This page has been translated from English

Démoni a jejich schopnosti, jak je popsáno v Bibli

Kapitola 6 - Démoni a jejich schopnosti, jak je popsáno v Bibli

Jak jsme se zabývali, Bible učí, že dnešní křesťané jsou v boji proti démonům, druhá vlna padlých andělů a jejich vůdce, padlého anděla Satana. Budeme se podívat na démony v Bibli, a schopnosti prokázal démony, lépe pochopit, jaké činnosti démoni jsou zapojeny do dnes.

Jsme se zabývali, že s největší pravděpodobností démoni jsou bez těla duchové mrtvých velikánů (Nephilim), který žil před povodní a jejich potomků otcovské. V Bibli démoni jsou označovány jako duchové mrtvých. Ve Starém zákoně Bůh zakazuje lidem, aby praxe komunikace s duchy zemřelých, nebo se seznámit s těmito démony, a tak je spojen s magickými praktikami. Démoni jsou také připočítán jako bytí úzce spojené s praxí modlářství, který je také zakázáno.

Obvykle, když si lidé myslí o démonů si myslí, že pojem "démonickou posedlostí". Termín "vlastnictví", pochází z překladu KJV výrazu "daimonizomai". Toto slovo je sloveso, které znamená "být v moci démona" (Thayer je Lexicon). Toto slovo neznamená nutně "má v sobě démona uvnitř vašeho těla." Většina doslova toto sloveso znamená "být demoned" nebo "být demoning". Pravděpodobně nejlepší anglický překlad by byl "se démonizován". Koncepce osoba, která je "posedlá" nepochází z řeckého slova "daimonizomai", který by lépe přeložit jako "démonizován". Spíše pojem "vlastnictví", pochází z kontextu příběhy zaznamenané o démonech.

Ježíš opakovaně tvrdí, démony "vyjít" lidí, a Bible zaznamenává, že Ježíš "vyhánět" démony, a tyto termíny jsou přesné.

Když přišel večer, přinesli k němu mnoho lidí, kteří byli posedlý démony. I vyhnal duchy svým slovem a uzdravil všechny nemocné. Matt 8:16

I přimluvil mu Ježíš, řka: Mlč a vyjdi z něho. A Když nečistý duch se zmítal ho a zvolal hlasem velikým, vyšel z něho. Matt 1:25-26

Když Ježíš viděl, že lidé sbíhá, přimluvil duchu nečistému, řka, že: "hluchý a němý duchu, vám přikazuji, vyjdi z něho a vložte ho více!" Mark 9:25

Tam je několik příběhů o démonizován lidí, který se zdál být zcela pod kontrolou démonů, což je tradiční pohled na "majetek". Ale na druhou stranu, tam jsou příběhy, v nichž démonizován osoba se zdálo, že fungují do jisté míry normální, alespoň nějakou dobu. Jako takový se zdá, že existují různé úrovně démonizace, které jsou možné. Tam jsou také příběhy, v nichž bylo mnoho lidí vyléčit tím, že vyhnal démony, ale není uvedeno, kolik každý z těch lidí, byl řízen démony. Celkově se zdá Bible zaznamenat některé z nejhorších případů démonizace v nejvíce detailů.

Pak přišli na druhou stranu k moři, na zemi Gadarenes. A když přišel z lodi, hned se s ním setkal z hrobů člověk posedlý nečistým duchem, který měl své obydlí v hrobech a nikdo ho svázat, ani řetězy, protože měl často spoután okovy a řetězy. A řetězy byla roztrhána jej, a okovy rozbité na kusy, aniž by někdo ho zkrotit. A vždycky, ve dne iv noci, byl v horách a v hrobech, křičel a dělení se s kameny. Když uviděl Ježíše z dálky, běžel a poklonil se mu. A zvolal hlasem velikým a řekla: "Co mám dělat s Tebou, Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Prosím vás Bůh, abyste mne netrápil. "Vždyť ten mu řekl:" Pojď ven z člověka, nečistý duch! "Potom se ho zeptal:" Jak se jmenuješ? "A on odpověděl:" Můj jméno je legie, poněvadž je nás mnoho "Také on prosil ho vážně, že nebude posílat pryč ze země.. Nyní velké stádo vepřů krmil tam blízko hor. Takže všechny démony prosil ho, řka: "Pošli nás do vepřů, abychom do nich." A hned Ježíš jim dal svolení. Pak se nečistí duchové vyšli a vešli do vepřů (tam bylo asi 2000), a stádo se hnalo po strmých do moře a utopil se v moři. Takže ti, kdo krmil prasata utekla, a řekli, že ve městě i na venkově. A oni šli podívat, co to bylo, co se stalo. Pak přišli k Ježíšovi a viděli ten, který byl posedlý démony a měl legie, posezení a oblečen a při zdravém rozumu. A báli se. Marka 5:1-15

A když vystoupil na zemi, se s ním setkal nějaký muž z města, který měl démony na dlouhou dobu. A měl na sobě žádné oblečení, ani žít v domě, ale v hrobech. Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před ním, a hlasem velikým řekl: "Co mám dělat s Tebou, Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Prosím Tě, netrap mě! "Pro on přikazoval duchu nečistému, aby vyšel z toho člověka. V případě, že si často ho zmocnili, a on byl stále pod dohledem, spoután řetězy, pouta a on se zlomil pouta a byl řízen démona do divočiny. Ježíš se ho zeptal, řekl: "Jak se jmenuješ?" A on řekl: "Legie", protože mnoho démonů vstoupila ho. A prosili ho, aby se příkaz, aby šli ven do propasti. Nyní stádo veliké vepřů, byl krmit tam na hoře. Takže prosili ho, aby jim umožní zadat. A on je povoleno. Pak démoni vyšel z člověka, vešli do vepřů, a stádo se hnalo po strmých místo do jezera a utopil se. Když ti, kdo krmili viděl, co se stalo, utekli a oznámili to ve městě i na venkově. Pak se šli podívat, co se stalo, a přišel k Ježíšovi, a nalezli člověka toho, z kteréhož ďáblové odešli, sedí u Ježíšových nohou oblečen a při zdravém rozumu. A báli se. Také, kdo všecko množství okolního regionu Gadarenes požádal, aby odešel od nich, protože bylo zadrženo s velkým strachem. A dostal do člunu a vrátil se. Nyní je muž, z kteréhož ďáblové odešli prosil ho, že by mohl být s ním. Ale Ježíš propustil ho, řka: A šel svou cestou a prohlásil po celém městě, co Ježíš veliké věci učinil mu Luke 8 "Vrať se do svého domu, a říct, co veliké věci Bůh učinil pro vás..": 27-39

V tomto příběhu démonizován muž se zdá být plně pod kontrolou mnoho démonů v něm. Démoni jsou popsány způsobil příznaky duševní choroby, neobvyklé a nadpřirozené síly, sebepoškozování nebo sebepoškozování, self-izolace, neschopnost dosáhnout jinými lidmi, kteří se snažili, aby mu pomohla, a zdálo se, že celková ztráta může že "při smyslech". Démoni přiměl jej, aby nenosili žádné šaty, také dělat jej dělat některé věci, které by bylo považováno za hanebné, nebo ponižující a nenormální. Démoni přiměla jej, aby žil mezi hroby, což bylo považováno za abnormální, ale také nečisté. Démoni věděli, kdo je Ježíš, který byl Syn Boží, a zdálo se, že se ho bojí.

Počet démonů, které byly v tomto jeden muž jsou určeny k byli schopni vyplnit stádo asi 2000 prasat. Když démoni vstoupil do prasat, které způsobil prasat, aby všichni umírají utonutím sami. Pokud se démoni jsou nehmotný duch mrtvých Nephilim, pak je možné a pravděpodobné, že někteří z nich zemřeli utopením v potopě. Když už nic jiného, ​​byli svědky potopy. Vezmeme v úvahu, že se zdá, jako by mohlo být více než povrchové úrovni, což znamená, jim způsobuje všech těchto prasat se utopit ... jako třeba, že se učiní prohlášení, v hořké odkazem na jejich minulost.

V jiném příběhu, démon se opakovaně pokusil utopit chlapce, a hodili do ohně, aby ho zabil. Démoni kolikrát zdá, že má sebevražedné ohnuté.

Pak jeden z davu odpověděl a řekl: "Mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, který je němý duchu. A všude tam, kde ho chytí, vyvolá ho, má pěnu u úst, gnashes zuby a ztvrdne. Tak jsem mluvil s tvým učedníkům, že oni by měli vyhnat, ale nemohli. "On mu odpověděl a řekl:" Pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho budu mít s sebou? Přiveďte ho ke mně. "
Pak přinesli ho k němu. A když ho uviděl, okamžitě duch zmítala ho a on spadl na zem a válel se s pěnou u úst. A tak se zeptal svého otce: "Jak dlouho to už to s ním děje?" A on řekl: "Od dětství. A často ho uvrhl ho do ohně i do vody, aby je zahubil. Ale pokud můžete něco udělat, smiluj se nad námi a pomoz nám. "Ježíš mu řekl:" Pokud můžete věřit, je všechno možné tomu, kdo věří. "Hned otec dítěte zvolal a řekl se slzami, "Pane, já věřím,! pomoci mé nevíře" Když Ježíš viděl, že lidé, sbíhá, přimluvil duchu nečistému, řka, že "hluchý a němý duchu, vám přikazuji, vyjdi z něho a vložte ho více ! "Pak duch vykřikl, zmítal něj velmi, a vyšel z něho. A stal se jako jeden mrtvý, takže mnozí říkali: "On je mrtvý." Ale Ježíš ho vzal za ruku a zvedl ho a on vstal. A když přišel do domu, jeho učedníci se ho zeptali: "Proč jsme nemohli vyhnat?" Tak on jim řekl: "Tento druh může přijít ven nic jiného, ​​než modlitbou a postem." Mark 9:17 - 29

V tomto případě jediný démon byl příčinou záchvaty, křeče, pěna u úst, skřípění zubů, tuhosti a hodil chlapce do vody nebo do ohně, aby se pokusili zabít. Duch také chlapec má být hluchý a němý. V tomto případě je démon je druh, který vyjde pouze skrze modlitbu a půst. V obou těchto případech těžkých démonizace, Ježíš přikázal démonům, aby vyšel a oni poslechli.

V jiném případě, démonizace, ve Starém zákoně, je zřejmé, že démoni mohou vstoupit a nechat lidi opakovaně. To má za následek osoby, zastupuje démonizován, a jindy působící kolmo.

Ale Duch Hospodinův odšel od Saule, a zlý duch od Hospodina ho trápí. Služebníci pak Saulovi řekli jemu: Aj, teď duch Boží zlý nepokojí tě. Nechť náš pán příkaz svým služebníkům, které jsou před tebou, hledat člověka, který je mazaný hráč na harfu, a to stane se, když zlý duch od Boha, je na tobě, že se bude hrát ruku, a budeš v pořádku. Tedy řekl Saul svým služebníkům, uveďte mi dnes už dospělý muž, který může hrát dobře, a přiveďte ho ke mně. Pak odpověděl jeden z služebníků, a řekl:, Hle, viděl jsem syna Jesse Betlémského, který je mazaný hrát, a mocný muž udatný a muž války, a obezřetné v otázkách a pohledná osoba, Hospodin je s ním. Saul poslal posly k Jesse, a řekl:, Pošlete mi svého syna Davida, který je s ovcemi. A Jesse vzal osla s nákladem chleba a láhev vína, a dítě, a poslal je do jeho syn David Saulovi. A David přišel k Saulovi, stál před ním a on miloval jej velmi, a stal se jeho zbrojnoši. Ale Saul poslal do Jesse, řka: David, medle, stojí přede mnou, nebo mne našel milost před mýma očima. A stalo se, když zlý duch od Boha byl na Saula, že David vzal harfu a hrál si s jeho rukou, takže Saul byl obnoven, a bylo dobře, zlý duch od něho 1 Sam 16:14. -23

V tomto případě Saul, Bůh dovolil, zlého ducha pokračovat a problémy Saul. Někdy démon by problém Saul, a jindy to by od něj odchýlit. To ukazuje, že démoni mohou přijít a odejít opakovaně, v některých situacích. Saul byl ještě schopný mluvit, a funkce, i když byl démonizován on. Ačkoli démonizován, Saul byl schopný mluvit s jeho služebníky, vyslat posly, aby Davida, a nebyl němý, hluchý, nebo zcela překonat do té míry démon skrze něho mluvil, jako v některých případech démonizace v Novém zákoně.

A tak to ukazuje, že člověk může mít problém s démonizací, který je lehčí úroveň, ve které démon nemá plnou kontrolu, nebo démon je přítomen a aktivní nějakou dobu. Když démon není k dispozici démonizován člověk může chovat normálně, nebo dokonce částečnou kontrolu, zatímco démon je přítomen a aktivní. Tento druh případu je to, co je obyčejně odkazoval se na dnes jako koncept "démonického útlaku". I když stejně jako duchovně vážně, je to lehčí úroveň démonické kontrolu než v pojetí "posedlosti".

Existuje mnoho případů, uvedených v Bibli, ve kterém jsou údaje nejsou součástí dodávky, pokud jde o úroveň démonizace osoby prožíval.

A jeho sláva šla po celé Sýrii, a ti přinášeli k němu všechny nemocné, které byly pořízeny s různými chorobami a trápení, a ty, které byly démonizován, a ty, které byly lunatick, a ty, které se ochrnutí, a uzdravil je Matt. 4:24

Když nastal večer, přivedli k němu mnohé, které byly démonizováni:. I vyhnal duchy [jeho] slovem a uzdravil všechny, kteří byli nemocní Matt 8:16

A v i, když slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné, a ty, kteříž démonizován. A to vše město se shromáždilo u dveří. A uzdravil mnoho nemocných různých onemocnění, a vyhnal mnoho zlých duchů a démonů nedovoloval mluvit, protože věděli, kdo Marek 1:32-34.

Je možné pochopit z těchto veršů, že mnoho lidí bylo démonizován a to bylo běžné. To může také získat od Mark 1, který v mnoha případech démoni byli v dost kontroly, aby mohli mluvit do démonizuje osoby. Bylo také zřejmé, že lidé z vesnice, který měl představu o tom, kdo ve vesnici byl démonizován, protože přinesli ty konkrétní lidi k Ježíši za uzdravení. Stejně jako v případě legie démonů, se zdá, že mnoho z démonů se také identifikovat Ježíše jako Božího Syna veřejně, což je důvod, proč Ježíš nedovolil démonům mluvit. To je pravděpodobné, protože to bylo více škodlivé než užitečné, a dokonce i matoucí poselství evangelia, pro známé démonizován osobu, která bude deklarovat Ježíš Kristus je Syn Boží. Mohlo by se hodili nějaké pochybnosti do myslí lidí o Ježíši, aby strana, která ho na to, že démoni ho znali.

Také démoni se rovněž zdá být schopni identifikovat křesťanů, kteří byli služebníky Boží, a ti lidé, kteří nebyli.
"Stalo se to, že když jsme šli na místo modlitby, otrok-dívka s duchem věštění se setkal nás, který se díky ní mistři velký zisk o věštění. Tato dívka za Pavlem a zbytek z nás a křičela: "Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha, kteří říkají vám způsob, jak být spasen." Pořád se to na mnoho dní. Nakonec Paul stal se tak znepokojeni, že se otočil a řekl ducha, "Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!" V tu chvíli duch opustil. Když majitelé otrokyně si uvědomili, že jejich naděje, jak vydělat peníze pryč, ale chytil Pavla a Silase a vlekli je na trhu čelit úřadům. "Skutky 16:16-19

V tomto případě se démon nezpůsobila hluchotou, nebo němoty nebo sebepoškozování k dívce, která je démonizován, ale pracoval magických praktik prostřednictvím svého vyprávění bohatství. (Všimněte si, že tady není nic t zde potvrzuje, že tento démon může předpovídat budoucnost, nebo že věštění z této dívky bylo na nic jiného, ​​než vágní a přesnost věštci dnes.) Stejně jako v jiných případech, kdy věděl, že démoni kdo je Ježíš, v tomto případě démon znal pravdu, že křesťané pracovali pro Boha, aby vedl lidi k záchraně. Ale v tomto případě, dívka je jediný, kdo je uvedeno, že bylo řečeno, ne démon. Zdá se, že démon sdělily tyto informace k dívce a její vliv byl inzerovat informací. Nic nenasvědčuje tomu, že dívka byla postižena v rozsahu případy těch, kteří byli těžce démonizován. Ona se nezdá k byli pod úplnou kontrolu nad démona, ale byl ovlivňován démona, takže je zřejmě spíše o "démonické útlaku". V tomto typu "démonického útlaku" Zdálo se, že mají symbiotický vztah s démonem z vlastní vůle, aby bylo možné získat informace od démona. To je jasný příklad toho, co se týká starého zákona v magických praktik:

"A také muž nebo žena, která jest známý duch, nebo, že je čaroděj, musí jistě být dán k smrti: oni musí je ukamenovali: jejich krev [bude] na ně." Lev 20:27

"Když jsi přišel do země, kterouž Hospodin Bůh tvůj dává tobě, nebudeš učit dělat po ohavností těch národů. Ať se u tebe [někdo], že maketh svého syna nebo svou dceru ohněm, [a], že věštění useth, [a] pozorovatele časů, nebo čaroděj, nebo čarodějnice, nebo okouzlující , nebo consulter se známými duchy, nebo průvodce, nebo necromancer. Pro všechny, kteří tyto věci [jsou] ohavnost Hospodinu. A protože tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh však vyženu od tváři tvé "Deut 18:9-12

Podle Silný konkordance, slovo pro "známé duch" znamená "duch, duch mrtvého, nekromancie, ten, kdo vyvolává mrtvý, jeden se známým ducha". Pokud vezmeme v úvahu, že démoni jsou vlastně duše mrtvých velikánů (Nephilim), pak to dělá hodně smysl, že démoni, kteří jsou odkazoval se na tady jako "duch, duch mrtvé". A je zakázáno pro Boží lid, aby "vyvolat ducha mrtvé", nebo mají něco společného s démonem, natož, aby se seznámili, získat znalosti, s jedním. Termín pro tu "průvodce" je "ten, kdo má známé ducha" a "Necromancer". Termín "Necromancer" je také používán, a to všechno jsou synonyma, která se vztahují ke které mají vztah s démonem. To je to, co věštění dívka ve Skutcích dělá, ona měla vztah se známým démonem ducha, a že démon jí informace, které se jí zdají k magické znalosti.

Je důležité si uvědomit, jak křesťané se zabýval situací. Ve Starém zákoně Bůh řekl, že Izrael, který byl známý duch, vztah s démonem, který jako magické, měly být ukamenován. Ale v Novém zákoně, Paul jen cast démona z dívky, kteří byli podráždění následujícími kolem nich. To by osvobodil ji zvážit, co to znamenalo, že "Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha, kteří jsou říkám způsob, jak uložit" bez démonického vlivu na mysli. A ona také měla zvážit, že Paul, kteří uvěřili evangeliu, že kázal, že se s ním moc, síla, která byla silnější než démonická síla byla znát, dost síla démona opustit. Tento otrokyně zdálo, že se dostali do tohoto vztahu s démonem, aby získal nadpřirozenou sílu informace, které odhalil jí, aby mohla říct, osud lidí. Ale ona se tváří v tvář s větším nadpřirozenou moc, moc Boží nachází u těch, kteří přijali evangelium, který byl silnější než démon znala. Doufejme, že to pomohlo jí k přehodnocení toho, co ona dělala, evangelium slyšela Paul kázání, a podívejte se na Boha jako na největší síla, i když Bible neuvádí. Ale osazení démona z ní určitě jí zpátky schopnost si věci pořádně promyslet, aniž by démon ovlivňování jejího rozhodování. Zatímco ona říkala: "Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha, kteří jsou říkám způsob, jak uložit", ona sama Nezdálo se, že opravdu věří, že to, ale říkal to pod vlivem démona. Démon věděl, že to byla pravda, a ovlivnil ji říct, ale ona byla v mnohem lepší pozici pro rozhodnete věřit, že se kdysi démon už přítomen ovlivňovat ji.

Tam je další případ, ve kterém démonizován muž, který vypadal, že je na "majetek" na úrovni, že démona, který věděl, kdo je Ježíš Kristus, a kdo byl Paul. Démon vypadal, že ví, kdo byl křesťan a vlastně měl pravomoc, aby jej vyvrhli člověka, a kdo nebyl křesťan, a neměl autoritu, že Ježíš Kristus dává všem věřícím v něho.

Pak se někteří z Židů tuláka, exorcisty, se na ně volat na ně, které se zlými duchy jménu Pána Ježíše, řka: My Zaklínám vás Ježíšem, kterého káže Pavel. A bylo jich tam sedm synů [jeden] Sceva, Žid, [a] přednější z kněží, který tak učinil. A zlý duch odpověděl: Ježíše znám, a o Pavlovi vím, ale kdo jste vy a člověk, v němž byl zlý duch, vyskočil na ně, a překonal je, a přemáhal je, aby utekli z? ten dům nazí a zranění. zákony 19:13-16

V tomto případě se démon věděl, kdo byl křesťan s autoritou, aby jej vyvrhli, a kdo ne. V tomto případě se démon zřejmě způsobí, že démonizován muže mít tak velkou sílu, aby překonal 7 mužů, a utekli z domu nazí a zranění. Stejně jako v případě Legion, ve kterém démonizován muž rozbil řetězy byl povinen, v tomto případě také démonizován muž velkou sílu. Ale v tomto případě, démonizován muž vypadal, že pouze 1 démona, a ne-li tisíce z nich. To znamená, že to, co démoni dělat v ovlivňující démonizován osoba není závislá na jejich počet, ale spíše to, co démoni jsou ze své podstaty umožňuje jim určité schopnosti a způsoby, které mohou ovlivnit člověka.

Další věc, která démoni Zdá se, že příčinou jsou příznaky paranoia.
Ježíš řekl: "Copak vám Mojžíš zákon, a [ještě] nikdo z vás neplní zákona? Proč jděte na mě zabít "," lid odpověděl a řekl: Ty jsi démon: Kdo vchází asi zabít tě "John 7:20-21

V tomto případě Ježíš řekl otevřeně, že lidé se snažili zabít, a lidé kolem něj reagoval tím, že říká, že "měl démon". Pokud se člověk obešel dnes řekl lidé se snažili zabít, byl z něho dostat, že normální reakce je pro lidi říkat, že on je "paranoidní" nebo "bláznivý". Jen málo lidí by si říci, k němu je: "Máš démona". Přesto v době Ježíše, se zdá, že paranoia je synonymem že má démona. Jiné, než vypadat paranoidní Někteří lidé, Ježíš byl také zřejmě funguje normálně i jinými způsoby. To ukazuje, že lidé tenkrát pochopil, že ten, kdo byl démonizován to nemusí nutně být pod plnou kontrolou démona, ale jen by mohla být částečně pod vlivem jednoho. To je, jak, i když Ježíš vypadal obvykle v pořádku, jeden paranoidní, zdánlivě komentář vedl k říkat, že on byl démon. Lidé tehdy byli vědomi, že démonizace nebylo vždy případ démona mít plnohodnotný kontrolu nad osobou. Takže Bible učí, že jsou různé úrovně démonizace je to možné, a také to, že paranoia může být způsobeno démony.

To je ve stejném duchu jako démoni způsobují šílenství, a že Ježíš byl také obviněn, že duševně nemocný, a že má démona. "Mnozí z nich říkali:" Má démona a je duševně nemocný. Proč si ho posloucháte? "(John 10:20), jak si někteří lidé mysleli Ježíš byl duševně nemocný, si myslel, že má démona. To je jako člověk démonizuje "Legion", jejichž chování při démonizuje byl duševně nemocný. Ale opět je zde v různé míře úrovní zde. Ježíš byl zřejmě funguje jako normální rozumný člověk, ale protože některé věci řekl a on byl považován za duševně nemocný, a proto má v sobě démona. Ale v případě Legion, muž byl zřejmě zcela úplně šílený, aby v maximální možné míře. Takže Bible učí, že démon může způsobit trochu šílenství nebo hodně duševní choroby, a to může lišit v závislosti na výši démonizace.

V obou případech, jak vyřešit tento problém, je obsazení démon se, jak muž s "Legion" démonů výrazně změnilo po obsazení Ježíš démony z něj.
"Pak šli podívat, co se stalo, a přišel k Ježíšovi a nalezli toho člověka, z něhož vyšli démoni, sedí u Ježíšových nohou oblečen a při zdravém rozumu, a báli se. Ti, kteří viděli co se stalo, řekl ostatním, jak se k démonizován muž byl uzdraven. "Poté, co démoni opustil muž, se uzdravil se opět v jeho" zdravý rozum ". A totéž bude nalezeno řešení v případě fyzické vliv na démona, "Ježíš vyhnal démona, který byl němý. Když démon odešel, muž, který byl němý promluvil, a dav byl ohromen. "Lukáš 11:14-15

Bible popisuje mnoho variant, které je možné s démonizací:
1. Člověk může být pod naprostou kontrolu nad démona ("majetek"), nebo jen ovlivnil démon ("útlak")
2. Démon může přijít nebo odejít démonizován osobně se (stejně jako Saul).
3. Ti ovlivnili démon ("utlačovaný"), je najít, aby se více trápit a nedobrovolné (jako Saul, nebo jde o legie), nebo to může být více dobrovolných symbiotický vztah (jako otrokyně v aktech, nebo v jiných případy známých duchů, nekromancie, čarodějnictví, jakýkoli vztah s těmito "mrtvý" duchy).
4. Démon může způsobit démonizován člověk fyzicky zkušenosti: němoty, hluchotu, epileptické záchvaty, různé nemoci a způsobují velkou sílu.
5. Démon může způsobit démonizován osobu mentálně zkušenosti: šílenství, že z jejich zdravý rozum, paranoia, self-škodit chování, sebevražedné chování, self-ponižující chování, a self-izolace.
6. Démon může nějakým způsobem zjistit, zda Duch svatý je dar, znám ty, kteří jsou křesťané s pravomocí obsazení je, a vědět, kdo je Ježíš Kristus. Démon může sdílet tyto informace s osobou démonizuje.
7. Démon může sdílet i jiné informace démonizován osoby, někoho, kdo se rozhodnou mít kouzelný vztah s démonem, aby věštit a podobně.


Jak se Demonization práci?

Lidská bytost se skládá z několika částí: těla, ducha, který dává život jejich těla, a jejich duše, který je myšlenka být v srdci, vůli a mysl. Ježíš mluvil o některé z těchto dílů v Markovi 12:30,

, and with all thy strength : this [is] the first commandment. A budeš milovat Hospodina, Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své a ze vší mysli své, a ze vší síly: Toto [je] první přikázání.

Ty jsou součástí osoba, které mohou aktivně milovat Boha, se kterým má člověk na výběr milovat Boha, nebo ne. Duše je obvykle myšlenka být složen z "mysl, vůli a emoce", které odpovídají v tomto verši k "mysli, sílu a srdce", resp.

Když si lidé myslí o "posedlost démony", které často předpokládají, že se jedná o tělo osoby, která vstupuje do démona, a je vyhozen. Nicméně, to opravdu nemá moc smysl. Démon je nesmrtelný nehmotný duch. Jestliže démon může přímo vstoupit do těla, tak proč ne oni vstoupí mrtvá těla a přivést je zpět k životu, který má je? Stejně jako oni zlo, zdá se, že proto, že démoni nemají mrtvých těl je, protože nemohou. A v tomto je zřejmé, že není tělo člověka, který je posedlý démonem v první řadě, protože démon nemůže vstoupit, pokud osoba žije.

Jak jsme se seznámili v předchozí kapitole, Bůh stvořil Adama tělo, pak dýchal duch (dech života) na Adama, a to pouze jednou Adam měl i tělo a ducha jsem se stal "živé duše". (Gen 2:7) osoba, již v duchu, a démon, je duch. V duchovní oblasti se zdá, jako démon duch nemohl zadat více lidského ducha než jeden pevný předmět může zadat další pevný předmět. Stejně jako dvě koule na kulečníkovém stole, se zdá, 2 duše by se srazí a odrazit každého jiný, každý má své definované pevnost a oddělenosti. A tak, pokud duchové zůstávají samostatně definováno v duchovní oblasti, pak démon nemůže vstoupit osoby ducha. A démon duch nevstupuje do těla přímo, protože démoni nemohou vstoupit do mrtvých těl. Proto je jednou z možností zůstává, což je to, že démon je ve skutečnosti vstoupit dovnitř a ven z "živé duše" člověka. Mnohem víc než jen tělo, Bůh za lidi, aby v prvé řadě živých duší, jako "člověk se stal živou duší." A tak to je živá duše člověka, která je démon nebo jde ven, což je mysl člověka, bude (nebo síla) a city (nebo srdce).

A nebojte se těch, které zabíjejí tělo, ale nejsou schopni zabít duši. Ale spíše se ho bojí, který je schopen zničit duši i tělo v pekle Matt 10:28

Podle Bible, člověk není v prvé řadě orgán, který se stane, že živá duše, ale člověk je především živou duši, která se stane, že tělo. Pochopení, že Bůh považuje za muže být především živou duši, to dává smysl, a není tam žádný rozpor, když Bible mluví o démonech, že v člověku či z člověka. To proto, že biblicky muž (muž nebo žena) je v první řadě "živé duše", a to "živé duše" je osoba, která bude démon nebo mimo.

Démonů vstoupí do mysli, srdce a vůle člověka (živá duše) a skrze mysl, myšlenky, emoce srdce, a osoby, démon je schopen předvádět příznaky démonizace. Pokud jde o komunikaci se známým duch, démon spolupracuje přímo s osobou jeho mysl a myšlenky, z vnitřní mysli. Pokud jde o šílenství, šílenství z příčin démon v lidské mysli. To je snadnější pochopit, než to, co démon dělá při vzniku fyzických onemocnění. Pokud jde o další tělesné symptomy, nějak démon využívá osoby bude zevnitř bude mít vliv na tělo. Nějak o převzetí bude osoby, může vyvolat démona nadpřirozené onemocnění, jako je hluchota, němoty, křeče, nebo velkou sílu. Hluchota, němoty a záchvaty se nezdají být až tak nadpřirozené jak velkou sílu. Je to snadnější rozumět démon by mohl být schopný způsobit někoho mluvit, nebo mít záchvat jednoduše tím, že manipulace s osobní silou vůle. To je těžké pochopit, jak se démon může mít velkou sílu prostřednictvím manipulace člověka pouhou silou vůle. However, the human body is capable of feats of great strength if a person has an adrenaline rush. A demon causing great strength may stem from the demon manipulating a person's willpower, thoughts, and emotions, to affect the person's body to have a large adrenaline rush, allowing great strength for a time.

Here is an excerpt from “How Can Adrenaline Help You Lift a 3,500 Pound Car?” by Josh Clark of HowStuffWorks.com
In 1982, in Lawrenceville, Ga., Angela Cavallo lifted a 1964 Chevrolet Impala from her son, Tony, after it fell off the jacks that had held it up while he worked underneath the car. Mrs. Cavallo lifted the car high enough and long enough for two neighbors to replace the jacks and pull Tony from beneath the car.
Marie “Bootsy” Payton was cutting her lawn in High Island, Texas, when her riding mower got away from her. Payton's young granddaughter, Evie, tried to stop the mower, but was knocked underneath the still-running machine. Payton reached the mower and easily tossed it off her granddaughter, limiting Evie's injuries to four severed toes. Curious, Payton later tried to lift the mower again and found she couldn't move it.
What accounts for feats of superhuman strength like these? Are they glimpses into the lives of superheroes' alter egos? Or are all of us imbued with amazing strength?
Although well-documented when they do occur, feats of hysterical strength — unnatural and amazing strength tapped during high-stress situations — are not recognized by medical science. This is largely due to the problem of gathering evidence: Instances like these come about without warning, and to reproduce these situations in a clinical setting would be unethical and dangerous. But we are aware of the effects of adrenaline, a hormone shown to increase strength to amazing degrees for short periods of time.”

Through manipulating the mind, emotions, and will of a person so that they have a large adrenaline rush, a demon might be able to cause the demonized person to break chains, or be able to fight against 7 men and prevail.

It also might be difficult to understand how a demon could cause deafness, using the mind, will, or emotions of a person. But something which fits this description still exists, and might be what is referred to today as “psychogenic deafness”.
“ Hearing loss or impairment caused by a mental or emotional disorder or trauma and having no evidence of an organic cause.” – American Heritage Medical Dictionary
Altogether it is conceivable that demons work through the mind, will, and emotions of a demonized person to be able to produce bodily ailments, as well as the mental or psychological ailments like insanity, paranoia, and associated insane behavior.

Then there is a demonized person who has the sort of relationship that may fit the description of having a familiar spirit, wizardry, fortune-telling, necromancy and other magical practices. How does a demon cause a demonized person to seem to have magical, or psychic, powers?

“When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to the house I left.' When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first.”
Luke 11:24-26

Also Jesus says in, “When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to the house I left.' When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. Then it goes and takes with it seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation.” Matt 12:43-45

One thing we can learn from these verses is that demons can communicate with each other while outside of a person. This is seen in that 1 demon can communicate with 7 more demons while outside of any person, and convince them to come back with him to the person it left.
We also have covered that a demon can choose to leave and return to a demonized person when it wants to. If a person seems to be revealing psychic knowledge that they could not have known about another person, in fortune telling, this may be part of how it works. The demon may leave the demonized person and talk to other demons, or even go into the person asking for a psychic reading, in order to gather information. Then the demon goes back into the demonized psychic, and relays the information. Presto, it's “magic”. But actually, it's just demons, and this sort of magic is simply demons doing things demons can do.

Along these lines, it is important to note that demons are immortal spirits, who have been around since the flood. It is therefore easy for a demon to potentially talk to other demons who might have known or demonized relatives of a person, even dead relatives. It's also possible that the same demon who is demonizing a person might have also demonized their grandparent, etc. In this way demons can know private or personal information about people who are dead. And a demon can relay that information to a demonized person who “talks to the dead”, that in turn may amaze an audience by relaying information that only a dead relative would know. But in fact, not only the dead relative, but also a demon who knew the dead relative, could know this information. In fact a demonized psychic of this sort is not speaking to the ghost of a dead relative for information, but rather is speaking to a demon who has gathered information about the dead relative.

Besides impersonating dead relatives, demons also will claim to be famous people from history, gods, aliens, etc. It may be this is how idol worship came about: demons claimed to be gods, and influenced people to depict how they claimed to look in the form of an idol.

“What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? Rather, that the things which the Gentiles sacrifice they sacrifice to demons and not to God, and I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons; you cannot partake of the Lord's table and of the table of demons.” 1 Cor 10:19-21

In any case, the Bible specifies that people actually worshipped demons when they worshipped idols. But it may be that demons communicated to demonized people with familiar spirits, claimed to be gods, and influenced people to start making idols and worshipping them. It would make some sense that demons, lacking and missing a body, might have seen this as a way to have a bodily representation, by the contrived body of an idol.


Can demons do all the things that fallen angels can do?

Fallen angels have something along the lines of a spirit body, but demons are bodiless spirits. Demons used to have mortal physical bodies, and those mortal bodies died before the Flood.
This seems to be a key difference between what fallen angels can do and what demons can do. The spirit bodies and potential physical presence of fallen angels seems to allow for them to do many things which are described in the Bible, like causing false dreams and Visions, and even appearing physically as men. But the Bible never describes demons being able to do these things, but rather only describes demons working through people or animals. The Bible does not describe demons causing dreams or Visions. Though it seems as dreams are a matter of the mind, that demons may be able to cause dreams. But demons cannot physically manifest, and only work through a living soul. (A demon could not move a chair, bend a spoon, cause a mass sighting of a UFO, or multiple people to see a ghost, sit on someone putting pressure on their chest, leave Bigfoot tracks on the ground, etc.) A demon can only have a physical presence by getting in a living soul and then gaining control over an animal or person. Then a demon could move a chair, bend a spoon, etc., by causing a demonized person or animal's body to manually physically do such things. A demon can affect a person's body only from the inside out, working through their mind, will, and emotions (living soul). So the answer is No, a demon cannot do all the things that a fallen angel can do. They cannot manifest physically in a bodily form, and they cannot cause Visions, though they may be able to cause dreams in a demonized person.

How does a person become demonized?

It is difficult to say with certainty, as some cases are more voluntary than others. But in cases in which the demonization seems more involuntary, the Bible does seem to describe what happens.

Luke 11:20-26, “But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come to you. “When a strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are safe. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up the spoils. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me, scatters. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to my house I left.' When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first.”

One interesting thing to note in this passage is that the demon considers the house to be his, in saying “my house”. There are a couple different ways to interpret this passage, but let's define the strong man as a person who is guarded against demonization. And let's say the demon is the attacker, and once a demon has prevailed, he considers the house to be his. The person has armor that they depend on to keep them safe, and have to keep a guard up. But if a demon is stronger than their armor, the demon might come in and overpower the person, and they become demonized. Then the demon will try to take away the armor of the demonized man, and divide up the possessions of the demonized man. Also, the demon may divide up the task of demonizing the man, by going and getting 7 more demons to join him in inhabiting that man.

So how does the demon overpower the man who is guarded with armor, and get into his house? The Bible does give some indication of how demonization begins.
“ Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath: neither give place to the devil. Eph 4:26-27

The word here for “give” means to “give or grant” as a voluntary gift. The word for “place” here means a room (like in a house) or a habited space. The word here for “neither” has the distinct implication of “those which are of the same kind or which are part of one whole”.
What this means is that if you are angry and sin because of it, or let a new day begin while still angry, then in this you are also choosing to give space, a room, to the devil, or his demons. People may not realize it when they do this, but these actions are all parts of one whole. And in this people give a room to the devil, and a room could be in a person's house, and it could be a demon that works for Satan who goes into that room, and stays there. This is a description of how demonization can begin. And this describes that in being angry and sinning, staying angry, a person actually in this is choosing to open up the door of their house, forsake their guard and armor, and give a demon room for entry. And once a demon gets inside, overpowering the person who has let their guard down, then that demon will try to take away all their armor, take their possessions, and will come to consider the house to be their own, as Jesus described.

Anger is just one example used here of how this happens, but is it the only thing that could allow a demon entry? Anger (or wrath) is mentioned as a “work of the flesh”, and it seems likely that any work of the flesh, in which sin takes place, or is held on to over time, may also give room to a demon.

Now the works of the flesh are manifest, which are [these]; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told [you] in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Gal 5:19-21

Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry: Col 3:5

And Eph 4 from above continues, Eph 4:28-32
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with [his] hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice: And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.

So it seems like there are many sinful things, works of the flesh, which are listed along with anger, and these also may give demons room. This may be another meaning of the verse, “For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.” Gal 6:8
If a person is sinning, whether by committing a sin in anger, or adultery or idolatry etc, or holding onto sinful things inside like anger, bitterness, hatred, etc. this is what opens a door up for demons to gain entry, get a room, and oppress someone. This seems to be true whether the person is not a Christian, or is a Christian.

It is important to note that Eph 4 “ neither give place to the devil ” was not directed at the unsaved, but directed at Christians. Though if this is how demons gain entry, the process would seem to be the same for everyone, Christian or not. When Jesus spoke of a strong man guarding his house with armor, this also seems to be directed at everyone, including Christians. The armor here may refer to choosing to not sin, though everyone does at times to some extent.
However, Jesus also said, “ He who is not with me is against me, and he who does not gather with me, scatters” . The best protection and armor against demons getting into your house, is to be with Jesus Christ and to accept Him as your Lord and Savior. Next, have on the full armor of God (Eph 6), and be guarding your house against invasion, and be walking in the Spirit and sowing to the Spirit, not the flesh.

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law. Gal 5:22-23

Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness; And your feet shod with the preparation of the gospel of peace; Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God: Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints; And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel
Eph 6:11-19

A Christian can be oppressed by demons, though the demonization reaching the level of possession seems unlikely because a Christian has the armor of God to at least some extent. And a Christian also has the authority to cast a demon out, should any break through their guard. Another guard against demonization in a Christian is to pray daily, confessing their sins, and asking for forgiveness of sins and cleansing from all unrighteousness.

This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth: But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us [our] sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. 1 Jn 1:5-10

Additionally, the Holy Spirit is inside the heart of a born-again Christian (Gal 4:6), and there is a circumcision of the person's heart by the Holy Spirit (Rom 2:29). God writes his laws upon the Christian's heart, and their mind. (Heb 10:16-17). In this, the heart, and the mind to some extent, of a born-again Christian are different and changed from those of an unsaved person. And the peace of God, a fruit of the Holy Spirit, guards the heart and mind of a Christian.
And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Phl 4:7
In all this, it seems all the more difficult for a Christian to reach a “possession” level of demonization, even though Eph 4 indicates that “oppression” is possible.

A Christian under demonic oppression has all the authority they need, in the power of Jesus Christ, and the power of God through the Holy Spirit of Jesus, to command a demon to get out and stay out, and refuse to let the demon influence them any longer. But the Christian person must choose this by his or her own free will. God does not violate our free will, and the Christian must choose of their free will to kick the demon out of their self, and to repent of whatever sinful work of the flesh opened the door to let the demon get in their house in the first place.

It is arguable that most of the demons in a person do automatically flee a person when or after they become a Christian, without being cast out, as part of the process of repentance and healing. “Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you.” James 4:7

Yet I think stragglers are possible. There may be generational curses, the result of sins of ancestors going back to the immediate 3rd or 4th generations (Ex 20:5). These curses can be broken by Jesus Christ, and demons associated with them may flee or be cast out. There also may be demons that specialize in harassing or tempting a person in areas of sin they have strong problems with, like certain addictions. In this a demon may have taken over a room in the house, fortifying it, and the battle to regain the space could be more difficult. This concept of a fortified area is seen the Biblical term “strong hold”. But there is hope,

For though we walk in flesh, we do not war after the flesh: For the weapons of our warfare [are] not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds ; Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. 2 Cor 10:3-5

The weapons of our warfare are mighty to pull down strongholds, and our most prominent weapon is the Word of God, which is the sword of the Spirit, the Scriptures, the Bible. This is very fitting with the second meaning of a “strong hold” , which is, “of the arguments and reasonings by which a disputant endeavours to fortify his opinion and defend it against his opponent”. Often the battle with demonic oppression is in the mind, and the best weapon to use against excuses and false reasoning which hold onto sin, is with the Word of God. And also we have the authority Jesus Christ gave believers in Him to cast out demons. Chvála Ježíši!

So this cleaning house can be a gradual process for the new Christian, but also as the Christian repents of more sin, and asks for forgiveness, and draws near to God, demons may flee, without having to be cast out.


Does this mean that any sinful thought, feeling, or action a person has is caused by a demon?

No, the sinful nature and the flesh, and a person's own heart and mind, are all potential sources of sinful thoughts, feelings, desires, and actions. These are plenty enough to put a person into internal conflict, without any demonization being involved.

I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would. Gal 5:16-17

For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice; but what I hate, that I do. If, then, I do what I will not to do, I agree with the law that it is good. But now, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. For I know that in me (that is, in my flesh) nothing good dwells; for to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. For the good that I will to do, I do not do; but the evil I will not to do, that I practice. Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. I find then a law, that evil is present with me, the one who wills to do good. For I delight in the law of God according to the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. O wretched man that I am! Who will deliver me from this body of death? I thank God—through Jesus Christ our Lord!
So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin: He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit.
For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God; for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Proto, bratři, nejsme dlužníci, ne těla, žít podle těla. For if you live according to the flesh you will die; but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Rom 7:14-25, 8:1-14

Demonization is more likely to be present where there seems to be symptoms of demonization, for instance: a loss of a person being in their “right mind”, symptoms of insanity (to a lesser or greater degree), habitual or repetitive sin like sinful addictions, or self-perception of a loss of self-control.

And temptations also can come from the flesh and sinful nature, even in Christians, without a demon being the cause.
Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. And my temptation which was in my flesh ye despised not, nor rejected; but received me as an angel of God, [even] as Christ Jesus. Gal 4:13-14

From whence come wars and fightings among you? come they not hence, even of your lusts that war in your members ? Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy? But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded. Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. James 4:1-10

If indeed you have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus: that you put off, concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God, in true righteousness and holiness. Eph 4:21-24

Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I run thus: not with uncertainty. Thus I fight: not as one who beats the air. But I discipline my body and bring it into subjection, lest, when I have preached to others, I myself should become disqualified… No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. 1 Cor 9:24-27, 10:13

Jesus Christ gives Christians the ability to learn to walk in and according to the Spirit, in a process of sanctification, and through His power to overcome our flesh, sinful nature, and temptations, having been given a new nature in Him.

Ultimately, we Christians and our bodies belong to God. A demon cannot “own” or “possess” us, as truly we are owned or possessed by God, purchased by the blood of Jesus Christ. The Bible says in 1 Cor 6:19-20, ” What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost [which is] in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.” Christians are owned by God, and demons will be evicted by the true owner, Jesus Christ.

The people to be truly concerned about when it comes to demonization are those who are not Christians, who do not have the armor of God, nor the Holy Spirit, and do not have the authority to cast out demons in Jesus Christ's name. People today may fair no better than the demonized people in the New Testament, who Jesus helped and healed by casting demons out of them. If sin leads to oppression, once they have reached an “oppressed” level of demonization, they are more at risk for reaching the “possessed” level. Jesus and His disciples cast out demons many times in the New Testament. Jesus and His disciples were the Deliverance ministers and exorcists at that time, helping people who were demonized by casting out the demons. Jesus said those who believed in Him would also cast out demons.

“He said to them, “Go into all the world and preach the good news to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe: In my name they will drive out demons; they will speak in new tongues; they will pick up snakes with their hands; and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all; they will place their hands on sick people, and they will get well.” Mark 16:16-18

There is no doubt that driving out demons is just as valid a Christian ministry today as it ever was. It is a needed ministry, needed by the hurting people who are demonized today. Jesus wants the church today, the body of Christ, to practice deliverance ministry, as He did, and help these people.