecy, riddles, interpretation of riddles, secrets and prophets is seen in the Old and New Testaments, and it serves as a foundation to understand that for certain prophecies, the prophecy itself in the Bible specifies we will need whatever it is that is called “wisdom” in order to understand the riddle of the prophecy. These verses serve as evidence of validity of the hypothesis.

Rev 13:18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number [is] Six hundred threescore [and] six.

Rev 17:9 And here [is] the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth…

Dan 12:10 Many shall be purified, and made white, and tried; but the wicked shall do wickedly: and none of the wicked shall understand; but the wise shall understand.

Validation of the Hypothesis: “Wisdom” is needed to understand (esp. certain) prophesies.

Section 3: The Holy Bible on Wisdom

What is “wisdom” per the Bible, and how does one get “wisdom” per the Bible?

The Holy Bible teaches we can ask in faith, nothing wavering, and God will give us wisdom. Therefore faith, trusting God, is a key ingredient of receiving wisdom, and it is God who gives wisdom.

James 1:5-7 If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all [men] liberally, and upbraideth not; and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord.

The Holy Bible teaches repeatedly that fear of the Lord is the “beginning of wisdom”. As this is the “beginning” of wisdom, this may relate to how we start to receive it from God. Also “knowledge of the Holy” and “departing from evil” seem to be related to this.

Prov 1:7 The fear of the LORD [is] the beginning of knowledge: [but] fools despise wisdom and instruction.

Pro 9:10 The fear of the LORD [is] the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy [is] understanding.

Job 28:28 And unto man He said, Behold, the fear of the Lord, that [is]wisdom; and to depart from evil [is] understanding.

Psalm 111:10 The fear of the LORD [is] the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do [his commandments]: his praise endureth for ever.

The Holy Bible gives much information on wisdom and how to get it, so including key passages, I am going to underline what seem to be key points:

Pro 1:2-7 To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding; To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity; To give subtilty to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise [man] will hear , and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels: To understand a proverb, and the interpretation; the words of the wise, and their dark sayings. The fear of the LORD [is] the beginning of knowledge : [but] fools despise wisdom and instruction.

Prov 2:1-6 My son, if thou wilt receive my words , and hide my commandments with thee; So that thou incline thine ear unto wisdom, [and] apply thine heart to understanding; Yea, if thou criest after knowledge, [and] liftest up thy voice for understanding; If thou seekest her as silver, and searchest for her as [for] hid treasures ; Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God. For the LORD giveth wisdom: out of his mouth [cometh] knowledge and understanding.

Prov 4:1-7 Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law . For I was my father's son, tender and only [beloved] in the sight of my mother. He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words : keep my commandments, and live. Get wisdom, get understanding: forget [it] not; neither decline from the words of my mouth . Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee. Wisdom [is] the principal thing; [therefore] get wisdom: and with all thy getting get understanding.

Prov 8:5-14 O ye simple, understand wisdom: and, ye fools, be ye of an understanding heart. Hear ; for I will speak of excellent things; and the opening of my lips [shall be] right things. For my mouth shall speak truth; and wickedness [is] an abomination to my lips. All the words of my mouth [are] in righteousness; [there is] nothing froward or perverse in them. They [are] all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge. Receive my instruction, and not silver; and knowledge rather than choice gold. For wisdom [is] better than rubies; and all the things that may be desired are not to be compared to it. I wisdom dwell with prudence, and find out knowledge of witty inventions. The fear of the LORD [is] to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth , do I hate. Counsel [is] mine, and sound wisdom: I [am] understanding; I have strength.

2 Tim 3:14-17 But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned [them]; And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture [is] given by inspiration of God, and [is] profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.

Pro 14:6,8 A scorner seeketh wisdom, and [findeth it] not: but knowledge [is] easy unto him that understandeth. The wisdom of the prudent [is] to understand His way : but the folly of fools [is] deceit.

Job 26:3 How hast thou counselled [him that hath] no wisdom ? and [how] hast thou plentifully declared the thing as it is ?

Pro 17:24 Wisdom [is] before him that hath understanding ; but the eyes of a fool [are] in the ends of the earth.

Psa 19:7 The law of the LORD [is] perfect, converting the soul: the testimony of the LORD [is] sure, making wise the simple.

Pro 22:17 Bow down thine ear, and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge.

Prov 30:2-6 Surely I [am] more brutish than [any] man, and have not the understanding of a man. I neither learned wisdom , nor have the knowledge of the holy . Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what [is] his name , and what [is] his son's name, if thou canst tell ? Every word of God [is] pure : he [is] a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto his words , lest he reprove thee, and thou be found a liar.

Let's look at just the highlighted points on what “wisdom” is and how to get it:

perceive the words , hear , The fear of the LORD [is] the beginning of knowledge , receive my words , incline thine ear , searchest for her as [for] hid treasures , find the knowledge of God. For the LORD giveth wisdom: out of his mouth [cometh] knowledge and understanding, I give you good doctrine, forsake ye not my law , retain my words , forget [it] not; neither decline from the words of my mouth , Wisdom [is] the principal thing, for I will speak of excellent things; and the opening of my lips [shall be] right things. For my mouth shall speak truth; and wickedness [is] an abomination to my lips. All the words of my mouth [are] in righteousness; [there is] nothing froward or perverse in them. They [are] all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge, The fear of the LORD [is] to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth , do I hate. Counsel [is] mine, and sound wisdom: I [am] understanding; I have strength, And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus, knowledge [is] easy unto him that understandeth, understand His way , wisdom , declared the thing as it is , Wisdom [is] before him that hath understanding , The law of the LORD [is] perfect, converting the soul: the testimony of the LORD [is] sure, making wise the simple, Bow down thine ear, and hear the words , wisdom , knowledge of the holy , his name , Every word of God [is] pure : he [is] a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto his words , lest he reprove thee, and thou be found a liar.

The general impression is that to get “wisdom” we must neither add to nor take away from God's words, in fear of God, and that adding or taking away is evil, proud, and arrogant. If we add to them then we will be found to be liars. The Holy scriptures are God's words, which are all perfect, and right, and truth, and able to make us wise through faith in Jesus Christ. He gives good doctrine, counsel, and wisdom. Also, a search as for hidden treasures is recommended to get wisdom, yet at the same time, God's words are described to be plain, that getting knowledge is easy, and that God has declared the thing as it is. Repeatedly the instruction is to hear the words, bow the ear to them, to perceive them. Knowledge of the Holy, and understanding His way are mentioned as part of this. The main point seems to be that God gives wisdom with His perfect words, as found in the Holy Bible.

This is contrasted in Jer 8, showing that those who reject His Word do not have wisdom. This may also be echoed in Psalms, that going against the Lord, or His Word, there is no wisdom.

Jer 8:8-9 How do ye say, We [are] wise, and the law of the LORD [is] with us? Lo, certainly in vain made he [it]; the pen of the scribes [is] in vain. The wise [men] are ashamed, they are dismayed and taken: lo, they have rejected the word of the LORD; and what wisdom [is] in them?

Pro 21:30 [There is] no wisdom nor understanding nor counsel against the LORD.

Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way and knowledge of the Holy is also involved.

Biblical Principles of Getting Wisdom in This Age (Case Example of Hypothesis)

For us Christians, the Holy Bible teaches that in this age (of the Church/Gentiles) to become wise (per God, biblical wisdom), we must become fools (per the world, worldly wisdom). Alternately, worldly wisdom is foolishness.

1 Cor 3:18-23 Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. And again, The Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Therefore let no man glory in men. For all things are yours; Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all are yours; And ye are Christ's; and Christ [is] God's.

Young Earth Creationism seems to be a perfect example. The world considers it utter foolishness for people to open up a Bible and read what it plainly says and believe it – that God created the Universe in 6 days, about 6000 years ago. Yet, there is more scientific evidence for this, a young earth, the Flood, than for evolution. There is all sorts of scientific research by Christians who are scientists (see creation.com) which answer every science question anyone seems to have thought of, even on cosmology, with scientific and reasonable answers that show science allows for Young Earth Creationism to be true, even how it is that 6 days and 6000 years could pass here, while we seem to see longer time periods in space. And as a whole it actually makes more sense with the real scientific process, and the evidence that is observed (like the fossil record), than do the secular alternatives.

Evolutionists reject God's Word, and what is “Self-Evidential” about Creation, that we were created, that the Earth shows evidence of a Flood, etc. and as a result people have become vain in imaginations, believing things they or others have made up, not truth given in the Bible, and while evolutionists profess to be wise, in truth they are fools.

Rom 1:18-22 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness; Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed [it] unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made , [even] his eternal power and Godhead; so that they are without excuse: Because that, when they knew God, they glorified [him] not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools.

In fact, a child can sit and read the creation account in Genesis as plain and easy to understand, and in this have more wisdom than the most educated evolutionist. The Bible teaches that age and greatness do not mean that one has wisdom. Jesus praised God for hiding things from the wise (worldly wisdom) and revealing the truth to those who were just “babes”. This is indicative that receiving Biblical wisdom may relate to being childlike.

Job 32:9 Great men are not [always] wise: neither do the aged understand judgment.

Luke 10:21 In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes : even so, Father; for so it seemed good in thy sight.

Matt 18:3-4 And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children , ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child , the same is greatest in the kingdom of heaven.

Luke 18:16-17 But Jesus called them [unto him], and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdomof God. Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdomof God as a little child shall in no wise enter therein.

Being childlike may seem foolish to the world, and an adult reading and believing the Bible surely does seem foolish to the world. Yet a child who believes what he reads about creation is wiser in true wisdom, than an adult evolutionist thought wise in worldly wisdom. And also, an adult Christian who believes what he reads is wiser in true wisdom, than one who does not. Wisdom does seem to be in plain sight in this regard. It may seem foolish of God to have hid the truth giving wisdom in plain sight, but the foolishness of God is in fact wiser than man, who in all worldly wisdom cannot figure out what is already openly told and in plain sight.

1 Cor 1… For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where [is] the wise? where [is] the scribe? where [is] the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world? Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty; And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, [yea], and things which are not, to bring to nought things that are: That no flesh should glory in his presence. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption: That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.

The Bible also makes clear that it is the Holy Spirit in us that teaches us and reveals things to us, and gives us wisdom, and these things are contrary to worldly wisdom which regards them as foolishness. The Holy Spirit teaches us by comparing spiritual things with spiritual – we have the mind of Christ, and so can understand His thoughts. This may be relevant in the Holy Spirit interacting with the Holy Bible, comparing Spiritual with Spiritual, to give true wisdom, especially seeing the Holy Bible as being designed by Jesus Christ, and Him being the Word made flesh.

1 Cor 2:6-16 Howbeit we speak wisdom among them that are perfect: yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, that come to nought: But we speak the wisdom of God in a mystery, [even] the hidden [wisdom], which God ordained before the world unto our glory: Which none of the princes of this world knew: for had they known [it], they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed [them] unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God . Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know [them], because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man . For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ.

Conclusion – Validity of Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way, and knowledge of the Holy, is also involved.

So where do we go from here in the search for getting “wisdom”? We are told to search for it as for hidden treasure, it is to be found in God's Word, in His words, but is it everywhere or is it in a particular location? Usually hidden treasure has a specific location, and there is a map or instructions on where to go to find it. Just as a hunch, the phrase “The fear of the Lord is the beginning of wisdom” or other mention of “beginning” in relation to wisdom, is used very often (Ps 111:10, Prov 1:7,4:7,8:22,9:10). In 4 instances, this is the same word as in Gen 1:1 “In the beginning”, and so this might be a hint to head to Genesis. It also is interesting that a couple other verses use the same words for “beginning”:

Isa 46:10 Declaring the end from the beginning , and from ancient times [the things] that are not [yet] done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:

God says He declares the end from the beginning – the beginning of the Bible is Genesis and the end is Revelation – so perhaps the “wisdom” needed to understand Revelation might be found in Genesis.

Ecc 10:13 The beginning of the words of his mouth [is] foolishness: and the end of his talk [is] mischievous madness.

We've already established that to the world, Genesis seems to be foolishness, and also to the world, “mischievous madness” might be a fitting description of how they see Revelation. So this verse may be some written confirmation in the Holy Bible of God foreknowing the order the books would be in one day, also again hinting there may be some tie between Genesis and Revelation.

Section 4: God's Writing Style – “His Way”

I would like you to see this. Please go get and open up a hardcopy Bible to Genesis 1, to use to follow along with, as I believe it works better to process this information with it all laid out visually.

In Genesis the Lord seems to first lay out information in chronological order. So the baseline or precedent is for God to write in chronological order. That is, until we get to Gen 2, which seems to recount events that were already described in Gen 1.

Some people have a hard time reconciling Gen 1 and Gen 2, which seem to give account of the creation of mankind twice. Adam and Eve were the first man and woman, and so Gen 1 and Gen 2 must be speaking of the same event, the creation of mankind. Logically, for the Bible to not contradict itself, the creation account of mankind in Gen 2 must reconcile with the one in Gen 1.

But they are easily reconciled. Look at the section of Gen 1:1 through 2:4. This is all one section, which gives account of the creation week, and ends in 2:4 by summarizing the prior, saying:

These [are] the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens.

Gen 2:5 begins the next section, verse 5 including that “there was no man to cultivate the ground” . This is a marker, showing that verse 5 has gone backwards in time, to before man was made. Gen 2:5 through Gen 2:25, the end of the chapter, give account of the creation of mankind. So we can know that Gen 2:5-25 is a more detailed account of the events that already were mentioned on day 6 in Genesis chapter 1. Genesis 1:26 is before God has made mankind, 1:27 is the verse where God makes mankind, and this is followed by God blessing them, in which God is speaking to both of them, together.

Gen 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

Gen 1:27 So God created man in his [own] image, in the image of God created he him; male and female created he them.

Gen 1:28 And God blessed them, and God said unto them , Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth….

Gen 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which [is] upon the face of all the earth, and every tree, in the which [is] the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.

Gen 1:30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein [there is] life, [I have given] every green herb for meat: and it was so.

Gen 1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, [it was] very good. And the evening and the morning were the sixth day.

At the end of Gen 2:25 Adam and Eve have just been brought together, but God has not said anything to both of them together. Gen 2:5-25 begins before the creation of Adam, and ends with Adam and Eve just having been brought together, with no mention of God talking to both of them, and Gen 1:28 includes God speaking to both of them together. So it seems to make the most sense, in fitting the sections together, that Gen 2:5-25 is in fact a more detailed account of what is briefly summarized in Gen 1:27. It is therefore “Self-Evidential” that Gen 1:1-2:4 is a summary, and Gen 2:5-2:25 is a more detailed account of a small piece of that summary. As we have already covered, God's teaching style He used in how He made the world is “Self-Evidential”.

Now, Jesus COULD have just put all this in chronological order, and perhaps made it easier to understand. As it stands, at first glance it looks like there could be some contradiction – and it takes a little bit of faith, trusting Jesus to not contradict Himself, and thinking about it, comparing sections, to arrive at the conclusion that there is no contradiction.

Still Jesus COULD have just put all this in chronological order. Why didn't He? What did He do? (Cryptographically oriented minds want to know…)

First Jesus gave a summary in chronological order of the creation week. Then He went back and gave more detail on something we would find of particular interest – the creation of mankind.

It seems “Self-Evidential” that Jesus wanted us to learn something from how He chose to lay out this information, and that is that doing it this way is just “His Way”, or “His Writing Style”. Why assume that an all-knowing infinitely intelligent all-powerful eternal God would allow for His Word to end up with chronological breaks that make understanding more difficult just by happenstance, when the attributes of God are logically more compatible with such chronological breaks and resulting contextual understanding difficulties to be intentional and for a purpose? (Isa 29:16 “Surely your turning of things upside down shall be esteemed as the potter's clay: for shall the work say of him that made it, He made me not? or shall the thing framed say of him that framed it, He had no understanding?” )

In other words, right from the beginning of the Bible, it seems Jesus is teaching us about His Writing Style, How He likes to do things, “His Way” – Jesus is not just teaching us about our creation as is the content of the topic of this section, but He is also teaching us how to read the Bible with understanding, knowing His Way of laying out the information, as a rule or guideline.

This is an especially important rule for us to know when it comes to passages of the Bible which are obscure and confusing as to the events described…. such as… Prophecy! This is essentially the first “Self-Evidential” example of “His Way” that He lays out information, that might be very useful in trying to solve a riddle.

His Way #1: Jesus likes to give chronological summaries, and then go back and fill in important details. Even 20 verses of details might be expanded out from just 1 verse of summary. The markers between such sections may require a little logic, and have to be deduced from context.

Now, does this match the Biblically derived hypothesis about “wisdom”?

Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way, and knowledge of the Holy, is also involved.

Hypothesis-Match: This is from the Holy Bible, taking into account the Holy Bible is meant to be interactive, trusting in God's words as being perfect as they are, every single one, including how they comprise whole sections. It requires searching for something hidden, yet everything is plain and out in the open. And a good doctrine (teaching, insight) of His Way is the result.

Let's go to the next example. Gen 3 – 5 keeps a fairly steady chronological order. The end of Gen 4 brings us up to just past the beginning of Gen 5, with the birth of Seth, and so the overlap is minimal. But there is something to note comparing Genesis 3 and 4, which is that something is obviously missing from the story. From context it is pretty obvious that Cain's wife, first mentioned in Gen 4:17, must have been his sister, and a daughter of Adam, yet nowhere prior in Gen 4 is it mentioned that Adam and Eve had any daughters. From Gen 4:17 onward, several women are mentioned, presumably they could be daughters of Cain. But it really sticks out that the first time any daughters are mentioned as being born to anyone, including Adam, is not until after Adam is over 130 years old and has fathered Seth. After fathering Seth, in Gen 5:4, it is finally mentioned that Adam had daughters. So from context, using a little logic, there is a very big pointed obvious omission in Gen 4, where Adam having daughters should be mentioned, but it is not. Obviously in Gen 5:4 God mentions that Adam had daughters, so it is not like the reason for not mentioning them was because God just was not going to mention them. But in context, in the chronology the daughters should have been mentioned sooner. In a way, this is an empty blank ____ to be filled.

But still, Gen 3-5 does continue in close chronological order, until we get to Gen 6.

“And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them That the sons of God saw the daughters of men(adam) that they [were] fair; and they took them wives of all which they chose. And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also [is] flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years. There were giants in the earth in those days; and also after that , when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare [children] to them, the same [became] mighty men which [were] of old, men of renown.”

This verse specifies that these events occurred at a particular time – when men began to multiply and had daughters. From context, it is very obvious that men began to multiply and have daughters prior to when Adam was 130 years old, and this started with Adam having daughters as that had to be where Cain's wife came from (6:2 daughters of men(adam)). This is the information that goes in the blank___ of what was so obviously missing prior to the first mention of Cain's wife in Gen 4:17. So when did the sons of God start taking wives? Before Gen 4:17, before Adam was 130 years old, as that is when he had Seth, and it is specified that Cain already had a wife and 4 generations of descendents by then. When were there giants on the earth? In “those days” of prior to when Adam was 130, and also after that. This being established, then the chronology continues on with Gen 6:5 and so on into the Flood account.

So, Jesus COULD have just put Gen 6:1-4 sometime prior to Gen 4:17, where it would have fit into chronological order – but instead left a glaringly obvious logical contextual blank___ where Gen 6:1-4 should have fit chronologically.

Why did He do it this way? What we can learn from this is that all of Gen 5, the generations of Adam through Noah's sons, a summary of a genealogy spanning 1500 years, is then followed by a brief detail of an occurrence (parallel of a second genealogy) which overlays the same time period of 1500 years. We have a notable _____, followed by 1500 years, followed by a brief summary of something that was also occurring over the expanse of those 1500 years, which fits into that contextual blank___. It makes sense that the cause of the flood was largely due to the Nephilim. So it seems like Gen 6:1-4 was cut from prior to Gen 4:17, and moved to after the end of Gen 5, so as to highlight how these events related to the flood – to emphasize a cause and effect or spiritual significance, over more obvious contextual details (missing daughters) that could be more easily logically deduced.

What can we learn from this? I'm going to divide this one up into two:

His Way #2: Jesus will put things in non-chronological order, to show the importance of a cause/effect relationship or spiritual significance to something that follows, however if He does so there is an earlier marker of omission that can be derived from context, a beginning, which is later filled in, an ending.

His Way #3: Events of good and evil running parallel over time may be overlaid, with one detailed and the other only receiving a summary, and this may be derived from contextual markers.

Continuing on, the next serious chronological break is Gen 11:1-9. This is the same pattern as the chronological break between Gen 1 and Gen 2, but a little different. Gen 11:1-9 obviously refers back to Nimrod'skingdomofBabelin Gen 10:10, and so this is the starting point. However, in the example of Gen 1 and Gen 2, there were 20 verses detailing 1 verse. But in this case, Gen 11:1-9 starts with Gen 10:10, and the obvious context clue of “the beginning of his kingdom wasBabel”. The ending point is also to be derived from a context clue, found in Gen 10:25 “Peleg for in his days the earth was divided”. There seems to be good reason for this, because Gen 11:10 onwards is a years-detailed genealogy of Shem's line, giving us details on the days of Peleg. From that, we can know the Earth was divided about 1757-1996 years after the creation. (Incidentally, as per Deut 32:8 LXX, that would also mean this is when the “Divine Council” was first formed; after Babel.)

What can we learn from this? This is a combination of earlier examples. In this case of Gen 10 and 11, more detailed information is given on an earlier chronological summary (His Way #1), but it is written in such a way that it overlays a longer period of time (His Way #3) and markers are given for the beginning and end (His Way #2).

And so we can understand from this that His Ways may be combined. This fourth example seems to affirm His Ways shown earlier, but without providing a new pattern. However, it does give the knowledge that parts of His Ways can be mixed together into new combinations.

After this example, Genesis seems to continue in chronological order, without any significant exceptions, and so this seems to be the end of the series of “Self-Evidential” teaching about how Jesus lays out information.

Let's Review,

What Jesus teaches in a “Self-Evidential” manner in Genesis:

The baseline or precedent is for Jesus to write in chronological order. But there are 3 exceptions:

His Way #1: Jesus likes to give chronological summaries, and then go back and fill in important details. Even 20 verses of details might be expanded out from just 1 verse of summary. The markers between such sections may require a little logic, and have to be deduced from context.

His Way #2: Jesus will put things in non-chronological order, to show the importance of a cause/effect relationship or spiritual significance to something that follows, however if He does so there is an earlier marker of omission that can be derived from context, a beginning, which is later filled in, an ending.

His Way #3: Events of good and evil running parallel over time may be overlaid, with one detailed and the other only receiving a summary, and this may be derived from contextual markers.

The elements of these 3 exceptions can be mixed together to make new combinations, such as: More detailed information is given on an earlier chronological summary (His Way #1), but it is written in such a way that it overlays a longer period of time (His Way #3), and markers are given for the beginning and end (His Way #2).

Is this “wisdom”? It matches the hypothesis about “wisdom”:

Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way, and knowledge of the Holy, is also involved.

Hypothesis-Match: This is from the Holy Bible, taking into account the Holy Bible is meant to be interactive, trusting in God's words as being perfect as they are, every single one, including how they comprise whole sections. It requires searching for something hidden, yet everything is plain and out in the open. And a good doctrine (teaching, insight) of His Way is the result.

Is there any further validation that this is “wisdom”, or any evidence to confirm it?

We covered 3 topics in His breaks from chronology:

  1. Adam and Eve's creation and God's instructions to them
  2. The timing of sons of God and the Nephilim
  3. The timing of Babel, and incidentally when the “Divine Council” was formed

Example 2: While some people are aware of the Gen 6 paradigm today, most of them do not understand “and also after that” correctly, and false beliefs have resulted. By using this methodology, it becomes clear when the interbreeding started, and shows that “and also after that” refers from the time of Adam through Noah, and not to after the flood. Several people have pointed out that “and also after that” simply makes no sense to be referring to after the Flood, using logic, grammar, reasoning, precedents, etc. to make this point. But using the methodology of perceiving His Ways, the same conclusion is arrived at, but the information seems to be laid out plainly and openly. God's words are assumed to be intentional, and contextual difficulties are also there for an intentional purpose, to teach of His way of laying out information. To many people, the correct information is hidden and they do not understand it – yet using His Ways the correct information is revealed. Summarily, it is as if a “secret” has been revealed, a “mystery” is understood. The Holy Bible ties together the ideas of “secrets” and “wisdom” and “prophecy”.

Job 15:8 Hast thou heard the secret (5475) of God? and dost thou restrain wisdom to thyself?

1 Cor 13:2 And though I have [the gift of] prophecy , and understand all   mysteries (secrets) , and all knowledge; and though I have all faith , so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.

Amos 3:7 Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth His secret (5475) unto his servants the prophets .

That using the His Way methodology seems to give understanding about “secrets” or “mysteries”. It quickly lays out conclusions in plain sight, that otherwise would require more difficult efforts to arrive at. This is self-evidential evidence that the His Way methodology does successfully reveal “mysteries” or “secrets”, which is what the Bible teaches that comes with having “wisdom”.

As such, there is Evidence that the His Way methodology involves the presence of some “wisdom”, even indicating this is the same “wisdom” needed to understand certain prophecies. It seems there is some Biblical and Bible-based evidence that we have gained “wisdom” by understanding “His Ways”. Eureka!

((Notes: I do believe there are additional “secrets” that are pointed to and revealed in Example 1, as to more detail about the Fall of mankind, which I have written on, but it is a very complicated subject, requiring many other proofs spanning the entire Bible to confirm, so it won't easily work as Evidence here. The key issue is resolving the contradiction of God directly telling Eve that she could east from “every tree” in Gen 1:29, which when taking into account singular/plurals of “you” in Gen 2-3, can be resolved, and gives new insight on how the serpent “deceived/beguiled” Eve, not just lied to her. That study is online in Chapters 8-12 here: http://walkintruth.net/

As for Example 3, there is at least the point as to the timing of the institution of the Divine Council, it seems Deut 32:8 clearly is referring to the days of Peleg, post-Babel, as to when the earth was divided and the Divine Council was formed. But that also is neither here nor there, not able to serve as Evidence of a “secret” revealed – though there is probably still more to this passage.

Deut 32:8 When the most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people according to the number of the sons of God.

Gen 10:25 And unto Eber were born two sons: the name of one [was] Peleg; for in his days was the earth divided ; and his brother's name [was] Joktan.

Gen 11:9 Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth. ))

What we have done here is to trust the Bible, down to every word, to such a great extent, believing every word to be purposed intentionally by God, making note that He did everything for a good reason, that we have noted a second dimension or layer of information in Genesis. The first layer of information is the topical content. The second layer of information is this His Way methodology. This His Way methodology is backed up by Biblical Evidence and Self-Evidential Evidence to contain Biblical “wisdom”, in that it reveals Self-Evident “secrets” about the topical content of the first layer.

It seems we are on the right track, and have gained some “wisdom”, enough to have Evidence of a “secret” revealed, better understanding a “mystery”. And it is easy to understand that the His Way methodology could serve as a useful guideline for understanding prophecies, which might also contain chronology breaks, which could be all the more confusing in a passage full of symbolism (and as many people have noted prophecies do seem to include chronology breaks).

As we seem to be heading in the right direction, finding a second layer of information, let's see if there is a 3 rd layer of information in Genesis. As we are looking for “wisdom” enough to understand prophesies, and as there are some prophecies in Genesis, let's look there next, to see if Jesus may have put a 3 rd layer of teaching in Genesis, to teach us more about prophecy in particular.

Section 6: Understanding Symbolism and Functions of Prophecy

This first prophecy given in the Bible in Genesis is Gen 3:15:

And I will put enmity between you and the woman,

And between your seed and her seed;

He shall bruise your head, And you shall bruise His heel.

Of course, we know off the top of our heads that “He” here is Jesus Christ, as this is well known to be the first prophecy of the Messiah. But starting from scratch, as if we did not know this, let's look through the rest of the Bible to figure this prophecy out. There are words here that seem symbolic and vague. Who is the “woman”? Who is “He”? What does this mean by “seed”? What does “bruise” mean? Enz.

#4 Look at the rest of the Bible to figure out symbolism.

First, this prophecy was spoken by God about the specific woman Eve. It seems likely that Eve hated the serpent, and the serpent hated her, which would be the most immediate meaning. Then, in the next chapter we read of how she had 2 sons, Cain and Abel, and Cain killed Abel so there was obviously enmity between them. What does the Bible say about them?

Gen 4:1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain , and said, I have gotten a man from the LORD.

Gen 4:8 And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him .

Gen 4:25 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, [said she], hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.

1 Jn 3:12 Not as Cain, [who] was of that wicked one , and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous.

Luke 11:50-51 That the blood of all the prophets , which was shed from the foundation of the world, may be required of this generation; From the blood of Abel unto the blood of Zacharias, which perished between the altar and the temple: verily I say unto you, It shall be required of this generation.

The Bible defines Cain to have been “of that wicked one”, but to have been fathered by Adam. As such we can understand that Cain was “of that wicked one” in a spiritual sense. Abel was a righteous prophet, and said to be the “seed” of Eve – but of course both Cain and Abel were the “seed” of Eve in a physical sense. And so Abel was the “seed of the woman” in a spiritual sense, by process of elimination. And there was both enmity between Cain and Abel in a spiritual sense, as Cain was evil and Abel was righteous – and enmity between Cain and Abel in a physical sense as Cain physically killed Abel.

“And I will put enmity between you and the woman” had an immediate literal meaning, and a spiritual meaning. “And between your seed and her seed” after some years, soon also had a literal meaning, and a spiritual meaning. However, “He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” was not fulfilled literally or spiritually at this time by anyone.

The question might arise as to whether Cain and Abel did in fact fulfill this prophecy. The Bible verifies that Cain was “of that wicked one”. That is what the Bible says. This cannot mean in a physical sense as Adam was Cain's father physically, so Cain therefore was spiritually the “seed” of the “serpent”. But Abel was a “righteous prophet” and so was spiritually of the “seed” of the “woman”, as well as literally being the “seed” of the “woman” Eve.

Does the description of what happened between Cain and Able match the symbolism of:

“And I will put enmity between you(literal serpent) and the woman(literal Eve), And between your seed(Cain spiritually) and her seed(Abel spiritually and literally)”?

Yes, the symbolism described in the prophecy matches the events that happened. It is Self-Evidential that this prophecy matches the events that happened. Taking it at face value, the Bible confirms that a spiritual fulfillment of this took place by stating Cain was “of that wicked one”, and that both spiritually, as Abel was righteous and Cain evil, that there was enmity between them, and also literally there was enmity between Cain and Abel as Cain slew Abel. We also can see that Eve and the serpent immediately had enmity between them, but the prophecy of enmity between the “seed”, between Cain and Abel, took years before it was fulfilled, in the future.

Does what happened match the symbolism of the prophecy? Ja. So was this a fulfillment of the prophecy? Ja. That is Self-Evidential. But, it is also clear that “He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” did not take place at this time. This means that while part of the prophecy was fulfilled, part of it was not fulfilled at all. From this information we can learn:

#5 Prophecies may have both a literal and/or spiritual fulfillment

#6 Prophecies may be fulfilled in stages, some parts immediately, some in the near future, while the rest waits to be fulfilled in the far future.

Let's jump to the fulfillment of “He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” .

According to Revelation, the serpent must be Satan:

Rev 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent , called the Devil, and Satan , which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.

The woman's seed must be Christ,

Rev 12:5 And she brought forth a man child , who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and [to] his throne.

And the rest of her seed are God's people:

Rev 12:17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed , which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.

From this we know that “He shall bruise your head, and you shall bruise His heel” actually means “Jesus shall 'bruise' Satan's 'head', and Satan shall 'bruise' Jesus' 'heel'”. But the terms “bruise”, “head”, and “heel” are still not defined. When is this prophecy fulfilled?

Jesus died on the cross, but then rose to life again, and through this gained victory over Satan, or in other words, Jesus bruised Satan's head, but Satan only bruised Jesus' heel. Is this the fulfillment of the prophecy?

Hbr 2:14-15 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same ; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil ; And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.

1Jo 3:8 He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.

Col2:15 [And] having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it.

Also, arguably Revelation 12 tells that after the birth of Jesus, and Him being caught up to God's throne, that there was a war in heaven, and Satan was cast down to earth. I would place this to also be a result of Jesus' resurrection and ascension, and just after that time. But whatever the timing, it is an example of, Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel.

Rev 12:5-9 And she brought forth a man child, who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and [to] his throne. And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there a thousand two hundred [and] threescore days. And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels, And prevailed not; neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.

Right now in the Church age, we are the body of Christ. Satan attacks us, and will all the more, but the injuries are minor in comparison to when Christ will return, and throw Satan down into the Abyss for 1000 years. This is another example of, Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel. Is this the fulfillment of the prophecy?

Rev 20:2-3 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years, And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.

At the end of the millennial reign Satan will be loosed and deceive the nations, who are under Christ's rule in His kingdom, and they will turn against Christ, and be killed. So this is a loss of some of the Lord's subjects in His kingdom. But then, Satan will be cast into the lake of fire. This is another example of, Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel, and the final one.

And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle: the number of whom [is] as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of heaven, and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet [are], and shall be tormented day and night for ever and ever.

The question is, which event is describable as 'Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel'? Ze zijn allemaal. Which is THE fulfillment of this prophecy? Is the REAL fulfillment when Jesus sends Satan to the lake of fire forever? No, that cannot be the case because it is True and Self-Evidential that all of these events match the symbolism of the prophecy.

“He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” matches:

1. Jesus resurrects and triumphs over Satan, (after) Satan kills Jesus

2. Jesus begins to Reign with His people and sends Satan to the Abyss for 1000 years, (after) Satan kills Jesus' people (who then are resurrected)

3. Jesus sends Satan to the lake of fire forever, (after) Satan gets killed some of Jesus' subjects

Which event matches the words of the prophecy? They all do. All of these events match the symbolism of the prophecy, the words of the prophecy, as it is written, word by word, with the obvious meaning of the words. It is Self-Evidential that all three of these instances of direct conflict between Jesus and Satan match this prophecy. Are these real conflicts between Satan and Jesus? Ja. Do they match the symbolism of the prophecy? Ja. Equally? Ja. So are they all real equal fulfillments of the prophecy? Ja!

So which one is “the” fulfillment? They ALL are fulfillments. They are ALL REAL fulfillments of the prophecy as it was given, word by word, with the clear intended meaning of the prophecy.

The final fulfillment of the prophecy is the final fulfillment, but it is not the only one that matches the words of the prophecy – they all match the symbolism equally well – nor is the final victory more “real” somehow than the other very real victories of Jesus Christ over Satan. As such,

#7 Prophecies can be cyclic, and are equally valid and real fulfillments in every fulfillment.

Going back, we can see that the “seed” of the “serpent” and “woman” have been in conflict throughout history, and this has been fulfilled continuously in various spiritual and literal ways.

1. The serpent and Cain, vs. Eve and Abel (“which keep the commandments of God” Rev 12:17)

2. The sinning angels and Nephilim, vs. “the woman” and Noah's line (“which keep the commandments of God” Rev 12:17)

(Incidentally, there is a theory, not well-developed yet, that in a pre-incarnate appearance of Jesus, it was Jesus personally who imprisoned the sons of God into the Abyss at the time of the Flood. There are a few (howbeit obscure) verses that may point to this.)

3. The Divine Council and nations and Rephaim, vs. “Israel” and her people (“which keep the commandments of God” Rev 12:17)

4. Satan, the (fallen) Divine Council, demons, non-Christians, vs. Jesus and His Church (“which keep the commandments of God…have the testimony of Jesus Christ” Rev 12:17)

5. Satan vs. Jesus

The words of Rev 12:17 “which keep the commandments of God” in fact match and define the “seed” of the “woman” as confirmation of all of the pre-Christian historical meanings of fulfillment of the “seed” of “the woman”, from Abel to Israel. And also as such the words of the prophecy “seed”, “woman”, also “bruise” have had various meanings.

“seed of the serpent” = snake, fallen angels, Nephilim, evil people, Satan

“seed of the woman” = Abel, Noah's line, Israelites, Christians

“bruise” = kill, hurt Body of, deceive and get killed subject of, OR break power of, cast to earth, cast into prison of Abyss, cast into lake of fire

And also the words “head” and “heel” have also had various particular meanings in their technical fulfillments, but the point of these terms is that the same symbolic comparative difference, what the words show, in importance between an injury to the head vs. an injury to the heel has remained the same.

#8 In cyclic prophecies, the same words can have different meanings in different fulfillments, but the relative symbolism of comparisons or actions represented between words is the same.

This prophecy, given after sin began, will end when sin is finished, and has been fulfilled in some way continuously, and will be, for almost all of linear time. It is sort of like a fractal, stretching over the world, and all time, of categorized groups, repeating the pattern of Good vs. Evil. This prophecy started being fulfilled shortly after it was given, maybe with enmity between Eve and the Serpent, but definitely fulfillment was shown about the future with the enmity between Can and Abel – and since the first part of this prophecy was fulfilled the first time, this prophecy has continued to be fulfilled in various ways, and will continue to be fulfilled in various ways, until it has all been fulfilled, and can be fulfilled no longer. As such,

#9 Once a cyclic prophecy has begun and started to be fulfilled in part, it can continue to be fulfilled in various ways, until it is all fulfilled and can be fulfilled no more – like a fractal.

It is as is spoken of in Ecclesiastes 1:9-11, “The thing that hath been, it [is that] which shall be; and that which is done [is] that which shall be done: and [there is] no new [thing] under the sun. Is there [any] thing whereof it may be said, See, this [is] new? it hath been already of old time, which was before us. [There is] no remembrance of former [things]; neither shall there be [any] remembrance of [things] that are to come with [those] that shall come after.”

Let's review. These 6 traits of Prophecy in the Bible are Self-Evidential, derived from how the Bible confirms in truth that Gen 3:15 has been fulfilled, and will be fulfilled:

#4 Look at the rest of the Bible to figure out symbolism.

#5 Prophecies may have both a literal and/or spiritual fulfillment

#6 Prophecies may be fulfilled in stages, some parts immediately, some in the near future, while the rest waits to be fulfilled in the far future.

#7 Prophecies can be cyclic, and are equally valid and real fulfillments in every fulfillment.

#8 In cyclic prophecies, the same words can have different meanings in different fulfillments, but the relative symbolism of comparisons or actions represented between words is the same.

#9 Once a cyclic prophecy has begun and started to be fulfilled in part, it can continue to be fulfilled in various ways, until it is all fulfilled and can be fulfilled no more – like a fractal.

It seems that understanding Gen 3:15 as a prophecy, in full, we have gained enough “wisdom” to at least understand this one “teaching example” prophecy, and learned some of His Ways regarding symbolism and prophetic patterns. In the last section, it was the first 3 examples of Chronology breaks that seemed significant. So having covered the first prophecy in the Bible, let's look at the next 2 also, to see if any other insights as to His Ways are to be found in them.

The next example in the Bible of prophecy is Genesis 6:3.

Gen 6:3 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also [is] flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.

Most people consider this to be a prophecy, and it is, but it is of a different sort. God spoke this proclamation right after the sons of God took wives, and right before they had their kids the Nephilim. As such the most straightforward meaning of this verse, is that God was speaking to the sons of God and their wives – warning them that their kids would only live 120 years.

Yet somehow, all of mankind also eventually ended up only living 120 years. This can be understood as that the Nephilim had human bodies (but immortal evil spirits), had kids themselves, and so spread dominant genes for a shortened-lifespan on to the rest of humanity. (There is no problem with this if the “spirit”-type of the child is passed solely through the paternal line – see http://paradoxbrown.com/demonsnephilim.htm/ …Jesus is an example of this, Rom 5 indicates this, and the study on Gen 2-3 at walkintruth.net referenced above makes detailed biblical argument that this is the case for mankind, and has been from the beginning.)

So the key prophetic word here is “man”, which in the first instance “man” referred to their kids the Nephilim (who are called “men” the next couple verses) on account of their human bodies – and in the second instance the word “man” referred to all of mankind, eventually. From this we can see that a prophecy can have a literal fulfillment both in the near future, and also in the far future, regarding 2 different things that are described by the same word, but this word having 2 different meanings, referring to 2 different things. From this we can derive:

#10 Prophecy can have a literal fulfillment both in the near future, and also in the far future, regarding 2 different things that are described by the same word, but this word having 2 different meanings, referring to 2 different things.

The next prophecy in Genesis, with symbolism involved, is of Abraham and his seed.

Gen 22:17-18 That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which [is] upon the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemies; And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.

The first meaning here was of Abraham's literal physical descendents, who down the line of Abraham's “seed” Isaac, became the nation ofIsrael. They were multiplied as the stars of heaven, possessed the gate of their enemies, and the Old Testament does describe in ways that at times other nations were blessed byIsrael. So at first there was a literal physical fulfillment of this prophecy. But the Bible makes clear that ultimately Jesus Christ was also the “seed” of Abraham, his descendent that was spoken of. He shall possess the gates of His enemies, and has, and by Jesus Christ, the “seed” of Abraham, the church has been multiplied, and all nations are being blessed. And so the second fulfillment is a spiritual one, of Jesus Christ and the Church.

2Cr 11:22 Are they Hebrews? so [am] I. Are they Israelites? so [am] I. Are they the seed of Abraham ? so [am] I.

Rom 9:6-8 Not as though the word of God hath taken none effect. For they [are] not all Israel, which are of Israel: Neither, because they are the seed of Abraham , [are they] all children: but, In Isaac shall thy seed be called. That is, They which are the children of the flesh, these [are] not the children of God: but the children of the promise are counted for the seed .

Gal 3:16 Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And to thy seed, which is Christ .

It seems like there are some new things to be learned from this prophecy as well. Here we see that the exact same prophecy can have both a literal physical meaning (Isaac to Israel to Jesus) that is more important at one time, which later switches to reveal it has a second spiritual meaning (Jesus to the Church) that is more important at a later time, showing that the importance of a literal or spiritual fulfillment can change from primary to secondary over time. Also, we can see that an earlier prophecy was given more specifics, narrowing it down, merging 2 prophecies together, as now not only would the coming Messiah be the “seed of the woman” but He also would have to be “the seed of Abraham”.

#11 The exact same prophecy can have both a literal physical meaning that is more important at one time, which later switches to reveal it has a second spiritual meaning that is more important at a later time, showing that the importance of a literal or spiritual fulfillment can change from primary to secondary over time.

#12 Later prophecies can merge with earlier ones, narrowing them down to be more specific.

And that is the end of covering the first 3 prophecies in Genesis of symbolism significance. It does seem that there was a 3 rd layer of information to be gleaned from Genesis. This information seems to have given “wisdom” that could be useful in understanding other prophecies in the Bible, deciphering them as the riddles they are. We now seem to have solid Bible-based knowledge as to His Ways regarding prophecy, how it can function, and how the symbolism of prophecy works, and as to the chronology and organization of prophecy. This could be the “wisdom” that was mentioned as needed to understand Rev 13:18, 17:9 and certain prophecies of Daniel. So let's take a look at these 12 points together:

These 12 points are what the Holy Bible teaches in a “Self-Evidential” manner in Genesis. These are (1) precedented biblical patterns of how God uses chronology, and uses breaks in chronology, to organize information in the Bible, and (2) precedented biblical patterns and characteristics of prophecies in the Bible, their symbology and functions in relation to the written words, and the characteristics of their fulfillments.

On Chronology:

The baseline or precedent is for Jesus to write in chronological order. But there are 3 exceptions:

#1: Jesus likes to give chronological summaries, and then go back and fill in important details. Even 20 verses of details might be expanded out from just 1 verse of summary. The markers between such sections may require a little logic, and have to be deduced from context.
- (Precedent – Gen 1:27 & 2:5-25)

#2: Jesus will put things in non-chronological order, to show the importance of a cause/effect relationship or spiritual significance to something that follows, however if He does so there is an earlier marker of omission that can be derived from context, a beginning, which is later filled in, an ending.
- (Precedent – prior to Gen 4:17 & Gen 6:1-4)

#3: Events of good and evil running parallel over time may be overlaid, with one detailed and the other only receiving a summary, and this may be derived from contextual markers.
- (Precedent – prior to Gen 4:17 & Gen 6:1-4)

The elements of these 3 exceptions can be mixed together to make new combinations, such as: More detailed information is given on an earlier chronological summary (#1), but it is written in such a way that it overlays a longer period of time (#3), and markers are given for the beginning and end (#2).
- (Precedent – Gen 10:10,25 & Gen 11:1-9)

On Symbolism and Functions:

#4 Look at the rest of the Bible to figure out symbolism.

#5 Prophecies may have both a literal and/or spiritual fulfillment

#6 Prophecies may be fulfilled in stages, some parts immediately, some in the near future, while the rest waits to be fulfilled in the far future.

#7 Prophecies can be cyclic, and are equally valid and real fulfillments in every fulfillment.

#8 In cyclic prophecies, the same words can have different meanings in different fulfillments, but the relative symbolism of comparisons or actions represented between words is the same.

#9 Once a cyclic prophecy has begun and started to be fulfilled in part, it can continue to be fulfilled in various ways, until it is all fulfilled and can be fulfilled no more – like a fractal.
- (#4-9 Precedent – Gen 3:15)

#10 Prophecy can have a literal fulfillment both in the near future, and also in the far future, regarding 2 different things that are described by the same word, but this word having 2 different meanings, referring to 2 different things.
- (Precedent – Gen 6:3)

#11 The exact same prophecy can have both a literal physical meaning that is more important at one time, which later switches to reveal it has a second spiritual meaning that is more important at a later time, showing that the importance of a literal or spiritual fulfillment can change from primary to secondary over time.

#12 Later prophecies can merge with earlier ones, narrowing them down to be more specific.
- (#11-12 Precedent Gen 22:17-18)

My theories on Bible Prophecy incorporate, follow, and are based on this Biblical understanding. I am postulating with my theories that:

(1) Understanding prophecy essentially requires 4-dimensional thinking and attempt at understanding a more eternal perspective. God is eternal, outside of time, seeing all of time at once, and is infinitely intelligent, and speaks only true words, including describing only true symbolism. To visualize, it seems like He sees a timeline, a living timeline of all human history and events, which are seen and happen all at the same time. The Bible speaks the truth in Ecc 1:9, “The thing that hath been, it [is that] which shall be; and that which is done [is] that which shall be done: and [there is] no new [thing] under the sun.” The same events do repeat in different ways. All prophecies should be considered as potentially cyclic, and in the case of cyclic prophecies, the words God has chosen in prophecies, and their symbolism, can be understood to be like a description of a repeated pattern of events that God is able to see on the timeline of all time, an accurate description of the same events being repeated in different ways.

(2) Known history itself is a fact, and serves as self-evidential confirmation of a fulfillment of a prophecy. Much of the intelligent intentional design of reality and humanity shows that God tends to teach with a “Self-Evidential” teaching style. This establishes the biblical precedent that cyclic prophecies, as a description of repetitious events occurring over the course of time, can be confirmed self-evidentially to be intentionally taught by God as such, by examining the historical record of self-evidential repetitious events, confirming them. For example, if God sees Jerusalem will be destroyed 2 times, in a way that is the same repeated pattern both times, then the words chosen of a prophecy of this event will match both of these 2 events, in truth, with the symbolic meaning of the words. God has chosen every word carefully, so that these prophecies match in truth – but to see how the words match all fulfillments with more precise clarity, it is necessary to follow biblical understanding and rules of interpretation of prophecy, which are self-evidenced by the Bible, such these 12 points, knowing His writing style. Doing so, cyclic prophecies can be understood to be words that in truth match both of the 2 instances of this example, without contradiction. If it is true thatJerusalemis destroyed 2 times in ways that both fit the words of the prophecy of this, then it is true, and self-evidential, confirmation of fulfillment of the prophecy. In doing such, it is clear that prophecy is not a case of either/or but a case of both/and..and…and.

(3) That summarily, many of the prophecies of the Bible, and the book of Revelation, are essentially complex cryptographic puzzles with 4-dimensional themes, interwoven across the Bible, requiring biblically self-evident deciphering rules to be used in order to solve the puzzle, and this has biblical basis in that the Bible refers to them as “riddles” and “mysteries/secrets”.

As such my methodology is to use the 12 points above as deciphering rules, keeping in mind prophecies can be cyclic, then comparing historical events to the words of prophecy, in order to eliminate which portions of prophecies have already had a fulfillment, to arrive at which portions yet need to be fulfilled, and further align and decipher them using these 12 points.