This page has been translated from English

Démoni a Nephilim

Kapitola 4 - Démoni

Teď, když jsme se zabývali padlých andělů, budeme pokrývat démony. Někteří lidé si myslí, že démoni jsou padlí andělé, ale Bible opakovaně ukazuje, že existují jasné rozdíly mezi nimi.

Padlí andělé se nazývají "synové Boha, bohů, pravomoci, knížectví, úřady, panství, vojsko nebeské". Andělé jsou obecně opakovaně prokázáno, že příčinou sny a vize, kterou se komunikovat s lidmi a doručit zprávu od Boha. Oni také se objeví v cestě tělesné vypadající jako muži, a komunikovat s lidmi tímto způsobem, je vnímán jako tělo. Z padlých andělů, to je jasné, že je určitým způsobem jeden by měl výtku, konkrétně prosit Boha, aby tak učinily, a ne dělat tak osobně.

"Podobně i tito [špinavé] snílky znesvěcuje tělo, panstvím pak pohrdají a důstojnosti se rouhají. Přesto archanděl Michael, když soutěžící s ďáblem on se přel o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést nad ním zatracující obvinění, ale řekl, že Pán tě potrestá. "Jude 1,8-9

"Ale hlavně jim, že chodí po těle v žádosti nečisté, a pohrdají vládou. Troufalé [jsou], selfwilled, že se nebojí důstojnosti se rouhají. Vzhledem k tomu, andělé, které jsou větší v síle a moci, aby se zábradlí obvinění proti nim před Pánem. "2 Petr 2:10-11

A Ježíš nám dal příklad, odpor Satan, padlý anděl, pomocí Písma Matt 4 a Luke 4.

Na druhou stranu, démoni jsou často nazývány "zlý, nečistý, zlí duchové", a jsou obvykle uvedeny ve vztahu k někomu, kdo je démonizován, a démon hovoří prostřednictvím této osoby. Démoni se neobjeví v tělesné podobě samotných, ale interakce s nimi vždy zahrnují těle člověka nebo zvíře, pro které pracují pomocí. Ježíš jasně stanoveno, že se věřící dostali autoritu Ježíše obsazení démony v Jeho jménu.

Matt 10:1 "A když volali [ho] svým dvanácti učedníkům, dal jim moc [proti] nečisté duchy, aby je vymítali, a aby uzdravovali všelikou nemoc a každou chorobu." Matt 10:01

Luke 10:17,20 "Pak se vrátil sedmdesát s radostí a říkali:" Pane, i démoni se vztahují k nám ... Vaše jméno však není radovat v tom, že duchové jsou předmětem, ale radujte se, že vaše jména jsou zaznamenána v nebi. " Lukáš 10:17,20

"A to se jí mnoho dní. Ale Pavel, být zarmoucen, otočil se a řekl duchu, já přikazuji tobě ve jménu Ježíše Krista, aby z ní vyšel. A on vyšel ve stejnou hodinu. "Skutky 16:18

K dispozici jsou základní praktické rozdíly v tom, jak se říká, duchovně boji proti démonům proti padlých andělů, jako křesťané. Dostáváme různé instrukce pro každého. Z praktických důvodů je důležité, zapojené v pochopení, že démoni a padlí andělé nejsou stejné, a máme různé instrukce, jak se máme praxi duchovního boje proti nim. Mezi tímto a různé pojmy používané odkazovat se na každého, a různé popisy toho, jak každý z nich komunikovat s lidmi, nebo útok, je zřejmé, že démoni nejsou stejné bytosti jako padlé anděly.

Víme, že všichni andělé byly v první den stvoření, a jsou nazývány nebeskému, a na konci 6. den Bible říká, že Bůh dokončil vytváření nebe a zemi a všechny jejich hostitelů. Nicméně, nikdy démony zvané nebeský, termín, který se vždy vztahuje na anděly, takže nelze předpokládat, démoni byly vytvořeny spolu s anděly.

Abychom pochopili, kde démoni přišli, musíme pochopit pár věcí, první o Ježíši Kristu, ao lidské reprodukce.

Ježíš Kristus je jednorozený Syn Boží, a Bible učí, že byl tak dokonalý člověk a dokonalý Bůh. Ježíš Kristus byl počat z Ducha svatého, který je Bůh, Ježíš a "Otec je Bůh Otec a Ježíš Kristus, když Syn Boží, je Bůh sám. Ale Ježíš Kristus byl i syn Marie lidskou ženu, a Ježíš Kristus byl také lidský člověk.

Ježíš Kristus napůl člověk fyzicky a napůl bůh fyzicky? Bůh Otec je duch, a Duch svatý je duch.

"Bůh [je] Duch a ti, kteříž se ho musí uctívat [ho] v duchu av pravdě." Jan 4,24

Luke 24:39 "Hle, moje ruce a nohy, že jsem to já: Handle Me, a podívejte se: duch nemá, maso a kosti, jak jste mě máte." Luke 24:39

Jako Bůh Otec je duch, on nemá tělo z masa a kostí, kterou Ježíš mohl být napůl bůh fyzicky v jeho těle. Ve skutečnosti Ježíš Kristus je "obraz neviditelného Boha" (Kol 1:15). A tak to může být argumentoval, Ježíš Kristus je jediný člověk, boha s fyzickým tělem.

Ale je jasné, že Ježíš si vzala stejně jako každý člověk z masa a krve:

Heb 2:14 "Když tedy děti, mají podíl z masa a krve, i on sám také obsadila součástí téhož, aby skrze smrt zahladil toho, že měl moc smrti, to jest ďábla" Žid 2:14

To znamená, že Ježíš měl subjekt, který byl plně člověkem z masa a krve, stejně jako každý normální člověk člověkem. A Bible říká, že Ježíš Kristus přišel v těle (2 Jan 1:7) a byl muž (1 Tim 2:5).

Ježíš Kristus duchovní člověk, nebo byl duchovně Bůh? Zdá se, že duchovně Ježíš Kristus je Bůh. Stejně tak by mohl být Ježíš považován za půl Bohem duchovně a napůl člověk duchovně, protože by ho být méně než plně Bohem duchovně. Ježíš Kristus je Bůh, a přišel shora, věčně existující, vytváří všechny věci (Jan 8:23, 8:58, Jan 1). A Bible učí, že v něm přebývá všechna plnost Božství, ale těla:

Col 2:9 "Neboť v něm přebývá všechna plnost božství." Col 2:09

Ve skutečnosti věří, že Ježíš Kristus byl tak dokonalý Bůh a dokonalý člověk, také volal "hypostatických unie", je základní křesťanskou doktrínu, základní ke křesťanské víře. Je však důležité si uvědomit, že Ježíš Kristus byl plně lidského těla, jako každý jiný člověk. Ale Ježíš byl také plně Bohem, tak to lze chápat, že je to v duchovním smyslu, a že Ježíš byl duchovně dokonalý Bůh. Ježíš nebyl jako každý jiný člověk, když to přišlo k jeho duchu, nebo half-man/half-God duchovně, ale jeho duch je to od Boha.

To znamená, že Ježíš byl jen duch od Boha Otce, co se týká reprodukce a pojetí Panny Marie Duchem svatým. To je zajímavé, protože Bible říká, že Ježíš Kristus je jednorozený Syn Boží, byl "zplodil" od Boha.

"Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha a každý, kdo miluje, že ho zplodil, miluje ho také, že je zplozen o něm." 1 Jan 5:01

Ale stejné slovo pro "zplodil" je použit mnohokrát o lidi a jejich děti.

Matt 1:02 "Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a bratří jeho"

Ve skutečnosti Starém zákoně je plný příkladů, ve kterých otcové zplodit děti, ale nejsou tam žádné případy matek plození dětí. Bible proto přijata na doslovný jmenovité hodnoty, učí, že děti jsou jen zplodil jejich otců. V případě Ježíše, duchovně byl plně Bůh a zplodil Boha Otce skrze Ducha svatého. Neměl napůl lidského ducha, a tak se zdá, jeho duch nebyl 50/50 směs Boha Otce a jeho matka Marie lidského ducha. Spíše Ježíše jako Syna Božího Bohu, a stejném duchu jako Bůh Otec.

Co vlastně Bible učí o duchovní stránku lidské reprodukce?

Vraťme se na začátek, kdy Bůh nejprve dělal Adam,

(Gen 2:7) "I vytvořil Hospodin Bůh člověka [z] prachu země, a vdechl mu v chřípí dech života, i byl člověk v duši živou." (Gen 2:7)

Jakmile Adam těla dostal "dech života", pak se stal živou duší. Takže zřejmě tělo, které pak má "dech života," dodal k tomu, vyústí v novou živou duší. Slovo zde "duše" je objasněn v Novém zákoně,

1 Korintským 15:45 "A tak je psáno: První člověk Adam byl vyroben v duši živou, poslední Adam byl vyroben zrychluje ducha."

Slovo zde "duše" je "duše" a znamená "život" a "duši". To je také používáno v: 10:28 Matt "A nebojte se těch, které zabíjejí tělo, ale nejsou schopni zabít duši. Ale spíše se ho bojí, který je schopen zničit duši i tělo do pekla" Ale je tu jiné slovo, které se používá v 1 Kor 15, pro "ducha", a to je "pneuma".

Jedná se o "dýchat života" v Gen 2:07, který je "duch", který dává život.

"Duch Boží učinil mne, a dech Všemohoucího mi dal život." Job 33:4

"Po celou dobu dech [je] ve mně, a duch (ruach) Boží [jest] v mé nozdry" Job 27:3

"I řekl Hospodin: Můj duch (ruach) se vždy snažit s člověkem, protože to také [jest] tělo:. Přesto jeho dnů bude sto dvacet let" Gen 06:03

Ducha života v člověku byl dán Bohem Adamovi v Gen 2:7, a duch člověka. Bez Boha snaží s duchem člověka, on už má život, ale muž zemře. Ale tak dlouho, jak Bůh usiluje s duchem člověka, člověk žije. Bod je, že člověk je živý, je vázáno na něj mají ducha, "dech života" dává život, protože Bůh vdechl do Adama. Práce říká, že dech Všemocného mu dal život, ale přesto jediný čas, kdy Bůh zaznamenáno, že vdechl život každého člověka je, když Bůh stvořil Adama. Bible zaznamenává pouze Bůh, že udělal to jednou, s Adamem. Přesto se ukazuje, že práce má také dech Všemocného. Jako takový by smysl, aby nějakým způsobem "dech života" se dědí, a dědí z reprodukcí, a to předávali od Adama přes své děti, až do práce. Jak může "dech života", nebo duch projít dolů reprodukci? Bible říká, že to, co způsobuje život, dává život do těla, je v krvi,

"Pro život těla [je] v krvi, a dal jsem vám ji k oltáři, aby smíření pro své duše:. Pro ​​to [je] krví [že] maketh očišťování duše" Lev 17:11

A my víme, že to, co způsobuje život je "dech života" nebo "duch". A tak se "ducha" nebo "dech života", musí být v krvi. Jako takový je spojení, které Bible je mezi "dech života" nebo "duch" a krev fyzického těla. Má se za to, že dítě je tvořen z příspěvků těla od obou rodičů v procesu reprodukce. Možná, "dech života", je vázáno na otce příspěvek v reprodukci.

Bůh určuje, že se lidé množí pomocí násobení a řekl: "Ploďte a množte se" (Gn 1:28).

Co je násobení? Bůh skutečně prokázaly, násobení pro nás, tím, jak Bůh stvořil Evu z kousek, žebra, zaujatý od Adama. (Žebra v sobě obsahuje krve v kostní dřeni a život těla je v krvi.)

"A Hospodin Bůh způsobil hluboký spánek k pádu na Adamu, a on spal a vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem jejich, a žebra, která Hospodin Bůh vzal z člověka, se mu ženu a přivedl ji k Adamovi. "Gen 2:21-22

Bůh není zaznamenán, aby dýchal duch, dech života, na Evu, aby pro ni, aby se stal živou duší. Ani Bůh zaznamenáno, že tento proces opakovat s Cain, Abel, Seth, nebo jejich děti. Bůh vdechl Ducha života na Adama, který se stal živou duší, a Bůh je zaznamenáno, že to udělal jen jednou, s Adamem. Pak se Adam měl ducha a duši a byl živý. Samozřejmě Eva a Adam děti žili a měli i živých duší, i když není žádný záznam z Boha mají vdechl dech života do nich. Přesto práce uvádí, že dech Všemocného mu dal život. To vše naznačuje, že Bůh dal dech života, duch, na Adama, a nějak to duch byl rozmnožen všichni ostatní lidé od Adama. Ať už Adamova žebra v případě Evy, nebo prostřednictvím reprodukce se svými dětmi, které Bible nazývá "násobení", zdá se, že všichni lidé se předávaly dech života od Adama.

Tak to dává smysl, že když Bůh stvořil Evu, on ne jen násobí její tělo od těla Adama, ale také Bůh násobí její duch z ducha Adamova. Tak jako semínko, které vyroste. A pak se stala individuální duši živou, stejně, jako ona tělo a duch (dech života), která se nachází v krvi. A to byl celý proces "násobení".

Jako taková byla Eva násobí od Adama, na těle i na duchu, a pak se stal živou duší. Bůh učinil s Evou sám, ale od té chvíle na to samé by se objevit s Adamem a Evou vynásobením mít děti, a to prostřednictvím přirozený proces postavil je Bůh na místě. To znamená, že při reprodukci, je nový duch, dech života, že každé dítě má, násobí a pochází z Semínko Ducha nebo "dech života" z předchozí generace.

To nepopírá, že Bůh tvoří každý člověk v mateřském lůně (je 44:2,24), ale jde o to, že stavební materiály, semena, jsou již na místě Boha stavět z, a to nejen v souvislosti se znásobením nové tělo, ale násobení nového ducha stejně. Všechny děti jsou násobeny z toho, co již existuje ve otec nebo matka.

To, že tělo a duši (mysl, emoce, vůle) matky jsou zděděné vlastnosti dítěte je zřejmé, děti, vypadají jako jejich matky, mají psychologické rysy jako jejich matky, inteligenci jejich matky, atd. A tak víme, že tělo i duši matky přispívají k tělu a duši (mysl / bude / emoce) dítěte. Pro matku i otce, duše i těla přispívají násobení procesu tvoří dítě, a to je zřejmé, jak dítě vypadá jako oba rodiče. Každý přispívá stejný počet chromozomů, které lze kombinovat v koncepci, na fyzické tělo, a stejně takové věci by smysl duše (mysl / bude / emoce) také.

Ale je to 50/50 rozdělit případ s duchem dítěte, dech života, který vlastně dává dítěti život a umožňuje dítěti, aby se stal živou duší? Pokud je vše v reprodukčním procesu je 50/50 rozkol mezi matkou a otcem, proč Bible všeobecně tvrdí, že otec zplodil děti? Mnoho lidí předpokládá, že duch dítěte je uložen od Boha v okamžiku početí, jako Bůh, dosahuje až z nebe přidávat jednotlivé nového ducha do dítěte. Ale Bůh říká, že jsme se množí "násobení", a ne vedle. Je-li duch dítěte byl přidán Bohem, nebo byl 50/50 od matky a otce, spolu s dítětem těla nebo duše jsou 50/50 od matky a otce, pak by to vypadat jako pult-intuitivní, že Bible vždycky mluví o muži, plodit děti. Ve skutečnosti, jak jen těla matky roste těla dítěte v těhotenství, bylo by více smyslu pro ni říci, že zplodit děti, všechny věci jsou stejné. Přesto je vždy otec, který zplodí dítě, a Boha Otce, který zplodil Ježíše Krista. Jako duch dítěte, dech života, je to, co dělá dítě je naživu a živá duše, pak je to nezbytné pro dítě je naživu. Je-li otec sám byl přispět duch dává život dítěti, mohlo by to vysvětlovat, proč je dítě zplodil jen jejich otec. A to základním prvkem pro živé dítě by také rovnováze s matkou je větší příspěvek v těhotenství. Jen matka může projít těhotenstvím, možná stejně jen otec může dát duch, dech života, a to je to, co to znamená, že otec plodí děti.

K dispozici je v Bibli, která se zdá pro ověření této myšlence "Pro člověka není z ženy, ale žena z muže;. Pro ​​stejně jako je žena z muže, tímto způsobem také člověk je přes žena, ale všichni společně od Boha "1 Kor 11:8,12.

Bible říká, že děti přišly až večer, jak v "procházet". Slovo zde "dia" znamená "pohyb přes". Rozdíl je jasně stanoveno, že zatímco Eva přišla "z" Adame, že její synové "prošel" ji. A tak dále, zatímco synové a dcery přišli "z" otců, všechny děti mají přijít "díky" jejich matka, a ne "z" ní. To nemůže být fyzická narození, že se mluví zde, jako zjevně děti přijdou z jejich matek. To nemůže být násobení těla, které je odkazoval se na tu, jak víme, tělo dítěte se násobí od obou rodičů rovnoměrně. Naopak, musí být tento rozdíl uvedl odkaz na duchovní multiplikace. Při použití tohoto Evě, to znamená její děti přišly do ní, ale pouze "z" Adam. Musí to být duch, který se odkazuje zde dech života, základní složka, která po přidání do těla dítěte je, aby se stal novou živou duší.

To naznačuje, že duch dítěte (muž nebo žena) pochází pouze od otce dítěte, a je násoben od něj samotného. Ale na druhé straně těla a duše dítěte jednoznačně rysy obou jeho rodičů. Je-li plodit znamená dávat život, a duch je dech života, pak to dává smysl, že duch přijde pouze z otce dítěte, protože Bible říká, že otcové jen zplodit děti. A ve větším schématu věcí, v případě, že otec byl pouze zdrojem násobení pro dětskou duši, by se tato rovnováha větší přínos pro matku v "násobení" z těla dítěte v těhotenství.

K dispozici je v Bibli k potvrzení této myšlenky. V souladu s tím, že Bible potvrzuje, že je to Adam sám (nikoliv Eva), který prošel hříšné / umírajících duchovní stav na celé lidstvo.

"Proto, stejně jako skrze jednoho člověka totiž vešel do světa, a skrze hřích smrt, a tak se smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili, až na zákonem hřích byl na světě, ale hřích není přičíst, pokud není práva. Přesto smrt vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo nezhřešili v podobě trestného činu Adam, který je typem toho, který měl přijít. Ale dárek není jako přestupek. Pro-li o přestupek jedné jich zemřelo, mnohem více se Boží milost a dar z milosti jednoho člověka, Ježíše Krista, je mnoho k mnoho. Dar není jako ten, který prošel ten, kdo zhřešil, na na jedné straně rozhodnutí vznikly z jednoho přestupku vede k odsouzení, ale na druhou stranu bez dar vznikl z mnoha přestupky vedoucí zdůvodnění. Pro-li o přestupek jedné, smrti vládli přes jeden, mnohem více těch, kteří přijímají hojnost milosti a daru spravedlnosti, budou vládnout v životě prostřednictvím jednoho, Ježíše Krista. Takže pak je přes jeden přestupek za následek odsouzení se na všechny lidi, tak i prostřednictvím jednoho zákona o spravedlnosti za následek, že ospravedlnění života pro všechny lidi. U prostřednictvím neposlušností jednoho člověka mnozí byli z hříšníků, tak i skrze poslušnost jeden z mnoha se stanou spravedlivými. Zákon vstoupil v tom, že přestoupení zvýší, ale tam, kde rozmnožil hřích, milost rozhojnila o to více, takže jako hřích vládl ve smrti, i tak by milost kralovala skrze spravedlnost k věčnému životu skrze Ježíše Krista, našeho Pána "Rom 5. :12-21 NBK

"V případě, protože tím člověka smrt tím, že člověk přišel i vzkříšení z mrtvých. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. A tak je psáno, byl první člověk Adam v duši živou, poslední Adam byl vyroben zrychluje duchu "1 Kor 15:21-22, 45.

Zdá se, že duchovní změny, které nastaly, když Adam jedl ze stromu, když otevřel oči, a jeho duch se stal v mrtvém / hříšnosti, přešel od něj samotného, ​​aby celé lidstvo. Bible jasně ukazuje, že tento duchovní stát přišel z Adam sám, a ne od Evy. To by znamenalo největší smysl, pokud všechny jeho děti byly násobí výhradně z jeho vlastního ducha. Zdá se, že poté, co ho jíst ze stromu, jeho duše získala tyto vlastnosti mrtvého / hříšnosti a všechny duchy násobí ze své původní zdědí tuto vlastnost také. Tyto pasáže paralelní Adam a Ježíš velmi blízko. Je pravda, že skrze Ježíše Krista jednotlivě, se všemi křesťany duchovně narodit znovu k životu. To odpovídá nejvíce s představou, že skrze Adama jednotlivě, všichni lidé narození duchovně k smrti. Stejným způsobem, že v Adamovi všichni umírají jen duchovně, jsou všechny k životu duchovní, Ježíše Krista, skrze nové narození z Ducha svatého.

A tak existuje několik bodů, které průkazné Bible se zdá, aby se o tom, jak lidé množí násobení, které sladit s tím, co je známo o Ježíši Kristu. Pokud se lidské rozmnožování byl vytvořen tak, že Bůh je duch matky se nenásobí k dítěti v jakékoli části, pak by to umožnilo Ježíše Krista, aby byly plně Bohem duchovně, jeho duch byl zplozen pouze Bůh Otec. Někteří učení Zdá se, že se dohadují o tom, jak Ježíš byl zcela Bůh a dokonalý člověk, je záhadou. Ale to učení tady by umožnilo Ježíše Krista, aby byly plně Bohem duchovně, aniž by cokoli stalo, že při reprodukci, které porušily tak bůh připravil lidské rozmnožování do práce, na začátku. Toto učení je plně Bohem duchovní podstatu Ježíše Krista, které mají být zcela v souladu s procesem reprodukce pomocí násobení, které Bůh původně zřízených.

Pokud se všichni lidé dostávají ducha násobí pouze od ducha svého otce, pak Ježíš Kristus je plně Bůh bude fungovat bez rozporu. Ale pokud duch matka byla také násobí v kombinaci růst ducha dítěte, pak by to mohlo být argumentoval, že byly v rozporu s Ježíšem je plně Bohem duchovně. Nebyl napůl člověk duchovně, ale plně Bohem duchovně. Ježíš jistě nebyl napůl člověk a napůl duchovní Bůh duchovně, s příspěvkem od jeho matky Marie, které ovlivňují jeho duchovní plný Boha-nosti, ale Ježíš Kristus je dokonalý Bůh. Tato linie se s duchem dítěte přichází pouze z ducha otce.

Ve stejné době, Ježíš byl dokonalý člověk ve svém těle, přijímat i od své matky ... a paradoxně sám před sebou ... a On je obraz Boha neviditelného.

"On je obraz Boha neviditelného, ​​prvorozený všeho stvoření" (Kol 1:15).

50/50 Příspěvek Ježíšova těla od Boha Otce a od Mary, lze pochopit jen v tom, že Ježíš Kristus je věčný, a vždy byl ... tak jeho otcovská tělesné plán přišel od sebe. To není určen v tom, že Ježíš byl jeho vlastní otec, jako by bylo v rozporu, že Bůh je jeho otec, a já nejsem říkat jinak, ani rozostřování hranic osob v božství a Trinity. Ale co mám na mysli, se nachází v pravdě Ježíš,

"Předtím, než Abraham byl, já jsem" v tom, že Ježíš Kristus věčně vždy bylo, je a bude Bohem a před tím, než se tady čas sám, paradox, který je řešen pouze skrze Ježíše Krista věčně existující. Kol 1:15 také znamená, že jsme všichni byli stvořeni k obrazu Božímu, což znamená, že jsme všichni byli stvořeni k obrazu Ježíše Krista, od začátku. Vždycky byl.

Tělo dítěte pochází, se násobí, oba rodiče, jak je vidět v Adamovi a Evě. A tělo se pěstuje výhradně matky v těhotenství. Ale zároveň je duch, dech života, dítěte násobí pouze z ducha otec dítěte. Zdá se, že definice "plození". A ducha dítěte, tedy zdědí vlastnosti ducha otce, jako příklad hříšné duchovní povahu a smrt od Adama až po předání všech jeho dětí.

A tak se zdá, že Bible učí, že v násobení tělo dítěte je polovina od matky a polovinu od otce, ale duch dítěte přijde pouze od otce dítěte, který dává dech života, který dělá dítě, aby se stal novou živou duší.

Pochopení to být případ, je účet v Bibli, která vyčnívá, v oblasti, kam přišel z démonů. To hole, protože to o lidské chápání násobení, tento účet třeba nějaké podivné důsledky.

Vraťme se zpět k první vlně pádu andělů, "synové Boží", posel typu andělé, kteří vypadali jako lidé:

"A stalo se, když se muži začali množit na povrchu země, a dcery rodily jim, že vidouce synové Boží dcery lidské, že [bylo] spravedlivý, a oni si je ženy všech , které si vybrali. I řekl Hospodin: Můj duch se nebude snažit vždy s člověkem, protože to také [jest] tělo: zatím jeho dnů bude sto dvacet let. Tam byli obři v zemi v těch dnech, a také po tom, kdy přišli synové Boží, v k dcerám lidským, a holé [děti] k nim, stejně [stalo] udatných, které [jsou] starých , muži na slovo vzatí. "Gen 6:1-4

Zde se "synové Boží", měl děti s lidskými ženami. Podle toho, co jsme se zabývali, to má některé zajímavé důsledky. Tito "synové Boží" byl posel druh andělů, kteří jsou popsány obecně, aby vypadaly jako lidské muži. Zdá se, že byli schopni reprodukovat, které mají v tělesné podobě lidských mužů. Další věc, kterou víme o andělech je, že jsou nesmrtelné duši. Jejich děti jsou popsány k byli udatní, a obři (Nephilim v hebrejštině). Oni jsou popisováni jako muži, a tak vypadal jako člověk, ale byli obři. Co by se stalo, kdyby člověk vypadající muž anděl děti s lidskou ženou? Pokud toto byl případ, pak výsledek, jak je popsáno zde byly obří muži.

Pochopení toho, co jsme se zabývali na násobení, by mělo smysl, že duch těchto potomků by mělo přijít pouze od svých otců, tyto hříšné anděly. Ale andělé jsou nesmrtelné duši. Použití Adam jako příklad vlastní duchovní zvláštností kolem výhradně z otce na dítě, bylo by logické, že potomci těchto andělů by také nesmrtelné duši, a anděl typu duchy, které pocházejí výhradně od svých otců, kteří byli andělé.

Na druhou stranu, jejich těla byla kombinace z jejich lidské matky, a lidské vypadající anděl otců. Zřejmě tyto Messenger andělé, kteří vypadali jako lidský duch těla mužů, ale když se vezme fyzickou podobu jejich těla DNA a chromozomů, které jsou téměř totožné jako u lidí. Podle vědecké genetiky, DNA a chromozomů na polovinu v příspěvcích na 2 rodiče, musí odpovídat blízko, aby mohli spojit dohromady. Takže ať DNA a chromozomy tyto padlé anděly přispěly by k byli do značné míry totožný s lidským člověka, který dělá hodně smysl jako lidské DNA je plán dělala forma těla být člověkem, dovnitř a ven. DNA a chromozomální informace slouží jako vzor pro tělo. Mírné rozdíly jsou zásadní změny, které činí 2 tvory neschopné mít potomstvo. Například, DNA šimpanze odhaduje asi na 95%, podobně jako člověka, šimpanze a mají 24 párů chromozomů, zatímco lidé mají 23. Rozdíly jsou jen o 1 chromozóm v počtu a 5% z DNA. Přesto těla lidí a šimpanzů se stále výrazně liší, a oni nejsou schopni smíchat. A tak se poznatky v oblasti vědy ukazuje, že počet chromozomů párů těchto lidských vyhlížející muž andělů byl pravděpodobně také 23, a že jejich DNA se pravděpodobně 99,9% nebo více, podobně jako lidé žijící v té době. Ve skutečnosti, v Genesis v příběhu Abrahama, Bible volá posel andělé, kteří vypadali jako lidé, a jedl jako muži, "muži" v jednom verši, a stejně "andělé" V jiném verši. Zdá se, že zatímco Messenger andělé jsou v listinné podobě tělesné, mohou být někdy jako "muži" v jejich tělech dokonce až do DNA a chromozomální úrovni. (Gen 18:22, 19:1)

Lidské tělo je smrtelný, a zemře, zatímco lidský duch spí ve smrti. By se tyto potomstvo tělesné nesmrtelnosti? Bůh zřejmě hovořit přímo s těmito anděly a jejich lidské ženy, a řekne jim,

"Můj duch se nebude snažit vždy s člověkem, protože to také [jest] tělo: zatím jeho dnů bude sto dvacet let" a tak se Bible ukazuje, že tyto obří potomstvo neobdržel fyzickou nesmrtelnost v jejich tělech, ale. spíše, že jejich těla budou smrtelné. A nejen to, ale že tyto děti budou žít pouze do věku 120. To byl drastický pokles životnosti, jak si mnoho lidí bylo zaznamenáno, že žije asi 850 roků v průměru. Verš vyhlášení Božího zkrácení života rozpětí je umístěn mezi verši popisuje tyto anděly s manželkami a poezie vyprávění svých obřích dětí. Jako takový je zřejmé, že Bůh mluvil především tito rodiče o své děti. Ale také to mělo vedlejší prorocký význam.

Giant (Nephilim) děti Zdá se, že zdědil několik odchylek od svých otců anděla, nové a zvláštní fyzické rysy. První zvláštnost byla zkrácena životnost pouze 120 let, a druhá byla gigantismu v jejich tělech. Gigantismus je způsobena hypofýzy mozkového nádoru u lidí dnes, v podstatě je to způsobeno rakovinou. Je zřejmé, že fyzická genetické dědictví po svých lidských vzhledu anděl otce byl vadný a nedokonalé. Přesto tělesné byli člověka, jak se jim říká "lidé".

Samozřejmě, že je Boží výrok obvykle vzat požádaly, aby se celé lidstvo jako proroctví, protože po této době je zaznamenáno, že lidský život-rozpětí zkráceno na 120 let. Ale co se zdá, že se tu stalo, spojte všechny tečky, je to, že tito potomci byli prvními, kdo žije jen 120 let, a pak se šířit do zbytku lidstva.

Jak by to mohlo být? Zdá se, že tyto obry (Nephilim), v podstatě to jsou lidská těla, i když se jejich genetika se zhoršil nedostatků, které rakovinu a zkrácení životnosti. Nicméně, oni jsou nazýváni "lidé" a že lidská těla. Ježíš Kristus je snad jediný podobný příklad máme v Bibli někoho, kdo měl lidskou matku, a ne-lidského otce. Jako Ježíš Kristus je jediný biblický příklad máme něco podobného, ​​on je biblický příklad musíme využít. Ježíš Kristus byl plně Bohem duchovně, ale jeho tělo bylo plné lidí. A také se zdá stejný výsledek byl případ s těmito obry (Nephilim), že oni byli padlí andělé v duchu, ale oni měli plné lidského těla, i když obsahuje genetické poškození. Their fathers had angel spirits, and angel bodies, and their mothers had human spirits and human bodies. But they seemed to have the spirit of their fathers, but mortal bodies like their mothers. And this seems to be the same pattern as with Jesus, who had the same spirit as His Father God, but a human body like His mother Mary, and was a “ man “.

In having the spirits of their fathers (though not their bodies) it would stand to reason that these giants (Nephilim) had immortal spirits. If their physical mortal bodies died after 120 years, it stands to reason that their spirits would have still been immortal and continued living on, without a body. And in the Bible it is the demons who are evil spirits who seem to be looking for bodies to inhabit. And so the most likely origin of the demons in the Bible is that they are the immortal spirits of these dead giants (Nephilim). These are the demon spirits who now roam about, loosed from their dead bodies.

If these giant (Nephilim) offspring had human bodies, then it stands to reason that they also could reproduce with human women. In fact, they would have been a closer physical match with human women than their own fathers. And nothing in these verses indicates that these giants (Nephilim) were sterile. Rather they are called “mighty men of old, men of renown” and so they apparently were famous men, who may have had no problem getting wives. Without a voiced exception, “ men ”are generally able to reproduce.

If these giants (Nephilim) took wives and had children, the same pattern of spiritual inheritance should have also occurred. They would have had children with human bodies, but like their fathers, the spirits of the children would have also been like the fallen angels, and immortal. And so their children would have become demons as well, upon the death of their mortal bodies. There is every reason to think thought that these children could have been either male or female. This would mean that demons today could have at one time had male or female bodies.

This would also mean that a human man could have begat children with the daughter of a giant (Nephilim). If this were to have happened, the children of such a union would have had human spirits from their father, and also had human bodies. However, their bodies would have inherited the traits of genetic deterioration from their mother, leading to a shortened lifespan, cancer, and gigantism. And in this way, with continued intermixing, all of humanity could have come to have a shortened lifespan, and to be at risk for gigantism, and cancer which is the cause of gigantism. Gigantism seems to be a more recessive rare trait, whereas shortened lifespan seems to have been very dominant. This means human spirited people eventually could have had a maternal ancestor who was the daughter of a Nephilim, but themselves not be giants, even if they did have a shortened lifespan.


If this theory is correct on how spiritual heritage and physical heritage works, then seeing that we all live only 120 years today at most, and that people still have gigantism today, and many other sorts of cancers, it can pretty much be concluded that this intermixing is precisely what happened. And so such was the world before the flood.

It should also be noted that this all started taking place “when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them” which would have been even as early as the daughters of Adam. “There were giants in the earth in those days; and also after that” means that there were giants (Nephilim) being born from as early as the time of Adam, all the way up into the days of Noah. This intermixing had a very long time to have a cumulative effect and to become widespread, as this is a span of at least 1650 years (Hebrew) to 2200 years (LXX) before God sent the worldwide Flood.

Why did God send the Flood? The Bible specifies in the very next verse that:

And GOD saw that the wickedness of man [was] great in the earth, and [that] every imagination of the thoughts of his heart [was] only evil continually. And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them. Gen 6:5-7

These giants (Nephilim) were called “men” in Gen 6:4. God was so grieved by the wickedness of men, which can refer to giants (Nephilim) as well, that God decided to destroy mankind. We know today that demons are evil spirits, and they oppress people with many negative things. They apparently were wicked back then also, back when they had their own mortal bodies, as were all men. It was because of the wickedness of all men, giant (Nephilim) or not (though they were included in this accounting), that God chose to destroy the world. It should be noted that the wickedness of all men was the reason for the Flood, and the stated reason was not the intermixing itself.

If intermixing happened as described above, it may have to do with why God spared Noah. This ties back to the prophecy of Eze 31, which describes a giant tree so tall, and with so many high branches, and boughs, that it outgrew everything else. These giants (Nephilim) are called “men” by the Bible, and so their children were all “men” also. Their bodies would have been human, and so God considered them human. But if you were to take a snapshot picture of the spirits of all the people who looked human living on the earth at that time, and look at it, what would you see? It could be that the vast majority of the population had immortal spirits originally begat of these angels who fathered the giants (Nephilim), while only a small minority of people had the mortal human spirits which were begat originally by Adam. Those with immortal spirits would not sleep in death, but would become what we know today as demons. Looking at the symbolism of Eze 31, it seems possible that humanity was spiritually being out-bred and becoming like an endangered species, though not out-bred physically. Physically there were many who had human bodies, everyone had a human body, but spiritually only a few had human spirits begotten originally from Adam.

“But Noah found favor in the eyes of the LORD. These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] perfect in his generations , [and] Noah walked with God.” Gen 6:8-9

Noah had a perfect lineage tracing back to Adam, as is recorded in Genesis. Part of why Noah found favor in the eyes of the Lord was because he was a just man. But the other reason that Noah found favor with God was because his spirit was human, and traced back to Adam. One has to wonder just how much pure humanity was left in the world by the time of Noah. God did say that “all flesh” had corrupted His way, and there was violence cause of them.

“And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth… And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein [is] the breath of life, from under heaven; [and] every thing that [is] in the earth shall die.” Gen 6:12-13,17

And so God sent a worldwide Flood, which destroyed all people except for Noah and his family.

“Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water” 1 Pet 3:20

We can know that Noah was “perfect in his generations” and therefore had a human spirit, seeing his lineage that traced back to Adam. Therefore, his three sons also had human spirits, and so all of humanity that was to follow after the flood would have human spirits also. But apparently while Noah was perfect in his generations, either his wife or daughter-in-laws were not perfect in their generations. The eight souls on the Ark were all human, including Noah's wife and daughters-in-law. Yet the fact that humanity dropped to having 120 year life-spans several generations after the flood, and gigantism showed up in their descendents, shows that not everyone on the Ark was “perfect in their generations”. Only Noah was specified to be.

Many people have thought that the change of shortened life-spans after the flood was due to atmospheric changes. But in fact one Christian creation scientist, Dr. Carl Wieland, has theorized that the loss of longevity could have been caused by genetics.

…“All positions which attempt to explain the 'lifespan drop' in environmental terms have another bit of data to explain, and that is the temporary persistence of longevity after the Flood. Noah was 600 at the time of the Flood, but lived another 350 years afterwards, in the post-flood atmosphere! Even in pre-Flood terms, Noah was already of moderately advanced age. One would presume that, if the post-Flood atmosphere/environment has such devastating effects on us now, then because Noah would have been instantly exposed to these same effects, it should have cut his life short much more rapidly. Actually, only Methuselah and Jared lived longer than Noah”…
“Even though the post-Flood decline is obvious, we see that eight generations after the Flood, people are still living more than twice as long as is common today. It would seem much easier to explain the situation if the change occurred within the makeup of humans, rather than external to them. If our longevity is genetically pre-programmed, then that can explain why Noah still lived for a considerable time after the Flood, regardless of any change in radiation or atmospheric pressure. In other words, he was fulfilling his genetic potential as far as lifespan was concerned (in the absence of accidental death or disease).”…
“I suggest that our ancestors simply possessed genes for greater longevity which caused this 'genetic limit' to human ages to be set at a higher level in the past”…
“If this suggestion has merit as the major (if not the sole) cause of greater pre-Flood ages, then the obvious question is how some of these longevity genes were lost. The human population went through a severe genetic bottleneck at the time of the Flood—only eight individuals. The phenomenon of 'genetic drift' is well-known to be able to account for 'random' selectively neutral changes in gene frequencies (including the loss or 'extinction' of genes from a population) which may be quite rapid. Also, loss of genes is far more likely in a small population.”…
“This brief essay is meant solely as a stimulus to further thought, not as a precise model of events. However, it would seem that an explanation along these lines would be feasible, especially if several genes contributed to such longevity. For this scenario to work Noah's sons and their wives would have to have significant heterozygosity at the relevant gene loci. That this could well have been so is suggested by the age of Shem at death -600, considerably less than that of his father. 'Short-lived' alleles of the relevant genes may always have been present, which would mean that in the pre-Flood world, there would have always been some individuals (homozygous for such alleles) living drastically less than the ages recorded for the patriarchs.”…

Dr. Carl Wieland,

creation.com/decreased-lifespans-have-we-been-looking-in-the-right-place

The idea is that before the flood there were people with genes for longevity, and those with genes for a shorter lifespan. The small population size which survived the flood could have resulted in the gene for longevity being lost, and the gene for a shorter lifespan coming to exclusively dominate the gene pool. If in fact the giants (Nephilim) and their descendents had genes for 120-year life-spans, and these genes were carried on the ark by one of the human women, this would line up perfectly. Noah “was perfect in his generations” and had a human spirit, as would all his descendents, and he had genes for longevity. But it is possible one of the women on the ark had genes for a shortened lifespan, because she, though human, was descended from a son of Adam and a daughter of the giants (Nephilim). And through such a bottleneck effect as proposed above, the shorter-lifespan genes came to dominate the population universally. This is in contrast to the rarer and more recessive genes that cause gigantism, which seem to have cropped up in only a minority of the population after the flood.

It is very important to note that because Noah had a human spirit, so did all of his sons Shem, Ham, and Japheth, and of their descendents. All the people after the flood were therefore human, having human spirits that would sleep in death, and human bodies, even if those bodies had genes that were corrupted by the messenger angel insurgence before the flood. All of the people living after the flood were human, even though eventually all people came to live no more than 120 years, and even though a minority of people after the flood developed gigantism.

However, if this entire theory about how spiritual/physical reproduction and lineage works through multiplication is incorrect, then what does the Bible teach?
Then the Bible simply describes these giants (Nephilim) as being “men”, and there is no Biblical argument to be made (that I have found) which explains what the demons are and where they came from. As such, in the absence of any such Biblical argument, the only thing to assume about the giants (Nephilim) is that they were “men” in every way. And then one would have to conclude that spiritually they were no different than any other human people, despite their angel fathers. One can only make the argument that the giants (Nephilim) became demons with Biblical backing and from Biblical argument if one accepts that the spirit of the child is multiplied from the parents, and at that, begat solely from the child's father.
But if one accepts that the spirit of the child is begat solely by the father of the child, then this also means that if the giants (Nephilim) had daughters (which the bodies of “men” can produce daughters) which a human man could have had a human-spirited child with. Even though such a daughter of a human father and Nephilim-daughter mother would have genetic corruption producing shortened lifespan and/or gigantism, that child would be human spiritually. And if such a female child was on the Ark, this could have led to shortened life-spans and gigantism in humanity after the flood.

One cannot pick and choose which parts of the ramifications of this theory to accept, without ignoring the simple logical implications of the theory. If the Bible teaches that we can know the giants (Nephilim) became demons, based on the spirit of the child coming from the father of the child, then by the same teaching it must be accepted that a human man could have human-spirited human children with a daughter of such giants (Nephilim).

Assuming this theory about multiplication and begetting is wrong then all I could say the Bible, God-breathed Holy Scripture, teaches is:

1. The giants (Nephilim) are called “men” and must be assumed to be have been human in every way, including their spirits, and as such (had they known Christ) would have been redeemable, and could have theoretically been saved by faith in Jesus Christ like any other human.

2. The Bible does not specify where the demons came from, these evil spirits who have no physical body and are not seen in a physical form, but seem to want to get in the bodies of people and animals. It is therefore a great mystery as to when God created the demons and where they came from.

Other teachings are out there which conclude that the demons came from the giants (Nephilim) but these teachings are based upon extra-biblical texts, and not the Bible. But the above 2 points are the only things that can be found in the Bible, or argued from the Bible, unless this theory about the spirit of the child being multiplied and begat by the spirit of the father, etc. is accepted as correct.

Some teachings out there include ideas that the giants after the flood were also Nephilim, and must have been caused by a second incursion of fallen angels interbreeding with human women, which I believe is incorrect. No such event is recorded in the Bible after the flood. God saw fit to record the first incursion of the “sons of God” in the Bible, so we would know what had happened, and so there is every reason to think that God would have told us about a second incursion also. The idea that God has hidden this knowledge makes God seem inconsistent, as He was forthright about telling us about the first incursion. There is no Biblical reason to think there was a second incursion of interbreeding of fallen angels with human women. The gigantism after the flood and the shortened life-spans both can be traced back to the first incursion which God is forthright about in His Word. It is also obvious that neither shortened life-span nor gigantism should be taken as proof positive that anyone living after the flood was a “Nephilim”, up to and including today. Humans have had gigantism since the flood, as is recorded in the Bible, and humans have had life-spans shortened to 120 years since the flood, as it recorded in the Bible.

Additionally Ezekiel 31, speaking of these Gen 6 events, and the imprisonment of these fallen angels who begat the giants (Nephilim) in the Abyss, says that:
To the end that none of all the trees by the waters exalt themselves for their height, neither shoot up their top among the thick boughs, neither their trees stand up in their height, all that drink water for they are all delivered unto death, to the nether parts of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down to the pit. Thus saith the Lord GOD; In the day when he went down to the grave I caused a mourning: I covered the deep for him, and I restrained the floods thereof, and the great waters were stayed: and I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him.””

Symbolically this passage, which we already covered in detail, tells that God sent these fallen angels of Gen 6 down to the prison of the Abyss at the time of the Flood. The stated purpose of imprisoning these sinful angels in the Abyss was “to the end that none of all” the trees (angels) would repeat these actions. The other “trees” who were angels mourned, and even fainted when God imprisoned these “sons of God” of Gen 6 in the Abyss. God specifies in this symbolic passage that He did this to the end that none of all the other angels would repeat the actions of Genesis 6. This was God's stated purpose for their imprisonment. As such what the Bible actually teaches is that no other fallen angels would repeat these actions, and this can be known as God's purpose will stand.

“I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say: My purpose will stand , and I will do all that I please.” Isa 46:10

“So shall My word be that goes forth from My mouth; It shall not return to Me void, But it shall accomplish what I please, And it shall prosper in the thing for which I sent it.” Isa 55:11

There may also be a second to the statement in Eze 31, which is in: “The LORD [is] good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him. But with an overrunning flood he will make an utter end of the place thereof, and darkness shall pursue his enemies. What do ye imagine against the LORD? He will make an utter end: affliction shall not rise up the second time.” Nah 1:7-9

The Bible seems to teach that God imprisoned the angels who begat children with women in Genesis for the specific purpose and reason that no other angels would repeat their actions. And so in the absence of any mention of these interbreeding events repeating after the Flood, and in the presence of God stating His purpose was for these events to not be repeated by any other angels, it seems clear that all the giants after the Flood were just giant humans. And there are still people afflicted with gigantism today, who are also human.

The lack of a second incursion of interbreeding after the flood, coupled with the fact that all flesh was destroyed in the worldwide Flood (save those on the Ark), indicates that if there was any relationship between the gigantism before the flood and gigantism after the flood, it must have come through those on the Ark. However, the 8 souls on the Ark were all human. Outlined here is a Biblical explanation of what happened, and how both shortened life-spans and gigantism still occurred after the flood, relating it to the Nephilim, while all the people on the Ark were still fully human. Barring this explanation, it would have to be concluded from the Bible that the gigantism of those before the flood and those after the flood is entirely coincidental.

We are now going to resume covering demons from the perspective that they have their origin in the giants (Nephilim) who existed only before the flood, who all died in the Flood (as “all flesh” was destroyed save the 8 human souls on the Ark), and that demons are the disembodied evil spirits of these giants (Nephilim). However, if you would like more information further confirming that the giants after the Flood were all humans having gigantism as people do today, and were not demon-Nephilim, please see the Appendix: No Nephilim Post-Flood .

After the flood of Noah demons were around, and seem to have been involved with people in many ways. One way they seem to have been involved with people was in idolatry.

“What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? Rather, that the things which the Gentiles sacrifice they sacrifice to demons and not to God, and I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons; you cannot partake of the Lord's table and of the table of demons.” 1 Cor 10:19-21

Even as early as the time of Jacob in Genesis (1900s BC) it is recorded that Laban had idols (Gen 31). It seems that these idols were inspired by demons, and the worship of them must have involved interaction with demons. Many nations had idols and practiced idolatry, and demons seem to have been involved in all this, across the worldwide scope of many cultures. In the time of Moses (1400s BC) God forbade the making of idols in the Ten Commandments:

“Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness [of any thing] that [is] in heaven above, or that [is] in the earth beneath, or that [is] in the water under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God [am] a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth [generation] of them that hate me; And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.” Ex 20:4-6

God also forbade the Israelites to be involved with various types of magic, familiar spirits, and necromancy.

“A man also or woman that hath a familiar spirit, or that is a wizard, shall surely be put to death: they shall stone them with stones: their blood [shall be] upon them.” Lev 20:27

According to the Strong's Concordance, the word here for “familiar spirit” means “ghost, spirit of a dead one, necromancy, one who evokes a dead one, one with a familiar spirit”. If one considers that demons are actually the spirits of the dead giants (Nephilim), then it makes a lot of sense that it is demons who are being referenced to here as the “ghost, spirit of a dead one”. And it is forbidden for God's people to “evoke the spirit of a dead one”, or to have anything to do with a demon, let alone to become familiar, gain familiarity, with one. The term here for “wizard” is “one who has a familiar spirit” and “necromancer”, again this is having a relationship with a demon.

“When thou art come into the land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. There shall not be found among you [any one] that maketh his son or his daughter to pass through the fire, [or] that useth divination, [or] an observer of times, or an enchanter, or a witch, Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer . For all that do these things [are] an abomination unto the LORD: and because of these abominations the LORD thy God doth drive them out from before thee.” Deut 18:9-12

Some of these same terms are used again in Deut 18, forbidding the people to practice, or to consult with anyone who practiced, having a relationship with a demon. God calls this an abomination, and makes clear that those nations around at the time all did practice these things. As such we can know historically that demons were interacting with people all throughout the world in this time period, as familiar spirits in various magical practices.

In the time of Jesus many in Israel and the surrounding nations, had come to be demonized and a major part of Jesus' ministry was in casting demons out of those who were demonized, and thereby healing them.

“Jesus was driving out a demon that was mute. When the demon left, the man who had been mute spoke, and the crowd was amazed. But some of them said, “By Beelzebub, the prince of demons, he is driving out demons.” Others tested him by asking for a sign from heaven. Jesus knew their thoughts and said to them: “Any kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? I say this because you claim that I drive out demons by Beelzebub. Now if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your followers drive them out? So then, they will be your judges. But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come to you.” Luke 11:14-20

It stands to reason that demons had also been inflicting people in times prior to then, as there already were Jewish people who were driving out demons at the time, prior to Jesus doing so. Jesus also makes clear that Satan had power over the demons, and Jesus equates the “prince of demons” or “Beelzebub” to either be Satan, or be working for Satan. And so it becomes clear that the demons were working for Satan.

Further confirmation that demons were the disembodied spirits of the dead giants (Nephilim) is seen in that they seemed to be familiar with God having sent someone to the Abyss in punishment, in specific their angel fathers.

Luke 8:28-31 “When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, “What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don't torture me!” (For Jesus had commanded the evil spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him: and he was kept bound with chains and in fetters; and he brake the bands, and was driven of the devil into the wilderness.) Jesus asked him, “What is your name?” “Legion,” he replied, because many demons had gone into him. And they begged him repeatedly not to order them to go into the Abyss.”

The term here for Abyss is the same word that is used in Revelation, the same place where the locusts are released from. And as we have covered, this is synonymous with the lowest part of the Earth mentioned in Ezekiel 31, and Tartaros the prison of the angels who sinned before the Flood. And so the demons are aware that their angel fathers or paternal ancestors are imprisoned in the Abyss, and fear being imprisoned there themselves.

It is also interesting to note that the demons knew that Jesus was the son of God. In many places the attitude of the demons towards Jesus seems to be one of fear, and they beg and entreat him to not torment them, asking if he is going to destroy them.

“Ah! What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are–the Holy One of God!” Luke 4:34

“And cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, [thou] Son of the most high God? I entreat thee by God, that thou torment me not.” Mark 5:7

That they seemed to be seriously afraid is confirmed in:

“You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe—and tremble in fear.” James 2:19

As part of his ministry, Jesus gave authority to His disciples to cast out demons.

“And when he had called unto [him] his twelve disciples, he gave them power [against] unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.” Mat 10:1

And they went out, and preached that men should repent. And they cast out many demons, and anointed with oil many that were sick, and healed [them]. Mark 6:12-13

“And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the demons are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven.” Luke 10:17-20

Jesus made clear that in the future His followers also would continue to cast out demons.

“And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues” Mark 16:17

And believers did just that, such as Paul who is recorded to have cast out a demon in Jesus' name in Acts.

“Now it happened, as we went to prayer, that a certain slave girl possessed with a spirit of fortune-telling met us, who brought her masters much profit by fortune-telling. This girl followed Paul and us, and cried out, saying, “These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation.” And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, “I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. ” And he came out that very hour.” Acts 16:16-18

Christians have been casting demons out in the name of Jesus Christ ever since that time, and still do today. Demons have been located here on earth since their beginning, and through the book of Revelation into the future there seems to be no change in this. They are on earth and demonize people. In the book of Revelation there is a place where demons seem to be mentioned in specific as playing an important role, working for Satan.

“And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are spirits of demons, performing signs, which go out to the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. (Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches, and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame.) And they gathered them together to the place called in Hebrew, Armageddon.” Rev 16:13-14

These demons perform signs and gather the kings of the earth to the battle of Armageddon. However, they do this before Jesus Christ has actually returned. And so they are leading the kings to gather to battle Jesus before Jesus has returned. They seem to know Jesus is returning, but it is very questionable that the kings of the earth are aware of who it is they are gathering to fight against. It seems likely they would not realize it is Jesus who they are preparing to battle, but under a great deception, they would believe they are gathering to fight someone else.

The other interesting thing here is that the demons, who do not have bodies or look like anything, are said to look like frogs. The word here for “like” means “resembling” or “comparable to”. If these demons were to possess some actual frogs, then they would look like frogs. However, would the kings of the earth follow demon-possessed frogs to a battle, even if these frogs seemed to be performing signs? It seems doubtful. I have some further ideas on this, which you can read about in the Appendix , which ties this to the theory-of-evolution-based growing belief in “alien” life in outerspace.

After the millennial reign of Jesus Christ on earth, Satan is let out of the Abyss for a short time, and then thrown into the lake of fire, defeated forever. After this comes the Judgment.

“Then I saw a great white throne and Him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the Book of Life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and Death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Then Death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire.” Rev 20:11-15

It seems that at the Judgment is when this prophecy will be fulfilled:

I have sworn by Myself; The word has gone out of My mouth in righteousness, And shall not return, That to Me every knee shall bow, Every tongue shall take an oath. Isa 45:23

For it is written: “As I live, says the LORD, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.” Rom 14:11

At the judgment both great and small, all the dead, are going to be judged. Demons seem to be referenced to as spirits of the dead in the Old Testament. And every knee will bow and every tongue will confess to God. As the demons were at one time called “men” and had knees and tongues, it stands to reason that they will also be at the Judgment to bow and confess and be judged. And if their names are not found in the Book of Life, they will be thrown into the lake of fire, which is the second death.