This page has been translated from English

קריאה ראשונה - התנ"ך הנבואה מתודולוגיה

אמונות יסוד מתודולוגיה מאחורי תיאוריות התנ"ך של פרדוקס הנבואה

מקובלים על אמונה: ישוע המשיח הוא האמת.

סעיף 1: התנ"ך הוא אמת הקודש

עובדות: התנ"ך מדבר על ישו, כי הוא האמת. התנ"ך מתייחס ישוע המשיח Word, Word הופכים בשר, הכתבים הופכים לבשר (יוחנן 01:14). ישוע מציין בכתובים נכונות, וקיבל אותם ככאלה.

הנחת היסוד הכללי מקובלים: התנ"ך הוא אמת, ולכן התנ"ך הוא לא סותרים, והוא הבין את זה בצורה הטובה ביותר שיש לפרש עצמה.

קיבל הנחת יסוד ספציפיות: התנ"ך הוא ספר הקודש, כתבי הקודש הם. אלוהים הוא קדוש, רוח הקודש היא הקודש, ישו הקדוש, התנ"ך הקדוש. "קודש" פירושו ", הנפרד קדושה, קדושה, נפרדות, הגדרת הנפרד". לפי גישה זו, התנ"ך הוא לא כמו ספרים אחרים. מלבד היותו נכון, התנ"ך הוא גם הקודש, מוגדר בנפרד, שונה מכל שאר הספרים.

התנ"ך הוא הקדוש - היבטים של הנחת יסוד:

אלוהים מכוון שנועד לקרוא את התנ"ך כפי שהיא עושה, מעורר את הגברים מי כתב אותו לכתוב בדיוק מה שהם עשו לכתוב.

2 Tim 3:14-17 "אבל אתה ממשיך בדברים אשר יען אשר עשית למדו כבר מובטח, בידיעה מהם יען אשר למדו [אותם] וזה מילד יען אשר ידוע כתבי הקודש, אשר מסוגלים להפוך אותך חכם אל הישועה דרך האמונה אשר במשיח ישוע. כל הכתוב [הוא] נתן השראה של אלוהים (אלוהים, נשמה), ו [הוא] רווחית עבור הדוקטרינה, עבור תוכחה, תיקון, הוראה בצדקת: זה איש האלוהים יכול להיות מושלם, מרוהט היטב אל כל עובד טוב ".

התנ"ך הופך לב מיוחדת שאלוהים נבואה תוכנן בכוונה לקרוא בדיוק כפי שהיא עושה, עד כל מילה, אנשים מעוררי השראה לדבר מילים ספציפיות, אשר נכתבו לאחר מכן למטה.

2Pe 1:20-21 הידיעה הזאת הראשונה, שאף נבואה של כתבי הקודש היא של פרשנות כלשהי פרטיים. עבור הנבואה לא הגיע הזמן הישן על ידי רצונו של אדם: אבל קדושים של אלוהים וידבר [כפי שהיו] עבר על ידי רוח הקודש.

התנ"ך הוא הקדוש - מסקנה: למרות היותה עבד דרך גברים, בכתבי המקורי כתוב, התנ"ך הקדוש יכול כלל להתקבל להיות זהה אם ישו היה הכתיב אותה באמצעות אחרים, כל מילה שנבחר במכוון, עם התנ"ך כולו שתוכננו במתכוון להיות כפי שהוא, עד כל מילה, על ידי אותו כותב / מפיק / יוצר: אלוהים.

החיסרון: Rev 22:18-19 מותיר מקום, ואת הראיות ההיסטוריות השונות% קטן בין כתבי היד, עולה כי טעויות העתקה אפשריים יש למעשה התרחשו. המקורי היה מושלם אבל עותקים ייתכן השונות קל מהמקור. הסיבה שנשאר פתוח על טעויות - זה יכול להיות דרך שגיאה מקרית, או טעות מכוונת.

מגבלות, מונה על החיסרון: מאט 5:18, 24:35, מרק 13:31 דברי החוק של ישו יהיה "בשום אופן לעבור מן העולם", "ב לגווע שום דרך". ככזה, למרות השונות% קלה עותקים, הוכיח עובדה על ידי ראיות, המקורי עדיין יכול להיות ידוע, הסיק / נגזרת, מבפנים, באמצעות עדות, כל הקבוצה של עותקים, לאחר% מהשונות קלה.

רלוונטיים הנחה: מתג של אלוהים בין עברית בשפה היוונית בזמן המתמשך של הגויים, עדות מצטט NT כי תיטיב לשקף את LXX מאשר עברית, של הנוצרים הראשונים לכאורה השימוש LXX, שימור LXX על ידי הנוצרים שלאחר ישו, זה להיות יסודי התרגום הראשון של עברית, עולה כי LXX צריך להיות משוקלל עם חשיבות שווה כמו כל עתה קיימים עותקים עברית של עברית מקורית, כולל בהקשר של מסיק / הנובעות המקורית שלם של קבוצת עותקים לאחר השונות% קלה. במילים אחרות, LXX הוא העד השני של Masotoric, עם אשר צריך להיות הרמוניה סבירה.

התנ"ך הוא הקדוש - מסקנה: התנ"ך הוא אינטראקטיבי טבעית, והוא תוכנן בכוונה להיות אינטראקטיבי, עם גבר תוכנן בכוונה, ביקום תוכנן בכוונה, באופן טבעי רב עוצמה, שנועד גם לשימוש מוגבל שלנו בדרך זו.

HBr 04:12 עבור המילה של אלוהים [הוא] מהיר, חזק, חד יותר לחרב פיפיות כלשהי, חודר אפילו את חלוקת לגזרים של הנשמה והרוח, ועל המפרקים מח, ו [הוא] discerner את המחשבות והכוונות של הלב.

יבצע אפרים את גזר 6:11-12,17 לשים על שריון שלם של אלוהים, כי אתם עשויים להיות מסוגלים לעמוד נגד התחבולות של השטן. כי אנחנו לא נאבקים נגד בשר ודם, אלא נגד נסיכויות, נגד סמכויות, נגד השליטים החושך של העולם הזה, נגד רשעות רוחנית [מקומות] גבוה ... ולקחת את הקסדה של גאולה, ואת חרב הרוח, אשר הוא דברי אלוהים חיים.

התנ"ך הוא הקדוש - סיכום משנה: אלוהים מכוון למטרות עבור התנ"ך הם אינטראקטיביים טבעית.

Isa 55:11 אז המילה שלי תהיה כי ההלך ושוב מהפה שלי: זה לא תשוב אל חלל אותי, אבל זה יהיה להשיג את מה שאני רוצה, וזה יהיה לשגשג [בדבר] לאן שלחתי אותו.

התנ"ך הוא הקדוש - סיכום משנה: בחר במכוון של אלוהים מילים ספציפיות נכון, אלוהים רוצה מאיתנו לדבוק המילים שנבחרו במכוון שלו ספציפית.

Gen 03:01 והנחש היה subtil יותר מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים. ויאמר אל האשה, Yea, יהוה אלוהים אמר, יה לא תאכלו מכל עץ הגן?

Prov 30:5-6 כל מילה של אלוהים [הוא] טהור: הוא [היא] מגן אלהם כי שמו את מבטחם בו. הוסף הלוא אל דבריו, שמא לנזוף בך, ואתה נמצא שקרן.

התנ"ך הוא הקדוש - קטן של היבטים של הנחת יסוד - אלוהים כמעצבת של התנ"ך

התנ"ך, ספר תוכנן על ידי אלוהים, לא יהיה כמו ספר עוצב על ידי איש.

ישעיה 55:8-9 למחשבות שלי [הם] לא המחשבות שלך, לא [הם] דרכיך דרכי, נאם יהוה. במשך [כמו] השמים גבוהים יותר מאשר כדור הארץ, כך דרכים גבוה יותר מאשר דרכים שלך, את המחשבות שלי מאשר את המחשבות שלך שלי.

התנ"ך מלמד כי אלוהים הוא יודע הכול, כל יכול, בכל מקום, אינטליגנטי אינסופי, נצחי, לאחר שנוצרו הזמן עצמו, הוא קיים מחוץ לזמן. אלוהים רואה כל הזמן באותו הזמן, בכל ההיסטוריה האנושית באותו זמן, עם כל מה שקורה בו, בכל מקום - אנלוגיה ויזואלית - כמו ציר זמן, חיה ונושמת ציר הזמן האמיתי של כל ההיסטוריה האנושית הכל וכולם בו, הניח לפניו, לראות כל מה שקורה בו, בפירוט כל, להבין את הכל, בבת אחת. ישוע המשיח הוא עצמו את "סמן" ההתחלה ואת הסוף, היוצר גם, בנו של אלוהים, לגשר על הפער בין האל הנצחי, לנו יצירות ליניארי מחויב בממד הזמן שנוצר. בעוד אנו היצירות מקיומה של ראשית ליניארית בזמן, האל הנצחי, אשר גרם לנו להתחיל בזמן, תביא אותנו אל החיים בממלכה נצחי, ולכן מכאן ואילך נוכל לשתף או להשתתף לנצח איתו, האל הנצחי אשר גרם לנו, ועשה הזמן עצמו.

Gen 01:01 בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ.

Exd 03:14 ויאמר אלהים אל משה, הנני אשר הנני: ויאמר, כה תאמר אל בני ofIsrael, הנני שלחני אליך.

Isa 40:28 האסט אתה לא ידוע? עשית אתה לא שמעו, [כי] אלהי עולם, יהוה, בורא קצות הארץ, fainteth לא, הוא לא עייף? [יש] לא מחפש הבנה שלו.

מיקרופון 05:02 אבל אתה, לחם Ephratah, [למרות] אתה תהיה קצת בין אלפי ofJudah, [עדיין] מתוך אליך הוא יבוא הלאה אלי [כלומר] להיות inIsrael שליט; שאת הנעשה ושוב [כבר] מ הישנה, ​​מן נצח.

Prov 8:22-23 (רוח הקודש, רוח חכמה, רוח של ישו) יהוה גרם לי בתחילת דרכו, לפני עבודותיו של הישן. אני הוקם מתוך נצח, מההתחלה, או אי פעם היתה האדמה.

דן 04:03 איך נהדר [הם] סימנים שלו! ואיך אדיר [הם] נפלאות שלו! ממלכתו [הוא] מלכות עולמים, ועל ממשלתו [הוא] מדור לדור.

ג'ון 1:10 הוא היה בעולם, ואת העולם נעשתה על ידי אותו, והעולם לא הכיר אותו.

רום 16:25-27 עכשיו לו כי הוא הכוח stablish לך על פי הבשורה שלי, ההטפה של ישו, על פי הגילוי של מסתורין, אשר נשמר בסוד מאז בריאת העולם, אבל עכשיו הוא עשוי להתבטא , ועל ידי כתבי הנביאים כמצות אלהי עולם, נודע לכל האומות ציות של אמונה: כדי שאלוהים חכם בלבד, [להיות] תהילה דרך ישוע המשיח לנצח. אמן.

1 Tim 6:14-16 זה אתה לשמור על [זה] מצוות ללא נקודה, unrebukeable, עד הופעת אדוננו ישוע המשיח: איזה בזמנים שלו יודיע shew, [אשר] ה 'יתברך ואת שליט בלבד, מלך המלכים , ולורד של האדונים; רק מי יהוה, מגורים אלמוות לאור אשר איש לא יכול להתקרב אל, מי לא ראה איש יהוה, ולא יכול לראות: למי [להיות] כבוד כוח נצח. אמן.

2 Pet 01:11 עבור הכניסה כך יהיה לכם בשפע כיהנו לממלכה הנצחית של אדוננו ומושיענו ישוע המשיח.

מארק 12:26-27 וכמו נוגע המתים, שהם עלייה: יש אתם לא לקרוא בספר של משה, איך את אלוהים שיח וידברו אליו לאמר, אני [אני] אלהי אברהם, ואלהי יצחק ואלהי יעקב? הוא לא אלוהי המתים, אבל אלוהים של החיים: אתם טועים מאוד לעשות כן.

לוק 20:38 כי הוא אינו אלוהי המתים, אבל החיים: לכל חי, אל לו.

ג'ון 3:13 ואיש לא יהוה עלה השמימה, אבל הוא זה ירד מן השמים, [גם] את בן אדם שנמצא בגן עדן.

ג'ון 6:38 עבור ירדתי מן השמים לא לעשות את שלי לבד יהיה, אבל יהיה לו כי שלחו אותי.

ג'ון 8:42, 57-58 ישוע ויאמר אליהם, אם אלוהים היה אבא שלך, אתם לא אוהבים אותי: עבור המשכתי קדימה באו אלוהים; לא בא לי על עצמי, אבל הוא שלח לי ... ויאמר היהודים אל לו אמנות, אתה עדיין לא בן חמישים, ו יען אשר ראה את אברהם? ישוע ויאמר אליהם אמן, אמן, אני אומר לכם, לפני אברהם, אני.

ג'ון 16:27-28 עבור האב עצמו יאהב אותך, כי אתם לא אוהבים אותי, לא האמנתי שאני יצא מאלוהים. באתי ושוב מן האב, ואני באים לעולם: שוב, אני עוזב את העולם, ללכת אל האב.

אני קור 4:17-18 עבור עני האור שלנו, אבל לרגע, ותעש עבורנו הרבה יותר יעלה [ו] משקל הנצחי של תהילה, למרות שאנו לא נראים הדברים נראים, אבל הדברים אשר לא רואים: את הדברים אשר ראו [הם] הזמני, אך הדברים לא נראים [הם] נצח.

התנ"ך מלמד כי אלוהים תכנן את העולם להיות באופן כזה היינו לומדים אותו, וללמוד האמת עליו, דרך מה "עצמית ראייתית".

דוגמא 1: הבריאה היא הוכחה שנבראנו

רום 1:19-20 כי זה אשר עשוי להיות ידוע של אלוהים מתבטא אותם, כי אלהים shewed [היא] אלהם. בשביל הדברים נראים לו מבריאת העולם נראים בבירור, להיות מובן על ידי הדברים נעשים, [אפילו] הכוח הנצחי שלו האלוהות, כך הם ללא תירוץ:

דוגמא 2: אלוהים ברא אותנו בצלמו - יש לנו מחשבות, רגשות, היכולת להתווכח עם ההיגיון, לראות כי יש הבדל בין האמת לבין השקר. הוא גרם לנו להיות כמוהו במובנים אלה, התנ"ך גם מלמד שאלוהים מחשבות, רגשות, ואת הסיבות. כמו כן, אלוהים הוא יחיד, כמו כל אחד מאיתנו הם, ויש לו אישיות או סגנון ייחודי, כפי שכל אחד מאיתנו לעשות. כך נוכל להבין טוב יותר מה אלוהים רוצה, לפי מה עצמית על ראיות קיים האיפור שלנו.

דוגמה 3: אלוהים ברא אותנו בצלמו - אנחנו נראים כמו אלוהים - אלוהים הוא בלתי נראה רוח - אבל אלוהים ברא את העולם - בין אם זכר או נקבה, אנחנו נראים כמו ישו - זה עוזר לנו להבין את האמת שישוע המשיח הוא אלוהים, הבן.

התנ"ך מלמד כי אלוהים תכנן את העולם להיות בצורה כזאת, כי היינו ללמוד ממנו על מה הן "עצמית ראייתית" וגם דרך "סימבוליזם והחלפות סמלי".

דוגמא 1: אלוהים תוכנן בכוונה יחסים בין בני האדם כדי לעזור לנו להבין טוב יותר את הקשר איתו. לפי התכנון, בתוך משפחות, אלוהים עשה לנו יש אבא, כדי לעזור לנו להבין את הקשר איתו כמו אבא שלנו, לנו כילדים. (חלק מהאנשים טוענים הנוצרים המציאו את אלוהים כדמות אב, כי אנו מכירים את הרעיון - לא, בעצם האמת זה להיפך - אנחנו לא המציא את אלוהים כמו אבא, כי זה מה שאנחנו מבינים, אלא אלוהים בכוונה המציאו אבות כדי לעזור לנו להבין אודותיו).

דוגמא 2: לפי התכנון, עשה אלוהים זכר ונקבה כדי לעזור לנו להבין שאנחנו יכולים להיות נאהבים על ידי אלוהים באהבה כמו שהוא אוהב את ישו, אבל ועדיין להיות שונה מאשר ישו, נועדה לעקוב אחריו. אלוהים נתן לנו גם אמהות, כדי לעזור לנו להבין יש גם צד רך מאוד אוהבת טיפוח אינטימי אליו, איכשהו מגיע השני, אבל גם שיתוף שווה, ציות יותר וצדק פחד אותו צד אליו.

דוגמה 3: לפי התכנון, עשה אלוהים הנישואין, כדי לעזור לנו להבין את הקשר עימו ישו כבעל שלנו.

דוגמה 4: לפי התכנון, עשה אלוהים אחים כדי לעזור לנו להתייחס ישו כמו אח גדול שלנו, הבכור.

התנ"ך מלמד כי אלוהים תכנן את העולם להיות בצורה כזו שאנו ילמדו לרצות אותו, ללמוד ללכת בדרכיו, לציית לו ציות ולהראות לו, בפועל, על ידי מה הן "עצמית ראייתית" וגם דרך "סימבוליזם והחלפות סמלי". בסופו של דבר, נעשה בצלמו של אלוהים, את דמותו של ישו הנוצרי, לזה אנחנו "המחליפים סמלי" של ישו, וזה קנה מידה מתבטא בחוקים של אלוהים. אנחנו לא בובות, בשום פנים ואופן לא נחשבות על ידי אלוהים כמו בובות, אבל אנלוגיה ויזואלית, ישוע המשיח הוא הבורא צילמו המקורי, ואנחנו שנוצרו על ידי אותו וגרם לו להיראות כמו, ככל אדם עלול להפוך בובות , כמו בובות ברבי, שנראים אנושיים.

דוגמא 1: אנחנו לא לעשות אלילים, של אנשים, או כל דבר אלוהים עשה, עשה כמו בתמונה של ישו, אנחנו כמו "החלפות סמלי" של הבורא שלנו, ואם אנחנו עושים אלילים, תמונות של היצירה שלו, אז באופן סמלי, אנחנו "סמלי להחליף" את עצמנו את התפקיד של אלוהים הבורא - מה שהופך אותנו אלילי מסמלת שאנחנו לשים את עצמנו תפקיד ייחודי של אלוהים, מסמל כי אנו "לשחק את אלוהים", בעצם. (ניתן לטעון וסביר כי בובות רבות, כגון בובות ברבי, הם אלילים).

אקס 20:4-6 לא תעשה אל לך פסל וכל תמונה, או כל דמות [של כל דבר] כי [הוא] בשמים ממעל, או כי [הוא] על האדמה מתחת, או כי [הוא] במים מתחת לאדמה: ועשית לא להשתחוות עצמך אליהם, ולא לשרת אותם: כי אני יהוה אלהיך [אני] אל קנא, פוקד עוון אבות על הילדים אל [דור] השלישי והרביעי של אותם שונאים אותי, ורחמים shewing אל אלפי להם לאהוב אותי, ולשמור על המצוות שלי.

דוגמא 2: אנחנו לא להרוג אחד את השני, כפי שכולנו עשויים בדמות ישו הנוצרי - ואנחנו כמו "החלפות סמלי" של אחד את השני עליו זה.

דם Gen 09:06 Whoso גבר sheddeth, באדם דמו ישפך: כי בצלם אלוהים עשה את האדם.

Exd 20:13 לא תרצח.

דוגמה 3: אנחנו צריכים ואהבת לרעך שלנו עצמנו - כאילו השכן שלנו היה "תחליף סמלי" המייצג את עצמנו.

מארק 12:30-31 ושנוא לאהוב את ה 'אלוהיך בכל לבבך ובכל, ועם כל הנשמה שלך, ועם כל המוח שלך, ועם כל הכוח שלך: זה [הוא] את המצווה הראשונה. ואת השני [הוא] כמו, [דהיינו] זה, ואהבת לרעך כמוך. יש מצוות לא אחר יותר מאשר אלה.

לב 9:17-18 לא תעשה לשנוא אחיך בלבבך: ועשית בכל השכן חכם כמוך נזיפה, ולא לסבול חטא עליו. לא תעשה לנקום, ולא ישאו בכל טינה נגד בני עמך, אך ואהבת לרעך כמוך: אני [אני] יהוה.

דוגמה 4: עבור נוצרים, אנחנו לאהוב זה את זה כמו ישוע אהב אותנו. מה שאנשים עושים אל אחיו, אל לנו לעשות אותו, כמו גופו, כמו כמו "החלפות סמלי" עבור אותו.

ג'ון 15:9-14 כאבי יהוה אהב אותי, אז יש שאהבתי אותך: אתם ממשיכים באהבה שלי. אם אתם לשמור על המצוות שלי, אתם יצייתו באהבה שלי, אפילו שמרתי מצוות של אבא שלי, לציית באהבתו. דברים אלה אני מדבר אליכם, כי השמחה שלי יכול להישאר לך, [כי] השמחה שלך עשוי להיות מלא. זוהי המצווה שלי, זה אתם אוהבים אחד את השני, כמו שאני אוהבת אותך. מפגין אהבה גדולה יותר מאשר זה לא גבר, כי גבר שכב את חייו למען חבריו. יה הם חברים שלי, אם תעשו שהוא אנכי מצוה אתכם.

1 יוחנן 4:8-22 אהובים, הרשו לנו לאהוב זה את זה: אהבה היא של אלוהים, וכל אחד זה אשר יאהב נולד האלוהים, knoweth אלוהים. הוא לא יאהב אינה יודעת אלוהים, כי אלוהים הוא אהבה. בכך באה לידי ביטוי אהבת אלוהים כלפינו, כי אלוהים שלח את בנו היחיד לעולם, כי נוכל לחיות דרכו. בזאת היא האהבה, לא כל כך אהבנו את אלוהים, אלא שהוא אהב אותנו ושלח את בנו [להיות] פיוס עבור חטאינו. אהובים, אם אלוהים כל כך אהב אותנו, אנחנו צריכים גם לאהוב זה את זה. איש לא ראה יהוה האלוהים בכל עת. אם אנחנו אוהבים זה את זה, אלוהים משכן בנו, והאהבה שלו הוא שיכלל בנו. בזאת אנו יודעים כי אנו לשכון בו, והוא בנו, כי הוא יהוה נתן לנו רוח שלו. ויש לנו לראות ולעשות מעידים כי האב שלח את הבן [יהיה] המושיע של העולם. כל מי יהיה להודות שישו הוא בן האלוהים, אלוהים משכן בו, והוא באלוהים. ויש לנו ידוע האמין את האהבה אלהים לנו. אלוהים הוא אהבה, והוא, כי משכן מאוהב משכן באלוהים, אלוהים לו. בזאת היא האהבה שלנו עשה מושלם, כי אנו עשויים להיות נועזות ביום הדין: כי כמו שהוא, כן אנחנו world.There זה לא פחד אהבה, אבל casteth אהבה מושלמת את הפחד: הפחד מפני יהוה ייסורים. הוא ירא כי לא נעשה אהבה מושלמת. אנחנו אוהבים אותו, כי הראשון הוא אהב אותנו. אם אדם אומר, אני אוהב את אלוהים, hateth אחיו, הוא שקרן: כי הוא זה אשר יאהב לא אחיו מי הוא יהוה לראות, איך הוא יכול לאהוב את אלוהים שאותו לא ראה יהוה? ואת המצווה הזאת יש לנו ממנו, הוא זה אשר יאהב ה 'אוהב את אחיו גם.

מאט 25:34-40 ואז המלך יהיה ואמרת אלהם על ידו הימנית, בואו ברוכי של אבא שלי, לרשת את הממלכה מוכן בשבילך מן היסוד של העולם: כי הייתי hungred, ואתם נתן לי בשר : הייתי צמא, ואתם נתן לי לשתות: הייתי זר, ואתם לקח אותי: עירום, ואתם לבושים לי: הייתי חולה, ואתם ביקר אותי: הייתי בכלא, ואתם באו אלי. אז התשובה תהיה צדיק לו לאמר, ה ', כאשר ראיתי שאנחנו לך hungred, והאכילה [לך]? או צמא, ונתן [לך] לשתות? כאשר ראה אנו לך זר, ולקח [לך] בבית? או עירום, לבוש [לך]? או כאשר ראיתי שאנחנו אליך חולה, או בכלא, הגיע אליך? והמלך יענה ואמרת אלהם, אמן אני אומר לכם, שכן עשיתם [זה] אל אחד לפחות של אלה אחי, עשיתם [זה] אלי.

התנ"ך הוא הקדוש:

מלבד היותו נכון, התנ"ך הוא גם הקודש, מוגדר בנפרד, שונה מכל שאר הספרים. כתבי הקודש יכולה להתקבל בדרך כלל להיות זהה אם ישו היה הכתיב אותה באמצעות אחרים, כל מילה שנבחר במכוון, עם התנ"ך כולו שתוכננו במתכוון להיות כפי שהוא, עד כל מילה, על ידי אותו כותב / מפיק / היוצר: אלוהים.

לכן: אם כל מילה נבחרה בכוונה על ידי אלוהים, זה הגיוני נובע גם: כל משפט, כל משפט, כל פסקה, כל קטע אקטואלי, ואת הסדר של כל אלה, היה גם נבחר בכוונה על ידי אלוהים להיות כפי שהוא. כמו כן, כל הספרים יכול להיחשב יש את אותו מעצב / מפיק / סופר, בלי קשר לסדר שלהם בזמן או הסופרים.

התנ"ך, ספר תוכנן על ידי אלוהים, לא יהיה כמו ספר עוצב על ידי איש. התנ"ך מלמד כי אלוהים הוא יודע הכול, כל יכול, בכל מקום, אינטליגנטי אינסופי, נצחי, לאחר שנוצרו הזמן עצמו, הוא קיים מחוץ לזמן. אלוהים רואה כל הזמן באותו הזמן, בכל ההיסטוריה האנושית באותו זמן, עם כל מה שקורה בו, בכל מקום - אנלוגיה ויזואלית - כמו ציר זמן, חיה ונושמת ציר הזמן האמיתי של כל ההיסטוריה האנושית הכל וכולם בו, הניח לפניו, לראות כל מה שקורה בו, בפירוט כל, להבין את הכל, בבת אחת.

לכן: אם אלוהים הוא כל יודע, כל יכול, בכל מקום, אינטליגנטי אינסופי, נצחי לראות כל הזמן בבת אחת, עשה את התנ"ך להיות בדיוק כפי שהוא, אז זה הגיוני כי כדלקמן: אלוהים ברא אותו כך בתנ"ך יש לנו היום יקרא כפי שהיא עושה, foreknowing פעמים אנו חיים ומה זה יהיה. אלוהים גם foreknew ילדיו מי יהיה חי בימים אלה, ומה הם היו כמו, ואיך הם חושבים. להיות כל דבר, חכם לאין שיעור foreknowing, היה אלוהים בחר כל מילה (וכו ') של התנ"ך להיות כפי שהוא, מן כשזה נכתב, בחירת עם ידיעה מוקדמת על איך זה היה לקרוא היום, foreknowing לנו עכשיו.

אלוהים מכוון שנועד לקרוא את התנ"ך כפי שהיא עושה, מעורר את הגברים מי כתב אותו לכתוב בדיוק מה שהם עשו לכתוב. התנ"ך הופך לב מיוחדת שאלוהים נבואה תוכנן בכוונה לקרוא בדיוק כפי שהיא עושה, עד כל מילה, אנשים מעוררי השראה לדבר מילים ספציפיות, אשר נכתבו לאחר מכן למטה.

לכן: אלוהים עם אינטליגנציה אינסופית, ללא הגורמים המגבילים, אם הוא רוצה, יכול להיות מבוקר שנועד במכוון את התנ"ך בצורה כזאת כדי להפוך הודעה בטוח מסוים של נבואה על העתיד עדיין אל באים, יש דרך לנו (foreknowing מה שאנחנו יהיה כמו) בזמנים אלה, והם עושים זאת בצורה כזאת, נוכל לקבל אותו עם ערבות הוגן, הכנסייה להיות כפי שהוא עכשיו.

התנ"ך הוא אינטראקטיבי טבעית, והוא תוכנן בכוונה להיות אינטראקטיבי, עם גבר תוכנן בכוונה, ביקום תוכנן בכוונה, באופן טבעי רב עוצמה, שנועד גם לשימוש מוגבל שלנו בדרך זו. אלוהים מכוון למטרות עבור התנ"ך כי הם אינטראקטיביים טבעית.

לכן: אלוהים יכול היה דאג לכך על ידי ההיגיון, וההיגיון הוא שכל אחד יכול לראות את צליל, כי אלו עם המתנה של נבואה בזמן הזה יכולתי לשמוע מאלוהים על האינטראקציה בקרוב לבוא העתיד, ולהבין את ההתגלות, אך ורק דרך עם התנ"ך, ועם אלוהים לוקח בחשבון את הידע ואת המשאבים אלוהים foreknew יהיה על היד בזמן הזה.

אלוהים הוא יחיד, כמו כל אחד מאיתנו הם, ויש לו אישיות או סגנון ייחודי, כפי שכל אחד מאיתנו לעשות. ישוע המשיח הוא עצמו את "סמן" ההתחלה ואת הסוף, היוצר גם, בנו של אלוהים, לגשר על הפער בין האל הנצחי, לנו יצירות ליניארי מחויב בממד הזמן שנוצר. התנ"ך מתייחס ישוע המשיח Word, Word הופכים בשר, הכתבים הופכים בשר.

לכן: ישו כפי שהוא יחיד, עם סגנון ייחודי או אישיות, ו - הוא אלוהים, הוא בשר Word עשה, זה הגיוני, השלב הבא שישוע הוא התנ"ך הקדוש בדרך - ועל הדרך שבה להיות הכי טוב כפי שתואר ישו להיות מעצב / מחבר / מפיק של התנ"ך כולו. אם התנ"ך כולו יש אדם אחד מאחורי זה, מי הוא אלוהים, ישו, אז זה הגיוני, השלב הבא אז (כמו כל גבר כסופר), את התנ"ך כולו היה לשקף את אישיותו המיוחדת, את סגנון הכתיבה, של ישוע המשיח.

התנ"ך מלמד כי אלוהים תכנן את העולם להיות באופן כזה היינו לומדים אותו, וללמוד האמת עליו, דרך מה "עצמית ראייתית", וכן באמצעות "סימבוליזם והחלפות סמלי", וכי היינו ללמוד כדי לשמח אותו, ללמוד ללכת בדרכיו, לציית לו ציות ולהראות לו, בפועל, על ידי מה הן "עצמית ראייתית" וגם דרך "סימבוליזם והחלפות סמלי".

לכן: אם ישו בכוונה עיצב את העולם כולו להיות באופן כזה היינו לומדים אותו דרך מה "המחליפים סמליות סמלי" "עצמית ראייתית" וכן, זה יכול להיחשב דרך ישוע מלמד אותנו דברים. אם זו הדרך של ישו לעשות דברים, אז כמו ישו גם עיצב את התנ"ך כולו כפי שהוא, אז זה הגיוני נובע כי התנ"ך יהיה גם תוכנן כדי ללמד אותנו על ידי שיטה של ​​מה היא "עצמית ראייתית" ושימוש " סמליות סמלי החלפות ".

בחרו בכוונה של אלוהים מילים ספציפיות נכון, אלוהים רוצה מאיתנו לדבוק המילים שנבחרו במכוון שלו ספציפית.

לכן: עלינו לא להוסיף ולא לקחת. אנחנו חייבים לא להוסיף יותר משמעות המילים באמת משקפים, ולא להתעלם, כלומר הוא שם את המילים באמת הם משקפים. "האם אלוהים אומר?" הוא הטריק הגדול של הפיתוי, המובילה לחטא, בתורה הקדושה. אנחנו צריכים לסמוך לאין שיעור, אינטליגנטים שלנו, כל יכול, יודע הכול, foreknowing, נצח, לאהוב את אלוהים ואת המושיע, אמר בדיוק למה הוא מתכוון, והוא נועד בדיוק מה הוא אמר למטרה - למען הדור הזה בימים אלה, אפילו מטרה הוא בשבילך או לי בפרט, שהיו וידוע מראש אליו לפני שברא את העולם - כי הוא היה המוח של אלפי שנים, כאשר הוא בחר בדיוק איך לעורר את משה, או יחזקאל, וכו 'כדי לכתוב - foreknowing מה יביא היום או הידיים - ועם אינטליגנציה אינסופית בחרה לתקשר בדיוק כפי שהיה צריך אם כן, התוצאה לנו יש את האמת של התורה הקדושה בידינו היום.

התנ"ך הוא אמת הקודש.

סעיף 2: התנ"ך הקדוש על הנבואה והחכמה

השערה: "חוכמה" היא צריכה להבין נבואה.

התנ"ך מקשר את המושגים של נבואה, חידות, וחוכמה. אלוהים אמר, כי מה הוא דיבר אל הנביאים היו חידות, ואת אותה מילה משמשת כדי לתאר חידה משותף.

מספר 12:6-8 ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביא בכם, [אני] יהוה יעשה את עצמי מוכר אל אותו חזון, [ו] ידבר אליו בחלום. עבדי משה [הוא] לא כן, מי [הוא] נאמן בבית כולה שלי. איתו אני מדבר פנים אל פנים, ברור ולא בחידות, הוא רואה את הצורה של יהוה. מדוע, אם כן היית לא מפחד לדבר נגד עבדי משה?

Jdg 14:12-14 וגם שמשון ויאמר להם, אני אעשה עכשיו הציג לכם חידה: אם אתם בהחלט יכולים להצהיר אותי בתוך שבעת ימי המשתה, למצוא [היא] החוצה, אז אני אתן לך שלושים סדינים ושלושים שינוי של בגדים: אבל אם אתם לא יכולים להכריז על [זה] אותי, אז ונתתם לי שלושים סדינים ושלושים שינוי של בגדים. ויאמרו לו, הציג החידה שלך, כי אנו עשויים לשמוע את זה. ויאמר להם, "מתוך אוכל בא ושוב בשר, מתוך החזק יצא מתוק." והם לא יכלו שלושה ימים לבאר את החידה.

במקום אחד אלוהים נותן נבואה שצוין להיות חידה, Eze 17, מילה כנ"ל. מה שחשוב מאוד לשים לב על הקטע הזה הוא המצוין "החידה" נבואה היא רק מעורפלת כמו, מעורפלים חידה צליל, מלא סמליות, כמו שאר הנבואה בתנ"ך. זה פשוט על כל נבואה יש חידה גוונים אליו, מלא סמליות מעורפל, קשה להכחיש. אפילו קטעים המכילים פרשנויות עדיין להשאיר כך מוסבר רק במעורפל.

Eze 17:1-5 ויהי דבר יהוה היה אלי לאמר: בן אדם, שהציג חידה, ולדבר משל אל בית ישראל, וזה אומר, כה אמר אדני יהוה: "הנשר הגדול עם כנפיים גדול, longwinged, מלא נוצות, שהיו צבעי צוללנים, הגיע אל לבנון, לקח את הענף הגבוה ביותר של הארז, הוא קצוץ את החלק העליון של זרדים הצעיר שלו, ונשא אותה אל ארץ של traffick, הוא להגדיר את זה בעיר של סוחרים. הוא לקח גם מזרע הארץ, ושתל אותו בשדה פורה, הוא הניח [זאת] על ידי מים רבים, [ו] להגדיר את זה [כמו] עץ ערבה ... ".

חכמים היו מי שנחשבו מסוגלים להסביר חידות, כמו שלמה מפורסם בחכמתו נבדק עם חידות על ידי מלכת שבא.

2Ch 9:1-2,6 וכאשר מלכת שבא שמעה על תהילה של שלמה, היא באה להוכיח את שלמה בחידות בירושלם, עם חברה גדולה מאוד, גמלים, כי תבלינים חשוף, זהב בשפע, יקר אבנים: וכשהיא היתה לבוא שלמה, היא התייחדה עם אותו כל מה שהיה בלבה. ושלמה אמר אותה כל השאלות: ולא היה שום דבר הסתתר מפני שלמה אשר אמר לה לא ... (היא אמרה) ולא שמע אני לא מאמין במילים שלהם, עד שהגעתי, והעיניים שלי לא ראיתי [היא]: והנה מחצית גדולה של החוכמה שלך לא אמרו לי: [ל] exceedest אתה תהילה ששמעתי.

ברור שהתנ"ך מציין כי כדי להבין חידות אדם צריך להיות "חכמה", וזה "חכם" אשר מבין את הפירוש או פתרון חידות. כאשר אלוהים מכריז כי נבואה היא חידות, זה הגיוני להבין נבואות שאתה צריך "תבונה".

Prov 1:5-6 חכם [אדם] תשמעו, ותגביר למידה, ובעל הבנה יהיה להגיע אל החכם מייעץ: כדי להבין פתגם, ואת הפרשנות: דברי חכמים, חידות שלהם.

ECC 08:01 מי [הוא] כמו [אדם] החכם? ומי knoweth הפרשנות (פתרון) של דבר? החוכמה של גבר מרביץ פניו לזרוח, ואת התעוזה של פניו ישונה.

התנ"ך מציין שה 'יש סודות מסתיר דברים, ואת הסודות האלה לפעמים אפשר לחפש, או הוא בוחר לחשוף אותם לכל העיתוי שלו ולמי הוא צוואות.

in a pavilion from the strife of tongues. PSA 31:19-20 [הו] כמה גדול [הוא] טוב כמוך, אשר יען אשר הניח להם עד שהפחד לך, [אשר] עשית אתה מחושל להם אמון בך לפני בני האדם ועשית להסתיר אותם! בסתר של נוכחותך מתוך גאווה של אדם: ועשית לשמור אותם בחשאי בביתן של מאבקים של לשונות.

Pro 25: 2 [הוא] את התהילה של אלוהים להסתיר דבר: אבל כבוד של מלכים [הוא] לחפש עניין.

לוק בשעה 10:21 כי שמחו ישו ברוח, ואמר, מודה אני לך, אבי, אלוהי השמים והארץ, כי אתה עשית את הדברים האלה הסתירו מן חכם ושקול, ואת עשית חשף אותם בפני בחורות: גם כך, האב, כי כך לפחות זה נראה טוב בעיניך.

Col 1:25 Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God which is given to me for you , to fulfil the word of God; [Even] the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints:

יבצע אפרים את גזר 03:09 וכדי לעשות את כל [גברים] לראות מה [הוא] את המלגה של מסתורין, אשר מתחילת העולם יהוה כבר הסתתרו אלוהים שברא את כל הדברים על ידי ישוע המשיח:

DEU 29:29 סוד [הדברים שייכים] ליהוה אלהינו: אבל אלה [דברים שהם] גילה [שייך] אל לנו ולבנינו עד עולם, כי [אנחנו] יכולים לעשות את כל דברי התורה הזאת.

PSA 25:14 סוד יהוה [הוא] איתם כי פחד ממנו, והוא יהיה shew להם בריתו.

Jdg 13:18 וגם את מלאך יהוה ויאמר אליו, למה אתה askest ובכך אחרי השם שלי, לראות את זה [היא] בסוד?

Rom 16:25-27 Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith: To God only wise, [be] glory through Jesus Christ for ever. Amen.

The Bible also ties together “secrets” with “wisdom” and prophecy (and faith).

Job 15:8 Hast thou heard the secret (5475) of God? and dost thou restrain wisdom to thyself?

1 Cor 13:2 And though I have [the gift of] prophecy , and understand all   mysteries (secrets) , and all knowledge; and though I have all faith , so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.

Amos 3:7 Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth His secret (5475) unto his servants the prophets .

Tying this all together, the Bible indicates that the prophecies we have which God gave through the prophets, as we have them in the Bible, are riddles, or like riddles, and that these are also called secrets. In order to understand prophecies, riddles or secrets, a person needs something called “wisdom”. And the gift of prophecy relates to understanding these secrets, or riddles. Besides mentioning “wisdom” as important, the Bible also indicates that the “secret of the Lord” is with the “righteous” who “fear Him”.

Psa 25:14 The secret (5475) of the LORD [is] with them that fear him; and he will shew them his covenant.

Pro 3:32 For the froward [is] abomination to the LORD: but His secret (5475) [is] with the righteous.

This correlation between wisdom, prophecy, riddles, interpretation of riddles, secrets and prophets is seen in the Old and New Testaments, and it serves as a foundation to understand that for certain prophecies, the prophecy itself in the Bible specifies we will need whatever it is that is called “wisdom” in order to understand the riddle of the prophecy. These verses serve as evidence of validity of the hypothesis.

Rev 13:18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number [is] Six hundred threescore [and] six.

Rev 17:9 And here [is] the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth…

Dan 12:10 Many shall be purified, and made white, and tried; but the wicked shall do wickedly: and none of the wicked shall understand; but the wise shall understand.

Validation of the Hypothesis: “Wisdom” is needed to understand (esp. certain) prophesies.

Section 3: The Holy Bible on Wisdom

What is “wisdom” per the Bible, and how does one get “wisdom” per the Bible?

The Holy Bible teaches we can ask in faith, nothing wavering, and God will give us wisdom. Therefore faith, trusting God, is a key ingredient of receiving wisdom, and it is God who gives wisdom.

James 1:5-7 If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all [men] liberally, and upbraideth not; and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord.

The Holy Bible teaches repeatedly that fear of the Lord is the “beginning of wisdom”. As this is the “beginning” of wisdom, this may relate to how we start to receive it from God. Also “knowledge of the Holy” and “departing from evil” seem to be related to this.

Prov 1:7 The fear of the LORD [is] the beginning of knowledge: [but] fools despise wisdom and instruction.

Pro 9:10 The fear of the LORD [is] the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy [is] understanding.

Job 28:28 And unto man He said, Behold, the fear of the Lord, that [is]wisdom; and to depart from evil [is] understanding.

Psalm 111:10 The fear of the LORD [is] the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do [his commandments]: his praise endureth for ever.

The Holy Bible gives much information on wisdom and how to get it, so including key passages, I am going to underline what seem to be key points:

Pro 1:2-7 To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding; To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity; To give subtilty to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise [man] will hear , and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels: To understand a proverb, and the interpretation; the words of the wise, and their dark sayings. The fear of the LORD [is] the beginning of knowledge : [but] fools despise wisdom and instruction.

Prov 2:1-6 My son, if thou wilt receive my words , and hide my commandments with thee; So that thou incline thine ear unto wisdom, [and] apply thine heart to understanding; Yea, if thou criest after knowledge, [and] liftest up thy voice for understanding; If thou seekest her as silver, and searchest for her as [for] hid treasures ; Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God. For the LORD giveth wisdom: out of his mouth [cometh] knowledge and understanding.

Prov 4:1-7 Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law . For I was my father's son, tender and only [beloved] in the sight of my mother. He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words : keep my commandments, and live. Get wisdom, get understanding: forget [it] not; neither decline from the words of my mouth . Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee. Wisdom [is] the principal thing; [therefore] get wisdom: and with all thy getting get understanding.

Prov 8:5-14 O ye simple, understand wisdom: and, ye fools, be ye of an understanding heart. Hear ; for I will speak of excellent things; and the opening of my lips [shall be] right things. For my mouth shall speak truth; and wickedness [is] an abomination to my lips. All the words of my mouth [are] in righteousness; [there is] nothing froward or perverse in them. They [are] all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge. Receive my instruction, and not silver; and knowledge rather than choice gold. For wisdom [is] better than rubies; and all the things that may be desired are not to be compared to it. I wisdom dwell with prudence, and find out knowledge of witty inventions. The fear of the LORD [is] to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth , do I hate. Counsel [is] mine, and sound wisdom: I [am] understanding; I have strength.

2 Tim 3:14-17 But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned [them]; And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture [is] given by inspiration of God, and [is] profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.

Pro 14:6,8 A scorner seeketh wisdom, and [findeth it] not: but knowledge [is] easy unto him that understandeth. The wisdom of the prudent [is] to understand His way : but the folly of fools [is] deceit.

Job 26:3 How hast thou counselled [him that hath] no wisdom ? and [how] hast thou plentifully declared the thing as it is ?

Pro 17:24 Wisdom [is] before him that hath understanding ; but the eyes of a fool [are] in the ends of the earth.

Psa 19:7 The law of the LORD [is] perfect, converting the soul: the testimony of the LORD [is] sure, making wise the simple.

Pro 22:17 Bow down thine ear, and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge.

Prov 30:2-6 Surely I [am] more brutish than [any] man, and have not the understanding of a man. I neither learned wisdom , nor have the knowledge of the holy . Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what [is] his name , and what [is] his son's name, if thou canst tell ? Every word of God [is] pure : he [is] a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto his words , lest he reprove thee, and thou be found a liar.

Let's look at just the highlighted points on what “wisdom” is and how to get it:

perceive the words , hear , The fear of the LORD [is] the beginning of knowledge , receive my words , incline thine ear , searchest for her as [for] hid treasures , find the knowledge of God. For the LORD giveth wisdom: out of his mouth [cometh] knowledge and understanding, I give you good doctrine, forsake ye not my law , retain my words , forget [it] not; neither decline from the words of my mouth , Wisdom [is] the principal thing, for I will speak of excellent things; and the opening of my lips [shall be] right things. For my mouth shall speak truth; and wickedness [is] an abomination to my lips. All the words of my mouth [are] in righteousness; [there is] nothing froward or perverse in them. They [are] all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge, The fear of the LORD [is] to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth , do I hate. Counsel [is] mine, and sound wisdom: I [am] understanding; I have strength, And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus, knowledge [is] easy unto him that understandeth, understand His way , wisdom , declared the thing as it is , Wisdom [is] before him that hath understanding , The law of the LORD [is] perfect, converting the soul: the testimony of the LORD [is] sure, making wise the simple, Bow down thine ear, and hear the words , wisdom , knowledge of the holy , his name , Every word of God [is] pure : he [is] a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto his words , lest he reprove thee, and thou be found a liar.

The general impression is that to get “wisdom” we must neither add to nor take away from God's words, in fear of God, and that adding or taking away is evil, proud, and arrogant. If we add to them then we will be found to be liars. The Holy scriptures are God's words, which are all perfect, and right, and truth, and able to make us wise through faith in Jesus Christ. He gives good doctrine, counsel, and wisdom. Also, a search as for hidden treasures is recommended to get wisdom, yet at the same time, God's words are described to be plain, that getting knowledge is easy, and that God has declared the thing as it is. Repeatedly the instruction is to hear the words, bow the ear to them, to perceive them. Knowledge of the Holy, and understanding His way are mentioned as part of this. The main point seems to be that God gives wisdom with His perfect words, as found in the Holy Bible.

This is contrasted in Jer 8, showing that those who reject His Word do not have wisdom. This may also be echoed in Psalms, that going against the Lord, or His Word, there is no wisdom.

Jer 8:8-9 How do ye say, We [are] wise, and the law of the LORD [is] with us? Lo, certainly in vain made he [it]; the pen of the scribes [is] in vain. The wise [men] are ashamed, they are dismayed and taken: lo, they have rejected the word of the LORD; and what wisdom [is] in them?

Pro 21:30 [There is] no wisdom nor understanding nor counsel against the LORD.

Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way and knowledge of the Holy is also involved.

Biblical Principles of Getting Wisdom in This Age (Case Example of Hypothesis)

For us Christians, the Holy Bible teaches that in this age (of the Church/Gentiles) to become wise (per God, biblical wisdom), we must become fools (per the world, worldly wisdom). Alternately, worldly wisdom is foolishness.

1 Cor 3:18-23 Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. And again, The Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Therefore let no man glory in men. For all things are yours; Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all are yours; And ye are Christ's; and Christ [is] God's.

Young Earth Creationism seems to be a perfect example. The world considers it utter foolishness for people to open up a Bible and read what it plainly says and believe it – that God created the Universe in 6 days, about 6000 years ago. Yet, there is more scientific evidence for this, a young earth, the Flood, than for evolution. There is all sorts of scientific research by Christians who are scientists (see creation.com) which answer every science question anyone seems to have thought of, even on cosmology, with scientific and reasonable answers that show science allows for Young Earth Creationism to be true, even how it is that 6 days and 6000 years could pass here, while we seem to see longer time periods in space. And as a whole it actually makes more sense with the real scientific process, and the evidence that is observed (like the fossil record), than do the secular alternatives.

Evolutionists reject God's Word, and what is “Self-Evidential” about Creation, that we were created, that the Earth shows evidence of a Flood, etc. and as a result people have become vain in imaginations, believing things they or others have made up, not truth given in the Bible, and while evolutionists profess to be wise, in truth they are fools.

Rom 1:18-22 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness; Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed [it] unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made , [even] his eternal power and Godhead; so that they are without excuse: Because that, when they knew God, they glorified [him] not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools.

In fact, a child can sit and read the creation account in Genesis as plain and easy to understand, and in this have more wisdom than the most educated evolutionist. The Bible teaches that age and greatness do not mean that one has wisdom. Jesus praised God for hiding things from the wise (worldly wisdom) and revealing the truth to those who were just “babes”. This is indicative that receiving Biblical wisdom may relate to being childlike.

Job 32:9 Great men are not [always] wise: neither do the aged understand judgment.

Luke 10:21 In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes : even so, Father; for so it seemed good in thy sight.

Matt 18:3-4 And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children , ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child , the same is greatest in the kingdom of heaven.

Luke 18:16-17 But Jesus called them [unto him], and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdomof God. Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdomof God as a little child shall in no wise enter therein.

Being childlike may seem foolish to the world, and an adult reading and believing the Bible surely does seem foolish to the world. Yet a child who believes what he reads about creation is wiser in true wisdom, than an adult evolutionist thought wise in worldly wisdom. And also, an adult Christian who believes what he reads is wiser in true wisdom, than one who does not. Wisdom does seem to be in plain sight in this regard. It may seem foolish of God to have hid the truth giving wisdom in plain sight, but the foolishness of God is in fact wiser than man, who in all worldly wisdom cannot figure out what is already openly told and in plain sight.

1 Cor 1… For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where [is] the wise? where [is] the scribe? where [is] the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world? Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty; And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, [yea], and things which are not, to bring to nought things that are: That no flesh should glory in his presence. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption: That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.

The Bible also makes clear that it is the Holy Spirit in us that teaches us and reveals things to us, and gives us wisdom, and these things are contrary to worldly wisdom which regards them as foolishness. The Holy Spirit teaches us by comparing spiritual things with spiritual – we have the mind of Christ, and so can understand His thoughts. This may be relevant in the Holy Spirit interacting with the Holy Bible, comparing Spiritual with Spiritual, to give true wisdom, especially seeing the Holy Bible as being designed by Jesus Christ, and Him being the Word made flesh.

1 Cor 2:6-16 Howbeit we speak wisdom among them that are perfect: yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, that come to nought: But we speak the wisdom of God in a mystery, [even] the hidden [wisdom], which God ordained before the world unto our glory: Which none of the princes of this world knew: for had they known [it], they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed [them] unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God . Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know [them], because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man . For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ.

Conclusion – Validity of Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way, and knowledge of the Holy, is also involved.

So where do we go from here in the search for getting “wisdom”? We are told to search for it as for hidden treasure, it is to be found in God's Word, in His words, but is it everywhere or is it in a particular location? Usually hidden treasure has a specific location, and there is a map or instructions on where to go to find it. Just as a hunch, the phrase “The fear of the Lord is the beginning of wisdom” or other mention of “beginning” in relation to wisdom, is used very often (Ps 111:10, Prov 1:7,4:7,8:22,9:10). In 4 instances, this is the same word as in Gen 1:1 “In the beginning”, and so this might be a hint to head to Genesis. It also is interesting that a couple other verses use the same words for “beginning”:

Isa 46:10 Declaring the end from the beginning , and from ancient times [the things] that are not [yet] done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:

God says He declares the end from the beginning – the beginning of the Bible is Genesis and the end is Revelation – so perhaps the “wisdom” needed to understand Revelation might be found in Genesis.

Ecc 10:13 The beginning of the words of his mouth [is] foolishness: and the end of his talk [is] mischievous madness.

We've already established that to the world, Genesis seems to be foolishness, and also to the world, “mischievous madness” might be a fitting description of how they see Revelation. So this verse may be some written confirmation in the Holy Bible of God foreknowing the order the books would be in one day, also again hinting there may be some tie between Genesis and Revelation.

Section 4: God's Writing Style – “His Way”

I would like you to see this. Please go get and open up a hardcopy Bible to Genesis 1, to use to follow along with, as I believe it works better to process this information with it all laid out visually.

In Genesis the Lord seems to first lay out information in chronological order. So the baseline or precedent is for God to write in chronological order. That is, until we get to Gen 2, which seems to recount events that were already described in Gen 1.

Some people have a hard time reconciling Gen 1 and Gen 2, which seem to give account of the creation of mankind twice. Adam and Eve were the first man and woman, and so Gen 1 and Gen 2 must be speaking of the same event, the creation of mankind. Logically, for the Bible to not contradict itself, the creation account of mankind in Gen 2 must reconcile with the one in Gen 1.

But they are easily reconciled. Look at the section of Gen 1:1 through 2:4. This is all one section, which gives account of the creation week, and ends in 2:4 by summarizing the prior, saying:

These [are] the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens.

Gen 2:5 begins the next section, verse 5 including that “there was no man to cultivate the ground” . This is a marker, showing that verse 5 has gone backwards in time, to before man was made. Gen 2:5 through Gen 2:25, the end of the chapter, give account of the creation of mankind. So we can know that Gen 2:5-25 is a more detailed account of the events that already were mentioned on day 6 in Genesis chapter 1. Genesis 1:26 is before God has made mankind, 1:27 is the verse where God makes mankind, and this is followed by God blessing them, in which God is speaking to both of them, together.

Gen 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

Gen 1:27 So God created man in his [own] image, in the image of God created he him; male and female created he them.

Gen 1:28 And God blessed them, and God said unto them , Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth….

Gen 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which [is] upon the face of all the earth, and every tree, in the which [is] the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.

Gen 1:30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein [there is] life, [I have given] every green herb for meat: and it was so.

Gen 1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, [it was] very good. And the evening and the morning were the sixth day.

At the end of Gen 2:25 Adam and Eve have just been brought together, but God has not said anything to both of them together. Gen 2:5-25 begins before the creation of Adam, and ends with Adam and Eve just having been brought together, with no mention of God talking to both of them, and Gen 1:28 includes God speaking to both of them together. So it seems to make the most sense, in fitting the sections together, that Gen 2:5-25 is in fact a more detailed account of what is briefly summarized in Gen 1:27. It is therefore “Self-Evidential” that Gen 1:1-2:4 is a summary, and Gen 2:5-2:25 is a more detailed account of a small piece of that summary. As we have already covered, God's teaching style He used in how He made the world is “Self-Evidential”.

Now, Jesus COULD have just put all this in chronological order, and perhaps made it easier to understand. As it stands, at first glance it looks like there could be some contradiction – and it takes a little bit of faith, trusting Jesus to not contradict Himself, and thinking about it, comparing sections, to arrive at the conclusion that there is no contradiction.

Still Jesus COULD have just put all this in chronological order. Why didn't He? What did He do? (Cryptographically oriented minds want to know…)

First Jesus gave a summary in chronological order of the creation week. Then He went back and gave more detail on something we would find of particular interest – the creation of mankind.

It seems “Self-Evidential” that Jesus wanted us to learn something from how He chose to lay out this information, and that is that doing it this way is just “His Way”, or “His Writing Style”. Why assume that an all-knowing infinitely intelligent all-powerful eternal God would allow for His Word to end up with chronological breaks that make understanding more difficult just by happenstance, when the attributes of God are logically more compatible with such chronological breaks and resulting contextual understanding difficulties to be intentional and for a purpose? (Isa 29:16 “Surely your turning of things upside down shall be esteemed as the potter's clay: for shall the work say of him that made it, He made me not? or shall the thing framed say of him that framed it, He had no understanding?” )

In other words, right from the beginning of the Bible, it seems Jesus is teaching us about His Writing Style, How He likes to do things, “His Way” – Jesus is not just teaching us about our creation as is the content of the topic of this section, but He is also teaching us how to read the Bible with understanding, knowing His Way of laying out the information, as a rule or guideline.

This is an especially important rule for us to know when it comes to passages of the Bible which are obscure and confusing as to the events described…. such as… Prophecy! This is essentially the first “Self-Evidential” example of “His Way” that He lays out information, that might be very useful in trying to solve a riddle.

His Way #1: Jesus likes to give chronological summaries, and then go back and fill in important details. Even 20 verses of details might be expanded out from just 1 verse of summary. The markers between such sections may require a little logic, and have to be deduced from context.

Now, does this match the Biblically derived hypothesis about “wisdom”?

Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way, and knowledge of the Holy, is also involved.

Hypothesis-Match: This is from the Holy Bible, taking into account the Holy Bible is meant to be interactive, trusting in God's words as being perfect as they are, every single one, including how they comprise whole sections. It requires searching for something hidden, yet everything is plain and out in the open. And a good doctrine (teaching, insight) of His Way is the result.

Let's go to the next example. Gen 3 – 5 keeps a fairly steady chronological order. The end of Gen 4 brings us up to just past the beginning of Gen 5, with the birth of Seth, and so the overlap is minimal. But there is something to note comparing Genesis 3 and 4, which is that something is obviously missing from the story. From context it is pretty obvious that Cain's wife, first mentioned in Gen 4:17, must have been his sister, and a daughter of Adam, yet nowhere prior in Gen 4 is it mentioned that Adam and Eve had any daughters. From Gen 4:17 onward, several women are mentioned, presumably they could be daughters of Cain. But it really sticks out that the first time any daughters are mentioned as being born to anyone, including Adam, is not until after Adam is over 130 years old and has fathered Seth. After fathering Seth, in Gen 5:4, it is finally mentioned that Adam had daughters. So from context, using a little logic, there is a very big pointed obvious omission in Gen 4, where Adam having daughters should be mentioned, but it is not. Obviously in Gen 5:4 God mentions that Adam had daughters, so it is not like the reason for not mentioning them was because God just was not going to mention them. But in context, in the chronology the daughters should have been mentioned sooner. In a way, this is an empty blank ____ to be filled.

But still, Gen 3-5 does continue in close chronological order, until we get to Gen 6.

“And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them That the sons of God saw the daughters of men(adam) that they [were] fair; and they took them wives of all which they chose. And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also [is] flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years. There were giants in the earth in those days; and also after that , when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare [children] to them, the same [became] mighty men which [were] of old, men of renown.”

This verse specifies that these events occurred at a particular time – when men began to multiply and had daughters. From context, it is very obvious that men began to multiply and have daughters prior to when Adam was 130 years old, and this started with Adam having daughters as that had to be where Cain's wife came from (6:2 daughters of men(adam)). This is the information that goes in the blank___ of what was so obviously missing prior to the first mention of Cain's wife in Gen 4:17. So when did the sons of God start taking wives? Before Gen 4:17, before Adam was 130 years old, as that is when he had Seth, and it is specified that Cain already had a wife and 4 generations of descendents by then. When were there giants on the earth? In “those days” of prior to when Adam was 130, and also after that. This being established, then the chronology continues on with Gen 6:5 and so on into the Flood account.

So, Jesus COULD have just put Gen 6:1-4 sometime prior to Gen 4:17, where it would have fit into chronological order – but instead left a glaringly obvious logical contextual blank___ where Gen 6:1-4 should have fit chronologically.

Why did He do it this way? What we can learn from this is that all of Gen 5, the generations of Adam through Noah's sons, a summary of a genealogy spanning 1500 years, is then followed by a brief detail of an occurrence (parallel of a second genealogy) which overlays the same time period of 1500 years. We have a notable _____, followed by 1500 years, followed by a brief summary of something that was also occurring over the expanse of those 1500 years, which fits into that contextual blank___. It makes sense that the cause of the flood was largely due to the Nephilim. So it seems like Gen 6:1-4 was cut from prior to Gen 4:17, and moved to after the end of Gen 5, so as to highlight how these events related to the flood – to emphasize a cause and effect or spiritual significance, over more obvious contextual details (missing daughters) that could be more easily logically deduced.

What can we learn from this? I'm going to divide this one up into two:

His Way #2: Jesus will put things in non-chronological order, to show the importance of a cause/effect relationship or spiritual significance to something that follows, however if He does so there is an earlier marker of omission that can be derived from context, a beginning, which is later filled in, an ending.

His Way #3: Events of good and evil running parallel over time may be overlaid, with one detailed and the other only receiving a summary, and this may be derived from contextual markers.

Continuing on, the next serious chronological break is Gen 11:1-9. This is the same pattern as the chronological break between Gen 1 and Gen 2, but a little different. Gen 11:1-9 obviously refers back to Nimrod'skingdomofBabelin Gen 10:10, and so this is the starting point. However, in the example of Gen 1 and Gen 2, there were 20 verses detailing 1 verse. But in this case, Gen 11:1-9 starts with Gen 10:10, and the obvious context clue of “the beginning of his kingdom wasBabel”. The ending point is also to be derived from a context clue, found in Gen 10:25 “Peleg for in his days the earth was divided”. There seems to be good reason for this, because Gen 11:10 onwards is a years-detailed genealogy of Shem's line, giving us details on the days of Peleg. From that, we can know the Earth was divided about 1757-1996 years after the creation. (Incidentally, as per Deut 32:8 LXX, that would also mean this is when the “Divine Council” was first formed; after Babel.)

What can we learn from this? This is a combination of earlier examples. In this case of Gen 10 and 11, more detailed information is given on an earlier chronological summary (His Way #1), but it is written in such a way that it overlays a longer period of time (His Way #3) and markers are given for the beginning and end (His Way #2).

And so we can understand from this that His Ways may be combined. This fourth example seems to affirm His Ways shown earlier, but without providing a new pattern. However, it does give the knowledge that parts of His Ways can be mixed together into new combinations.

After this example, Genesis seems to continue in chronological order, without any significant exceptions, and so this seems to be the end of the series of “Self-Evidential” teaching about how Jesus lays out information.

Let's Review,

What Jesus teaches in a “Self-Evidential” manner in Genesis:

The baseline or precedent is for Jesus to write in chronological order. But there are 3 exceptions:

His Way #1: Jesus likes to give chronological summaries, and then go back and fill in important details. Even 20 verses of details might be expanded out from just 1 verse of summary. The markers between such sections may require a little logic, and have to be deduced from context.

His Way #2: Jesus will put things in non-chronological order, to show the importance of a cause/effect relationship or spiritual significance to something that follows, however if He does so there is an earlier marker of omission that can be derived from context, a beginning, which is later filled in, an ending.

His Way #3: Events of good and evil running parallel over time may be overlaid, with one detailed and the other only receiving a summary, and this may be derived from contextual markers.

The elements of these 3 exceptions can be mixed together to make new combinations, such as: More detailed information is given on an earlier chronological summary (His Way #1), but it is written in such a way that it overlays a longer period of time (His Way #3), and markers are given for the beginning and end (His Way #2).

Is this “wisdom”? It matches the hypothesis about “wisdom”:

Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way, and knowledge of the Holy, is also involved.

Hypothesis-Match: This is from the Holy Bible, taking into account the Holy Bible is meant to be interactive, trusting in God's words as being perfect as they are, every single one, including how they comprise whole sections. It requires searching for something hidden, yet everything is plain and out in the open. And a good doctrine (teaching, insight) of His Way is the result.

Is there any further validation that this is “wisdom”, or any evidence to confirm it?

We covered 3 topics in His breaks from chronology:

  1. Adam and Eve's creation and God's instructions to them
  2. The timing of sons of God and the Nephilim
  3. The timing of Babel, and incidentally when the “Divine Council” was formed

Example 2: While some people are aware of the Gen 6 paradigm today, most of them do not understand “and also after that” correctly, and false beliefs have resulted. By using this methodology, it becomes clear when the interbreeding started, and shows that “and also after that” refers from the time of Adam through Noah, and not to after the flood. Several people have pointed out that “and also after that” simply makes no sense to be referring to after the Flood, using logic, grammar, reasoning, precedents, etc. to make this point. But using the methodology of perceiving His Ways, the same conclusion is arrived at, but the information seems to be laid out plainly and openly. God's words are assumed to be intentional, and contextual difficulties are also there for an intentional purpose, to teach of His way of laying out information. To many people, the correct information is hidden and they do not understand it – yet using His Ways the correct information is revealed. Summarily, it is as if a “secret” has been revealed, a “mystery” is understood. The Holy Bible ties together the ideas of “secrets” and “wisdom” and “prophecy”.

Job 15:8 Hast thou heard the secret (5475) of God? and dost thou restrain wisdom to thyself?

1 Cor 13:2 And though I have [the gift of] prophecy , and understand all   mysteries (secrets) , and all knowledge; and though I have all faith , so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.

Amos 3:7 Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth His secret (5475) unto his servants the prophets .

That using the His Way methodology seems to give understanding about “secrets” or “mysteries”. It quickly lays out conclusions in plain sight, that otherwise would require more difficult efforts to arrive at. This is self-evidential evidence that the His Way methodology does successfully reveal “mysteries” or “secrets”, which is what the Bible teaches that comes with having “wisdom”.

As such, there is Evidence that the His Way methodology involves the presence of some “wisdom”, even indicating this is the same “wisdom” needed to understand certain prophecies. It seems there is some Biblical and Bible-based evidence that we have gained “wisdom” by understanding “His Ways”. אאוריקה!

((Notes: I do believe there are additional “secrets” that are pointed to and revealed in Example 1, as to more detail about the Fall of mankind, which I have written on, but it is a very complicated subject, requiring many other proofs spanning the entire Bible to confirm, so it won't easily work as Evidence here. The key issue is resolving the contradiction of God directly telling Eve that she could east from “every tree” in Gen 1:29, which when taking into account singular/plurals of “you” in Gen 2-3, can be resolved, and gives new insight on how the serpent “deceived/beguiled” Eve, not just lied to her. That study is online in Chapters 8-12 here: http://walkintruth.net/

As for Example 3, there is at least the point as to the timing of the institution of the Divine Council, it seems Deut 32:8 clearly is referring to the days of Peleg, post-Babel, as to when the earth was divided and the Divine Council was formed. But that also is neither here nor there, not able to serve as Evidence of a “secret” revealed – though there is probably still more to this passage.

Deut 32:8 When the most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people according to the number of the sons of God.

Gen 10:25 And unto Eber were born two sons: the name of one [was] Peleg; for in his days was the earth divided ; and his brother's name [was] Joktan.

Gen 11:9 Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth. ))

What we have done here is to trust the Bible, down to every word, to such a great extent, believing every word to be purposed intentionally by God, making note that He did everything for a good reason, that we have noted a second dimension or layer of information in Genesis. The first layer of information is the topical content. The second layer of information is this His Way methodology. This His Way methodology is backed up by Biblical Evidence and Self-Evidential Evidence to contain Biblical “wisdom”, in that it reveals Self-Evident “secrets” about the topical content of the first layer.

It seems we are on the right track, and have gained some “wisdom”, enough to have Evidence of a “secret” revealed, better understanding a “mystery”. And it is easy to understand that the His Way methodology could serve as a useful guideline for understanding prophecies, which might also contain chronology breaks, which could be all the more confusing in a passage full of symbolism (and as many people have noted prophecies do seem to include chronology breaks).

As we seem to be heading in the right direction, finding a second layer of information, let's see if there is a 3 rd layer of information in Genesis. As we are looking for “wisdom” enough to understand prophesies, and as there are some prophecies in Genesis, let's look there next, to see if Jesus may have put a 3 rd layer of teaching in Genesis, to teach us more about prophecy in particular.

Section 6: Understanding Symbolism and Functions of Prophecy

This first prophecy given in the Bible in Genesis is Gen 3:15:

And I will put enmity between you and the woman,

And between your seed and her seed;

He shall bruise your head, And you shall bruise His heel.

Of course, we know off the top of our heads that “He” here is Jesus Christ, as this is well known to be the first prophecy of the Messiah. But starting from scratch, as if we did not know this, let's look through the rest of the Bible to figure this prophecy out. There are words here that seem symbolic and vague. Who is the “woman”? Who is “He”? What does this mean by “seed”? What does “bruise” mean? Etc.

#4 Look at the rest of the Bible to figure out symbolism.

First, this prophecy was spoken by God about the specific woman Eve. It seems likely that Eve hated the serpent, and the serpent hated her, which would be the most immediate meaning. Then, in the next chapter we read of how she had 2 sons, Cain and Abel, and Cain killed Abel so there was obviously enmity between them. What does the Bible say about them?

Gen 4:1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain , and said, I have gotten a man from the LORD.

Gen 4:8 And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him .

Gen 4:25 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, [said she], hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.

1 Jn 3:12 Not as Cain, [who] was of that wicked one , and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous.

Luke 11:50-51 That the blood of all the prophets , which was shed from the foundation of the world, may be required of this generation; From the blood of Abel unto the blood of Zacharias, which perished between the altar and the temple: verily I say unto you, It shall be required of this generation.

The Bible defines Cain to have been “of that wicked one”, but to have been fathered by Adam. As such we can understand that Cain was “of that wicked one” in a spiritual sense. Abel was a righteous prophet, and said to be the “seed” of Eve – but of course both Cain and Abel were the “seed” of Eve in a physical sense. And so Abel was the “seed of the woman” in a spiritual sense, by process of elimination. And there was both enmity between Cain and Abel in a spiritual sense, as Cain was evil and Abel was righteous – and enmity between Cain and Abel in a physical sense as Cain physically killed Abel.

“And I will put enmity between you and the woman” had an immediate literal meaning, and a spiritual meaning. “And between your seed and her seed” after some years, soon also had a literal meaning, and a spiritual meaning. However, “He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” was not fulfilled literally or spiritually at this time by anyone.

The question might arise as to whether Cain and Abel did in fact fulfill this prophecy. The Bible verifies that Cain was “of that wicked one”. That is what the Bible says. This cannot mean in a physical sense as Adam was Cain's father physically, so Cain therefore was spiritually the “seed” of the “serpent”. But Abel was a “righteous prophet” and so was spiritually of the “seed” of the “woman”, as well as literally being the “seed” of the “woman” Eve.

Does the description of what happened between Cain and Able match the symbolism of:

“And I will put enmity between you(literal serpent) and the woman(literal Eve), And between your seed(Cain spiritually) and her seed(Abel spiritually and literally)”?

Yes, the symbolism described in the prophecy matches the events that happened. It is Self-Evidential that this prophecy matches the events that happened. Taking it at face value, the Bible confirms that a spiritual fulfillment of this took place by stating Cain was “of that wicked one”, and that both spiritually, as Abel was righteous and Cain evil, that there was enmity between them, and also literally there was enmity between Cain and Abel as Cain slew Abel. We also can see that Eve and the serpent immediately had enmity between them, but the prophecy of enmity between the “seed”, between Cain and Abel, took years before it was fulfilled, in the future.

Does what happened match the symbolism of the prophecy? כן. So was this a fulfillment of the prophecy? כן. That is Self-Evidential. But, it is also clear that “He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” did not take place at this time. This means that while part of the prophecy was fulfilled, part of it was not fulfilled at all. From this information we can learn:

#5 Prophecies may have both a literal and/or spiritual fulfillment

#6 Prophecies may be fulfilled in stages, some parts immediately, some in the near future, while the rest waits to be fulfilled in the far future.

Let's jump to the fulfillment of “He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” .

According to Revelation, the serpent must be Satan:

Rev 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent , called the Devil, and Satan , which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.

The woman's seed must be Christ,

Rev 12:5 And she brought forth a man child , who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and [to] his throne.

And the rest of her seed are God's people:

Rev 12:17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed , which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.

From this we know that “He shall bruise your head, and you shall bruise His heel” actually means “Jesus shall 'bruise' Satan's 'head', and Satan shall 'bruise' Jesus' 'heel'”. But the terms “bruise”, “head”, and “heel” are still not defined. When is this prophecy fulfilled?

Jesus died on the cross, but then rose to life again, and through this gained victory over Satan, or in other words, Jesus bruised Satan's head, but Satan only bruised Jesus' heel. Is this the fulfillment of the prophecy?

Hbr 2:14-15 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same ; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil ; And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.

1Jo 3:8 He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.

Col2:15 [And] having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it.

Also, arguably Revelation 12 tells that after the birth of Jesus, and Him being caught up to God's throne, that there was a war in heaven, and Satan was cast down to earth. I would place this to also be a result of Jesus' resurrection and ascension, and just after that time. But whatever the timing, it is an example of, Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel.

Rev 12:5-9 And she brought forth a man child, who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and [to] his throne. And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there a thousand two hundred [and] threescore days. And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels, And prevailed not; neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.

Right now in the Church age, we are the body of Christ. Satan attacks us, and will all the more, but the injuries are minor in comparison to when Christ will return, and throw Satan down into the Abyss for 1000 years. This is another example of, Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel. Is this the fulfillment of the prophecy?

Rev 20:2-3 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years, And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.

At the end of the millennial reign Satan will be loosed and deceive the nations, who are under Christ's rule in His kingdom, and they will turn against Christ, and be killed. So this is a loss of some of the Lord's subjects in His kingdom. But then, Satan will be cast into the lake of fire. This is another example of, Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel, and the final one.

And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle: the number of whom [is] as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of heaven, and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet [are], and shall be tormented day and night for ever and ever.

The question is, which event is describable as 'Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel'? They all are. Which is THE fulfillment of this prophecy? Is the REAL fulfillment when Jesus sends Satan to the lake of fire forever? No, that cannot be the case because it is True and Self-Evidential that all of these events match the symbolism of the prophecy.

“He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” matches:

1. Jesus resurrects and triumphs over Satan, (after) Satan kills Jesus

2. Jesus begins to Reign with His people and sends Satan to the Abyss for 1000 years, (after) Satan kills Jesus' people (who then are resurrected)

3. Jesus sends Satan to the lake of fire forever, (after) Satan gets killed some of Jesus' subjects

Which event matches the words of the prophecy? They all do. All of these events match the symbolism of the prophecy, the words of the prophecy, as it is written, word by word, with the obvious meaning of the words. It is Self-Evidential that all three of these instances of direct conflict between Jesus and Satan match this prophecy. Are these real conflicts between Satan and Jesus? כן. Do they match the symbolism of the prophecy? כן. Equally? כן. So are they all real equal fulfillments of the prophecy? כן!

So which one is “the” fulfillment? They ALL are fulfillments. They are ALL REAL fulfillments of the prophecy as it was given, word by word, with the clear intended meaning of the prophecy.

The final fulfillment of the prophecy is the final fulfillment, but it is not the only one that matches the words of the prophecy – they all match the symbolism equally well – nor is the final victory more “real” somehow than the other very real victories of Jesus Christ over Satan. As such,

#7 Prophecies can be cyclic, and are equally valid and real fulfillments in every fulfillment.

Going back, we can see that the “seed” of the “serpent” and “woman” have been in conflict throughout history, and this has been fulfilled continuously in various spiritual and literal ways.

1. The serpent and Cain, vs. Eve and Abel (“which keep the commandments of God” Rev 12:17)

2. The sinning angels and Nephilim, vs. “the woman” and Noah's line (“which keep the commandments of God” Rev 12:17)

(Incidentally, there is a theory, not well-developed yet, that in a pre-incarnate appearance of Jesus, it was Jesus personally who imprisoned the sons of God into the Abyss at the time of the Flood. There are a few (howbeit obscure) verses that may point to this.)

3. The Divine Council and nations and Rephaim, vs. “Israel” and her people (“which keep the commandments of God” Rev 12:17)

4. Satan, the (fallen) Divine Council, demons, non-Christians, vs. Jesus and His Church (“which keep the commandments of God…have the testimony of Jesus Christ” Rev 12:17)

5. Satan vs. Jesus

The words of Rev 12:17 “which keep the commandments of God” in fact match and define the “seed” of the “woman” as confirmation of all of the pre-Christian historical meanings of fulfillment of the “seed” of “the woman”, from Abel to Israel. And also as such the words of the prophecy “seed”, “woman”, also “bruise” have had various meanings.

“seed of the serpent” = snake, fallen angels, Nephilim, evil people, Satan

“seed of the woman” = Abel, Noah's line, Israelites, Christians

“bruise” = kill, hurt Body of, deceive and get killed subject of, OR break power of, cast to earth, cast into prison of Abyss, cast into lake of fire

And also the words “head” and “heel” have also had various particular meanings in their technical fulfillments, but the point of these terms is that the same symbolic comparative difference, what the words show, in importance between an injury to the head vs. an injury to the heel has remained the same.

#8 In cyclic prophecies, the same words can have different meanings in different fulfillments, but the relative symbolism of comparisons or actions represented between words is the same.

This prophecy, given after sin began, will end when sin is finished, and has been fulfilled in some way continuously, and will be, for almost all of linear time. It is sort of like a fractal, stretching over the world, and all time, of categorized groups, repeating the pattern of Good vs. Evil. This prophecy started being fulfilled shortly after it was given, maybe with enmity between Eve and the Serpent, but definitely fulfillment was shown about the future with the enmity between Can and Abel – and since the first part of this prophecy was fulfilled the first time, this prophecy has continued to be fulfilled in various ways, and will continue to be fulfilled in various ways, until it has all been fulfilled, and can be fulfilled no longer. As such,

#9 Once a cyclic prophecy has begun and started to be fulfilled in part, it can continue to be fulfilled in various ways, until it is all fulfilled and can be fulfilled no more – like a fractal.

It is as is spoken of in Ecclesiastes 1:9-11, “The thing that hath been, it [is that] which shall be; and that which is done [is] that which shall be done: and [there is] no new [thing] under the sun. Is there [any] thing whereof it may be said, See, this [is] new? it hath been already of old time, which was before us. [There is] no remembrance of former [things]; neither shall there be [any] remembrance of [things] that are to come with [those] that shall come after.”

הבה לסקור. These 6 traits of Prophecy in the Bible are Self-Evidential, derived from how the Bible confirms in truth that Gen 3:15 has been fulfilled, and will be fulfilled:

#4 Look at the rest of the Bible to figure out symbolism.

#5 Prophecies may have both a literal and/or spiritual fulfillment

#6 Prophecies may be fulfilled in stages, some parts immediately, some in the near future, while the rest waits to be fulfilled in the far future.

#7 Prophecies can be cyclic, and are equally valid and real fulfillments in every fulfillment.

#8 In cyclic prophecies, the same words can have different meanings in different fulfillments, but the relative symbolism of comparisons or actions represented between words is the same.

#9 Once a cyclic prophecy has begun and started to be fulfilled in part, it can continue to be fulfilled in various ways, until it is all fulfilled and can be fulfilled no more – like a fractal.

It seems that understanding Gen 3:15 as a prophecy, in full, we have gained enough “wisdom” to at least understand this one “teaching example” prophecy, and learned some of His Ways regarding symbolism and prophetic patterns. In the last section, it was the first 3 examples of Chronology breaks that seemed significant. So having covered the first prophecy in the Bible, let's look at the next 2 also, to see if any other insights as to His Ways are to be found in them.

The next example in the Bible of prophecy is Genesis 6:3.

Gen 6:3 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also [is] flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.

Most people consider this to be a prophecy, and it is, but it is of a different sort. God spoke this proclamation right after the sons of God took wives, and right before they had their kids the Nephilim. As such the most straightforward meaning of this verse, is that God was speaking to the sons of God and their wives – warning them that their kids would only live 120 years.

Yet somehow, all of mankind also eventually ended up only living 120 years. This can be understood as that the Nephilim had human bodies (but immortal evil spirits), had kids themselves, and so spread dominant genes for a shortened-lifespan on to the rest of humanity. (There is no problem with this if the “spirit”-type of the child is passed solely through the paternal line – see http://paradoxbrown.com/demonsnephilim.htm/ …Jesus is an example of this, Rom 5 indicates this, and the study on Gen 2-3 at walkintruth.net referenced above makes detailed biblical argument that this is the case for mankind, and has been from the beginning.)

So the key prophetic word here is “man”, which in the first instance “man” referred to their kids the Nephilim (who are called “men” the next couple verses) on account of their human bodies – and in the second instance the word “man” referred to all of mankind, eventually. From this we can see that a prophecy can have a literal fulfillment both in the near future, and also in the far future, regarding 2 different things that are described by the same word, but this word having 2 different meanings, referring to 2 different things. From this we can derive:

#10 Prophecy can have a literal fulfillment both in the near future, and also in the far future, regarding 2 different things that are described by the same word, but this word having 2 different meanings, referring to 2 different things.

The next prophecy in Genesis, with symbolism involved, is of Abraham and his seed.

Gen 22:17-18 That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which [is] upon the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemies; And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.

The first meaning here was of Abraham's literal physical descendents, who down the line of Abraham's “seed” Isaac, became the nation ofIsrael. They were multiplied as the stars of heaven, possessed the gate of their enemies, and the Old Testament does describe in ways that at times other nations were blessed byIsrael. So at first there was a literal physical fulfillment of this prophecy. But the Bible makes clear that ultimately Jesus Christ was also the “seed” of Abraham, his descendent that was spoken of. He shall possess the gates of His enemies, and has, and by Jesus Christ, the “seed” of Abraham, the church has been multiplied, and all nations are being blessed. And so the second fulfillment is a spiritual one, of Jesus Christ and the Church.

2Cr 11:22 Are they Hebrews? so [am] I. Are they Israelites? so [am] I. Are they the seed of Abraham ? so [am] I.

Rom 9:6-8 Not as though the word of God hath taken none effect. For they [are] not all Israel, which are of Israel: Neither, because they are the seed of Abraham , [are they] all children: but, In Isaac shall thy seed be called. That is, They which are the children of the flesh, these [are] not the children of God: but the children of the promise are counted for the seed .

Gal 3:16 Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And to thy seed, which is Christ .

It seems like there are some new things to be learned from this prophecy as well. Here we see that the exact same prophecy can have both a literal physical meaning (Isaac to Israel to Jesus) that is more important at one time, which later switches to reveal it has a second spiritual meaning (Jesus to the Church) that is more important at a later time, showing that the importance of a literal or spiritual fulfillment can change from primary to secondary over time. Also, we can see that an earlier prophecy was given more specifics, narrowing it down, merging 2 prophecies together, as now not only would the coming Messiah be the “seed of the woman” but He also would have to be “the seed of Abraham”.

#11 The exact same prophecy can have both a literal physical meaning that is more important at one time, which later switches to reveal it has a second spiritual meaning that is more important at a later time, showing that the importance of a literal or spiritual fulfillment can change from primary to secondary over time.

#12 Later prophecies can merge with earlier ones, narrowing them down to be more specific.

And that is the end of covering the first 3 prophecies in Genesis of symbolism significance. It does seem that there was a 3 rd layer of information to be gleaned from Genesis. This information seems to have given “wisdom” that could be useful in understanding other prophecies in the Bible, deciphering them as the riddles they are. We now seem to have solid Bible-based knowledge as to His Ways regarding prophecy, how it can function, and how the symbolism of prophecy works, and as to the chronology and organization of prophecy. This could be the “wisdom” that was mentioned as needed to understand Rev 13:18, 17:9 and certain prophecies of Daniel. So let's take a look at these 12 points together:

These 12 points are what the Holy Bible teaches in a “Self-Evidential” manner in Genesis. These are (1) precedented biblical patterns of how God uses chronology, and uses breaks in chronology, to organize information in the Bible, and (2) precedented biblical patterns and characteristics of prophecies in the Bible, their symbology and functions in relation to the written words, and the characteristics of their fulfillments.

On Chronology:

The baseline or precedent is for Jesus to write in chronological order. But there are 3 exceptions:

#1: Jesus likes to give chronological summaries, and then go back and fill in important details. Even 20 verses of details might be expanded out from just 1 verse of summary. The markers between such sections may require a little logic, and have to be deduced from context.
- (Precedent – Gen 1:27 & 2:5-25)

#2: Jesus will put things in non-chronological order, to show the importance of a cause/effect relationship or spiritual significance to something that follows, however if He does so there is an earlier marker of omission that can be derived from context, a beginning, which is later filled in, an ending.
- (Precedent – prior to Gen 4:17 & Gen 6:1-4)

#3: Events of good and evil running parallel over time may be overlaid, with one detailed and the other only receiving a summary, and this may be derived from contextual markers.
- (Precedent – prior to Gen 4:17 & Gen 6:1-4)

The elements of these 3 exceptions can be mixed together to make new combinations, such as: More detailed information is given on an earlier chronological summary (#1), but it is written in such a way that it overlays a longer period of time (#3), and markers are given for the beginning and end (#2).
- (Precedent – Gen 10:10,25 & Gen 11:1-9)

On Symbolism and Functions:

#4 Look at the rest of the Bible to figure out symbolism.

#5 Prophecies may have both a literal and/or spiritual fulfillment

#6 Prophecies may be fulfilled in stages, some parts immediately, some in the near future, while the rest waits to be fulfilled in the far future.

#7 Prophecies can be cyclic, and are equally valid and real fulfillments in every fulfillment.

#8 In cyclic prophecies, the same words can have different meanings in different fulfillments, but the relative symbolism of comparisons or actions represented between words is the same.

#9 Once a cyclic prophecy has begun and started to be fulfilled in part, it can continue to be fulfilled in various ways, until it is all fulfilled and can be fulfilled no more – like a fractal.
- (#4-9 Precedent – Gen 3:15)

#10 Prophecy can have a literal fulfillment both in the near future, and also in the far future, regarding 2 different things that are described by the same word, but this word having 2 different meanings, referring to 2 different things.
- (Precedent – Gen 6:3)

#11 The exact same prophecy can have both a literal physical meaning that is more important at one time, which later switches to reveal it has a second spiritual meaning that is more important at a later time, showing that the importance of a literal or spiritual fulfillment can change from primary to secondary over time.

#12 Later prophecies can merge with earlier ones, narrowing them down to be more specific.
- (#11-12 Precedent Gen 22:17-18)

My theories on Bible Prophecy incorporate, follow, and are based on this Biblical understanding. I am postulating with my theories that:

(1) Understanding prophecy essentially requires 4-dimensional thinking and attempt at understanding a more eternal perspective. God is eternal, outside of time, seeing all of time at once, and is infinitely intelligent, and speaks only true words, including describing only true symbolism. To visualize, it seems like He sees a timeline, a living timeline of all human history and events, which are seen and happen all at the same time. The Bible speaks the truth in Ecc 1:9, “The thing that hath been, it [is that] which shall be; and that which is done [is] that which shall be done: and [there is] no new [thing] under the sun.” The same events do repeat in different ways. All prophecies should be considered as potentially cyclic, and in the case of cyclic prophecies, the words God has chosen in prophecies, and their symbolism, can be understood to be like a description of a repeated pattern of events that God is able to see on the timeline of all time, an accurate description of the same events being repeated in different ways.

(2) Known history itself is a fact, and serves as self-evidential confirmation of a fulfillment of a prophecy. Much of the intelligent intentional design of reality and humanity shows that God tends to teach with a “Self-Evidential” teaching style. This establishes the biblical precedent that cyclic prophecies, as a description of repetitious events occurring over the course of time, can be confirmed self-evidentially to be intentionally taught by God as such, by examining the historical record of self-evidential repetitious events, confirming them. For example, if God sees Jerusalem will be destroyed 2 times, in a way that is the same repeated pattern both times, then the words chosen of a prophecy of this event will match both of these 2 events, in truth, with the symbolic meaning of the words. God has chosen every word carefully, so that these prophecies match in truth – but to see how the words match all fulfillments with more precise clarity, it is necessary to follow biblical understanding and rules of interpretation of prophecy, which are self-evidenced by the Bible, such these 12 points, knowing His writing style. Doing so, cyclic prophecies can be understood to be words that in truth match both of the 2 instances of this example, without contradiction. If it is true thatJerusalemis destroyed 2 times in ways that both fit the words of the prophecy of this, then it is true, and self-evidential, confirmation of fulfillment of the prophecy. In doing such, it is clear that prophecy is not a case of either/or but a case of both/and..and…and.

(3) That summarily, many of the prophecies of the Bible, and the book of Revelation, are essentially complex cryptographic puzzles with 4-dimensional themes, interwoven across the Bible, requiring biblically self-evident deciphering rules to be used in order to solve the puzzle, and this has biblical basis in that the Bible refers to them as “riddles” and “mysteries/secrets”.

As such my methodology is to use the 12 points above as deciphering rules, keeping in mind prophecies can be cyclic, then comparing historical events to the words of prophecy, in order to eliminate which portions of prophecies have already had a fulfillment, to arrive at which portions yet need to be fulfilled, and further align and decipher them using these 12 points.