This page has been translated from English

Čtěte - Bible proroctví Metodika

Základní přesvědčení a metodologii teorie Bible Paradox proroctví

Přijímán ve víře: Ježíš Kristus je pravda.

Oddíl 1: Bible je pravda a svatý

Fakta: Bible mluví o Ježíši Kristu, že On je Pravda. Bible se odkazuje na Ježíše Krista jako slovo, stalo tělem, bible stalo tělem (Jan 1:14). Ježíš ukazuje, písma jsou pravdivé, a přijal je jako takový.

Přijato Obecné Prostory: Bible je všechno pravda, že Bible je tedy non-neslučitelný, a to je nejlépe dohodnuté tím, že jej interpretovat sám.

Schválenou specifickou Předpoklad: Bible je svatá kniha, bible je svaté. Bůh je svatý, Duch svatý, je svatý, Ježíš je svatý, Bible je svaté. "Svatý" znamená "apartness, svatost, posvátnost, oddělenost, set-apartness". V tomto, Bible není jako jiné knihy. Kromě toho, že Pravda je, že Bible je svaté, a je nastaven od sebe, a odlišný od ostatních knih.

Bible je svatá - aspekty Předpoklad:

Bůh úmyslně navržen Bibli číst, jak to dělá, inspirovat lidi, kteří napsali, že psát přesně to, co udělali zápis.

2 Tim 3:14-17 "Ale ty i nadále v tom, čemu ses naučil a byl jsi jisti, protože věděl, od koho ses tomu naučil [je], a že od dětství znáš svatá Písma, které jsou schopny dát moudrost ke spasení skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Veškeré Písmo [jest] vdechnuté Bohem (z Božího Ducha), a [je] dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl dokonalý byl náležitě připraven ke každému dobrému činu . "

Bible obsahuje zvláštní vědomí, že Bůh záměrně navržené proroctví číst přesně tak, jak to dělá, až každé slovo, inspirovat lidi, aby mluvil určitá slova, které pak byly zapsány.

2Pe 1:20-21 Když to nejprve, že žádné proroctví v Písmu je každá soukromá interpretace. Pro proroctví se ve starém čase z lidské vůle, nýbrž svatých Božích lidí, mluvil [tak, jak byly] pohnuti Duchem Svatým.

Bible je svatá - Závěr: Přesto, že se pracuje prostřednictvím lidí, v původním písem napsaný, je svaté Bible obecně přijímaný být stejné, jako by Ježíš nadiktoval přes jiné, každé slovo záměrně vybrali, s celou Bibli záměrně navržen tak, aby je, až na každé slovo, od stejného autora / producent / tvůrce: Bůh.

Upozornění: Rev 22:18-19 ponechává prostor pro a historický důkaz mírně% variance mezi rukopisy, naznačuje, že kopírování je možné chyby, a ve skutečnosti došlo. Originál byl perfektní, ale kopie může mít mírné odchylky od originálu. Příčinou je ponechán otevřený, aby se chyby - to může být až náhodné chyby, nebo záměrné chyby.

Omezení, Counter do Upozornění: Matt 5:18, 24:35, 13:31 Marek slova zákona a Ježíš "v žádném případě pominou", "v žádném případě zaniknout." Jako takový, i přes mírné% variance v kopiích, se ukázal jako fakt důkazy, je možné původní ještě znám, vyvodit / odvozen od uvnitř, a pomocí důkazy, celé skupiny kopií, které mají mírně% rozptylu.

Relevantní postulátu: Boží přechodu z hebrejštiny do řečtiny během probíhajícího doby pohanů, doklad o citace v NT, které lépe odrážejí LXX než hebrejština, prvotních křesťanů zdánlivě použití LXX, zachování LXX křesťany po Ježíši, je primární a první překlad z hebrejštiny, naznačují, že LXX by měly být posuzovány stejně důležité jako všechny dnes existující kopie hebrejské hebrejského originálu, a to iv souvislosti s odvození / odvodit původní z celé skupiny kopií s lehkými% variance. Jinými slovy, LXX je druhý svědek Masotoric, s nímž by měl být přiměřený harmonie.

Bible je svatá - Závěr: Bible je nadpřirozeně interaktivní, a byl záměrně navržen tak, aby interaktivní, s úmyslně navržen člověka, úmyslně navržen vesmír, v silném nadpřirozeným způsobem, a to iv znamenalo pro naše omezené použití tímto způsobem.

HBR 4:12 Neboť slovo Boží [jest] živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč, proniká až k rozdělení duše a ducha, i kloubů a morku, a [je] rozeznává z myšlenky i záměry srdce.

Ef 6:11-12,17 Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti útokům ďábelským. Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížectví, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zla ve vysokém [místa] ... A mít také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží.

Bible je svatá - Sub-Závěr: Bůh záměrné účely Bible, které jsou nadpřirozeně interaktivní.

Isa 55:11 Tak se mé slovo, které vyjde z mých úst: nevrátí se to ke mně vracejí, ale učiní to, co se mi líbí, a bude prosperovat [ve věci] k čemuž je posílám.

Bible je svatá - Dílčí závěr: Bůh záměrně vybrán konkrétní slova jsou pravdivá, a Bůh chce, abychom se držet svého záměrně vybrán konkrétní slova.

Gen 03:01 Had pak byl více než Subtil polní zvěř, kterou Hospodin Bůh učinil. A řekl ženě: Ano, jest Bůh řekl: Nebudete se jíst ze všech stromů v zahradě?

Př 30:5-6 Každé slovo Boží [jest] Pure: on [je] štít, který jim dal svou důvěru v něho. Přidání jsi se k jeho slovům, jinak to kárat tě, a budeš shledán lhářem.

Bible je svatá - odst. aspektů předpoklad - Bůh jako designér z Bible

Bible, kniha navržený Bohem, nebude jako kniha navržené člověkem.

Isa 55:8-9 Pro mé myšlenky [jsou] nejsou vaše myšlenky, ani [jsou] Vaše cesty mé, praví Hospodin. Pro [jak] jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky než vaše myšlenky.

Bible učí, že Bůh je vševědoucí, všemohoucí, všudypřítomný, nekonečně inteligentní a věčný, který vytvořil sám čas, on existuje mimo čas. Bůh vidí celou dobu ve stejnou dobu, celé lidské historii ve stejné době, se vším, co se děje v ní všude - ve vizuální analogie - jako časová osa, žijící dýchání skutečnou časovou osu celé lidské historie a všechno a každý v ní, položil před sebe, viděl všechno, co se děje v ní, ve všech detailů, pochopili všichni, všichni najednou. Ježíš Kristus je sám "značky" začátek a konec, tvůrce také, a Syn Boží, překlenutí propasti mezi věčným Bohem a námi lineární výtvory váže vytvořené dimenzi času. I když jsme výtvory s lineárním začátek v čase, věčný Bůh, který nás učinil začít včas, aby nás do života věčného království, tak od té doby budeme sdílet nebo se podílet na věčnost s Ním, věčný Bože, který z nás, a udělal čas sám.

Gen 1:1 Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.

ExD 3:14 I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, ŽE JSEM a řekl: Takto díš synům ofIsrael, jsem poslal mne k vám.

Isa 40:28 Zdaliž není známo? jsi neslyšel, [že] Bůh věčný, Hospodin, stvořitel končin země, fainteth ne, ani není unavený? [Není] žádné hledá jeho pochopení.

Mic 05:02 Ale ty, Betléme efratský, [ale] jsi nejmenší mezi tisíci ofJudah, [ale] z tebe vyjde, že ke mně [to je] bude vládce inIsrael, jejichž odchody tam [byli] od starých, z věčné.

Př 8:22-23 (Ducha svatého, Ducha moudrosti, Duch Ježíše Krista), Hospodin mě vlastnil na začátku své cesty, před jeho díla starých. Jsem byla zřízena od pradávna, od začátku, nebo kdy byla země.

Dan 04:03 Jak velký [jsou] Jeho znamení! a jak mocné [jsou] jeho divy! jeho království [je] království věčné, a panování jeho [je] z generace na generaci.

John 1:10 byl na světě, a svět skrze něho učiněn jest, a svět ho nepoznal.

Rom 16:25-27 Nyní se mu, že je moc vás posílí podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, který byl držen v tajnosti od počátku světa, ale teď se projevuje , a podle Písma prorocká, podle poručení věčného Boha, se známým mezi všemi národy k poslušnosti víry: Chcete-li Bůh moudrý, [je] skrze Ježíše Krista sláva na věky. Amen.

1 Tim 6:14-16 Abys aby [to] přikázání bez poskvrny, unrebukeable, až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista: který v jeho době, že ukáži, [který] požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů, kteří jen má nesmrtelnost a přebývá v světle, které žádný muž může přiblížit k, kterého nikdo neviděl, ani vidět, jemuž [buď] čest a síla věčná. Amen.

2 Petr 1:11 to tak vstup bude slouženo vám bohatě do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Marek 12:26-27 A jak se dotýká mrtvého, že růst: nečetli jste v knize Mojžíšově, jak ve Bush mluvil Bůh k němu, řka: Já [jsem] Bůh Abrahamův, a Bůh Izákův a Bůh Jákobův? On není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých: Protož vy velmi bloudíte.

Lukáš 20:38 Neboť není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí jemu.

John 3:13 A nikdo dal vystoupil do nebe, ale ten, kdo sestoupil z nebe, [i] Syn člověka, kterýž v nebesích jest.

John 6:38 Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.

John 8:42, 57-58 Ježíš jim řekl:, Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem pošel, a přišel od Boha, aniž jsem sám od sebe, ale on mě poslal ... řekli jemu Židé: Ty jsi ještě padesát let, a viděl jsi Abrahama? Ježíš jim řekl:, Amen, amen, pravím vám: Prve nežli Abraham byl, já jsem.

John 16:27-28 Nebo sám Otec miluje vás, proto že jste vy mne milovali, a uvěřili, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět: Opět jsem se opustit svět a jdu k Otci.

I Kor 4:17-18 Pro naše lehké soužení, který je ale na chvíli, worketh pro nás mnohem vyšší než [a] váhu věčné slávy, když se podíváme ne na věci, které jsou vidět, ale na věci, které nejsou vidět, neboť to, co je vidět [jsou] světské, ale věci, které nejsou vidět, [je] věčné.

Bible učí, že Bůh navrhl svět, aby se takovým způsobem, že jsme se dozvěděli o něm, a dozvědět se pravdu o něm, tím, co je "Self-průkazný".

Příklad 1: Tvorba je důkazem, jsme stvořeni

Rom 1:19-20 Protože to, co lze o Bohu se projevuje v nich, pro Bůh ukázal [to] k nim. Nebo neviditelné věci ho od stvoření světa jasně vidět, že rozumí věci, které jsou, [i] Jeho věčnou moc a Božství, takže jsou bez výmluvy:

Příklad 2: Bůh nás stvořil ke svému obrazu - máme myšlenky a pocity, schopnost k důvodu s logikou, aby viděl, že je rozdíl mezi pravdou a lží. Nechal nás být jako on v tomto směru, a Bible také učí, že Bůh má myšlenky, pocity a důvody. Také Bůh je individuální, stejně jako každý z nás je, a má unikátní osobnost a styl, jak každý z nás udělat. Tak můžeme lépe pochopit, co Bůh je tím, co vlastní průkazně existuje v naší vlastní make-up.

Příklad 3: Bůh nás stvořil ke svému obrazu - vypadáme jako Bůh - Bůh je neviditelný a ducha - ale Ježíš na světě - ať muž či žena, vypadáme jako Ježíše Krista - to nám pomáhá pochopit pravdu, že Ježíš Kristus je Bůh, Syna.

Bible učí, že Bůh navrhl svět, aby se takovým způsobem, že bychom o něm dozvědět, co je jak "Self-průkazný", a také prostřednictvím "symbolismu a symbolická náhrad".

Příklad 1: Bůh úmyslně navržen vztah mezi lidstvem, které nám pomohou lépe porozumět vztahu k Němu. Podle návrhu, v rodinách, Bůh nás má otce, který nám pomůže pochopit vztah s ním, protože náš Otec, a my jako děti. (Někteří lidé tvrdí, křesťané vymyslel Boha jako otce-číslo, protože jsme obeznámeni s tím nápadem - Ne, vlastně ve skutečnosti je to naopak - jsme nevymysleli, jak Bůh otec, protože to je to, co jsme pochopili, ale Bůh úmyslně vynalezl otcové, kteří nám pomohou pochopit, které se ho týkají.)

Příklad 2: Podle návrhu, Bůh stvořil muže a ženu, kteří nám pomohou pochopit, že můžeme být milováni Bohem se stejnou láskou jako miluje Ježíše, ale přitom je jiný než Ježíš, a chtěl, aby ho následovali. Bůh nám dal také matky, které nám pomáhají pochopit, že je velmi měkký milující péči o intimnější stranu, aby mu nějakým způsobem na druhém, ale také co-rovná se větší poslušnosti a spravedlnosti ze strachu mu straně k němu.

Příklad 3: Podle návrhu, Bůh manželství, aby nám pomohl pochopit vztah s Ním v Ježíše Krista jako svého manžela.

Příklad 4: Podle návrhu, Bůh sourozenci, kteří nám pomohou se vztahují na Ježíše Krista jako svého staršího, prvorozený, bratře.

Bible učí, že Bůh navrhl, aby se svět takovým způsobem, že bychom se naučit ho potěšil, naučit se řídit jeho cesty, poslouchat ho a ukázat mu poslušnost, v praxi tím, co je jak "Self-průkazný", a také přes "symbolismu a symbolická náhrad". Nakonec, je stvořen k obrazu Božímu, obraz Ježíše Krista, k sobě máme "symbolická náhrad" pro Ježíše, a to standardní opatření, je patrné z Božích zákonů. Nejsme panenky, a v žádném případě považovány za panenky od Boha, ale vizuální analogii, Ježíš Kristus je původní imaged Stvořitele, a my jsme vytvořili ním a předstíral, že vypadat jako on, stejně jako člověk mohl dělat panenky , stejně jako Barbie panenky, které vypadají člověka.

Příklad 1: Nejsme dělat modly, lidí, nebo něco Bůh učinil, jak se k obrazu Ježíše, jsme jako "symbolické náhrady", našeho Stvořitele, a pokud budeme dělat modly, představy o jeho vytvoření, pak symbolicky, jsme "symbolicky nahradit" se do role Boha Stvořitele - takže nám model symbolizuje klademe sami do jedinečné role Boha, symbolizuje, že jsme "Playing God", v podstatě. (To je sporné, a pravděpodobné, že mnohé panenky, jako jsou panenky Barbie, jsou modly.)

Ex 20:4-6 Neučiníš tobě žádné rytiny, ani jakého podobenství [těch věcí], že [je] v nebi svrchu, ani že [je] v zemi dole, ani že [je] ve vodě pod zemí, nebudeš se báti klanět sám sebe k nim, ani jim sloužiti: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, [jsem] Bůh žárlivě milující, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého [pokolení] těch, kteříž mě nenávidí, a činící milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

Příklad 2: Nemáme se navzájem zabít, protože jsme všichni stvořeni k obrazu Ježíše Krista - a my jsme jako "symbolické nahrazení" na sobě a jej v tomto.

Gen 09:06 Kdo sheddeth krev člověka, se tím, co mu bude krev bouda, neboť k obrazu Božímu učinil člověka.

ExD 20:13 Nezabiješ.

Příklad 3: máme milovat své bližní jako sebe - jako by byl náš soused "symbolické nahrazení" zastupujících sami.

Marek 12:30-31 Protož milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své a ze vší mysli své, a ze vší síly: Toto [je] první přikázání. A druhý [je] jako [to] to, Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Tam je žádný jiné přikázání větší než tato.

Lev 9:17-18 Nebudeš nenávidět svého bratra ve svém srdci: budeš v každém moudré pokárání bližního svého, a ne trpět hřích na něm. Nebudeš pomstít, ani nést žádnou zášť proti synům lidu svého, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého: Já [jsem] Hospodin.

Příklad 4: Pro křesťany, máme navzájem milovat jako Ježíš miloval nás. To, co lidé činili jeho bratři, my k němu, jak jeho tělo, a jak jako "symbolické náhrady" pro něj.

John 15:9-14 Jako Otec miloval mne, tak jsem si tě zamiloval: Pokračovat budete v mé lásce. Pokud se budete zachovávat má přikázání, zůstanete v mé lásce, i když jsem stále přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Tyto věci jsem vám pověděl, že radost má zůstávala v vás, a [že] vaše radost byla plná. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Většího milování nad to žádný člověk než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, když budeš cokoli vám přikazuji.

1 J 4:8-22 Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje se narodil z Boha a zná Boha. Ten, kdo nemiluje, nezná Boha, protože Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska k nám, že Bůh poslal svého jediného Syna na svět, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna [bude] smírnou obětí za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, měli bychom také rádi jeden druhého. Nikdo neviděl Boha kdykoliv. Pokud se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás. Tímto víme, že zůstáváme v něm a on v nás, protože nám dal svého Ducha. A my jsme viděli, a to svědčí, že Otec poslal Syna [bude] Spasitelem světa. Každý, kdo se vyzná, že Ježíš je Syn Boží, Bůh v něm, a on v Bohu. A my jsme poznali lásku, a věřil, že Bůh k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce přebývá v Bohu a Bůh v něm. Zde je naše láska k dokonalosti, že máme smělost v den soudu: protože jak on, tak my jsme na tomto world.There žádný strach, v lásce, ale dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka. Ten, který se bojí, není dokonalý v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Pokud se člověk může říct, miluji Boha, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář, neboť ten, kdo nemiluje svého bratra, kterého on neviděl, jak může milovat Boha, kterého jest neviděl? A toto přikázání máme od něho, že ten, kdo miluje Boha, miloval i bratra svého.

Matt 25:34-40 Tehdy král řekl jim po pravici: Pojďte požehnaní mého Otce, ujměte se království, je vám připraveno od založení světa: Neboť jsem hlad a dali jste mi maso : měl jsem žízeň, a dali jste mi napít: Byl jsem cizinec, a vy se mě: nahý, a oblékli jste mě: byl jsem nemocen, a navštívili jste mě: byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně. Pak se odpovědí jemu spravedliví, řkouce: Pane, kdy jsme tě viděli hlad, a krmil [tě]? nebo žíznivého, a dali [ti] pít? Kdy jsme tě viděli hostě, a přijali [ti] v? nebo nahého, a oblékli [tebe]? Nebo když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli k tobě? A odpovídaje Král, dí jim: Amen pravím vám, cokoliv jste udělal [to] k jednomu z těchto mých nejmenších bratří, jste učinili [to] ke mně.

Bible je svaté:

Kromě toho, že Pravda je, že Bible je svaté, a je nastaven od sebe, a odlišný od ostatních knih. Bible je obecně přijímaný být stejné, jako kdyby Ježíš nadiktoval přes ostatní, každé slovo, které záměrně vybrali, se celá Bible záměrně navržen tak, aby je, až na každé slovo, od stejného autora / producent / Autor: Bůh.

Proto: Je-li každé slovo, které se záměrně vybrán Bohem, logicky vyplývá, že také: každá fráze, každá věta, každý odstavec, každá aktuální sekce a pořadí všech takových, byl také záměrně vybrán Bohem, aby se, jak to je. Také můžete všechny knihy považuje za stejný designér / producent / autor, bez ohledu na jejich pořadí v čase, nebo spisovatelé.

Bible, kniha navržený Bohem, nebude jako kniha navržené člověkem. Bible učí, že Bůh je vševědoucí, všemohoucí, všudypřítomný, nekonečně inteligentní a věčný, který vytvořil sám čas, on existuje mimo čas. Bůh vidí celou dobu ve stejnou dobu, celé lidské historii ve stejné době, se vším, co se děje v ní všude - ve vizuální analogie - jako časová osa, žijící dýchání skutečnou časovou osu celé lidské historie a všechno a každý v ní, položil před sebe, viděl všechno, co se děje v ní, ve všech detailů, pochopili všichni, všichni najednou.

Proto: Je-li Bůh vševědoucí, všemocný, všudypřítomný, nekonečně inteligentní a věčný vidět všech dob najednou, a dělal, že Bible je přesně tak, jak to je, pak logicky vyplývá, že Bůh stvořil tak, že Bible máme dnes by si, jak to dělá, foreknowing době žijeme a co by to bylo. Bůh také předzvěděl Jeho děti, které bude žít v této době, a to, co by to bylo, a jak by si myslel. Být nekonečně inteligentní, foreknowing všechno, Bůh si vybral každé slovo (atd.) z Bible má být jak to je, od kdy byla napsána, výběr se informovanost o tom, jak by si dnes foreknowing nás.

Bůh úmyslně navržen Bibli číst, jak to dělá, inspirovat lidi, kteří napsali, že psát přesně to, co udělali zápis. Bible obsahuje zvláštní vědomí, že Bůh záměrně navržené proroctví číst přesně tak, jak to dělá, až každé slovo, inspirovat lidi, aby mluvil určitá slova, které pak byly zapsány.

Proto: Bůh s nekonečnou inteligencí, a bez limitujících faktorů, kdyby chtěl, mohl ovládat a záměrně navržen Bible tak, aby se ujistil, zvláštní zprávy proroctví, o ještě k budoucnosti přijde, dostal až k nám (foreknowing, co by to bylo), v těchto časech, a to takovým způsobem, můžeme přijmout s jistotou spravedlivé, církev je, jak to je nyní.

Bible je nadpřirozeně interaktivní, a byl záměrně navržen tak, aby interaktivní, s úmyslně navržen člověka, úmyslně navržen vesmír, v silném nadpřirozeným způsobem, a to iv znamenalo pro naše omezené použití tímto způsobem. Bůh záměrné účely Bible, které jsou nadpřirozeně interaktivní.

Z tohoto důvodu: Bůh mohl ujistit, že v logice a uvažování někdo mohl vidět, je zvuk, který ti s darem proroctví v té době slyšel od Boha, asi již brzy přijde další, a pochopit, odhalení, pouze prostřednictvím interakce s Bibli, a Bůh s ohledem na znalosti a zdroje Bůh předem vyhlédl by být k dispozici v této době.

Bůh je individuální, stejně jako každý z nás je, a má unikátní osobnost a styl, jak každý z nás udělat. Ježíš Kristus je sám "značky" začátek a konec, tvůrce také, a Syn Boží, překlenutí propasti mezi věčným Bohem a námi lineární výtvory váže vytvořené dimenzi času. Bible se odkazuje na Ježíše Krista jako slovo, stalo tělem, v Písmu stalo tělem.

Proto: Když Ježíš je individuální, s jedinečným stylem, nebo osobnost, a On je Bůh, a On je Slovo se stalo tělem, logicky vyplývá, že Ježíš je Bible tak - a tak je nejlépe popsat jako Ježíše designer / autor / producent celé Bible. Pokud je celá Bible je jeden člověk za tím, kdo je Bůh, Ježíš Kristus, pak logicky vyplývá, že pak (stejně jako každý člověk jako autor), celá Bible bude odrážet jedinečná osobnost, styl psaní, Ježíše Krista.

Bible učí, že Bůh navrhl svět, aby se takovým způsobem, že jsme se dozvěděli o něm, a dozvědět se pravdu o něm, tím, co je "Self-průkazný", a také prostřednictvím "symbolismu a symbolická náhrad", a že bychom Naučte ho potěšit, naučit se řídit jeho cesty, poslouchat ho a ukázat mu poslušnost, v praxi tím, co je jak "Self-průkazný", a také prostřednictvím "symbolismu a symbolická náhrad".

Proto: Je-li Ježíš Kristus úmyslně navržen celý svět, aby se takovým způsobem, že jsme se dozvěděli, co se jej přes "Self-průkazný" a "symbolismu a symbolická náhrad", mohlo by to být považováno Ježíšovo způsob výuky nás věci. Pokud je to Ježíš Kristus je způsob, jak dělat věci, pak jako Ježíš Kristus také navrhl celou Bibli, jak je, pak logicky vyplývá, že Bible by také být navrženy tak, aby nás učí metodou, co je "Self-průkazný" a pomocí " symbolismu a symbolické náhrad ".

Boží záměrně vybrán konkrétní slova jsou pravdivá, a Bůh chce, abychom se držet svého záměrně vybrán konkrétní slova.

Proto: Musíme ani přidat, ani vzít. Musíme přidat ani větší význam než slova poctivě přemýšlet, ani ignorovat, což znamená, že je tam to slovo upřímně odrážejí. "To Bůh říká?" Je nejstarší trik pokušení, což vede k hříchu, ve svaté Bibli. Musíme věřit, že naše nekonečně inteligentní, všemohoucí, vševědoucí, foreknowing, věčný, milovat Boha a Spasitele, řekl přesně to, co tím myslí, a znamená přesně to, co řekl k účelu - pro tuto generaci v dnešní době, i účel Měl pro vás, nebo mě zejména, kteří byli k němu od foreknown před tím, než stvořil svět - že měl na mysli před tisíci lety, kdy si vybral, jak se inspirovat Mojžíš, nebo Ezekiel, atd. psát - foreknowing, co by vedlo k vaší ruce a dnes - a s nekonečnou inteligencí se rozhodli pracovat přesně tak, jak bylo potřeba pak za následek, že máme pravdu Bible v rukou ještě dnes.

Bible je pravda a svaté.

§ 2: The Holy Bible na proroctví a moudrost

Hypotéza: "Moudrost" je třeba chápat proroctví.

Bible spojuje představy o proroctví, hádanky, a moudrost. Bůh řekl, že to, co mluvil s proroci hádanky, a stejné slovo se používá k popisu společného hádanku.

Num 12:6-8 A on řekl: Poslyšte má slova: Bude-li mezi vámi prorok, [I] Hospodin, budu poznán jemu ve vidění, [a] bude mluvit k němu ve snu. Služebník můj Mojžíš [je] tak není, kdo [je] věrný v celém mém domě. S ním jsem se mluvit tváří v tvář, jasně a ne v hádankách, že vidí podobu Hospodinovy. Proč pak jste se nebojí mluvit proti mému služebníku Mojžíšovi?

JDG 14:12-14 Samson řekl jim, se teď navrhl vám hádanku: Pokud byste si rozhodně prohlásit, že mě v sedm dní svátku, a najít [to] ven, dám vám třicet listů a třicet šaty na převlečení: Ale jestliže vy nemůžete prohlásit, [to] mně, pak jste mi třicet a třicet listů šaty na převlečení. A oni řekli jemu, vztáhl svou hádanku, že můžeme slyšet. A řekl jim: "Z jedlíka vyšel maso, az silného vyšla sladkost." A nemohli za tři dny objasnit záhadu.

Na jednom místě Bůh dává proroctví, určené k hádanka, Eze 17, stejné slovo jako výše. Co je velmi důležité si uvědomit, o tom, že průchod je uvedeno "hádanku" proroctví je stejně nejasný, temný a hádanky znějící, plné symboliky, jako zbytek proroctví v Bibli. Že téměř všechna proroctví hádanky, tón, plný symboliky vágní, je těžké odmítnout. Dokonce i pasáže, které obsahují výklad ponechala hodně to je jen nejasně vysvětleno.

Eze 17:1-5 I stalo se slovo Hospodinovo stalo se ke mně, řka: Syn člověka, vztáhl hádanku, a mluví podobenství domu Izraelskému, a rci: Takto praví Panovník Hospodin: "velký orel s velkými křídly, longwinged, plná peří, které se potápěči barvy, přišel k Libanonu, a vzal nejvyšší cedru, On oříznut z vrcholu svých mladých větviček, a odnesl ji do země obchodování s lidmi, se nastavit ve městě obchodníků. Vzal také z semene země, a zasadil ji do plodné pole, on dal [ho] velkými vodami, [a] nastavit [jak] vrby ... ".

Moudří ti, kteří byli myšlenka být schopni vysvětlit, hádanky, jako Šalomoun známý pro svou moudrost byl testován s hádanky královnou ze Sáby.

2ch 9:1-2,6 A když královna ze Sáby slyšeli pověst o Šalomounovi, přišla prokázat Šalomouna hádankami v Jeruzalémě, s velmi velkou firmu, a velbloudy nesoucími vonné věci a zlata ve velkém množství, a drahé kameny, a když přišla k Šalomounovi, a mluvila s ním o všecko, což měla v srdci. A Solomon jí všechny své otázky, a nic skrytého před Šalomouna, který jí řekl, není ... (Řekla) však proto jsem věřil, ani jejich slova, až jsem přišel, a mé oči viděl [to], a aj, polovinu velikosti tvé moudrosti nebylo mi řekl: [pro] ty exceedest slávy, které jsem slyšel.

Je jasné, že Bible uvádí, že k pochopení hádanky osoba musí mít "moudrosti", a to je "moudrý", které chápou výklad nebo řešení hádanek. Jako Bůh prohlašuje, že proroctví je hádanky, má smysl chápat proroctví, které potřebujete "moudrost".

Př 1:5-6 moudrý [man] uslyší, a zvýší učení a člověk o porozumění k dosažení rozumné radí: Chcete-li porozumět přísloví a výklad, slova moudrých, a hádanky.

ESC 08:01 Kdo [je] jako moudrý [man]? a kdo zná výklad (řešení) věci? lidské moudrosti maketh tvář zářit, a smělost jeho tváře se změní.

Bible uvádí, že Bůh má tajemství a schovává věci, a tato tajemství se někdy může být vyhledáni, nebo se rozhodne odhalit je, za jeho čas a komu chce.

in a pavilion from the strife of tongues. PSA 31:19-20 [Oh] Jak velká [se] tvé dobro, které jsi složil pro ně, že se tě báli, [který] jsi učinil pro ně, že důvěra v tebe před syny budeš skrývat! V tajemství tvé přítomnosti z pýchy člověka: budeš je tajně v pavilonu Z sporu jazyků.

Pro 25: 2 [Je to] Boží sláva ukrýt věc, ale čest králů [je], aby obhlédli záležitost.

Luk 10:21 V tu hodinu Ježíš se radoval v duchu, a řekl: Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým: i tak, Otče, neboť tak to vypadalo dobré v tvých očích.

Kol 1:25 nichž jsem si udělal ministr, podle výdej Boží, která je mi dána pro vás, a tak naplnil slovo Boží, [i], tajemství, co bylo skryto věků a generací, ale nyní je zjeveno jeho svatým:

Ef 3:09 a aby se všichni [mužů], co [je] Společenstvo tajemství, které od počátku věků se schovával v Boha, který všechno stvořil skrze Ježíše Krista:

Deu 29:29 The secret [things belong] unto the LORD our God : but those [things which are] revealed [belong] unto us and to our children for ever, that [we] may do all the words of this law.

Psa 25:14 The secret of the LORD [is] with them that fear him; and he will shew them his covenant.

Jdg 13:18 And the angel of the LORD said unto him, Why askest thou thus after my name, seeing it [is] secret ?

Rom 16:25-27 Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith: To God only wise, [be] glory through Jesus Christ for ever. Amen.

The Bible also ties together “secrets” with “wisdom” and prophecy (and faith).

Job 15:8 Hast thou heard the secret (5475) of God? and dost thou restrain wisdom to thyself?

1 Cor 13:2 And though I have [the gift of] prophecy , and understand all   mysteries (secrets) , and all knowledge; and though I have all faith , so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.

Amos 3:7 Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth His secret (5475) unto his servants the prophets .

Tying this all together, the Bible indicates that the prophecies we have which God gave through the prophets, as we have them in the Bible, are riddles, or like riddles, and that these are also called secrets. In order to understand prophecies, riddles or secrets, a person needs something called “wisdom”. And the gift of prophecy relates to understanding these secrets, or riddles. Besides mentioning “wisdom” as important, the Bible also indicates that the “secret of the Lord” is with the “righteous” who “fear Him”.

Psa 25:14 The secret (5475) of the LORD [is] with them that fear him; and he will shew them his covenant.

Pro 3:32 For the froward [is] abomination to the LORD: but His secret (5475) [is] with the righteous.

This correlation between wisdom, prophecy, riddles, interpretation of riddles, secrets and prophets is seen in the Old and New Testaments, and it serves as a foundation to understand that for certain prophecies, the prophecy itself in the Bible specifies we will need whatever it is that is called “wisdom” in order to understand the riddle of the prophecy. These verses serve as evidence of validity of the hypothesis.

Rev 13:18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number [is] Six hundred threescore [and] six.

Rev 17:9 And here [is] the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth…

Dan 12:10 Many shall be purified, and made white, and tried; but the wicked shall do wickedly: and none of the wicked shall understand; but the wise shall understand.

Validation of the Hypothesis: “Wisdom” is needed to understand (esp. certain) prophesies.

Section 3: The Holy Bible on Wisdom

What is “wisdom” per the Bible, and how does one get “wisdom” per the Bible?

The Holy Bible teaches we can ask in faith, nothing wavering, and God will give us wisdom. Therefore faith, trusting God, is a key ingredient of receiving wisdom, and it is God who gives wisdom.

James 1:5-7 If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all [men] liberally, and upbraideth not; and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord.

The Holy Bible teaches repeatedly that fear of the Lord is the “beginning of wisdom”. As this is the “beginning” of wisdom, this may relate to how we start to receive it from God. Also “knowledge of the Holy” and “departing from evil” seem to be related to this.

Prov 1:7 The fear of the LORD [is] the beginning of knowledge: [but] fools despise wisdom and instruction.

Pro 9:10 The fear of the LORD [is] the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy [is] understanding.

Job 28:28 And unto man He said, Behold, the fear of the Lord, that [is]wisdom; and to depart from evil [is] understanding.

Psalm 111:10 The fear of the LORD [is] the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do [his commandments]: his praise endureth for ever.

The Holy Bible gives much information on wisdom and how to get it, so including key passages, I am going to underline what seem to be key points:

Pro 1:2-7 To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding; To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity; To give subtilty to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise [man] will hear , and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels: To understand a proverb, and the interpretation; the words of the wise, and their dark sayings. The fear of the LORD [is] the beginning of knowledge : [but] fools despise wisdom and instruction.

Prov 2:1-6 My son, if thou wilt receive my words , and hide my commandments with thee; So that thou incline thine ear unto wisdom, [and] apply thine heart to understanding; Yea, if thou criest after knowledge, [and] liftest up thy voice for understanding; If thou seekest her as silver, and searchest for her as [for] hid treasures ; Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God. For the LORD giveth wisdom: out of his mouth [cometh] knowledge and understanding.

Prov 4:1-7 Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law . For I was my father's son, tender and only [beloved] in the sight of my mother. He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words : keep my commandments, and live. Get wisdom, get understanding: forget [it] not; neither decline from the words of my mouth . Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee. Wisdom [is] the principal thing; [therefore] get wisdom: and with all thy getting get understanding.

Prov 8:5-14 O ye simple, understand wisdom: and, ye fools, be ye of an understanding heart. Hear ; for I will speak of excellent things; and the opening of my lips [shall be] right things. For my mouth shall speak truth; and wickedness [is] an abomination to my lips. All the words of my mouth [are] in righteousness; [there is] nothing froward or perverse in them. They [are] all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge. Receive my instruction, and not silver; and knowledge rather than choice gold. For wisdom [is] better than rubies; and all the things that may be desired are not to be compared to it. I wisdom dwell with prudence, and find out knowledge of witty inventions. The fear of the LORD [is] to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth , do I hate. Counsel [is] mine, and sound wisdom: I [am] understanding; I have strength.

2 Tim 3:14-17 But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned [them]; And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture [is] given by inspiration of God, and [is] profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.

Pro 14:6,8 A scorner seeketh wisdom, and [findeth it] not: but knowledge [is] easy unto him that understandeth. The wisdom of the prudent [is] to understand His way : but the folly of fools [is] deceit.

Job 26:3 How hast thou counselled [him that hath] no wisdom ? and [how] hast thou plentifully declared the thing as it is ?

Pro 17:24 Wisdom [is] before him that hath understanding ; but the eyes of a fool [are] in the ends of the earth.

Psa 19:7 The law of the LORD [is] perfect, converting the soul: the testimony of the LORD [is] sure, making wise the simple.

Pro 22:17 Bow down thine ear, and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge.

Prov 30:2-6 Surely I [am] more brutish than [any] man, and have not the understanding of a man. I neither learned wisdom , nor have the knowledge of the holy . Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what [is] his name , and what [is] his son's name, if thou canst tell ? Every word of God [is] pure : he [is] a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto his words , lest he reprove thee, and thou be found a liar.

Let's look at just the highlighted points on what “wisdom” is and how to get it:

perceive the words , hear , The fear of the LORD [is] the beginning of knowledge , receive my words , incline thine ear , searchest for her as [for] hid treasures , find the knowledge of God. For the LORD giveth wisdom: out of his mouth [cometh] knowledge and understanding, I give you good doctrine, forsake ye not my law , retain my words , forget [it] not; neither decline from the words of my mouth , Wisdom [is] the principal thing, for I will speak of excellent things; and the opening of my lips [shall be] right things. For my mouth shall speak truth; and wickedness [is] an abomination to my lips. All the words of my mouth [are] in righteousness; [there is] nothing froward or perverse in them. They [are] all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge, The fear of the LORD [is] to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth , do I hate. Counsel [is] mine, and sound wisdom: I [am] understanding; I have strength, And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus, knowledge [is] easy unto him that understandeth, understand His way , wisdom , declared the thing as it is , Wisdom [is] before him that hath understanding , The law of the LORD [is] perfect, converting the soul: the testimony of the LORD [is] sure, making wise the simple, Bow down thine ear, and hear the words , wisdom , knowledge of the holy , his name , Every word of God [is] pure : he [is] a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto his words , lest he reprove thee, and thou be found a liar.

The general impression is that to get “wisdom” we must neither add to nor take away from God's words, in fear of God, and that adding or taking away is evil, proud, and arrogant. If we add to them then we will be found to be liars. The Holy scriptures are God's words, which are all perfect, and right, and truth, and able to make us wise through faith in Jesus Christ. He gives good doctrine, counsel, and wisdom. Also, a search as for hidden treasures is recommended to get wisdom, yet at the same time, God's words are described to be plain, that getting knowledge is easy, and that God has declared the thing as it is. Repeatedly the instruction is to hear the words, bow the ear to them, to perceive them. Knowledge of the Holy, and understanding His way are mentioned as part of this. The main point seems to be that God gives wisdom with His perfect words, as found in the Holy Bible.

This is contrasted in Jer 8, showing that those who reject His Word do not have wisdom. This may also be echoed in Psalms, that going against the Lord, or His Word, there is no wisdom.

Jer 8:8-9 How do ye say, We [are] wise, and the law of the LORD [is] with us? Lo, certainly in vain made he [it]; the pen of the scribes [is] in vain. The wise [men] are ashamed, they are dismayed and taken: lo, they have rejected the word of the LORD; and what wisdom [is] in them?

Pro 21:30 [There is] no wisdom nor understanding nor counsel against the LORD.

Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way and knowledge of the Holy is also involved.

Biblical Principles of Getting Wisdom in This Age (Case Example of Hypothesis)

For us Christians, the Holy Bible teaches that in this age (of the Church/Gentiles) to become wise (per God, biblical wisdom), we must become fools (per the world, worldly wisdom). Alternately, worldly wisdom is foolishness.

1 Cor 3:18-23 Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. And again, The Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Therefore let no man glory in men. For all things are yours; Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all are yours; And ye are Christ's; and Christ [is] God's.

Mladí Země kreacionismus se zdá být dokonalý příklad. The world considers it utter foolishness for people to open up a Bible and read what it plainly says and believe it – that God created the Universe in 6 days, about 6000 years ago. Yet, there is more scientific evidence for this, a young earth, the Flood, than for evolution. There is all sorts of scientific research by Christians who are scientists (see creation.com) which answer every science question anyone seems to have thought of, even on cosmology, with scientific and reasonable answers that show science allows for Young Earth Creationism to be true, even how it is that 6 days and 6000 years could pass here, while we seem to see longer time periods in space. And as a whole it actually makes more sense with the real scientific process, and the evidence that is observed (like the fossil record), than do the secular alternatives.

Evolutionists reject God's Word, and what is “Self-Evidential” about Creation, that we were created, that the Earth shows evidence of a Flood, etc. and as a result people have become vain in imaginations, believing things they or others have made up, not truth given in the Bible, and while evolutionists profess to be wise, in truth they are fools.

Rom 1:18-22 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness; Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed [it] unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made , [even] his eternal power and Godhead; so that they are without excuse: Because that, when they knew God, they glorified [him] not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools.

In fact, a child can sit and read the creation account in Genesis as plain and easy to understand, and in this have more wisdom than the most educated evolutionist. The Bible teaches that age and greatness do not mean that one has wisdom. Jesus praised God for hiding things from the wise (worldly wisdom) and revealing the truth to those who were just “babes”. This is indicative that receiving Biblical wisdom may relate to being childlike.

Job 32:9 Great men are not [always] wise: neither do the aged understand judgment.

Luke 10:21 In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes : even so, Father; for so it seemed good in thy sight.

Matt 18:3-4 And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children , ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child , the same is greatest in the kingdom of heaven.

Luke 18:16-17 But Jesus called them [unto him], and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdomof God. Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdomof God as a little child shall in no wise enter therein.

Being childlike may seem foolish to the world, and an adult reading and believing the Bible surely does seem foolish to the world. Yet a child who believes what he reads about creation is wiser in true wisdom, than an adult evolutionist thought wise in worldly wisdom. And also, an adult Christian who believes what he reads is wiser in true wisdom, than one who does not. Wisdom does seem to be in plain sight in this regard. It may seem foolish of God to have hid the truth giving wisdom in plain sight, but the foolishness of God is in fact wiser than man, who in all worldly wisdom cannot figure out what is already openly told and in plain sight.

1 Cor 1… For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where [is] the wise? where [is] the scribe? where [is] the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world? Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty; And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, [yea], and things which are not, to bring to nought things that are: That no flesh should glory in his presence. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption: That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.

The Bible also makes clear that it is the Holy Spirit in us that teaches us and reveals things to us, and gives us wisdom, and these things are contrary to worldly wisdom which regards them as foolishness. The Holy Spirit teaches us by comparing spiritual things with spiritual – we have the mind of Christ, and so can understand His thoughts. This may be relevant in the Holy Spirit interacting with the Holy Bible, comparing Spiritual with Spiritual, to give true wisdom, especially seeing the Holy Bible as being designed by Jesus Christ, and Him being the Word made flesh.

1 Cor 2:6-16 Howbeit we speak wisdom among them that are perfect: yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, that come to nought: But we speak the wisdom of God in a mystery, [even] the hidden [wisdom], which God ordained before the world unto our glory: Which none of the princes of this world knew: for had they known [it], they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed [them] unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God . Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know [them], because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man . For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ.

Conclusion – Validity of Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way, and knowledge of the Holy, is also involved.

So where do we go from here in the search for getting “wisdom”? We are told to search for it as for hidden treasure, it is to be found in God's Word, in His words, but is it everywhere or is it in a particular location? Usually hidden treasure has a specific location, and there is a map or instructions on where to go to find it. Just as a hunch, the phrase “The fear of the Lord is the beginning of wisdom” or other mention of “beginning” in relation to wisdom, is used very often (Ps 111:10, Prov 1:7,4:7,8:22,9:10). In 4 instances, this is the same word as in Gen 1:1 “In the beginning”, and so this might be a hint to head to Genesis. It also is interesting that a couple other verses use the same words for “beginning”:

Isa 46:10 Declaring the end from the beginning , and from ancient times [the things] that are not [yet] done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:

God says He declares the end from the beginning – the beginning of the Bible is Genesis and the end is Revelation – so perhaps the “wisdom” needed to understand Revelation might be found in Genesis.

Ecc 10:13 The beginning of the words of his mouth [is] foolishness: and the end of his talk [is] mischievous madness.

We've already established that to the world, Genesis seems to be foolishness, and also to the world, “mischievous madness” might be a fitting description of how they see Revelation. So this verse may be some written confirmation in the Holy Bible of God foreknowing the order the books would be in one day, also again hinting there may be some tie between Genesis and Revelation.

Section 4: God's Writing Style – “His Way”

I would like you to see this. Please go get and open up a hardcopy Bible to Genesis 1, to use to follow along with, as I believe it works better to process this information with it all laid out visually.

In Genesis the Lord seems to first lay out information in chronological order. So the baseline or precedent is for God to write in chronological order. That is, until we get to Gen 2, which seems to recount events that were already described in Gen 1.

Some people have a hard time reconciling Gen 1 and Gen 2, which seem to give account of the creation of mankind twice. Adam and Eve were the first man and woman, and so Gen 1 and Gen 2 must be speaking of the same event, the creation of mankind. Logically, for the Bible to not contradict itself, the creation account of mankind in Gen 2 must reconcile with the one in Gen 1.

But they are easily reconciled. Look at the section of Gen 1:1 through 2:4. This is all one section, which gives account of the creation week, and ends in 2:4 by summarizing the prior, saying:

These [are] the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens.

Gen 2:5 begins the next section, verse 5 including that “there was no man to cultivate the ground” . This is a marker, showing that verse 5 has gone backwards in time, to before man was made. Gen 2:5 through Gen 2:25, the end of the chapter, give account of the creation of mankind. So we can know that Gen 2:5-25 is a more detailed account of the events that already were mentioned on day 6 in Genesis chapter 1. Genesis 1:26 is before God has made mankind, 1:27 is the verse where God makes mankind, and this is followed by God blessing them, in which God is speaking to both of them, together.

Gen 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

Gen 1:27 So God created man in his [own] image, in the image of God created he him; male and female created he them.

Gen 1:28 And God blessed them, and God said unto them , Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth….

Gen 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which [is] upon the face of all the earth, and every tree, in the which [is] the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.

Gen 1:30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein [there is] life, [I have given] every green herb for meat: and it was so.

Gen 1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, [it was] very good. And the evening and the morning were the sixth day.

At the end of Gen 2:25 Adam and Eve have just been brought together, but God has not said anything to both of them together. Gen 2:5-25 begins before the creation of Adam, and ends with Adam and Eve just having been brought together, with no mention of God talking to both of them, and Gen 1:28 includes God speaking to both of them together. So it seems to make the most sense, in fitting the sections together, that Gen 2:5-25 is in fact a more detailed account of what is briefly summarized in Gen 1:27. It is therefore “Self-Evidential” that Gen 1:1-2:4 is a summary, and Gen 2:5-2:25 is a more detailed account of a small piece of that summary. As we have already covered, God's teaching style He used in how He made the world is “Self-Evidential”.

Now, Jesus COULD have just put all this in chronological order, and perhaps made it easier to understand. As it stands, at first glance it looks like there could be some contradiction – and it takes a little bit of faith, trusting Jesus to not contradict Himself, and thinking about it, comparing sections, to arrive at the conclusion that there is no contradiction.

Still Jesus COULD have just put all this in chronological order. Why didn't He? What did He do? (Cryptographically oriented minds want to know…)

First Jesus gave a summary in chronological order of the creation week. Then He went back and gave more detail on something we would find of particular interest – the creation of mankind.

It seems “Self-Evidential” that Jesus wanted us to learn something from how He chose to lay out this information, and that is that doing it this way is just “His Way”, or “His Writing Style”. Why assume that an all-knowing infinitely intelligent all-powerful eternal God would allow for His Word to end up with chronological breaks that make understanding more difficult just by happenstance, when the attributes of God are logically more compatible with such chronological breaks and resulting contextual understanding difficulties to be intentional and for a purpose? (Isa 29:16 “Surely your turning of things upside down shall be esteemed as the potter's clay: for shall the work say of him that made it, He made me not? or shall the thing framed say of him that framed it, He had no understanding?” )

In other words, right from the beginning of the Bible, it seems Jesus is teaching us about His Writing Style, How He likes to do things, “His Way” – Jesus is not just teaching us about our creation as is the content of the topic of this section, but He is also teaching us how to read the Bible with understanding, knowing His Way of laying out the information, as a rule or guideline.

This is an especially important rule for us to know when it comes to passages of the Bible which are obscure and confusing as to the events described…. such as… Prophecy! This is essentially the first “Self-Evidential” example of “His Way” that He lays out information, that might be very useful in trying to solve a riddle.

His Way #1: Jesus likes to give chronological summaries, and then go back and fill in important details. Even 20 verses of details might be expanded out from just 1 verse of summary. The markers between such sections may require a little logic, and have to be deduced from context.

Now, does this match the Biblically derived hypothesis about “wisdom”?

Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way, and knowledge of the Holy, is also involved.

Hypothesis-Match: This is from the Holy Bible, taking into account the Holy Bible is meant to be interactive, trusting in God's words as being perfect as they are, every single one, including how they comprise whole sections. It requires searching for something hidden, yet everything is plain and out in the open. And a good doctrine (teaching, insight) of His Way is the result.

Let's go to the next example. Gen 3 – 5 keeps a fairly steady chronological order. The end of Gen 4 brings us up to just past the beginning of Gen 5, with the birth of Seth, and so the overlap is minimal. But there is something to note comparing Genesis 3 and 4, which is that something is obviously missing from the story. From context it is pretty obvious that Cain's wife, first mentioned in Gen 4:17, must have been his sister, and a daughter of Adam, yet nowhere prior in Gen 4 is it mentioned that Adam and Eve had any daughters. From Gen 4:17 onward, several women are mentioned, presumably they could be daughters of Cain. But it really sticks out that the first time any daughters are mentioned as being born to anyone, including Adam, is not until after Adam is over 130 years old and has fathered Seth. After fathering Seth, in Gen 5:4, it is finally mentioned that Adam had daughters. So from context, using a little logic, there is a very big pointed obvious omission in Gen 4, where Adam having daughters should be mentioned, but it is not. Obviously in Gen 5:4 God mentions that Adam had daughters, so it is not like the reason for not mentioning them was because God just was not going to mention them. But in context, in the chronology the daughters should have been mentioned sooner. In a way, this is an empty blank ____ to be filled.

But still, Gen 3-5 does continue in close chronological order, until we get to Gen 6.

“And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them That the sons of God saw the daughters of men(adam) that they [were] fair; and they took them wives of all which they chose. And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also [is] flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years. There were giants in the earth in those days; and also after that , when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare [children] to them, the same [became] mighty men which [were] of old, men of renown.”

This verse specifies that these events occurred at a particular time – when men began to multiply and had daughters. From context, it is very obvious that men began to multiply and have daughters prior to when Adam was 130 years old, and this started with Adam having daughters as that had to be where Cain's wife came from (6:2 daughters of men(adam)). This is the information that goes in the blank___ of what was so obviously missing prior to the first mention of Cain's wife in Gen 4:17. So when did the sons of God start taking wives? Before Gen 4:17, before Adam was 130 years old, as that is when he had Seth, and it is specified that Cain already had a wife and 4 generations of descendents by then. When were there giants on the earth? In “those days” of prior to when Adam was 130, and also after that. This being established, then the chronology continues on with Gen 6:5 and so on into the Flood account.

So, Jesus COULD have just put Gen 6:1-4 sometime prior to Gen 4:17, where it would have fit into chronological order – but instead left a glaringly obvious logical contextual blank___ where Gen 6:1-4 should have fit chronologically.

Why did He do it this way? What we can learn from this is that all of Gen 5, the generations of Adam through Noah's sons, a summary of a genealogy spanning 1500 years, is then followed by a brief detail of an occurrence (parallel of a second genealogy) which overlays the same time period of 1500 years. We have a notable _____, followed by 1500 years, followed by a brief summary of something that was also occurring over the expanse of those 1500 years, which fits into that contextual blank___. It makes sense that the cause of the flood was largely due to the Nephilim. So it seems like Gen 6:1-4 was cut from prior to Gen 4:17, and moved to after the end of Gen 5, so as to highlight how these events related to the flood – to emphasize a cause and effect or spiritual significance, over more obvious contextual details (missing daughters) that could be more easily logically deduced.

What can we learn from this? I'm going to divide this one up into two:

His Way #2: Jesus will put things in non-chronological order, to show the importance of a cause/effect relationship or spiritual significance to something that follows, however if He does so there is an earlier marker of omission that can be derived from context, a beginning, which is later filled in, an ending.

His Way #3: Events of good and evil running parallel over time may be overlaid, with one detailed and the other only receiving a summary, and this may be derived from contextual markers.

Continuing on, the next serious chronological break is Gen 11:1-9. This is the same pattern as the chronological break between Gen 1 and Gen 2, but a little different. Gen 11:1-9 obviously refers back to Nimrod'skingdomofBabelin Gen 10:10, and so this is the starting point. However, in the example of Gen 1 and Gen 2, there were 20 verses detailing 1 verse. But in this case, Gen 11:1-9 starts with Gen 10:10, and the obvious context clue of “the beginning of his kingdom wasBabel”. The ending point is also to be derived from a context clue, found in Gen 10:25 “Peleg for in his days the earth was divided”. There seems to be good reason for this, because Gen 11:10 onwards is a years-detailed genealogy of Shem's line, giving us details on the days of Peleg. From that, we can know the Earth was divided about 1757-1996 years after the creation. (Incidentally, as per Deut 32:8 LXX, that would also mean this is when the “Divine Council” was first formed; after Babel.)

What can we learn from this? This is a combination of earlier examples. In this case of Gen 10 and 11, more detailed information is given on an earlier chronological summary (His Way #1), but it is written in such a way that it overlays a longer period of time (His Way #3) and markers are given for the beginning and end (His Way #2).

A tak můžeme pochopit, z toho, že jeho způsoby lze kombinovat. This fourth example seems to affirm His Ways shown earlier, but without providing a new pattern. However, it does give the knowledge that parts of His Ways can be mixed together into new combinations.

After this example, Genesis seems to continue in chronological order, without any significant exceptions, and so this seems to be the end of the series of “Self-Evidential” teaching about how Jesus lays out information.

Let's Review,

What Jesus teaches in a “Self-Evidential” manner in Genesis:

The baseline or precedent is for Jesus to write in chronological order. But there are 3 exceptions:

His Way #1: Jesus likes to give chronological summaries, and then go back and fill in important details. Even 20 verses of details might be expanded out from just 1 verse of summary. The markers between such sections may require a little logic, and have to be deduced from context.

His Way #2: Jesus will put things in non-chronological order, to show the importance of a cause/effect relationship or spiritual significance to something that follows, however if He does so there is an earlier marker of omission that can be derived from context, a beginning, which is later filled in, an ending.

His Way #3: Events of good and evil running parallel over time may be overlaid, with one detailed and the other only receiving a summary, and this may be derived from contextual markers.

The elements of these 3 exceptions can be mixed together to make new combinations, such as: More detailed information is given on an earlier chronological summary (His Way #1), but it is written in such a way that it overlays a longer period of time (His Way #3), and markers are given for the beginning and end (His Way #2).

Is this “wisdom”? It matches the hypothesis about “wisdom”:

Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way, and knowledge of the Holy, is also involved.

Hypothesis-Match: This is from the Holy Bible, taking into account the Holy Bible is meant to be interactive, trusting in God's words as being perfect as they are, every single one, including how they comprise whole sections. It requires searching for something hidden, yet everything is plain and out in the open. And a good doctrine (teaching, insight) of His Way is the result.

Is there any further validation that this is “wisdom”, or any evidence to confirm it?

We covered 3 topics in His breaks from chronology:

  1. Adam and Eve's creation and God's instructions to them
  2. The timing of sons of God and the Nephilim
  3. The timing of Babel, and incidentally when the “Divine Council” was formed

Example 2: While some people are aware of the Gen 6 paradigm today, most of them do not understand “and also after that” correctly, and false beliefs have resulted. By using this methodology, it becomes clear when the interbreeding started, and shows that “and also after that” refers from the time of Adam through Noah, and not to after the flood. Several people have pointed out that “and also after that” simply makes no sense to be referring to after the Flood, using logic, grammar, reasoning, precedents, etc. to make this point. But using the methodology of perceiving His Ways, the same conclusion is arrived at, but the information seems to be laid out plainly and openly. God's words are assumed to be intentional, and contextual difficulties are also there for an intentional purpose, to teach of His way of laying out information. To many people, the correct information is hidden and they do not understand it – yet using His Ways the correct information is revealed. Summarily, it is as if a “secret” has been revealed, a “mystery” is understood. The Holy Bible ties together the ideas of “secrets” and “wisdom” and “prophecy”.

Job 15:8 Hast thou heard the secret (5475) of God? and dost thou restrain wisdom to thyself?

1 Cor 13:2 And though I have [the gift of] prophecy , and understand all   mysteries (secrets) , and all knowledge; and though I have all faith , so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.

Amos 3:7 Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth His secret (5475) unto his servants the prophets .

That using the His Way methodology seems to give understanding about “secrets” or “mysteries”. It quickly lays out conclusions in plain sight, that otherwise would require more difficult efforts to arrive at. This is self-evidential evidence that the His Way methodology does successfully reveal “mysteries” or “secrets”, which is what the Bible teaches that comes with having “wisdom”.

As such, there is Evidence that the His Way methodology involves the presence of some “wisdom”, even indicating this is the same “wisdom” needed to understand certain prophecies. It seems there is some Biblical and Bible-based evidence that we have gained “wisdom” by understanding “His Ways”. Eureka!

((Notes: I do believe there are additional “secrets” that are pointed to and revealed in Example 1, as to more detail about the Fall of mankind, which I have written on, but it is a very complicated subject, requiring many other proofs spanning the entire Bible to confirm, so it won't easily work as Evidence here. The key issue is resolving the contradiction of God directly telling Eve that she could east from “every tree” in Gen 1:29, which when taking into account singular/plurals of “you” in Gen 2-3, can be resolved, and gives new insight on how the serpent “deceived/beguiled” Eve, not just lied to her. That study is online in Chapters 8-12 here: http://walkintruth.net/

As for Example 3, there is at least the point as to the timing of the institution of the Divine Council, it seems Deut 32:8 clearly is referring to the days of Peleg, post-Babel, as to when the earth was divided and the Divine Council was formed. But that also is neither here nor there, not able to serve as Evidence of a “secret” revealed – though there is probably still more to this passage.

Deut 32:8 When the most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people according to the number of the sons of God.

Gen 10:25 And unto Eber were born two sons: the name of one [was] Peleg; for in his days was the earth divided ; and his brother's name [was] Joktan.

Gen 11:9 Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth. ))

What we have done here is to trust the Bible, down to every word, to such a great extent, believing every word to be purposed intentionally by God, making note that He did everything for a good reason, that we have noted a second dimension or layer of information in Genesis. The first layer of information is the topical content. The second layer of information is this His Way methodology. This His Way methodology is backed up by Biblical Evidence and Self-Evidential Evidence to contain Biblical “wisdom”, in that it reveals Self-Evident “secrets” about the topical content of the first layer.

It seems we are on the right track, and have gained some “wisdom”, enough to have Evidence of a “secret” revealed, better understanding a “mystery”. And it is easy to understand that the His Way methodology could serve as a useful guideline for understanding prophecies, which might also contain chronology breaks, which could be all the more confusing in a passage full of symbolism (and as many people have noted prophecies do seem to include chronology breaks).

As we seem to be heading in the right direction, finding a second layer of information, let's see if there is a 3 rd layer of information in Genesis. As we are looking for “wisdom” enough to understand prophesies, and as there are some prophecies in Genesis, let's look there next, to see if Jesus may have put a 3 rd layer of teaching in Genesis, to teach us more about prophecy in particular.

Section 6: Understanding Symbolism and Functions of Prophecy

This first prophecy given in the Bible in Genesis is Gen 3:15:

And I will put enmity between you and the woman,

And between your seed and her seed;

He shall bruise your head, And you shall bruise His heel.

Of course, we know off the top of our heads that “He” here is Jesus Christ, as this is well known to be the first prophecy of the Messiah. But starting from scratch, as if we did not know this, let's look through the rest of the Bible to figure this prophecy out. There are words here that seem symbolic and vague. Who is the “woman”? Who is “He”? What does this mean by “seed”? What does “bruise” mean? Atd.

#4 Look at the rest of the Bible to figure out symbolism.

First, this prophecy was spoken by God about the specific woman Eve. It seems likely that Eve hated the serpent, and the serpent hated her, which would be the most immediate meaning. Then, in the next chapter we read of how she had 2 sons, Cain and Abel, and Cain killed Abel so there was obviously enmity between them. What does the Bible say about them?

Gen 4:1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain , and said, I have gotten a man from the LORD.

Gen 4:8 And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him .

Gen 4:25 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, [said she], hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.

1 Jn 3:12 Not as Cain, [who] was of that wicked one , and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous.

Luke 11:50-51 That the blood of all the prophets , which was shed from the foundation of the world, may be required of this generation; From the blood of Abel unto the blood of Zacharias, which perished between the altar and the temple: verily I say unto you, It shall be required of this generation.

The Bible defines Cain to have been “of that wicked one”, but to have been fathered by Adam. As such we can understand that Cain was “of that wicked one” in a spiritual sense. Abel was a righteous prophet, and said to be the “seed” of Eve – but of course both Cain and Abel were the “seed” of Eve in a physical sense. And so Abel was the “seed of the woman” in a spiritual sense, by process of elimination. And there was both enmity between Cain and Abel in a spiritual sense, as Cain was evil and Abel was righteous – and enmity between Cain and Abel in a physical sense as Cain physically killed Abel.

“And I will put enmity between you and the woman” had an immediate literal meaning, and a spiritual meaning. “And between your seed and her seed” after some years, soon also had a literal meaning, and a spiritual meaning. However, “He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” was not fulfilled literally or spiritually at this time by anyone.

The question might arise as to whether Cain and Abel did in fact fulfill this prophecy. The Bible verifies that Cain was “of that wicked one”. That is what the Bible says. This cannot mean in a physical sense as Adam was Cain's father physically, so Cain therefore was spiritually the “seed” of the “serpent”. But Abel was a “righteous prophet” and so was spiritually of the “seed” of the “woman”, as well as literally being the “seed” of the “woman” Eve.

Does the description of what happened between Cain and Able match the symbolism of:

“And I will put enmity between you(literal serpent) and the woman(literal Eve), And between your seed(Cain spiritually) and her seed(Abel spiritually and literally)”?

Yes, the symbolism described in the prophecy matches the events that happened. It is Self-Evidential that this prophecy matches the events that happened. Taking it at face value, the Bible confirms that a spiritual fulfillment of this took place by stating Cain was “of that wicked one”, and that both spiritually, as Abel was righteous and Cain evil, that there was enmity between them, and also literally there was enmity between Cain and Abel as Cain slew Abel. We also can see that Eve and the serpent immediately had enmity between them, but the prophecy of enmity between the “seed”, between Cain and Abel, took years before it was fulfilled, in the future.

Does what happened match the symbolism of the prophecy? Ano. So was this a fulfillment of the prophecy? Ano. That is Self-Evidential. But, it is also clear that “He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” did not take place at this time. This means that while part of the prophecy was fulfilled, part of it was not fulfilled at all. From this information we can learn:

#5 Prophecies may have both a literal and/or spiritual fulfillment

#6 Prophecies may be fulfilled in stages, some parts immediately, some in the near future, while the rest waits to be fulfilled in the far future.

Let's jump to the fulfillment of “He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” .

According to Revelation, the serpent must be Satan:

Rev 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent , called the Devil, and Satan , which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.

The woman's seed must be Christ,

Rev 12:5 And she brought forth a man child , who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and [to] his throne.

And the rest of her seed are God's people:

Rev 12:17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed , which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.

From this we know that “He shall bruise your head, and you shall bruise His heel” actually means “Jesus shall 'bruise' Satan's 'head', and Satan shall 'bruise' Jesus' 'heel'”. But the terms “bruise”, “head”, and “heel” are still not defined. When is this prophecy fulfilled?

Jesus died on the cross, but then rose to life again, and through this gained victory over Satan, or in other words, Jesus bruised Satan's head, but Satan only bruised Jesus' heel. Is this the fulfillment of the prophecy?

Hbr 2:14-15 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same ; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil ; And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.

1Jo 3:8 He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.

Col2:15 [And] having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it.

Also, arguably Revelation 12 tells that after the birth of Jesus, and Him being caught up to God's throne, that there was a war in heaven, and Satan was cast down to earth. I would place this to also be a result of Jesus' resurrection and ascension, and just after that time. But whatever the timing, it is an example of, Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel.

Rev 12:5-9 And she brought forth a man child, who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and [to] his throne. And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there a thousand two hundred [and] threescore days. And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels, And prevailed not; neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.

Right now in the Church age, we are the body of Christ. Satan attacks us, and will all the more, but the injuries are minor in comparison to when Christ will return, and throw Satan down into the Abyss for 1000 years. This is another example of, Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel. Is this the fulfillment of the prophecy?

Rev 20:2-3 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years, And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.

At the end of the millennial reign Satan will be loosed and deceive the nations, who are under Christ's rule in His kingdom, and they will turn against Christ, and be killed. So this is a loss of some of the Lord's subjects in His kingdom. But then, Satan will be cast into the lake of fire. This is another example of, Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel, and the final one.

And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle: the number of whom [is] as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of heaven, and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet [are], and shall be tormented day and night for ever and ever.

The question is, which event is describable as 'Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel'? They all are. Which is THE fulfillment of this prophecy? Is the REAL fulfillment when Jesus sends Satan to the lake of fire forever? No, that cannot be the case because it is True and Self-Evidential that all of these events match the symbolism of the prophecy.

“He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” matches:

1. Jesus resurrects and triumphs over Satan, (after) Satan kills Jesus

2. Jesus begins to Reign with His people and sends Satan to the Abyss for 1000 years, (after) Satan kills Jesus' people (who then are resurrected)

3. Jesus sends Satan to the lake of fire forever, (after) Satan gets killed some of Jesus' subjects

Which event matches the words of the prophecy? They all do. All of these events match the symbolism of the prophecy, the words of the prophecy, as it is written, word by word, with the obvious meaning of the words. It is Self-Evidential that all three of these instances of direct conflict between Jesus and Satan match this prophecy. Are these real conflicts between Satan and Jesus? Ano. Do they match the symbolism of the prophecy? Ano. Equally? Ano. So are they all real equal fulfillments of the prophecy? Ano!

So which one is “the” fulfillment? They ALL are fulfillments. They are ALL REAL fulfillments of the prophecy as it was given, word by word, with the clear intended meaning of the prophecy.

The final fulfillment of the prophecy is the final fulfillment, but it is not the only one that matches the words of the prophecy – they all match the symbolism equally well – nor is the final victory more “real” somehow than the other very real victories of Jesus Christ over Satan. As such,

#7 Prophecies can be cyclic, and are equally valid and real fulfillments in every fulfillment.

Going back, we can see that the “seed” of the “serpent” and “woman” have been in conflict throughout history, and this has been fulfilled continuously in various spiritual and literal ways.

1. The serpent and Cain, vs. Eve and Abel (“which keep the commandments of God” Rev 12:17)

2. The sinning angels and Nephilim, vs. “the woman” and Noah's line (“which keep the commandments of God” Rev 12:17)

(Incidentally, there is a theory, not well-developed yet, that in a pre-incarnate appearance of Jesus, it was Jesus personally who imprisoned the sons of God into the Abyss at the time of the Flood. There are a few (howbeit obscure) verses that may point to this.)

3. The Divine Council and nations and Rephaim, vs. “Israel” and her people (“which keep the commandments of God” Rev 12:17)

4. Satan, the (fallen) Divine Council, demons, non-Christians, vs. Jesus and His Church (“which keep the commandments of God…have the testimony of Jesus Christ” Rev 12:17)

5. Satan vs. Jesus

The words of Rev 12:17 “which keep the commandments of God” in fact match and define the “seed” of the “woman” as confirmation of all of the pre-Christian historical meanings of fulfillment of the “seed” of “the woman”, from Abel to Israel. And also as such the words of the prophecy “seed”, “woman”, also “bruise” have had various meanings.

“seed of the serpent” = snake, fallen angels, Nephilim, evil people, Satan

“seed of the woman” = Abel, Noah's line, Israelites, Christians

“bruise” = kill, hurt Body of, deceive and get killed subject of, OR break power of, cast to earth, cast into prison of Abyss, cast into lake of fire

And also the words “head” and “heel” have also had various particular meanings in their technical fulfillments, but the point of these terms is that the same symbolic comparative difference, what the words show, in importance between an injury to the head vs. an injury to the heel has remained the same.

#8 In cyclic prophecies, the same words can have different meanings in different fulfillments, but the relative symbolism of comparisons or actions represented between words is the same.

This prophecy, given after sin began, will end when sin is finished, and has been fulfilled in some way continuously, and will be, for almost all of linear time. It is sort of like a fractal, stretching over the world, and all time, of categorized groups, repeating the pattern of Good vs. Evil. This prophecy started being fulfilled shortly after it was given, maybe with enmity between Eve and the Serpent, but definitely fulfillment was shown about the future with the enmity between Can and Abel – and since the first part of this prophecy was fulfilled the first time, this prophecy has continued to be fulfilled in various ways, and will continue to be fulfilled in various ways, until it has all been fulfilled, and can be fulfilled no longer. As such,

#9 Once a cyclic prophecy has begun and started to be fulfilled in part, it can continue to be fulfilled in various ways, until it is all fulfilled and can be fulfilled no more – like a fractal.

It is as is spoken of in Ecclesiastes 1:9-11, “The thing that hath been, it [is that] which shall be; and that which is done [is] that which shall be done: and [there is] no new [thing] under the sun. Is there [any] thing whereof it may be said, See, this [is] new? it hath been already of old time, which was before us. [There is] no remembrance of former [things]; neither shall there be [any] remembrance of [things] that are to come with [those] that shall come after.”

Let's review. These 6 traits of Prophecy in the Bible are Self-Evidential, derived from how the Bible confirms in truth that Gen 3:15 has been fulfilled, and will be fulfilled:

#4 Look at the rest of the Bible to figure out symbolism.

#5 Prophecies may have both a literal and/or spiritual fulfillment

#6 Prophecies may be fulfilled in stages, some parts immediately, some in the near future, while the rest waits to be fulfilled in the far future.

#7 Prophecies can be cyclic, and are equally valid and real fulfillments in every fulfillment.

#8 In cyclic prophecies, the same words can have different meanings in different fulfillments, but the relative symbolism of comparisons or actions represented between words is the same.

#9 Once a cyclic prophecy has begun and started to be fulfilled in part, it can continue to be fulfilled in various ways, until it is all fulfilled and can be fulfilled no more – like a fractal.

It seems that understanding Gen 3:15 as a prophecy, in full, we have gained enough “wisdom” to at least understand this one “teaching example” prophecy, and learned some of His Ways regarding symbolism and prophetic patterns. In the last section, it was the first 3 examples of Chronology breaks that seemed significant. So having covered the first prophecy in the Bible, let's look at the next 2 also, to see if any other insights as to His Ways are to be found in them.

The next example in the Bible of prophecy is Genesis 6:3.

Gen 6:3 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also [is] flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.

Most people consider this to be a prophecy, and it is, but it is of a different sort. God spoke this proclamation right after the sons of God took wives, and right before they had their kids the Nephilim. As such the most straightforward meaning of this verse, is that God was speaking to the sons of God and their wives – warning them that their kids would only live 120 years.

Yet somehow, all of mankind also eventually ended up only living 120 years. This can be understood as that the Nephilim had human bodies (but immortal evil spirits), had kids themselves, and so spread dominant genes for a shortened-lifespan on to the rest of humanity. (There is no problem with this if the “spirit”-type of the child is passed solely through the paternal line – see http://paradoxbrown.com/demonsnephilim.htm/ …Jesus is an example of this, Rom 5 indicates this, and the study on Gen 2-3 at walkintruth.net referenced above makes detailed biblical argument that this is the case for mankind, and has been from the beginning.)

So the key prophetic word here is “man”, which in the first instance “man” referred to their kids the Nephilim (who are called “men” the next couple verses) on account of their human bodies – and in the second instance the word “man” referred to all of mankind, eventually. From this we can see that a prophecy can have a literal fulfillment both in the near future, and also in the far future, regarding 2 different things that are described by the same word, but this word having 2 different meanings, referring to 2 different things. From this we can derive:

#10 Prophecy can have a literal fulfillment both in the near future, and also in the far future, regarding 2 different things that are described by the same word, but this word having 2 different meanings, referring to 2 different things.

The next prophecy in Genesis, with symbolism involved, is of Abraham and his seed.

Gen 22:17-18 That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which [is] upon the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemies; And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.

The first meaning here was of Abraham's literal physical descendents, who down the line of Abraham's “seed” Isaac, became the nation ofIsrael. They were multiplied as the stars of heaven, possessed the gate of their enemies, and the Old Testament does describe in ways that at times other nations were blessed byIsrael. So at first there was a literal physical fulfillment of this prophecy. But the Bible makes clear that ultimately Jesus Christ was also the “seed” of Abraham, his descendent that was spoken of. He shall possess the gates of His enemies, and has, and by Jesus Christ, the “seed” of Abraham, the church has been multiplied, and all nations are being blessed. And so the second fulfillment is a spiritual one, of Jesus Christ and the Church.

2Cr 11:22 Are they Hebrews? so [am] I. Are they Israelites? so [am] I. Are they the seed of Abraham ? so [am] I.

Rom 9:6-8 Not as though the word of God hath taken none effect. For they [are] not all Israel, which are of Israel: Neither, because they are the seed of Abraham , [are they] all children: but, In Isaac shall thy seed be called. That is, They which are the children of the flesh, these [are] not the children of God: but the children of the promise are counted for the seed .

Gal 3:16 Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And to thy seed, which is Christ .

It seems like there are some new things to be learned from this prophecy as well. Here we see that the exact same prophecy can have both a literal physical meaning (Isaac to Israel to Jesus) that is more important at one time, which later switches to reveal it has a second spiritual meaning (Jesus to the Church) that is more important at a later time, showing that the importance of a literal or spiritual fulfillment can change from primary to secondary over time. Also, we can see that an earlier prophecy was given more specifics, narrowing it down, merging 2 prophecies together, as now not only would the coming Messiah be the “seed of the woman” but He also would have to be “the seed of Abraham”.

#11 The exact same prophecy can have both a literal physical meaning that is more important at one time, which later switches to reveal it has a second spiritual meaning that is more important at a later time, showing that the importance of a literal or spiritual fulfillment can change from primary to secondary over time.

#12 Later prophecies can merge with earlier ones, narrowing them down to be more specific.

And that is the end of covering the first 3 prophecies in Genesis of symbolism significance. It does seem that there was a 3 rd layer of information to be gleaned from Genesis. This information seems to have given “wisdom” that could be useful in understanding other prophecies in the Bible, deciphering them as the riddles they are. We now seem to have solid Bible-based knowledge as to His Ways regarding prophecy, how it can function, and how the symbolism of prophecy works, and as to the chronology and organization of prophecy. This could be the “wisdom” that was mentioned as needed to understand Rev 13:18, 17:9 and certain prophecies of Daniel. So let's take a look at these 12 points together:

These 12 points are what the Holy Bible teaches in a “Self-Evidential” manner in Genesis. These are (1) precedented biblical patterns of how God uses chronology, and uses breaks in chronology, to organize information in the Bible, and (2) precedented biblical patterns and characteristics of prophecies in the Bible, their symbology and functions in relation to the written words, and the characteristics of their fulfillments.

On Chronology:

The baseline or precedent is for Jesus to write in chronological order. But there are 3 exceptions:

#1: Jesus likes to give chronological summaries, and then go back and fill in important details. Even 20 verses of details might be expanded out from just 1 verse of summary. The markers between such sections may require a little logic, and have to be deduced from context.
- (Precedent – Gen 1:27 & 2:5-25)

#2: Jesus will put things in non-chronological order, to show the importance of a cause/effect relationship or spiritual significance to something that follows, however if He does so there is an earlier marker of omission that can be derived from context, a beginning, which is later filled in, an ending.
- (Precedent – prior to Gen 4:17 & Gen 6:1-4)

#3: Events of good and evil running parallel over time may be overlaid, with one detailed and the other only receiving a summary, and this may be derived from contextual markers.
- (Precedent – prior to Gen 4:17 & Gen 6:1-4)

The elements of these 3 exceptions can be mixed together to make new combinations, such as: More detailed information is given on an earlier chronological summary (#1), but it is written in such a way that it overlays a longer period of time (#3), and markers are given for the beginning and end (#2).
- (Precedent – Gen 10:10,25 & Gen 11:1-9)

On Symbolism and Functions:

#4 Look at the rest of the Bible to figure out symbolism.

#5 Prophecies may have both a literal and/or spiritual fulfillment

#6 Prophecies may be fulfilled in stages, some parts immediately, some in the near future, while the rest waits to be fulfilled in the far future.

#7 Prophecies can be cyclic, and are equally valid and real fulfillments in every fulfillment.

#8 In cyclic prophecies, the same words can have different meanings in different fulfillments, but the relative symbolism of comparisons or actions represented between words is the same.

#9 Once a cyclic prophecy has begun and started to be fulfilled in part, it can continue to be fulfilled in various ways, until it is all fulfilled and can be fulfilled no more – like a fractal.
- (#4-9 Precedent – Gen 3:15)

#10 Prophecy can have a literal fulfillment both in the near future, and also in the far future, regarding 2 different things that are described by the same word, but this word having 2 different meanings, referring to 2 different things.
- (Precedent – Gen 6:3)

#11 The exact same prophecy can have both a literal physical meaning that is more important at one time, which later switches to reveal it has a second spiritual meaning that is more important at a later time, showing that the importance of a literal or spiritual fulfillment can change from primary to secondary over time.

#12 Later prophecies can merge with earlier ones, narrowing them down to be more specific.
- (#11-12 Precedent Gen 22:17-18)

My theories on Bible Prophecy incorporate, follow, and are based on this Biblical understanding. I am postulating with my theories that:

(1) Understanding prophecy essentially requires 4-dimensional thinking and attempt at understanding a more eternal perspective. God is eternal, outside of time, seeing all of time at once, and is infinitely intelligent, and speaks only true words, including describing only true symbolism. To visualize, it seems like He sees a timeline, a living timeline of all human history and events, which are seen and happen all at the same time. The Bible speaks the truth in Ecc 1:9, “The thing that hath been, it [is that] which shall be; and that which is done [is] that which shall be done: and [there is] no new [thing] under the sun.” The same events do repeat in different ways. All prophecies should be considered as potentially cyclic, and in the case of cyclic prophecies, the words God has chosen in prophecies, and their symbolism, can be understood to be like a description of a repeated pattern of events that God is able to see on the timeline of all time, an accurate description of the same events being repeated in different ways.

(2) Known history itself is a fact, and serves as self-evidential confirmation of a fulfillment of a prophecy. Much of the intelligent intentional design of reality and humanity shows that God tends to teach with a “Self-Evidential” teaching style. This establishes the biblical precedent that cyclic prophecies, as a description of repetitious events occurring over the course of time, can be confirmed self-evidentially to be intentionally taught by God as such, by examining the historical record of self-evidential repetitious events, confirming them. For example, if God sees Jerusalem will be destroyed 2 times, in a way that is the same repeated pattern both times, then the words chosen of a prophecy of this event will match both of these 2 events, in truth, with the symbolic meaning of the words. God has chosen every word carefully, so that these prophecies match in truth – but to see how the words match all fulfillments with more precise clarity, it is necessary to follow biblical understanding and rules of interpretation of prophecy, which are self-evidenced by the Bible, such these 12 points, knowing His writing style. Doing so, cyclic prophecies can be understood to be words that in truth match both of the 2 instances of this example, without contradiction. If it is true thatJerusalemis destroyed 2 times in ways that both fit the words of the prophecy of this, then it is true, and self-evidential, confirmation of fulfillment of the prophecy. In doing such, it is clear that prophecy is not a case of either/or but a case of both/and..and…and.

(3) That summarily, many of the prophecies of the Bible, and the book of Revelation, are essentially complex cryptographic puzzles with 4-dimensional themes, interwoven across the Bible, requiring biblically self-evident deciphering rules to be used in order to solve the puzzle, and this has biblical basis in that the Bible refers to them as “riddles” and “mysteries/secrets”.

As such my methodology is to use the 12 points above as deciphering rules, keeping in mind prophecies can be cyclic, then comparing historical events to the words of prophecy, in order to eliminate which portions of prophecies have already had a fulfillment, to arrive at which portions yet need to be fulfilled, and further align and decipher them using these 12 points.